Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.8 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Myndigheten för press, radio och tv 4.59 av 5
2. Konjunktu­rinstitutet 4.56 av 5
3. Polisen 4.49 av 5
4. Nationellt forensiskt centrum 4.49 av 5
5. Institutet för språk och folkminnen 4.40 av 5
6. Statens fastighetsverk 4.38 av 5
7. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 4.35 av 5
8. eSamverka 4.31 av 5
9. Tillväxtverket 4.27 av 5
10. Pensions­myndigheten 4.20 av 5
11. Medlings­institutet 4.20 av 5
12. Åklagar­myndigheten 4.19 av 5
13. Konsument­verket 4.18 av 5
14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.17 av 5
15. Ekonomistyrnings­verket 4.12 av 5
16. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.10 av 5
17. Svenska Institutet 4.08 av 5
18. Andra AP-fonden 4.08 av 5
19. Folkhälso­myndigheten 4.07 av 5
20. Brottsoffer­myndigheten 4.05 av 5
21. Fortifikations­verket 4.02 av 5
22. Havs och Vatten­myndigheten 3.99 av 5
23. Kemikalie­inspektionen 3.98 av 5
24. Riksrevisionen 3.98 av 5
25. Upphandlings­myndigheten 3.94 av 5
26. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.93 av 5
27. Kammar­kollegiet 3.92 av 5
28. Integritetsskydds­myndigheten 3.92 av 5
29. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering 3.92 av 5
30. Delegationen för cirkulär ekonomi 3.88 av 5
31. Skolverket 3.87 av 5
32. Riksbanken 3.85 av 5
33. Arbetsmiljö­verket 3.83 av 5
34. Bolagsverket 3.83 av 5
35. Justitie­ombudsmannen 3.81 av 5
36. Inspektionen för vård och omsorg 3.79 av 5
37. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap 3.78 av 5
38. Ekobrotts­myndigheten 3.78 av 5
39. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.76 av 5
40. Rekrytering­smyndigheten 3.75 av 5
41. Boverket 3.75 av 5
42. Lantmäteriet 3.75 av 5
43. Skatteverket 3.74 av 5
44. Ehälso­myndigheten 3.74 av 5
45. Nordiska Afrika­institutet 3.73 av 5
46. Tullverket 3.73 av 5
47. Bokförings­nämnden 3.73 av 5
48. SWElife 3.71 av 5
49. Svenska kraftnät 3.71 av 5
50. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.71 av 5
51. Barnombudsmannen 3.71 av 5
52. Luftfarts­verket 3.70 av 5
53. Allmänna reklamations­nämnden 3.70 av 5
54. Svenska ILO-kommittén 3.70 av 5
55. Sveriges domstolar 3.69 av 5
56. Statens servicecenter 3.69 av 5
57. Socialstyrelsen 3.69 av 5
58. Inspektionen för strategiska produkter 3.68 av 5
59. Kust­bevakningen 3.67 av 5
60. Finans­inspektionen 3.67 av 5
61. Riksdagen 3.67 av 5
62. Total­försvarets forsknings­institut 3.66 av 5
63. Länsstyrelserna 3.66 av 5
64. Käppala 3.66 av 5
65. Försäkringskassan 3.65 av 5
66. Myndigheten för tillgängliga medier 3.65 av 5
67. Statens institutions­styrelse 3.64 av 5
68. Forskarskatte­nämnden 3.64 av 5
69. Kungliga biblioteket 3.64 av 5
70. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 3.63 av 5
71. Myndigheten för Kulturanalys 3.63 av 5
72. Kommers­kollegium 3.63 av 5
73. Justitie­kanslern 3.62 av 5
74. VästKom 3.62 av 5
75. Special­pedagogiska skol­myndigheten 3.62 av 5
76. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.62 av 5
77. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd 3.60 av 5
78. Jordbruks­verket 3.60 av 5
79. Boråsregionen 3.59 av 5
80. Post- och tele­styrelsen 3.59 av 5
81. Statens väg- och transport­forsknings­institut 3.59 av 5
82. Riksantikvarieämbetet 3.59 av 5
83. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.59 av 5
84. Kärnavfalls­fonden 3.59 av 5
85. Arvsfonden 3.58 av 5
86. Inspektionen för social­försäkringen 3.58 av 5
87. Rymdstyrelsen 3.58 av 5
88. Statens medieråd 3.58 av 5
89. Patent- och registrerings­verket 3.57 av 5
90. Höglandsförbundet 3.57 av 5
91. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen 3.56 av 5
92. Nämnden mot diskriminering 3.56 av 5
93. Centrala Studiestöds­nämnden 3.56 av 5
94. Riksarkivet 3.56 av 5
95. Spel­inspektionen 3.55 av 5
96. Sjunde AP-fonden 3.55 av 5
97. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.55 av 5
98. Sveriges författarfond 3.54 av 5
99. Universitetskanslers­ämbetet 3.53 av 5
100. Fastighetsmäklar­inspektionen 3.53 av 5
101. Statens haveri­kommission 3.52 av 5
102. Kriminal­vården 3.52 av 5
103. Finanspolitiska rådet 3.51 av 5
104. Lagrådet 3.51 av 5
105. Vetenskaps­rådet 3.50 av 5
106. Smart Built Environment 3.49 av 5
107. Statens tjänste­pensions­verk 3.47 av 5
108. InfraSweden 3.46 av 5
109. Revisors­inspektionen 3.45 av 5
110. Läkemedels­verket 3.44 av 5
111. Strålsäkerhets­myndigheten 3.43 av 5
112. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten 3.43 av 5
113. Transport­styrelsen 3.43 av 5
114. Statistiska Centralbyrån 3.42 av 5
115. Göteborgs­regionen 3.41 av 5
116. Försvars­underrättelse­domstolen 3.41 av 5
117. Migrationsverket 3.40 av 5
118. Statens Geotekniska Institut 3.40 av 5
119. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 3.38 av 5
120. Första AP-fonden 3.37 av 5
121. Sameskol­styrelsen 3.37 av 5
122. Delegationen mot segregation 3.35 av 5
123. Trafikanalys 3.35 av 5
124. Sveriges ambassader och konsulat 3.35 av 5
125. Harpsunds­nämnden 3.35 av 5
126. Arbetsförmedlingen 3.35 av 5
127. Livsmedels­verket 3.34 av 5
128. Försvarets materielverk 3.34 av 5
129. Riksgälden 3.34 av 5
130. SIO Grafen 3.33 av 5
131. Konkurrens­verket 3.33 av 5
132. Skatterätts­nämnden 3.31 av 5
133. Sjöfarts­verket 3.31 av 5
134. Skolforsknings­institutet 3.30 av 5
135. Myndigheten för delaktighet 3.29 av 5
136. Säkerhets­polisen 3.29 av 5
137. Val­myndigheten 3.28 av 5
138. Sveriges Geologiska Undersökning 3.28 av 5
139. Statens Historiska Museer 3.27 av 5
140. Överklagande­nämnden 3.27 av 5
141. Arbets­domstolen 3.26 av 5
142. Exportkredit­nämnden 3.23 av 5
143. Statens konstråd 3.23 av 5
144. Elsäkerhets­verket 3.23 av 5
145. Diskriminerings­ombudsmannen 3.22 av 5
146. Svenska institutet för europa­politiska studier 3.21 av 5
147. Tredje AP-fonden 3.21 av 5
148. Forskningsrådet Formas 3.21 av 5
149. Statens person­adress­register 3.21 av 5
150. Kärnavfallsrådet 3.20 av 5
151. Institutet för rymdfysik 3.19 av 5
152. BioInnovation 3.15 av 5
153. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.15 av 5
154. Skol­inspektionen 3.13 av 5
155. Svenska ESF-rådet 3.13 av 5
156. Skogsstyrelsen 3.11 av 5
157. Trafikverket 3.08 av 5
158. Internet of Things Sverige 3.08 av 5
159. Arbetsgivarverket 3.07 av 5
160. SIP STRIM 3.07 av 5
161. Kronofogden 3.06 av 5
162. Vinnova - Verket för innovations­system 3.05 av 5
163. InnovAir 3.04 av 5
164. Försvarsmakten 3.04 av 5
165. LIGHTer 3.03 av 5
166. Statens veterinär­medicinska anstalt 3.02 av 5
167. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut 3.00 av 5
168. Energimarknads­inspektionen 3.00 av 5
169. Naturvårds­verket 2.99 av 5
170. Genteknik­nämnden 2.98 av 5
171. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.96 av 5
172. Sjätte AP-fonden 2.96 av 5
173. Rättsmedicinal­verket 2.94 av 5
174. Folke Bernadotte­akademin 2.92 av 5
175. Regeringen 2.92 av 5
176. Swedac 2.91 av 5
177. Konstnärs­nämnden 2.87 av 5
178. Statskontoret 2.86 av 5
179. Energi­myndigheten 2.86 av 5
180. Etikprövnings­myndigheten 2.83 av 5
181. Fyrbodal 2.82 av 5
182. Kulturrådet 2.81 av 5
183. Viable cities 2.81 av 5
184. Produktion2030 2.81 av 5
185. Överklagande­nämnden för studiestöd 2.81 av 5
186. Drive Sweden 2.80 av 5
187. Myndigheten för stöd till tros­samfund 2.78 av 5
188. Process­industriell IT och automation 2.77 av 5
189. Polarforsknings­sekretariatet 2.77 av 5
190. Metalliska material 2.77 av 5
191. Re:Source 2.69 av 5
192. Smartare elektroniksystem 2.64 av 5
193. Brotts­förebyggande rådet 2.62 av 5
194. Fjärde AP-fonden 2.60 av 5
195. Skaraborgs kommunal­förbund 2.58 av 5
196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2.54 av 5
197. Medtech4­Health 2.54 av 5
198. Jämställdhets­myndigheten 2.37 av 5
199. Sametinget 2.23 av 5
200. Länstrafiken Kronoberg 2.22 av 5
201. Försvarets radioanstalt 2.09 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen