Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.9 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Polisen 4.86 av 5
2. Integritetsskydds­myndigheten 4.68 av 5
3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 4.65 av 5
4. Myndigheten för press, radio och tv 4.57 av 5
5. Myndigheten för psykologiskt försvar 4.56 av 5
6. Konstnärs­nämnden 4.54 av 5
7. Konjunktu­rinstitutet 4.53 av 5
8. Åklagar­myndigheten 4.52 av 5
9. Bolagsverket 4.49 av 5
10. Konsument­verket 4.45 av 5
11. Statens fastighetsverk 4.43 av 5
12. Folkhälso­myndigheten 4.42 av 5
13. eSamverka 4.41 av 5
14. Plikt- och prövningsmyndigheten 4.40 av 5
15. Institutet för språk och folkminnen 4.39 av 5
16. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 4.38 av 5
17. Kammar­kollegiet 4.37 av 5
18. Svenska ILO-kommittén 4.37 av 5
19. Arvsfonden 4.36 av 5
20. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering 4.31 av 5
21. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.29 av 5
22. Skolverket 4.28 av 5
23. Ekobrotts­myndigheten 4.28 av 5
24. Fortifikations­verket 4.25 av 5
25. Vetenskaps­rådet 4.25 av 5
26. Internet of Things Sverige 4.24 av 5
27. Delegationen för cirkulär ekonomi 4.23 av 5
28. Höglandsförbundet 4.23 av 5
29. Forskarskatte­nämnden 4.23 av 5
30. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 4.23 av 5
31. Arbetsmiljö­verket 4.22 av 5
32. Transport­styrelsen 4.22 av 5
33. Spel­inspektionen 4.21 av 5
34. Medlings­institutet 4.21 av 5
35. Tillväxtverket 4.20 av 5
36. Lagrådet 4.19 av 5
37. Pensions­myndigheten 4.19 av 5
38. Ekonomistyrnings­verket 4.18 av 5
39. Nordiska Afrika­institutet 4.18 av 5
40. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 4.18 av 5
41. Statens servicecenter 4.18 av 5
42. Lantmäteriet 4.17 av 5
43. Trafikverket 4.16 av 5
44. Försäkringskassan 4.16 av 5
45. Justitie­ombudsmannen 4.16 av 5
46. Barnombudsmannen 4.15 av 5
47. Kriminal­vården 4.15 av 5
48. Havs och Vatten­myndigheten 4.14 av 5
49. Boverket 4.14 av 5
50. SWElife 4.13 av 5
51. Svenska Institutet 4.12 av 5
52. Skatterätts­nämnden 4.12 av 5
53. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 4.11 av 5
54. Statens tjänste­pensions­verk 4.11 av 5
55. Vinnova - Verket för innovations­system 4.11 av 5
56. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.11 av 5
57. Allmänna reklamations­nämnden 4.11 av 5
58. Bokförings­nämnden 4.10 av 5
59. Energimarknads­inspektionen 4.10 av 5
60. Nämnden mot diskriminering 4.09 av 5
61. Andra AP-fonden 4.08 av 5
62. Val­myndigheten 4.08 av 5
63. Sveriges domstolar 4.08 av 5
64. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten 4.08 av 5
65. Rekrytering­smyndigheten 4.08 av 5
66. Rymdstyrelsen 4.08 av 5
67. Riksdagen 4.07 av 5
68. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 4.07 av 5
69. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen 4.06 av 5
70. Justitie­kanslern 4.06 av 5
71. Sveriges författarfond 4.05 av 5
72. Brottsoffer­myndigheten 4.05 av 5
73. Jämställdhets­myndigheten 4.01 av 5
74. Kemikalie­inspektionen 4.01 av 5
75. Första AP-fonden 4.01 av 5
76. Sveriges Geologiska Undersökning 4.01 av 5
77. Post- och tele­styrelsen 4.00 av 5
78. Inspektionen för vård och omsorg 3.99 av 5
79. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.98 av 5
80. Göteborgs­regionen 3.98 av 5
81. Sveriges ambassader och konsulat 3.97 av 5
82. Total­försvarets forsknings­institut 3.97 av 5
83. Jordbruks­verket 3.97 av 5
84. Smart Built Environment 3.97 av 5
85. Riksrevisionen 3.97 av 5
86. Finans­inspektionen 3.96 av 5
87. Myndigheten för Kulturanalys 3.96 av 5
88. Strålsäkerhets­myndigheten 3.96 av 5
89. Riksbanken 3.95 av 5
90. Statens institutions­styrelse 3.95 av 5
91. Myndigheten för delaktighet 3.95 av 5
92. Ehälso­myndigheten 3.94 av 5
93. Finanspolitiska rådet 3.94 av 5
94. Trafikanalys 3.94 av 5
95. Tullverket 3.93 av 5
96. Naturvårds­verket 3.93 av 5
97. Special­pedagogiska skol­myndigheten 3.93 av 5
98. Boråsregionen 3.93 av 5
99. Universitetskanslers­ämbetet 3.92 av 5
100. Käppala 3.92 av 5
101. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap 3.91 av 5
102. Centrala Studiestöds­nämnden 3.91 av 5
103. Luftfarts­verket 3.90 av 5
104. Säkerhets­polisen 3.90 av 5
105. Statens väg- och transport­forsknings­institut 3.89 av 5
106. Fastighetsmäklar­inspektionen 3.89 av 5
107. Inspektionen för strategiska produkter 3.88 av 5
108. VästKom 3.88 av 5
109. Myndigheten för tillgängliga medier 3.88 av 5
110. Institutet för mänskliga rättigheter 3.87 av 5
111. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.87 av 5
112. Kronofogden 3.87 av 5
113. Kärnavfalls­fonden 3.87 av 5
114. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.87 av 5
115. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd 3.86 av 5
116. Migrationsverket 3.86 av 5
117. Socialstyrelsen 3.85 av 5
118. Kungliga biblioteket 3.85 av 5
119. Swedac 3.85 av 5
120. Riksgälden 3.84 av 5
121. SIO Grafen 3.84 av 5
122. Statens haveri­kommission 3.84 av 5
123. Försvars­underrättelse­domstolen 3.83 av 5
124. Diskriminerings­ombudsmannen 3.83 av 5
125. Upphandlings­myndigheten 3.83 av 5
126. Svenska ESF-rådet 3.83 av 5
127. Svenska institutet för europa­politiska studier 3.81 av 5
128. Sjunde AP-fonden 3.81 av 5
129. Svenska kraftnät 3.79 av 5
130. Revisors­inspektionen 3.77 av 5
131. Livsmedels­verket 3.76 av 5
132. SIP STRIM 3.76 av 5
133. Arbetsförmedlingen 3.75 av 5
134. Sameskol­styrelsen 3.74 av 5
135. Statens Historiska Museer 3.74 av 5
136. Riksantikvarieämbetet 3.74 av 5
137. Arbets­domstolen 3.73 av 5
138. Riksarkivet 3.73 av 5
139. Statens medieråd 3.72 av 5
140. Tredje AP-fonden 3.71 av 5
141. Statistiska Centralbyrån 3.70 av 5
142. Arbetsgivarverket 3.70 av 5
143. Sjätte AP-fonden 3.69 av 5
144. Etikprövnings­myndigheten 3.69 av 5
145. Kommers­kollegium 3.69 av 5
146. Statens Geotekniska Institut 3.69 av 5
147. Statens konstråd 3.68 av 5
148. Överklagande­nämnden 3.67 av 5
149. Harpsunds­nämnden 3.67 av 5
150. Länsstyrelserna 3.65 av 5
151. Inspektionen för social­försäkringen 3.63 av 5
152. Statskontoret 3.62 av 5
153. Skatteverket 3.62 av 5
154. InfraSweden 3.62 av 5
155. Patent- och registrerings­verket 3.62 av 5
156. Produktion2030 3.61 av 5
157. BioInnovation 3.61 av 5
158. Rättsmedicinal­verket 3.60 av 5
159. Statens person­adress­register 3.59 av 5
160. Sjöfarts­verket 3.59 av 5
161. Exportkredit­nämnden 3.59 av 5
162. Elsäkerhets­verket 3.57 av 5
163. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut 3.56 av 5
164. Försvarsmakten 3.54 av 5
165. Konkurrens­verket 3.53 av 5
166. Försvarets materielverk 3.53 av 5
167. Forskningsrådet Formas 3.53 av 5
168. Skolforsknings­institutet 3.52 av 5
169. Läkemedels­verket 3.52 av 5
170. Genteknik­nämnden 3.51 av 5
171. Statens veterinär­medicinska anstalt 3.51 av 5
172. Institutet för rymdfysik 3.51 av 5
173. Fjärde AP-fonden 3.51 av 5
174. Regeringen 3.49 av 5
175. LIGHTer 3.47 av 5
176. Kärnavfallsrådet 3.46 av 5
177. Metalliska material 3.44 av 5
178. Överklagande­nämnden för studiestöd 3.43 av 5
179. Brotts­förebyggande rådet 3.43 av 5
180. InnovAir 3.42 av 5
181. Government Offices of Sweden (Regeringen) 3.42 av 5
182. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.41 av 5
183. Delegationen mot segregation 3.40 av 5
184. Skol­inspektionen 3.40 av 5
185. Kulturrådet 3.36 av 5
186. Medtech4­Health 3.33 av 5
187. Kust­bevakningen 3.32 av 5
188. Energi­myndigheten 3.27 av 5
189. Skogsstyrelsen 3.25 av 5
190. Smartare elektroniksystem 3.22 av 5
191. Process­industriell IT och automation 3.21 av 5
192. Folke Bernadotte­akademin 3.17 av 5
193. Drive Sweden 3.17 av 5
194. Fyrbodal 3.16 av 5
195. Polarforsknings­sekretariatet 3.11 av 5
196. Re:Source 3.09 av 5
197. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.04 av 5
198. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3.04 av 5
199. Skånes kommuner 3.01 av 5
200. Viable cities 2.90 av 5
201. Skaraborgs kommunal­förbund 2.89 av 5
202. Försvarets radioanstalt 2.80 av 5
203. Länstrafiken Kronoberg 2.79 av 5
204. Sametinget 2.77 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen