Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.7 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Myndigheten för press, radio och tv 4.75 av 5
2. Polisen 4.62 av 5
3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.46 av 5
4. Folkhälso­myndigheten 4.27 av 5
5. Konjunktu­rinstitutet 4.19 av 5
6. Svenska ILO-kommittén 4.14 av 5
7. Medlings­institutet 4.08 av 5
8. eSamverka 4.07 av 5
9. Arbetsmiljö­verket (AV) 4.04 av 5
10. Universitetskanslers­ämbetet 4.03 av 5
11. Statens fastighetsverk 4.03 av 5
12. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.01 av 5
13. Barnombudsmannen 4.01 av 5
14. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 3.96 av 5
15. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.95 av 5
16. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.94 av 5
17. Patent- och registrerings­verket (PRV) 3.94 av 5
18. Statens servicecenter 3.92 av 5
19. Svenska Institutet (SI) 3.85 av 5
20. Sveriges domstolar 3.83 av 5
21. Kammar­kollegiet 3.81 av 5
22. Tillväxtverket 3.81 av 5
23. Kemikamlie­inspektionen 3.80 av 5
24. Bokförings­nämnden (BFN) 3.80 av 5
25. Delegationen för cirkulär ekonomi 3.79 av 5
26. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.76 av 5
27. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.76 av 5
28. Kammarrätten i Göteborg 3.76 av 5
29. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 3.75 av 5
30. Rättshjälp­smyndigheten 3.75 av 5
31. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.75 av 5
32. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.73 av 5
33. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.73 av 5
34. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.73 av 5
35. Luftfarts­verket (LFV) 3.73 av 5
36. Arvsfonden 3.72 av 5
37. Statens ansvars­nämnd 3.70 av 5
38. Hyres­nämnden 3.70 av 5
39. Kriminal­vården 3.69 av 5
40. Spel­inspektionen 3.66 av 5
41. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.66 av 5
42. Nordiska Afrika­institutet 3.66 av 5
43. Länsstyrelserna 3.63 av 5
44. Pensions­myndigheten 3.63 av 5
45. Trafikverket 3.62 av 5
46. Statens institutions­styrelse (SiS) 3.61 av 5
47. Strålsäkerhets­myndigheten 3.61 av 5
48. Statens medieråd 3.60 av 5
49. Ehälso­myndigheten 3.60 av 5
50. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.58 av 5
51. Transport­styrelsen 3.57 av 5
52. Nämnden mot diskriminering 3.57 av 5
53. Statens Geotekniska Institut 3.56 av 5
54. Harpsunds­nämnden 3.56 av 5
55. Forskningsrådet Formas 3.56 av 5
56. Fortifikations­verket 3.56 av 5
57. SWElife 3.55 av 5
58. Smart Built Environment 3.54 av 5
59. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.53 av 5
60. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.51 av 5
61. Riksdagen 3.51 av 5
62. Boverket 3.50 av 5
63. Forskarskatte­nämnden 3.50 av 5
64. Riksgälden 3.50 av 5
65. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.49 av 5
66. Finans­inspektionen (FI) 3.49 av 5
67. Rymdstyrelsen 3.49 av 5
68. Skolverket 3.48 av 5
69. Skatteverket 3.48 av 5
70. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.48 av 5
71. Åklagar­myndigheten 3.47 av 5
72. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.46 av 5
73. Kust­bevakningen 3.46 av 5
74. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.44 av 5
75. Jordbruks­verket 3.44 av 5
76. Trafikanalys 3.44 av 5
77. Arbetsförmedlingen 3.44 av 5
78. Lantmäteriet 3.43 av 5
79. SIO Grafen 3.43 av 5
80. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.43 av 5
81. Första AP-fonden (AP1) 3.43 av 5
82. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.42 av 5
83. InfraSweden 3.41 av 5
84. Polarforsknings­sekretariatet 3.41 av 5
85. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 3.40 av 5
86. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.40 av 5
87. VästKom 3.40 av 5
88. Riksrevisionen 3.40 av 5
89. Statistiska Centralbyrån (SCB) 3.39 av 5
90. Kungliga biblioteket (KB) 3.38 av 5
91. Riksbanken 3.38 av 5
92. Delegationen mot segregation 3.38 av 5
93. Tullverket 3.36 av 5
94. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.36 av 5
95. Vinnova - Verket för innovations­system 3.35 av 5
96. Vetenskaps­rådet (VR) 3.34 av 5
97. Skogsstyrelsen 3.34 av 5
98. Försvarets materielverk (FMV) 3.32 av 5
99. Försvars­underrättelse­domstolen 3.31 av 5
100. Svenska kraftnät 3.30 av 5
101. Kärnavfalls­fonden 3.30 av 5
102. Skolforsknings­institutet 3.29 av 5
103. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 3.28 av 5
104. Konkurrens­verket 3.28 av 5
105. Arbets­domstolen (AD) 3.28 av 5
106. Sameskol­styrelsen 3.28 av 5
107. Myndigheten för Kulturanalys 3.27 av 5
108. Finanspolitiska rådet 3.27 av 5
109. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.26 av 5
110. Bolagsverket 3.25 av 5
111. Energi­myndigheten 3.25 av 5
112. Statens haveri­kommission (SHK) 3.25 av 5
113. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 3.25 av 5
114. Skatterätts­nämnden 3.24 av 5
115. Andra AP-fonden 3.23 av 5
116. Arbetsgivarverket 3.23 av 5
117. Sjätte AP-fonden (AP6) 3.23 av 5
118. Sveriges ambassader och konsulat 3.22 av 5
119. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.22 av 5
120. Riksantikvarieämbetet 3.21 av 5
121. Göteborgs­regionen 3.21 av 5
122. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 3.21 av 5
123. Överklagande­nämnden 3.20 av 5
124. Socialstyrelsen 3.17 av 5
125. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 3.17 av 5
126. Skol­inspektionen 3.15 av 5
127. Sveriges författarfond 3.15 av 5
128. Riksarkivet 3.15 av 5
129. Lagrådet 3.14 av 5
130. Konsument­verket 3.14 av 5
131. InnovAir 3.13 av 5
132. Kommers­kollegium 3.12 av 5
133. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.12 av 5
134. Elsäkerhets­verket 3.12 av 5
135. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 3.11 av 5
136. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 3.11 av 5
137. Regeringen 3.11 av 5
138. Upphandlings­myndigheten 3.10 av 5
139. Boråsregionen 3.10 av 5
140. Sjunde AP-fonden (AP7) 3.10 av 5
141. Migrationsverket 3.09 av 5
142. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 3.09 av 5
143. Institutet för rymdfysik (IRF) 3.06 av 5
144. Fyrbodal 3.06 av 5
145. Exportkredit­nämnden (EKN) 3.06 av 5
146. Tredje AP-fonden (AP3) 3.06 av 5
147. Svenska ESF-rådet 3.06 av 5
148. Försäkringskassan (FK) 3.05 av 5
149. SIP STRIM 3.04 av 5
150. Val­myndigheten 3.04 av 5
151. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 3.04 av 5
152. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.04 av 5
153. Drive Sweden 3.02 av 5
154. Integritetsskydds­myndigheten 3.02 av 5
155. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 3.01 av 5
156. Process­industriell IT och automation (PiiA) 3.00 av 5
157. Konstnärs­nämnden 3.00 av 5
158. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.98 av 5
159. Viable cities 2.98 av 5
160. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 2.98 av 5
161. Säkerhets­polisen (SÄPO) 2.96 av 5
162. Kronofogden 2.96 av 5
163. Statens Historiska Museer 2.96 av 5
164. Revisors­inspektionen 2.96 av 5
165. Kammarrätten i Sundsvall 2.95 av 5
166. LIGHTer 2.94 av 5
167. Rättsmedicinal­verket 2.94 av 5
168. Statens person­adress­register (SPAR) 2.93 av 5
169. Naturvårds­verket 2.93 av 5
170. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.93 av 5
171. Internet of Things Sverige 2.92 av 5
172. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.92 av 5
173. Statens konstråd 2.90 av 5
174. Metalliska material 2.89 av 5
175. Statskontoret 2.89 av 5
176. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.87 av 5
177. Livsmedels­verket 2.86 av 5
178. BioInnovation 2.85 av 5
179. Justitie­kanslern 2.85 av 5
180. Kulturrådet 2.85 av 5
181. Genteknik­nämnden 2.83 av 5
182. Swedac 2.81 av 5
183. Skaraborgs kommunal­förbund 2.81 av 5
184. Institutet för språk och folkminnen 2.80 av 5
185. Läkemedels­verket 2.78 av 5
186. Försvarsmakten 2.78 av 5
187. Smartare elektroniksystem 2.77 av 5
188. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.75 av 5
189. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.72 av 5
190. Brottsoffer­myndigheten 2.72 av 5
191. Rekrytering­smyndigheten 2.69 av 5
192. Etikprövnings­myndigheten 2.65 av 5
193. Ekobrotts­myndigheten 2.65 av 5
194. Medtech4­Health 2.64 av 5
195. Sjöfarts­verket 2.64 av 5
196. Re:Source 2.60 av 5
197. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.54 av 5
198. Jämställdhets­myndigheten 2.50 av 5
199. Produktion2030 2.46 av 5
200. Energimarknads­inspektionen 2.42 av 5
201. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.22 av 5
202. Sametinget 2.19 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen