Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.9 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Statistiska Centralbyrån 4.78 av 5
2. Polisen 4.72 av 5
3. Myndigheten för psykologiskt försvar 4.68 av 5
4. Finanspolitiska rådet 4.66 av 5
5. Integritetsskydds­myndigheten 4.60 av 5
6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 4.59 av 5
7. Åklagar­myndigheten 4.50 av 5
8. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.48 av 5
9. Folkhälso­myndigheten 4.45 av 5
10. Myndigheten för press, radio och tv 4.43 av 5
11. Pensions­myndigheten 4.42 av 5
12. Konjunktu­rinstitutet 4.42 av 5
13. Plikt- och prövningsverket 4.42 av 5
14. Statens fastighetsverk 4.41 av 5
15. Andra AP-fonden 4.38 av 5
16. Medlings­institutet 4.37 av 5
17. eSamverka 4.36 av 5
18. Val­myndigheten 4.35 av 5
19. Tillväxtverket 4.35 av 5
20. Lagrådet 4.34 av 5
21. Kommunalförbundet Hälsingland 4.34 av 5
22. SWElife 4.34 av 5
23. Arvsfonden 4.32 av 5
24. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 4.31 av 5
25. Konstnärs­nämnden 4.30 av 5
26. Skatterätts­nämnden 4.30 av 5
27. Arbetsmiljö­verket 4.29 av 5
28. Höglandsförbundet 4.28 av 5
29. Nordiska Afrika­institutet 4.28 av 5
30. Internet of Things Sverige 4.28 av 5
31. Kronofogden 4.28 av 5
32. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering 4.28 av 5
33. Kammar­kollegiet 4.28 av 5
34. Svenska ILO-kommittén 4.28 av 5
35. Fortifikations­verket 4.28 av 5
36. Konsument­verket 4.27 av 5
37. Vetenskaps­rådet 4.26 av 5
38. Havs och Vatten­myndigheten 4.25 av 5
39. Spel­inspektionen 4.25 av 5
40. Forskarskatte­nämnden 4.24 av 5
41. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 4.23 av 5
42. Diskriminerings­ombudsmannen 4.23 av 5
43. Lantmäteriet 4.23 av 5
44. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.22 av 5
45. Post- och tele­styrelsen 4.19 av 5
46. Delegationen för cirkulär ekonomi 4.18 av 5
47. Institutet för mänskliga rättigheter 4.18 av 5
48. Svenska kraftnät 4.17 av 5
49. Energimarknads­inspektionen 4.17 av 5
50. Trafikverket 4.16 av 5
51. Statens servicecenter 4.14 av 5
52. Försäkringskassan 4.13 av 5
53. Bokförings­nämnden 4.13 av 5
54. Re:Source 4.10 av 5
55. Institutet för språk och folkminnen 4.10 av 5
56. Ekonomistyrnings­verket 4.09 av 5
57. Skolverket 4.09 av 5
58. Barnombudsmannen 4.09 av 5
59. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 4.09 av 5
60. Trafikanalys 4.07 av 5
61. Statens tjänste­pensions­verk 4.07 av 5
62. Ekobrotts­myndigheten 4.07 av 5
63. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten 4.07 av 5
64. Kärnavfalls­fonden 4.06 av 5
65. Inspektionen för vård och omsorg 4.06 av 5
66. Total­försvarets forsknings­institut 4.06 av 5
67. Naturvårds­verket 4.06 av 5
68. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen 4.05 av 5
69. Göteborgs­regionen 4.05 av 5
70. Fondtorgsnämnden 4.04 av 5
71. Jämställdhets­myndigheten 4.03 av 5
72. Myndigheten för tillgängliga medier 4.01 av 5
73. Boråsregionen 4.01 av 5
74. Kemikalie­inspektionen 4.01 av 5
75. Ehälso­myndigheten 4.01 av 5
76. Sveriges ambassader och konsulat 4.01 av 5
77. Statens väg- och transport­forsknings­institut 4.00 av 5
78. Nämnden för hemslöjds­frågor 4.00 av 5
79. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 4.00 av 5
80. Universitetskanslers­ämbetet 3.99 av 5
81. Skolforsknings­institutet 3.99 av 5
82. Brottsoffer­myndigheten 3.99 av 5
83. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.98 av 5
84. Fjärde AP-fonden 3.98 av 5
85. Sveriges domstolar 3.98 av 5
86. Forskningsrådet Formas 3.98 av 5
87. Länsstyrelserna 3.97 av 5
88. Boverket 3.97 av 5
89. Justitie­kanslern 3.97 av 5
90. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap 3.97 av 5
91. Tullverket 3.97 av 5
92. InfraSweden 3.96 av 5
93. Myndigheten för Kulturanalys 3.96 av 5
94. Vinnova - Verket för innovations­system 3.95 av 5
95. Special­pedagogiska skol­myndigheten 3.95 av 5
96. Sveriges författarfond 3.94 av 5
97. Justitie­ombudsmannen 3.94 av 5
98. Riksrevisionen 3.94 av 5
99. Kriminal­vården 3.93 av 5
100. Rymdstyrelsen 3.93 av 5
101. Socialstyrelsen 3.93 av 5
102. Kungliga biblioteket 3.93 av 5
103. Jordbruks­verket 3.93 av 5
104. Transport­styrelsen 3.92 av 5
105. Upphandlings­myndigheten 3.92 av 5
106. Riksarkivet 3.92 av 5
107. Afori 3.92 av 5
108. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd 3.91 av 5
109. Arbetsförmedlingen 3.91 av 5
110. Käppala 3.91 av 5
111. Allmänna reklamations­nämnden 3.91 av 5
112. Livsmedels­verket 3.90 av 5
113. Statens institutions­styrelse 3.90 av 5
114. Svenska Institutet 3.89 av 5
115. VästKom 3.89 av 5
116. Harpsunds­nämnden 3.89 av 5
117. Nämnden mot diskriminering 3.88 av 5
118. Svenska institutet för europa­politiska studier 3.88 av 5
119. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.87 av 5
120. Centrala Studiestöds­nämnden 3.87 av 5
121. Myndigheten för delaktighet 3.85 av 5
122. Riksdagen 3.85 av 5
123. Kommers­kollegium 3.84 av 5
124. Försvars­underrättelse­domstolen 3.84 av 5
125. Göliska IT 3.84 av 5
126. Statskontoret 3.83 av 5
127. Riksgälden 3.82 av 5
128. Inspektionen för strategiska produkter 3.81 av 5
129. Tredje AP-fonden 3.80 av 5
130. Sameskol­styrelsen 3.80 av 5
131. Strålsäkerhets­myndigheten 3.80 av 5
132. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.79 av 5
133. Smart Built Environment 3.79 av 5
134. Säkerhets­polisen 3.77 av 5
135. Swedish Mining Innovation 3.75 av 5
136. Luftfarts­verket 3.75 av 5
137. Försvarets materielverk 3.75 av 5
138. Första AP-fonden 3.75 av 5
139. SIO Grafen 3.73 av 5
140. Riksbanken 3.73 av 5
141. Sjätte AP-fonden 3.72 av 5
142. Sveriges Geologiska Undersökning 3.72 av 5
143. InnovAir 3.72 av 5
144. Inspektionen för social­försäkringen 3.71 av 5
145. Swedac 3.70 av 5
146. Medtech4­Health 3.70 av 5
147. Arbetsgivarverket 3.70 av 5
148. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.70 av 5
149. Kulturrådet 3.69 av 5
150. Läkemedels­verket 3.68 av 5
151. Fastighetsmäklar­inspektionen 3.66 av 5
152. Sjunde AP-fonden 3.66 av 5
153. Riksantikvarieämbetet 3.66 av 5
154. Revisors­inspektionen 3.64 av 5
155. Kust­bevakningen 3.64 av 5
156. Statens Geotekniska Institut 3.64 av 5
157. Statens Historiska Museer 3.64 av 5
158. Arbets­domstolen 3.63 av 5
159. Försvarets radioanstalt 3.63 av 5
160. Konkurrens­verket 3.61 av 5
161. Statens medieråd 3.61 av 5
162. Skatteverket 3.61 av 5
163. Skol­inspektionen 3.59 av 5
164. Statens konstråd 3.58 av 5
165. Exportkredit­nämnden 3.57 av 5
166. Etikprövnings­myndigheten 3.56 av 5
167. Institutet för rymdfysik 3.56 av 5
168. Statens person­adress­register 3.55 av 5
169. Överklagande­nämnden 3.54 av 5
170. Genteknik­nämnden 3.53 av 5
171. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3.52 av 5
172. Brotts­förebyggande rådet 3.52 av 5
173. Regeringen 3.52 av 5
174. Skogsstyrelsen 3.51 av 5
175. Svenska ESF-rådet 3.51 av 5
176. Skaraborgs kommunal­förbund 3.50 av 5
177. Försvarsmakten 3.50 av 5
178. Sjöfarts­verket 3.50 av 5
179. Energi­myndigheten 3.50 av 5
180. Migrationsverket 3.48 av 5
181. Kärnavfallsrådet 3.45 av 5
182. Rättsmedicinal­verket 3.44 av 5
183. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.44 av 5
184. Elsäkerhets­verket 3.43 av 5
185. Process­industriell IT och automation 3.41 av 5
186. Government Offices of Sweden (Regeringen) 3.41 av 5
187. BioInnovation 3.40 av 5
188. LIGHTer 3.39 av 5
189. Metalliska material 3.37 av 5
190. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut 3.37 av 5
191. Överklagande­nämnden för studiestöd 3.34 av 5
192. Smartare elektroniksystem 3.34 av 5
193. Finans­inspektionen 3.33 av 5
194. Produktion2030 3.33 av 5
195. Patent- och registrerings­verket 3.32 av 5
196. Statens veterinär­medicinska anstalt 3.28 av 5
197. Statens haveri­kommission 3.27 av 5
198. Bolagsverket 3.27 av 5
199. Drive Sweden 3.24 av 5
200. Folke Bernadotte­akademin 3.23 av 5
201. Sjukvårdsregion Mellansverige 3.20 av 5
202. Viable cities 3.09 av 5
203. Fyrbodal 3.05 av 5
204. Polarforsknings­sekretariatet 2.98 av 5
205. Skånes kommuner 2.94 av 5
206. Sametinget 2.93 av 5
207. Länstrafiken Kronoberg 2.88 av 5
Till toppen