Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.7 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Polisen 4.64 av 5
2. Konjunktu­rinstitutet 4.62 av 5
3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.57 av 5
4. Myndigheten för press, radio och tv 4.49 av 5
5. Statens fastighetsverk 4.38 av 5
6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 4.32 av 5
7. eSamverka 4.27 av 5
8. Andra AP-fonden 4.22 av 5
9. Pensions­myndigheten 4.21 av 5
10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.18 av 5
11. Åklagar­myndigheten 4.12 av 5
12. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.12 av 5
13. Upphandlings­myndigheten 4.11 av 5
14. Delegationen för cirkulär ekonomi 4.09 av 5
15. Svenska Institutet (SI) 4.08 av 5
16. Tillväxtverket 4.07 av 5
17. Fortifikations­verket 4.07 av 5
18. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 4.03 av 5
19. Medlings­institutet 4.02 av 5
20. Kemikalie­inspektionen 3.99 av 5
21. Folkhälso­myndigheten 3.94 av 5
22. Ehälso­myndigheten 3.93 av 5
23. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.92 av 5
24. Riksrevisionen 3.91 av 5
25. Nordiska Afrika­institutet 3.90 av 5
26. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 3.89 av 5
27. Konsument­verket 3.88 av 5
28. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.86 av 5
29. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.85 av 5
30. Riksbanken 3.83 av 5
31. Bolagsverket 3.83 av 5
32. Skolverket 3.81 av 5
33. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.81 av 5
34. Institutet för språk och folkminnen 3.77 av 5
35. SWElife 3.75 av 5
36. Boverket 3.75 av 5
37. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.75 av 5
38. Kammar­kollegiet 3.74 av 5
39. Sveriges domstolar 3.73 av 5
40. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 3.72 av 5
41. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.71 av 5
42. Svenska kraftnät 3.71 av 5
43. Barnombudsmannen 3.71 av 5
44. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.71 av 5
45. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.70 av 5
46. Finans­inspektionen (FI) 3.70 av 5
47. Lantmäteriet 3.69 av 5
48. Rekrytering­smyndigheten 3.69 av 5
49. Bokförings­nämnden (BFN) 3.69 av 5
50. Luftfarts­verket (LFV) 3.67 av 5
51. Kungliga biblioteket (KB) 3.66 av 5
52. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.65 av 5
53. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.65 av 5
54. Integritetsskydds­myndigheten 3.64 av 5
55. Myndigheten för Kulturanalys 3.64 av 5
56. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.64 av 5
57. Socialstyrelsen 3.63 av 5
58. Statens institutions­styrelse (SiS) 3.63 av 5
59. Jordbruks­verket 3.61 av 5
60. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.59 av 5
61. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.59 av 5
62. Rymdstyrelsen 3.59 av 5
63. Tullverket 3.58 av 5
64. Boråsregionen 3.57 av 5
65. Forskarskatte­nämnden 3.57 av 5
66. Kriminal­vården 3.56 av 5
67. Statens medieråd 3.56 av 5
68. Arvsfonden 3.56 av 5
69. Riksgälden 3.56 av 5
70. Universitetskanslers­ämbetet 3.54 av 5
71. Spel­inspektionen 3.54 av 5
72. Ekobrotts­myndigheten 3.54 av 5
73. Patent- och registrerings­verket (PRV) 3.54 av 5
74. Sveriges författarfond 3.53 av 5
75. Länsstyrelserna 3.53 av 5
76. Kust­bevakningen 3.53 av 5
77. VästKom 3.53 av 5
78. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.52 av 5
79. Kärnavfalls­fonden 3.52 av 5
80. Statens servicecenter 3.51 av 5
81. Finanspolitiska rådet 3.51 av 5
82. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 3.51 av 5
83. Nämnden mot diskriminering 3.50 av 5
84. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.49 av 5
85. Smart Built Environment 3.49 av 5
86. Vetenskaps­rådet (VR) 3.49 av 5
87. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.48 av 5
88. Riksdagen 3.48 av 5
89. Läkemedels­verket 3.48 av 5
90. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.48 av 5
91. Kommers­kollegium 3.47 av 5
92. Göteborgs­regionen 3.46 av 5
93. Skatteverket 3.46 av 5
94. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.46 av 5
95. Revisors­inspektionen 3.46 av 5
96. Strålsäkerhets­myndigheten 3.46 av 5
97. Försäkringskassan (FK) 3.45 av 5
98. Statistiska Centralbyrån (SCB) 3.45 av 5
99. Sveriges ambassader och konsulat 3.45 av 5
100. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.44 av 5
101. Transport­styrelsen 3.44 av 5
102. Sjöfarts­verket 3.44 av 5
103. Sameskol­styrelsen 3.42 av 5
104. Konkurrens­verket 3.41 av 5
105. Riksantikvarieämbetet 3.41 av 5
106. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.41 av 5
107. Försvars­underrättelse­domstolen 3.40 av 5
108. Statens haveri­kommission (SHK) 3.39 av 5
109. Första AP-fonden (AP1) 3.38 av 5
110. Sjunde AP-fonden (AP7) 3.38 av 5
111. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 3.37 av 5
112. Skatterätts­nämnden 3.37 av 5
113. Säkerhets­polisen (SÄPO) 3.36 av 5
114. Lagrådet 3.36 av 5
115. Överklagande­nämnden 3.36 av 5
116. Migrationsverket 3.35 av 5
117. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 3.33 av 5
118. InfraSweden 3.33 av 5
119. Justitie­kanslern 3.32 av 5
120. Harpsunds­nämnden 3.32 av 5
121. Svenska ILO-kommittén 3.31 av 5
122. Skolforsknings­institutet 3.31 av 5
123. Riksarkivet 3.31 av 5
124. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.31 av 5
125. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 3.30 av 5
126. SIO Grafen 3.30 av 5
127. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.30 av 5
128. Tredje AP-fonden (AP3) 3.29 av 5
129. Delegationen mot segregation 3.29 av 5
130. Trafikanalys 3.28 av 5
131. Statens person­adress­register (SPAR) 3.27 av 5
132. Skol­inspektionen 3.27 av 5
133. Kronofogden 3.27 av 5
134. Statens Historiska Museer 3.26 av 5
135. Konstnärs­nämnden 3.25 av 5
136. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.25 av 5
137. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.22 av 5
138. Val­myndigheten 3.21 av 5
139. Arbets­domstolen (AD) 3.19 av 5
140. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.19 av 5
141. Forskningsrådet Formas 3.17 av 5
142. Statens konstråd 3.15 av 5
143. Elsäkerhets­verket 3.14 av 5
144. Livsmedels­verket 3.13 av 5
145. BioInnovation 3.13 av 5
146. Svenska ESF-rådet 3.12 av 5
147. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 3.12 av 5
148. SIP STRIM 3.11 av 5
149. Trafikverket 3.11 av 5
150. Internet of Things Sverige 3.11 av 5
151. Exportkredit­nämnden (EKN) 3.11 av 5
152. Arbetsgivarverket 3.10 av 5
153. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 3.10 av 5
154. Energi­myndigheten 3.10 av 5
155. Skogsstyrelsen 3.10 av 5
156. Försvarets materielverk (FMV) 3.09 av 5
157. Statskontoret 3.07 av 5
158. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 3.05 av 5
159. Arbetsförmedlingen 3.04 av 5
160. LIGHTer 3.03 av 5
161. Naturvårds­verket 3.01 av 5
162. Försvarsmakten 3.00 av 5
163. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 3.00 av 5
164. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.99 av 5
165. Statens Geotekniska Institut 2.98 av 5
166. Brottsoffer­myndigheten 2.94 av 5
167. Swedac 2.91 av 5
168. Genteknik­nämnden 2.90 av 5
169. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.89 av 5
170. Vinnova - Verket för innovations­system 2.89 av 5
171. Fyrbodal 2.87 av 5
172. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.85 av 5
173. Rättsmedicinal­verket 2.83 av 5
174. Viable cities 2.81 av 5
175. Energimarknads­inspektionen 2.80 av 5
176. InnovAir 2.80 av 5
177. Re:Source 2.79 av 5
178. Myndigheten för stöd till tros­samfund 2.78 av 5
179. Etikprövnings­myndigheten 2.77 av 5
180. Metalliska material 2.77 av 5
181. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.76 av 5
182. Drive Sweden 2.76 av 5
183. Regeringen 2.75 av 5
184. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.71 av 5
185. Produktion2030 2.69 av 5
186. Polarforsknings­sekretariatet 2.69 av 5
187. Kulturrådet 2.67 av 5
188. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.65 av 5
189. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.64 av 5
190. Smartare elektroniksystem 2.64 av 5
191. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.60 av 5
192. Process­industriell IT och automation (PiiA) 2.57 av 5
193. Medtech4­Health 2.54 av 5
194. Jämställdhets­myndigheten 2.49 av 5
195. Sametinget 2.46 av 5
196. Skaraborgs kommunal­förbund 2.28 av 5
197. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.08 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen