Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.6 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Svenska ILO-kommittén 4.5 av 5
2. Polisen 4.4 av 5
3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.3 av 5
4. Medlings­institutet 4.3 av 5
5. Folkhälso­myndigheten 4.3 av 5
6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 4.1 av 5
7. Konjunktu­rinstitutet 4.1 av 5
8. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 4.0 av 5
9. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.0 av 5
10. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.9 av 5
11. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.9 av 5
12. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.9 av 5
13. Arvsfonden 3.9 av 5
14. Hyres­nämnden 3.8 av 5
15. Kammar­kollegiet 3.8 av 5
16. Kammarrätten i Göteborg 3.8 av 5
17. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.8 av 5
18. Finanspolitiska rådet 3.8 av 5
19. Rättshjälp­smyndigheten 3.8 av 5
20. Genteknik­nämnden 3.8 av 5
21. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.7 av 5
22. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.7 av 5
23. Tillväxtverket 3.7 av 5
24. Trafikanalys 3.7 av 5
25. Riksdagen 3.7 av 5
26. Åklagar­myndigheten 3.7 av 5
27. Spel­inspektionen 3.7 av 5
28. Transport­styrelsen 3.7 av 5
29. Barnombudsmannen 3.7 av 5
30. Sveriges domstolar 3.7 av 5
31. Ehälso­myndigheten 3.7 av 5
32. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.6 av 5
33. Statens institutions­styrelse (SiS) 3.6 av 5
34. InfraSweden 3.6 av 5
35. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.6 av 5
36. Riksbanken 3.6 av 5
37. Länsstyrelserna 3.6 av 5
38. Pensions­myndigheten 3.6 av 5
39. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.6 av 5
40. Universitetskanslers­ämbetet 3.6 av 5
41. Forskarskatte­nämnden 3.6 av 5
42. Statens ansvars­nämnd 3.5 av 5
43. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.5 av 5
44. Viable cities 3.5 av 5
45. Statens medieråd 3.5 av 5
46. Statens servicecenter 3.5 av 5
47. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.5 av 5
48. Lantmäteriet 3.5 av 5
49. Svenska Institutet (SI) 3.5 av 5
50. Kemikamlie­inspektionen 3.5 av 5
51. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.5 av 5
52. Konkurrens­verket 3.5 av 5
53. Val­myndigheten 3.5 av 5
54. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.5 av 5
55. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.5 av 5
56. Arbets­domstolen (AD) 3.5 av 5
57. Nordiska Afrika­institutet 3.5 av 5
58. Bokförings­nämnden (BFN) 3.5 av 5
59. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.5 av 5
60. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.5 av 5
61. Försäkringskassan (FK) 3.5 av 5
62. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.5 av 5
63. SWElife 3.4 av 5
64. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.4 av 5
65. Sveriges författarfond 3.4 av 5
66. Tullverket 3.4 av 5
67. Kärnavfalls­fonden 3.4 av 5
68. Luftfarts­verket (LFV) 3.4 av 5
69. Sveriges ambassader och konsulat 3.4 av 5
70. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.4 av 5
71. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.4 av 5
72. eSamverka 3.4 av 5
73. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 3.4 av 5
74. Finans­inspektionen (FI) 3.4 av 5
75. Riksgälden 3.4 av 5
76. Riksrevisionen 3.4 av 5
77. Bolagsverket 3.3 av 5
78. Statens Geotekniska Institut 3.3 av 5
79. Internet of Things Sverige 3.3 av 5
80. Jordbruks­verket 3.3 av 5
81. Smart Built Environment 3.3 av 5
82. Skolverket 3.3 av 5
83. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 3.3 av 5
84. Kungliga biblioteket (KB) 3.3 av 5
85. Tillits­delegationen 3.3 av 5
86. Riksantikvarieämbetet 3.3 av 5
87. Lagrådet 3.3 av 5
88. Statistiska Centralbyrån (SCB) 3.3 av 5
89. Swedac 3.3 av 5
90. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 3.3 av 5
91. Trafikverket 3.3 av 5
92. Vinnova - Verket för innovations­system 3.3 av 5
93. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.3 av 5
94. Upphandlings­myndigheten 3.3 av 5
95. Andra AP-fonden 3.3 av 5
96. Brottsoffer­myndigheten 3.3 av 5
97. Nämnden mot diskriminering 3.3 av 5
98. Elsäkerhets­verket 3.3 av 5
99. Första AP-fonden (AP1) 3.3 av 5
100. Riksarkivet 3.3 av 5
101. Skatterätts­nämnden 3.3 av 5
102. Boverket 3.2 av 5
103. Harpsunds­nämnden 3.2 av 5
104. InnovAir 3.2 av 5
105. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 3.2 av 5
106. Institutet för rymdfysik (IRF) 3.2 av 5
107. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.2 av 5
108. Kammarrätten i Sundsvall 3.2 av 5
109. Säkerhets­polisen (SÄPO) 3.2 av 5
110. Karolinska Institutet 3.2 av 5
111. Kriminal­vården 3.2 av 5
112. Socialstyrelsen 3.2 av 5
113. Strålsäkerhets­myndigheten 3.2 av 5
114. Arbetsgivarverket 3.2 av 5
115. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.2 av 5
116. Datainspektionen (DI) 3.2 av 5
117. Göteborgs­regionen 3.2 av 5
118. Fyrbodal 3.2 av 5
119. Forskningsrådet Formas 3.2 av 5
120. Fortifikations­verket 3.2 av 5
121. Revisors­inspektionen 3.2 av 5
122. Försvars­underrättelse­domstolen 3.2 av 5
123. Sjunde AP-fonden (AP7) 3.2 av 5
124. Drive Sweden 3.1 av 5
125. SIO Grafen 3.1 av 5
126. Institutet för språk och folkminnen 3.1 av 5
127. Naturvårds­verket 3.1 av 5
128. Konstnärs­nämnden 3.1 av 5
129. Konsument­verket 3.1 av 5
130. Kronofogden 3.1 av 5
131. Kust­bevakningen 3.1 av 5
132. Skatteverket 3.1 av 5
133. Vetenskaps­rådet (VR) 3.1 av 5
134. Statens Historiska Museer 3.1 av 5
135. Myndigheten för press, radio och tv 3.1 av 5
136. VästKom 3.1 av 5
137. Boråsregionen 3.1 av 5
138. Regeringen 3.1 av 5
139. Försvarets materielverk (FMV) 3.1 av 5
140. Statens fastighetsverk 3.0 av 5
141. SIP STRIM 3.0 av 5
142. Smartare elektroniksystem 3.0 av 5
143. Statens person­adress­register (SPAR) 3.0 av 5
144. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 3.0 av 5
145. Justitie­kanslern 3.0 av 5
146. Svenska kraftnät 3.0 av 5
147. Kommers­kollegium 3.0 av 5
148. Läkemedels­verket 3.0 av 5
149. Patent- och registrerings­verket (PRV) 3.0 av 5
150. Polarforsknings­sekretariatet 3.0 av 5
151. Exportkredit­nämnden (EKN) 3.0 av 5
152. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 3.0 av 5
153. Sameskol­styrelsen 3.0 av 5
154. Sjätte AP-fonden (AP6) 3.0 av 5
155. Skogsstyrelsen 3.0 av 5
156. Överklagande­nämnden 3.0 av 5
157. BioInnovation 2.9 av 5
158. Svenska ESF-rådet 2.9 av 5
159. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 2.9 av 5
160. Migrationsverket 2.9 av 5
161. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 2.9 av 5
162. Skolforsknings­institutet 2.9 av 5
163. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 2.9 av 5
164. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.9 av 5
165. Försvarsmakten 2.9 av 5
166. Delegationen mot segregation 2.9 av 5
167. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.9 av 5
168. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.8 av 5
169. Energi­myndigheten 2.8 av 5
170. Statens haveri­kommission (SHK) 2.8 av 5
171. Statskontoret 2.8 av 5
172. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.8 av 5
173. Tredje AP-fonden (AP3) 2.8 av 5
174. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.8 av 5
175. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.8 av 5
176. Jämställdhets­myndigheten 2.8 av 5
177. Rekrytering­smyndigheten 2.8 av 5
178. Myndigheten för Kulturanalys 2.8 av 5
179. Energimarknads­inspektionen 2.8 av 5
180. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.8 av 5
181. LIGHTer 2.7 av 5
182. Statens konstråd 2.7 av 5
183. Metalliska material 2.7 av 5
184. Process­industriell IT och automation (PiiA) 2.7 av 5
185. Kulturrådet 2.7 av 5
186. Etikprövnings­myndigheten 2.7 av 5
187. Rymdstyrelsen 2.7 av 5
188. Rättsmedicinal­verket 2.7 av 5
189. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 2.6 av 5
190. Livsmedels­verket 2.6 av 5
191. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.6 av 5
192. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 2.6 av 5
193. Re:Source 2.5 av 5
194. Ekobrotts­myndigheten 2.5 av 5
195. Skaraborgs kommunal­förbund 2.5 av 5
196. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.5 av 5
197. Sjöfarts­verket 2.5 av 5
198. Produktion2030 2.4 av 5
199. Skol­inspektionen 2.4 av 5
200. Medtech4­Health 2.3 av 5
201. Sametinget 2.3 av 5
202. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.1 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen