Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.1 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Polisen 4.4 av 5
2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.3 av 5
3. Medlings­institutet 4.2 av 5
4. Svenska ILO-kommittén 3.9 av 5
5. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 3.8 av 5
6. Konjunktu­rinstitutet 3.8 av 5
7. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.8 av 5
8. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.8 av 5
9. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 3.7 av 5
10. Folkhälso­myndigheten 3.7 av 5
11. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.6 av 5
12. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.6 av 5
13. Hyres­nämnden 3.5 av 5
14. Sveriges författarfond 3.5 av 5
15. Kammarrätten i Göteborg 3.5 av 5
16. Riksbanken 3.5 av 5
17. Tillväxtverket 3.5 av 5
18. Barnombudsmannen 3.5 av 5
19. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.5 av 5
20. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.5 av 5
21. Ehälso­myndigheten 3.5 av 5
22. Forskarskatte­nämnden 3.5 av 5
23. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.5 av 5
24. Rättshjälp­smyndigheten 3.5 av 5
25. Genteknik­nämnden 3.5 av 5
26. Bolagsverket 3.4 av 5
27. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.4 av 5
28. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.4 av 5
29. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.4 av 5
30. Kammar­kollegiet 3.4 av 5
31. Konkurrens­verket 3.4 av 5
32. Riksdagen 3.4 av 5
33. Val­myndigheten 3.4 av 5
34. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.4 av 5
35. Andra AP-fonden 3.4 av 5
36. Harpsunds­nämnden 3.3 av 5
37. SIO Grafen 3.3 av 5
38. Statens medieråd 3.3 av 5
39. Statens servicecenter 3.3 av 5
40. Länsstyrelserna 3.3 av 5
41. Konsument­verket 3.3 av 5
42. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.3 av 5
43. Nordiska Afrika­institutet 3.3 av 5
44. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.3 av 5
45. Sveriges domstolar 3.3 av 5
46. Riksgälden 3.3 av 5
47. Skatterätts­nämnden 3.3 av 5
48. Statens institutions­styrelse (SiS) 3.2 av 5
49. Jordbruks­verket 3.2 av 5
50. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.2 av 5
51. Kammarrätten i Sundsvall 3.2 av 5
52. Trafikanalys 3.2 av 5
53. Pensions­myndigheten 3.2 av 5
54. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.2 av 5
55. Universitetskanslers­ämbetet 3.2 av 5
56. Åklagar­myndigheten 3.2 av 5
57. Sveriges ambassader och konsulat 3.2 av 5
58. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.2 av 5
59. Arbets­domstolen (AD) 3.2 av 5
60. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.2 av 5
61. eSamverka 3.2 av 5
62. Finans­inspektionen (FI) 3.2 av 5
63. Första AP-fonden (AP1) 3.2 av 5
64. Statens Geotekniska Institut 3.1 av 5
65. Statens haveri­kommission (SHK) 3.1 av 5
66. Smart Built Environment 3.1 av 5
67. Skolverket 3.1 av 5
68. Lantmäteriet 3.1 av 5
69. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.1 av 5
70. Tullverket 3.1 av 5
71. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.1 av 5
72. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 3.1 av 5
73. Luftfarts­verket (LFV) 3.1 av 5
74. Transport­styrelsen 3.1 av 5
75. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.1 av 5
76. Försvarsmakten 3.1 av 5
77. Försäkringskassan (FK) 3.1 av 5
78. Boverket 3.0 av 5
79. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.0 av 5
80. BioInnovation 3.0 av 5
81. Drive Sweden 3.0 av 5
82. Statens fastighetsverk 3.0 av 5
83. LIGHTer 3.0 av 5
84. InfraSweden 3.0 av 5
85. SWElife 3.0 av 5
86. Institutet för språk och folkminnen 3.0 av 5
87. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 3.0 av 5
88. Kungliga biblioteket (KB) 3.0 av 5
89. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.0 av 5
90. Institutet för rymdfysik (IRF) 3.0 av 5
91. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 3.0 av 5
92. Säkerhets­polisen (SÄPO) 3.0 av 5
93. Kemikamlie­inspektionen 3.0 av 5
94. Kriminal­vården 3.0 av 5
95. Tillits­delegationen 3.0 av 5
96. Kust­bevakningen 3.0 av 5
97. Vetenskaps­rådet (VR) 3.0 av 5
98. Swedac 3.0 av 5
99. Statens Historiska Museer 3.0 av 5
100. Spel­inspektionen 3.0 av 5
101. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.0 av 5
102. Upphandlings­myndigheten 3.0 av 5
103. Arbetsgivarverket 3.0 av 5
104. Nämnden mot diskriminering 3.0 av 5
105. Elegnämnden 3.0 av 5
106. Göteborgs­regionen 3.0 av 5
107. Fortifikations­verket 3.0 av 5
108. Försvarets materielverk (FMV) 3.0 av 5
109. Försvars­underrättelse­domstolen 3.0 av 5
110. Rymdstyrelsen 3.0 av 5
111. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.0 av 5
112. SIP STRIM 2.9 av 5
113. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 2.9 av 5
114. Statskontoret 2.9 av 5
115. Svenska ESF-rådet 2.9 av 5
116. Svenska Institutet (SI) 2.9 av 5
117. Kronofogden 2.9 av 5
118. Kärnavfalls­fonden 2.9 av 5
119. Lagrådet 2.9 av 5
120. Strålsäkerhets­myndigheten 2.9 av 5
121. Trafikverket 2.9 av 5
122. Myndigheten för press, radio och tv 2.9 av 5
123. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 2.9 av 5
124. Exportkredit­nämnden (EKN) 2.9 av 5
125. Finanspolitiska rådet 2.9 av 5
126. Revisors­inspektionen 2.9 av 5
127. Riksrevisionen 2.9 av 5
128. Rättsmedicinal­verket 2.9 av 5
129. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.9 av 5
130. Överklagande­nämnden 2.9 av 5
131. Statens ansvars­nämnd 2.8 av 5
132. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.8 av 5
133. Energi­myndigheten 2.8 av 5
134. Viable cities 2.8 av 5
135. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.8 av 5
136. Svenska kraftnät 2.8 av 5
137. Karolinska Institutet 2.8 av 5
138. Kommers­kollegium 2.8 av 5
139. Naturvårds­verket 2.8 av 5
140. Konstnärs­nämnden 2.8 av 5
141. Riksantikvarieämbetet 2.8 av 5
142. Skolforsknings­institutet 2.8 av 5
143. Bokförings­nämnden (BFN) 2.8 av 5
144. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 2.8 av 5
145. Polarforsknings­sekretariatet 2.8 av 5
146. Fyrbodal 2.8 av 5
147. Boråsregionen 2.8 av 5
148. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 2.8 av 5
149. Forskningsrådet Formas 2.8 av 5
150. Riksarkivet 2.8 av 5
151. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.8 av 5
152. Sameskol­styrelsen 2.8 av 5
153. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.8 av 5
154. Internet of Things Sverige 2.7 av 5
155. InnovAir 2.7 av 5
156. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 2.7 av 5
157. Skatteverket 2.7 av 5
158. Livsmedels­verket 2.7 av 5
159. Läkemedels­verket 2.7 av 5
160. Vinnova - Verket för innovations­system 2.7 av 5
161. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.7 av 5
162. Datainspektionen (DI) 2.7 av 5
163. VästKom 2.7 av 5
164. Regeringen 2.7 av 5
165. Delegationen mot segregation 2.7 av 5
166. Skogsstyrelsen 2.7 av 5
167. Smartare elektroniksystem 2.6 av 5
168. Statens person­adress­register (SPAR) 2.6 av 5
169. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 2.6 av 5
170. Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.6 av 5
171. Rekrytering­smyndigheten 2.6 av 5
172. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.6 av 5
173. Metalliska material 2.5 av 5
174. Kulturrådet 2.5 av 5
175. Re:Source 2.5 av 5
176. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 2.5 av 5
177. Justitie­kanslern 2.5 av 5
178. Tredje AP-fonden (AP3) 2.5 av 5
179. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.5 av 5
180. Arvsfonden 2.5 av 5
181. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.5 av 5
182. Brottsoffer­myndigheten 2.5 av 5
183. Elsäkerhets­verket 2.5 av 5
184. Energimarknads­inspektionen 2.5 av 5
185. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.5 av 5
186. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.5 av 5
187. Migrationsverket 2.4 av 5
188. Socialstyrelsen 2.4 av 5
189. Myndigheten för Kulturanalys 2.4 av 5
190. Patent- och registrerings­verket (PRV) 2.4 av 5
191. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 2.4 av 5
192. Process­industriell IT och automation (PiiA) 2.3 av 5
193. Jämställdhets­myndigheten 2.3 av 5
194. Statens konstråd 2.2 av 5
195. Skol­inspektionen 2.2 av 5
196. Etikprövnings­myndigheten 2.2 av 5
197. Ekobrotts­myndigheten 2.2 av 5
198. Skaraborgs kommunal­förbund 2.2 av 5
199. Sjöfarts­verket 2.2 av 5
200. Produktion2030 2.1 av 5
201. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.0 av 5
202. Sametinget 2.0 av 5
203. Medtech4­Health 1.8 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.