Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 4.0 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Statistiska Centralbyrån 4.90 av 5
2. Polisen 4.85 av 5
3. Kommunalförbundet Hälsingland 4.79 av 5
4. Myndigheten för psykologiskt försvar 4.78 av 5
5. Finanspolitiska rådet 4.78 av 5
6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 4.77 av 5
7. Folkhälso­myndigheten 4.75 av 5
8. Plikt- och prövningsverket 4.69 av 5
9. Myndigheten för press, radio och tv 4.68 av 5
10. Integritetsskydds­myndigheten 4.66 av 5
11. Andra AP-fonden 4.65 av 5
12. Val­myndigheten 4.64 av 5
13. Lagrådet 4.63 av 5
14. Kronofogden 4.61 av 5
15. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.57 av 5
16. Tillväxtverket 4.57 av 5
17. Pensions­myndigheten 4.52 av 5
18. Försäkringskassan 4.52 av 5
19. Forskarskatte­nämnden 4.50 av 5
20. Konjunktu­rinstitutet 4.50 av 5
21. Konstnärs­nämnden 4.49 av 5
22. Havs och Vatten­myndigheten 4.46 av 5
23. Institutet för mänskliga rättigheter 4.46 av 5
24. Åklagar­myndigheten 4.46 av 5
25. Ekobrotts­myndigheten 4.46 av 5
26. Institutet för språk och folkminnen 4.45 av 5
27. Energimarknads­inspektionen 4.45 av 5
28. Riksdagen 4.44 av 5
29. Internet of Things Sverige 4.42 av 5
30. Diskriminerings­ombudsmannen 4.42 av 5
31. Skatterätts­nämnden 4.41 av 5
32. Vetenskaps­rådet 4.41 av 5
33. Nordiska Afrika­institutet 4.41 av 5
34. SWElife 4.40 av 5
35. Konsument­verket 4.39 av 5
36. Medlings­institutet 4.39 av 5
37. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap 4.38 av 5
38. eSamverka 4.37 av 5
39. Kemikalie­inspektionen 4.37 av 5
40. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering 4.36 av 5
41. Fortifikations­verket 4.35 av 5
42. Kammar­kollegiet 4.35 av 5
43. Höglandsförbundet 4.35 av 5
44. Justitie­ombudsmannen 4.35 av 5
45. Arbetsgivarverket 4.34 av 5
46. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 4.34 av 5
47. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd 4.34 av 5
48. Bokförings­nämnden 4.34 av 5
49. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 4.33 av 5
50. Svenska ILO-kommittén 4.31 av 5
51. Upphandlings­myndigheten 4.30 av 5
52. Re:Source 4.29 av 5
53. Svenska kraftnät 4.28 av 5
54. Jordbruks­verket 4.28 av 5
55. Barnombudsmannen 4.27 av 5
56. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.27 av 5
57. Arvsfonden 4.26 av 5
58. Sveriges författarfond 4.25 av 5
59. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten 4.24 av 5
60. Justitie­kanslern 4.24 av 5
61. Total­försvarets forsknings­institut 4.21 av 5
62. Ekonomistyrnings­verket 4.21 av 5
63. Brottsoffer­myndigheten 4.21 av 5
64. Spel­inspektionen 4.20 av 5
65. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 4.20 av 5
66. Tullverket 4.20 av 5
67. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 4.20 av 5
68. Trafikverket 4.18 av 5
69. Försvars­underrättelse­domstolen 4.18 av 5
70. Transport­styrelsen 4.18 av 5
71. Jämställdhets­myndigheten 4.17 av 5
72. Arbetsmiljö­verket 4.17 av 5
73. VästKom 4.17 av 5
74. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 4.16 av 5
75. Statens väg- och transport­forsknings­institut 4.16 av 5
76. Universitetskanslers­ämbetet 4.16 av 5
77. Forskningsrådet Formas 4.14 av 5
78. Ehälso­myndigheten 4.14 av 5
79. Göteborgs­regionen 4.14 av 5
80. Sjunde AP-fonden 4.14 av 5
81. Harpsunds­nämnden 4.13 av 5
82. Riksrevisionen 4.13 av 5
83. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 4.13 av 5
84. Fjärde AP-fonden 4.12 av 5
85. Sveriges ambassader och konsulat 4.12 av 5
86. Myndigheten för Kulturanalys 4.11 av 5
87. Centrala Studiestöds­nämnden 4.11 av 5
88. Statens tjänste­pensions­verk 4.10 av 5
89. Inspektionen för vård och omsorg 4.09 av 5
90. Nämnden för hemslöjds­frågor 4.09 av 5
91. Göliska IT 4.09 av 5
92. Vinnova 4.09 av 5
93. Statens fastighetsverk 4.08 av 5
94. Kärnavfalls­fonden 4.08 av 5
95. Skolverket 4.08 av 5
96. Luftfarts­verket 4.07 av 5
97. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen 4.07 av 5
98. Boråsregionen 4.07 av 5
99. Första AP-fonden 4.05 av 5
100. Sjätte AP-fonden 4.05 av 5
101. Kungliga biblioteket 4.05 av 5
102. Naturvårds­verket 4.04 av 5
103. Svenska institutet för europa­politiska studier 4.04 av 5
104. InfraSweden 4.04 av 5
105. Special­pedagogiska skol­myndigheten 4.03 av 5
106. Tredje AP-fonden 4.02 av 5
107. Läkemedels­verket 4.02 av 5
108. Trafikanalys 4.02 av 5
109. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 4.02 av 5
110. Kommers­kollegium 4.01 av 5
111. Riksbanken 4.00 av 5
112. Afori 4.00 av 5
113. Socialstyrelsen 4.00 av 5
114. Länsstyrelserna 4.00 av 5
115. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 4.00 av 5
116. Nämnden mot diskriminering 3.99 av 5
117. Statens institutions­styrelse 3.99 av 5
118. Konkurrens­verket 3.98 av 5
119. Fondtorgsnämnden 3.98 av 5
120. InnovAir 3.98 av 5
121. Migrationsverket 3.98 av 5
122. Sveriges domstolar 3.97 av 5
123. Arbetsförmedlingen 3.97 av 5
124. Riksgälden 3.97 av 5
125. Inspektionen för strategiska produkter 3.96 av 5
126. Allmänna reklamations­nämnden 3.95 av 5
127. Rymdstyrelsen 3.94 av 5
128. Inspektionen för social­försäkringen 3.94 av 5
129. Myndigheten för delaktighet 3.93 av 5
130. Post- och tele­styrelsen 3.93 av 5
131. Säkerhets­polisen 3.93 av 5
132. Government Offices of Sweden (Regeringen) 3.92 av 5
133. Lantmäteriet 3.92 av 5
134. Statens servicecenter 3.91 av 5
135. Statens konstråd 3.90 av 5
136. Riksarkivet 3.90 av 5
137. Skolforsknings­institutet 3.88 av 5
138. Medtech4­Health 3.88 av 5
139. Boverket 3.88 av 5
140. Svenska Institutet 3.87 av 5
141. Sjöfarts­verket 3.86 av 5
142. Statens Historiska Museer 3.85 av 5
143. Exportkredit­nämnden 3.81 av 5
144. Revisors­inspektionen 3.80 av 5
145. Sveriges Geologiska Undersökning 3.80 av 5
146. Kriminal­vården 3.79 av 5
147. Arbets­domstolen 3.79 av 5
148. Statens person­adress­register 3.79 av 5
149. Genteknik­nämnden 3.78 av 5
150. Swedish Mining Innovation 3.78 av 5
151. Skol­inspektionen 3.77 av 5
152. Smart Built Environment 3.77 av 5
153. Kust­bevakningen 3.77 av 5
154. Försvarets radioanstalt 3.76 av 5
155. Livsmedels­verket 3.76 av 5
156. Statens Geotekniska Institut 3.76 av 5
157. Institutet för rymdfysik 3.75 av 5
158. Skatteverket 3.75 av 5
159. Strålsäkerhets­myndigheten 3.74 av 5
160. Fastighetsmäklar­inspektionen 3.74 av 5
161. Skaraborgs kommunal­förbund 3.73 av 5
162. Swedac 3.73 av 5
163. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3.71 av 5
164. Statens veterinär­medicinska anstalt 3.71 av 5
165. SIO Grafen 3.71 av 5
166. Överklagande­nämnden 3.71 av 5
167. Käppala 3.69 av 5
168. Process­industriell IT och automation 3.68 av 5
169. Delegationen för cirkulär ekonomi 3.67 av 5
170. Rättsmedicinal­verket 3.66 av 5
171. Patent- och registrerings­verket 3.65 av 5
172. Riksantikvarieämbetet 3.65 av 5
173. Myndigheten för tillgängliga medier 3.65 av 5
174. Försvarets materielverk 3.65 av 5
175. Statskontoret 3.64 av 5
176. Skogsstyrelsen 3.64 av 5
177. Statens medieråd 3.63 av 5
178. Brotts­förebyggande rådet 3.62 av 5
179. Elsäkerhets­verket 3.60 av 5
180. Polarforsknings­sekretariatet 3.60 av 5
181. Kulturrådet 3.57 av 5
182. Sameskol­styrelsen 3.57 av 5
183. Energi­myndigheten 3.57 av 5
184. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.56 av 5
185. Statens haveri­kommission 3.55 av 5
186. Metalliska material 3.54 av 5
187. Smartare elektroniksystem 3.54 av 5
188. Överklagande­nämnden för studiestöd 3.52 av 5
189. Sjukvårdsregion Mellansverige 3.50 av 5
190. Svenska ESF-rådet 3.49 av 5
191. Etikprövnings­myndigheten 3.45 av 5
192. Drive Sweden 3.43 av 5
193. Folke Bernadotte­akademin 3.41 av 5
194. BioInnovation 3.41 av 5
195. LIGHTer 3.40 av 5
196. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut 3.39 av 5
197. Försvarsmakten 3.38 av 5
198. Finans­inspektionen 3.36 av 5
199. Bolagsverket 3.36 av 5
200. Vafabmiljö 3.34 av 5
201. Regeringen 3.33 av 5
202. Produktion2030 3.33 av 5
203. Viable cities 3.28 av 5
204. Fyrbodal 3.18 av 5
205. Sametinget 3.15 av 5
206. Länstrafiken Kronoberg 2.95 av 5
207. Skånes kommuner 2.86 av 5
Till toppen