Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.7 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Polisen 4.4 av 5
2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.3 av 5
3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 4.2 av 5
4. Myndigheten för press, radio och tv 4.2 av 5
5. Folkhälso­myndigheten 4.2 av 5
6. Kammar­kollegiet 4.1 av 5
7. Medlings­institutet 4.1 av 5
8. eSamverka 4.1 av 5
9. InfraSweden 4.0 av 5
10. Svenska ILO-kommittén 4.0 av 5
11. Konjunktu­rinstitutet 4.0 av 5
12. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.0 av 5
13. Delegationen för cirkulär ekonomi 4.0 av 5
14. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.9 av 5
15. Arvsfonden 3.9 av 5
16. Tillväxtverket 3.8 av 5
17. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.8 av 5
18. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.8 av 5
19. Universitetskanslers­ämbetet 3.8 av 5
20. Åklagar­myndigheten 3.8 av 5
21. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.8 av 5
22. Riksrevisionen 3.8 av 5
23. Statens fastighetsverk 3.7 av 5
24. SIO Grafen 3.7 av 5
25. Kungliga biblioteket (KB) 3.7 av 5
26. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.7 av 5
27. Svenska Institutet (SI) 3.7 av 5
28. Kemikamlie­inspektionen 3.7 av 5
29. Länsstyrelserna 3.7 av 5
30. Pensions­myndigheten 3.7 av 5
31. Tullverket 3.7 av 5
32. Barnombudsmannen 3.7 av 5
33. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.7 av 5
34. Nordiska Afrika­institutet 3.7 av 5
35. Sveriges domstolar 3.7 av 5
36. Patent- och registrerings­verket (PRV) 3.7 av 5
37. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 3.7 av 5
38. Forskarskatte­nämnden 3.7 av 5
39. Sjätte AP-fonden (AP6) 3.7 av 5
40. Statens servicecenter 3.6 av 5
41. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.6 av 5
42. Lantmäteriet 3.6 av 5
43. Kammarrätten i Göteborg 3.6 av 5
44. Tredje AP-fonden (AP3) 3.6 av 5
45. Spel­inspektionen 3.6 av 5
46. Trafikverket 3.6 av 5
47. Transport­styrelsen 3.6 av 5
48. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.6 av 5
49. Bokförings­nämnden (BFN) 3.6 av 5
50. Fortifikations­verket 3.6 av 5
51. Försäkringskassan (FK) 3.6 av 5
52. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.6 av 5
53. Bolagsverket 3.5 av 5
54. Boverket 3.5 av 5
55. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.5 av 5
56. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.5 av 5
57. Statens institutions­styrelse (SiS) 3.5 av 5
58. Jordbruks­verket 3.5 av 5
59. Hyres­nämnden 3.5 av 5
60. Skolverket 3.5 av 5
61. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.5 av 5
62. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.5 av 5
63. Konkurrens­verket 3.5 av 5
64. Trafikanalys 3.5 av 5
65. Tillits­delegationen 3.5 av 5
66. Luftfarts­verket (LFV) 3.5 av 5
67. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.5 av 5
68. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.5 av 5
69. Myndigheten för Kulturanalys 3.5 av 5
70. Nämnden mot diskriminering 3.5 av 5
71. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.5 av 5
72. Ehälso­myndigheten 3.5 av 5
73. Arbetsförmedlingen 3.5 av 5
74. VästKom 3.5 av 5
75. Finans­inspektionen (FI) 3.5 av 5
76. Regeringen 3.5 av 5
77. Första AP-fonden (AP1) 3.5 av 5
78. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.5 av 5
79. Rymdstyrelsen 3.5 av 5
80. Rättshjälp­smyndigheten 3.5 av 5
81. Skatterätts­nämnden 3.5 av 5
82. Harpsunds­nämnden 3.4 av 5
83. SIP STRIM 3.4 av 5
84. Viable cities 3.4 av 5
85. Smartare elektroniksystem 3.4 av 5
86. Sveriges författarfond 3.4 av 5
87. Riksbanken 3.4 av 5
88. Kommers­kollegium 3.4 av 5
89. Konsument­verket 3.4 av 5
90. Riksdagen 3.4 av 5
91. Sveriges ambassader och konsulat 3.4 av 5
92. Upphandlings­myndigheten 3.4 av 5
93. Arbets­domstolen (AD) 3.4 av 5
94. Datainspektionen (DI) 3.4 av 5
95. Polarforsknings­sekretariatet 3.4 av 5
96. Fyrbodal 3.4 av 5
97. Exportkredit­nämnden (EKN) 3.4 av 5
98. Riksarkivet 3.4 av 5
99. Statens konstråd 3.3 av 5
100. Statens medieråd 3.3 av 5
101. SWElife 3.3 av 5
102. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.3 av 5
103. Säkerhets­polisen (SÄPO) 3.3 av 5
104. Karolinska Institutet 3.3 av 5
105. Kärnavfalls­fonden 3.3 av 5
106. Lagrådet 3.3 av 5
107. Val­myndigheten 3.3 av 5
108. Statistiska Centralbyrån (SCB) 3.3 av 5
109. Statens Historiska Museer 3.3 av 5
110. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.3 av 5
111. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.3 av 5
112. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.3 av 5
113. Göteborgs­regionen 3.3 av 5
114. Finanspolitiska rådet 3.3 av 5
115. Försvars­underrättelse­domstolen 3.3 av 5
116. Sjunde AP-fonden (AP7) 3.3 av 5
117. Statens ansvars­nämnd 3.2 av 5
118. Energi­myndigheten 3.2 av 5
119. Statens Geotekniska Institut 3.2 av 5
120. Internet of Things Sverige 3.2 av 5
121. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.2 av 5
122. InnovAir 3.2 av 5
123. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 3.2 av 5
124. Institutet för språk och folkminnen 3.2 av 5
125. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 3.2 av 5
126. Institutet för rymdfysik (IRF) 3.2 av 5
127. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.2 av 5
128. Kammarrätten i Sundsvall 3.2 av 5
129. Konstnärs­nämnden 3.2 av 5
130. Kriminal­vården 3.2 av 5
131. Riksantikvarieämbetet 3.2 av 5
132. Skatteverket 3.2 av 5
133. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 3.2 av 5
134. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 3.2 av 5
135. Läkemedels­verket 3.2 av 5
136. Vinnova - Verket för innovations­system 3.2 av 5
137. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 3.2 av 5
138. Andra AP-fonden 3.2 av 5
139. Arbetsgivarverket 3.2 av 5
140. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.2 av 5
141. Boråsregionen 3.2 av 5
142. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 3.2 av 5
143. Revisors­inspektionen 3.2 av 5
144. Försvarets materielverk (FMV) 3.2 av 5
145. Riksgälden 3.2 av 5
146. Sameskol­styrelsen 3.2 av 5
147. Genteknik­nämnden 3.2 av 5
148. Drive Sweden 3.1 av 5
149. Skol­inspektionen 3.1 av 5
150. Justitie­kanslern 3.1 av 5
151. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 3.1 av 5
152. Migrationsverket 3.1 av 5
153. Kronofogden 3.1 av 5
154. Kust­bevakningen 3.1 av 5
155. Socialstyrelsen 3.1 av 5
156. Vetenskaps­rådet (VR) 3.1 av 5
157. Skolforsknings­institutet 3.1 av 5
158. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.1 av 5
159. Etikprövnings­myndigheten 3.1 av 5
160. Elsäkerhets­verket 3.1 av 5
161. Forskningsrådet Formas 3.1 av 5
162. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.1 av 5
163. Statens haveri­kommission (SHK) 3.0 av 5
164. Process­industriell IT och automation (PiiA) 3.0 av 5
165. Smart Built Environment 3.0 av 5
166. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 3.0 av 5
167. Svenska ESF-rådet 3.0 av 5
168. Svenska kraftnät 3.0 av 5
169. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.0 av 5
170. Strålsäkerhets­myndigheten 3.0 av 5
171. Swedac 3.0 av 5
172. Brottsoffer­myndigheten 3.0 av 5
173. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 3.0 av 5
174. Skogsstyrelsen 3.0 av 5
175. Överklagande­nämnden 3.0 av 5
176. BioInnovation 2.9 av 5
177. LIGHTer 2.9 av 5
178. Metalliska material 2.9 av 5
179. Statskontoret 2.9 av 5
180. Naturvårds­verket 2.9 av 5
181. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 2.9 av 5
182. Rekrytering­smyndigheten 2.9 av 5
183. Försvarsmakten 2.9 av 5
184. Delegationen mot segregation 2.9 av 5
185. Rättsmedicinal­verket 2.9 av 5
186. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.8 av 5
187. Statens person­adress­register (SPAR) 2.8 av 5
188. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.8 av 5
189. Livsmedels­verket 2.8 av 5
190. Jämställdhets­myndigheten 2.8 av 5
191. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.8 av 5
192. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.8 av 5
193. Kulturrådet 2.7 av 5
194. Re:Source 2.7 av 5
195. Energimarknads­inspektionen 2.7 av 5
196. Produktion2030 2.6 av 5
197. Ekobrotts­myndigheten 2.6 av 5
198. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.6 av 5
199. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.6 av 5
200. Skaraborgs kommunal­förbund 2.5 av 5
201. Sjöfarts­verket 2.5 av 5
202. Sametinget 2.4 av 5
203. Medtech4­Health 2.3 av 5
204. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.2 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen