Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.8 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 4.70 av 5
2. Polisen 4.69 av 5
3. Nationellt forensiskt centrum 4.69 av 5
4. Myndigheten för press, radio och tv 4.63 av 5
5. Konjunktu­rinstitutet 4.56 av 5
6. Statens fastighetsverk 4.39 av 5
7. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.34 av 5
8. eSamverka 4.31 av 5
9. Pensions­myndigheten 4.27 av 5
10. Institutet för språk och folkminnen 4.23 av 5
11. Integritetsskydds­myndigheten 4.22 av 5
12. Kammar­kollegiet 4.21 av 5
13. Upphandlings­myndigheten 4.12 av 5
14. Konsument­verket 4.11 av 5
15. Åklagar­myndigheten 4.11 av 5
16. Havs och Vatten­myndigheten 4.10 av 5
17. Medlings­institutet 4.10 av 5
18. Folkhälso­myndigheten 4.10 av 5
19. Tillväxtverket 4.08 av 5
20. Svenska Institutet 4.07 av 5
21. Rekrytering­smyndigheten 4.03 av 5
22. Ekonomistyrnings­verket 4.02 av 5
23. Fortifikations­verket 4.02 av 5
24. Svenska ILO-kommittén 3.99 av 5
25. Brottsoffer­myndigheten 3.97 av 5
26. Inspektionen för vård och omsorg 3.94 av 5
27. Riksrevisionen 3.93 av 5
28. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 3.92 av 5
29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap 3.92 av 5
30. Plikt- och prövningsmyndigheten 3.91 av 5
31. Kemikalie­inspektionen 3.91 av 5
32. Vinnova - Verket för innovations­system 3.90 av 5
33. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.89 av 5
34. Göteborgs­regionen 3.89 av 5
35. Andra AP-fonden 3.88 av 5
36. Diskriminerings­ombudsmannen 3.88 av 5
37. Arvsfonden 3.87 av 5
38. Svenska kraftnät 3.87 av 5
39. Höglandsförbundet 3.87 av 5
40. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering 3.85 av 5
41. Naturvårds­verket 3.85 av 5
42. Spel­inspektionen 3.84 av 5
43. Skolverket 3.84 av 5
44. Lantmäteriet 3.84 av 5
45. Allmänna reklamations­nämnden 3.84 av 5
46. Bolagsverket 3.82 av 5
47. Nordiska Afrika­institutet 3.81 av 5
48. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.81 av 5
49. Forskarskatte­nämnden 3.81 av 5
50. Riksdagen 3.81 av 5
51. Universitetskanslers­ämbetet 3.81 av 5
52. Total­försvarets forsknings­institut 3.78 av 5
53. Länsstyrelserna 3.77 av 5
54. Riksbanken 3.77 av 5
55. Tullverket 3.77 av 5
56. Socialstyrelsen 3.76 av 5
57. Ekobrotts­myndigheten 3.76 av 5
58. Kust­bevakningen 3.76 av 5
59. Justitie­ombudsmannen 3.75 av 5
60. Statens servicecenter 3.75 av 5
61. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd 3.74 av 5
62. Post- och tele­styrelsen 3.73 av 5
63. Val­myndigheten 3.72 av 5
64. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.71 av 5
65. Justitie­kanslern 3.71 av 5
66. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 3.70 av 5
67. Myndigheten för Kulturanalys 3.69 av 5
68. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 3.69 av 5
69. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.69 av 5
70. Boverket 3.69 av 5
71. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.69 av 5
72. Skatteverket 3.68 av 5
73. Strålsäkerhets­myndigheten 3.68 av 5
74. Kronofogden 3.68 av 5
75. SWElife 3.67 av 5
76. Inspektionen för strategiska produkter 3.67 av 5
77. Käppala 3.66 av 5
78. Kungliga biblioteket 3.66 av 5
79. Boråsregionen 3.65 av 5
80. VästKom 3.62 av 5
81. Barnombudsmannen 3.62 av 5
82. Myndigheten för tillgängliga medier 3.62 av 5
83. Skatterätts­nämnden 3.62 av 5
84. Sveriges domstolar 3.62 av 5
85. Rymdstyrelsen 3.62 av 5
86. Kommers­kollegium 3.61 av 5
87. Vetenskaps­rådet 3.61 av 5
88. Statens medieråd 3.60 av 5
89. Riksantikvarieämbetet 3.60 av 5
90. Ehälso­myndigheten 3.60 av 5
91. Bokförings­nämnden 3.59 av 5
92. Centrala Studiestöds­nämnden 3.59 av 5
93. Kärnavfalls­fonden 3.59 av 5
94. Statens institutions­styrelse 3.58 av 5
95. Finans­inspektionen 3.58 av 5
96. Luftfarts­verket 3.58 av 5
97. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen 3.58 av 5
98. Jordbruks­verket 3.57 av 5
99. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.57 av 5
100. Sveriges författarfond 3.55 av 5
101. Sjunde AP-fonden 3.54 av 5
102. Statens väg- och transport­forsknings­institut 3.54 av 5
103. Lagrådet 3.51 av 5
104. Delegationen för cirkulär ekonomi 3.51 av 5
105. Inspektionen för social­försäkringen 3.51 av 5
106. Revisors­inspektionen 3.51 av 5
107. Livsmedels­verket 3.50 av 5
108. Arbetsmiljö­verket 3.50 av 5
109. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten 3.49 av 5
110. Fastighetsmäklar­inspektionen 3.49 av 5
111. Sjöfarts­verket 3.49 av 5
112. Statskontoret 3.49 av 5
113. Statens konstråd 3.48 av 5
114. Första AP-fonden 3.48 av 5
115. Energi­myndigheten 3.48 av 5
116. Finanspolitiska rådet 3.48 av 5
117. Myndigheten för delaktighet 3.47 av 5
118. Smart Built Environment 3.47 av 5
119. Riksarkivet 3.47 av 5
120. Transport­styrelsen 3.46 av 5
121. Riksgälden 3.46 av 5
122. Försäkringskassan 3.45 av 5
123. Sveriges ambassader och konsulat 3.44 av 5
124. Sameskol­styrelsen 3.44 av 5
125. Läkemedels­verket 3.43 av 5
126. Statens Geotekniska Institut 3.42 av 5
127. Försvars­underrättelse­domstolen 3.42 av 5
128. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.42 av 5
129. Statens haveri­kommission 3.41 av 5
130. Statistiska Centralbyrån 3.41 av 5
131. Nämnden mot diskriminering 3.39 av 5
132. Kriminal­vården 3.38 av 5
133. InfraSweden 3.37 av 5
134. Forskningsrådet Formas 3.37 av 5
135. Tredje AP-fonden 3.36 av 5
136. Överklagande­nämnden 3.35 av 5
137. Harpsunds­nämnden 3.35 av 5
138. Konkurrens­verket 3.35 av 5
139. Genteknik­nämnden 3.34 av 5
140. Migrationsverket 3.34 av 5
141. Försvarets materielverk 3.32 av 5
142. Statens tjänste­pensions­verk 3.32 av 5
143. Säkerhets­polisen 3.32 av 5
144. Sveriges Geologiska Undersökning 3.31 av 5
145. Trafikanalys 3.30 av 5
146. Statens Historiska Museer 3.30 av 5
147. SIO Grafen 3.29 av 5
148. Trafikverket 3.27 av 5
149. Arbets­domstolen 3.26 av 5
150. Institutet för rymdfysik 3.26 av 5
151. Special­pedagogiska skol­myndigheten 3.26 av 5
152. Svenska institutet för europa­politiska studier 3.24 av 5
153. Delegationen mot segregation 3.23 av 5
154. SIP STRIM 3.19 av 5
155. BioInnovation 3.18 av 5
156. Statens person­adress­register 3.17 av 5
157. Patent- och registrerings­verket 3.17 av 5
158. Skol­inspektionen 3.16 av 5
159. Elsäkerhets­verket 3.16 av 5
160. Kärnavfallsrådet 3.16 av 5
161. InnovAir 3.15 av 5
162. Exportkredit­nämnden 3.13 av 5
163. Skolforsknings­institutet 3.13 av 5
164. Arbetsförmedlingen 3.11 av 5
165. Statens veterinär­medicinska anstalt 3.11 av 5
166. Konstnärs­nämnden 3.11 av 5
167. Skogsstyrelsen 3.11 av 5
168. Svenska ESF-rådet 3.10 av 5
169. Regeringen 3.06 av 5
170. Government Offices of Sweden (Regeringen) 3.03 av 5
171. Rättsmedicinal­verket 3.02 av 5
172. LIGHTer 3.02 av 5
173. Energimarknads­inspektionen 3.00 av 5
174. Arbetsgivarverket 2.99 av 5
175. Internet of Things Sverige 2.99 av 5
176. Swedac 2.96 av 5
177. Etikprövnings­myndigheten 2.93 av 5
178. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut 2.92 av 5
179. Process­industriell IT och automation 2.89 av 5
180. Försvarsmakten 2.87 av 5
181. Folke Bernadotte­akademin 2.87 av 5
182. Drive Sweden 2.85 av 5
183. Skaraborgs kommunal­förbund 2.79 av 5
184. Re:Source 2.79 av 5
185. Kulturrådet 2.77 av 5
186. Fyrbodal 2.77 av 5
187. Sjätte AP-fonden 2.76 av 5
188. Metalliska material 2.76 av 5
189. Myndigheten för stöd till tros­samfund 2.76 av 5
190. Viable cities 2.76 av 5
191. Överklagande­nämnden för studiestöd 2.75 av 5
192. Smartare elektroniksystem 2.66 av 5
193. Brotts­förebyggande rådet 2.65 av 5
194. Fjärde AP-fonden 2.65 av 5
195. Produktion2030 2.62 av 5
196. Medtech4­Health 2.62 av 5
197. Polarforsknings­sekretariatet 2.58 av 5
198. Länstrafiken Kronoberg 2.51 av 5
199. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2.50 av 5
200. Jämställdhets­myndigheten 2.47 av 5
201. Sametinget 2.23 av 5
202. Försvarets radioanstalt 1.96 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen