Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.7 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Myndigheten för press, radio och tv 4.69 av 5
2. Polisen 4.68 av 5
3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.60 av 5
4. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.56 av 5
5. Konjunktu­rinstitutet 4.54 av 5
6. Pensions­myndigheten 4.46 av 5
7. Statens fastighetsverk 4.38 av 5
8. Medlings­institutet 4.36 av 5
9. Svenska Institutet (SI) 4.33 av 5
10. Konsument­verket 4.31 av 5
11. eSamverka 4.25 av 5
12. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 4.21 av 5
13. Tillväxtverket 4.19 av 5
14. Åklagar­myndigheten 4.19 av 5
15. Upphandlings­myndigheten 4.18 av 5
16. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.16 av 5
17. Folkhälso­myndigheten 4.15 av 5
18. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 4.12 av 5
19. Delegationen för cirkulär ekonomi 4.05 av 5
20. Fortifikations­verket 4.03 av 5
21. Sveriges domstolar 3.99 av 5
22. Universitetskanslers­ämbetet 3.97 av 5
23. Luftfarts­verket (LFV) 3.94 av 5
24. Kemikamlie­inspektionen 3.94 av 5
25. Spel­inspektionen 3.92 av 5
26. Nordiska Afrika­institutet 3.89 av 5
27. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.89 av 5
28. Riksbanken 3.88 av 5
29. Barnombudsmannen 3.85 av 5
30. Kammar­kollegiet 3.84 av 5
31. Svenska kraftnät 3.83 av 5
32. Länsstyrelserna 3.83 av 5
33. Boverket 3.83 av 5
34. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.81 av 5
35. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.81 av 5
36. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.78 av 5
37. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.77 av 5
38. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.77 av 5
39. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.76 av 5
40. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 3.76 av 5
41. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.75 av 5
42. Patent- och registrerings­verket (PRV) 3.75 av 5
43. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.74 av 5
44. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.73 av 5
45. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.73 av 5
46. Smart Built Environment 3.71 av 5
47. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.70 av 5
48. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.70 av 5
49. Kungliga biblioteket (KB) 3.69 av 5
50. Konkurrens­verket 3.69 av 5
51. Myndigheten för Kulturanalys 3.69 av 5
52. SWElife 3.68 av 5
53. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.67 av 5
54. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.67 av 5
55. Svenska ILO-kommittén 3.67 av 5
56. Lagrådet 3.66 av 5
57. Riksrevisionen 3.66 av 5
58. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.65 av 5
59. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.65 av 5
60. Transport­styrelsen 3.64 av 5
61. Tullverket 3.64 av 5
62. Bolagsverket 3.64 av 5
63. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 3.64 av 5
64. Finans­inspektionen (FI) 3.64 av 5
65. Arvsfonden 3.63 av 5
66. Rekrytering­smyndigheten 3.62 av 5
67. Statens institutions­styrelse (SiS) 3.62 av 5
68. Vetenskaps­rådet (VR) 3.61 av 5
69. Skolverket 3.60 av 5
70. Forskarskatte­nämnden 3.60 av 5
71. Kärnavfalls­fonden 3.59 av 5
72. Revisors­inspektionen 3.59 av 5
73. Ehälso­myndigheten 3.59 av 5
74. Lantmäteriet 3.58 av 5
75. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 3.58 av 5
76. Göteborgs­regionen 3.58 av 5
77. Socialstyrelsen 3.57 av 5
78. Riksdagen 3.57 av 5
79. Arbetsförmedlingen 3.56 av 5
80. Nämnden mot diskriminering 3.56 av 5
81. Statens medieråd 3.56 av 5
82. Sveriges författarfond 3.54 av 5
83. Strålsäkerhets­myndigheten 3.54 av 5
84. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.54 av 5
85. Statens servicecenter 3.53 av 5
86. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.53 av 5
87. Integritetsskydds­myndigheten 3.53 av 5
88. Harpsunds­nämnden 3.53 av 5
89. Första AP-fonden (AP1) 3.53 av 5
90. Finanspolitiska rådet 3.51 av 5
91. Skolforsknings­institutet 3.51 av 5
92. Boråsregionen 3.51 av 5
93. Bokförings­nämnden (BFN) 3.51 av 5
94. Sveriges ambassader och konsulat 3.50 av 5
95. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.49 av 5
96. Skatterätts­nämnden 3.49 av 5
97. Statens haveri­kommission (SHK) 3.49 av 5
98. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.48 av 5
99. Jordbruks­verket 3.47 av 5
100. VästKom 3.47 av 5
101. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.46 av 5
102. Kust­bevakningen 3.45 av 5
103. Andra AP-fonden 3.45 av 5
104. Kommers­kollegium 3.44 av 5
105. Tredje AP-fonden (AP3) 3.44 av 5
106. Riksarkivet 3.44 av 5
107. Trafikanalys 3.43 av 5
108. Statistiska Centralbyrån (SCB) 3.43 av 5
109. InfraSweden 3.42 av 5
110. Arbets­domstolen (AD) 3.42 av 5
111. Försäkringskassan (FK) 3.41 av 5
112. SIO Grafen 3.40 av 5
113. Läkemedels­verket 3.40 av 5
114. Försvars­underrättelse­domstolen 3.39 av 5
115. Rymdstyrelsen 3.38 av 5
116. Justitie­kanslern 3.38 av 5
117. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 3.38 av 5
118. Delegationen mot segregation 3.38 av 5
119. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.37 av 5
120. Statens Historiska Museer 3.36 av 5
121. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 3.35 av 5
122. Riksgälden 3.35 av 5
123. Sameskol­styrelsen 3.35 av 5
124. Försvarets materielverk (FMV) 3.34 av 5
125. Polarforsknings­sekretariatet 3.34 av 5
126. Skatteverket 3.33 av 5
127. Överklagande­nämnden 3.33 av 5
128. Statens person­adress­register (SPAR) 3.31 av 5
129. Val­myndigheten 3.31 av 5
130. Skol­inspektionen 3.31 av 5
131. Elsäkerhets­verket 3.28 av 5
132. Skogsstyrelsen 3.25 av 5
133. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 3.25 av 5
134. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 3.24 av 5
135. Riksantikvarieämbetet 3.24 av 5
136. Livsmedels­verket 3.23 av 5
137. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 3.22 av 5
138. SIP STRIM 3.21 av 5
139. Konstnärs­nämnden 3.21 av 5
140. Trafikverket 3.21 av 5
141. Energi­myndigheten 3.20 av 5
142. Migrationsverket 3.20 av 5
143. Säkerhets­polisen (SÄPO) 3.19 av 5
144. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.18 av 5
145. Institutet för språk och folkminnen 3.18 av 5
146. Swedac 3.18 av 5
147. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 3.17 av 5
148. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.17 av 5
149. Kronofogden 3.17 av 5
150. Kriminal­vården 3.15 av 5
151. Statskontoret 3.13 av 5
152. Sjunde AP-fonden (AP7) 3.12 av 5
153. Internet of Things Sverige 3.10 av 5
154. Rättsmedicinal­verket 3.08 av 5
155. Forskningsrådet Formas 3.05 av 5
156. Institutet för rymdfysik (IRF) 3.04 av 5
157. Arbetsgivarverket 3.04 av 5
158. Fyrbodal 3.03 av 5
159. Exportkredit­nämnden (EKN) 3.01 av 5
160. Energimarknads­inspektionen 3.00 av 5
161. BioInnovation 3.00 av 5
162. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 3.00 av 5
163. Brottsoffer­myndigheten 2.98 av 5
164. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.97 av 5
165. Statens Geotekniska Institut 2.92 av 5
166. LIGHTer 2.92 av 5
167. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.91 av 5
168. Naturvårds­verket 2.91 av 5
169. Metalliska material 2.89 av 5
170. Re:Source 2.89 av 5
171. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.88 av 5
172. Statens konstråd 2.88 av 5
173. Svenska ESF-rådet 2.86 av 5
174. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.85 av 5
175. Viable cities 2.84 av 5
176. InnovAir 2.84 av 5
177. Drive Sweden 2.81 av 5
178. Etikprövnings­myndigheten 2.81 av 5
179. Regeringen 2.80 av 5
180. Genteknik­nämnden 2.77 av 5
181. Kulturrådet 2.76 av 5
182. Vinnova - Verket för innovations­system 2.76 av 5
183. Försvarsmakten 2.75 av 5
184. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.73 av 5
185. Myndigheten för stöd till tros­samfund 2.73 av 5
186. Smartare elektroniksystem 2.68 av 5
187. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.67 av 5
188. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.61 av 5
189. Process­industriell IT och automation (PiiA) 2.57 av 5
190. Jämställdhets­myndigheten 2.55 av 5
191. Ekobrotts­myndigheten 2.46 av 5
192. Sametinget 2.45 av 5
193. Sjöfarts­verket 2.45 av 5
194. Medtech4­Health 2.36 av 5
195. Skaraborgs kommunal­förbund 2.35 av 5
196. Produktion2030 2.18 av 5
197. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.03 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen