Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.0 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.4 av 5
2. Polisen 4.4 av 5
3. Medlings­institutet 4.2 av 5
4. Svenska ILO-kommittén 3.9 av 5
5. Konjunktu­rinstitutet 3.8 av 5
6. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.8 av 5
7. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.8 av 5
8. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 3.7 av 5
9. Genteknik­nämnden 3.6 av 5
10. Tillväxtverket 3.5 av 5
11. Sveriges domstolar 3.5 av 5
12. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.5 av 5
13. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.4 av 5
14. SIO Grafen 3.4 av 5
15. InfraSweden 3.4 av 5
16. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.4 av 5
17. Kammar­kollegiet 3.4 av 5
18. Kammarrätten i Göteborg 3.4 av 5
19. Riksbanken 3.4 av 5
20. Kammarrätten i Sundsvall 3.4 av 5
21. Länsstyrelserna 3.4 av 5
22. Andra AP-fonden 3.4 av 5
23. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.4 av 5
24. Forskarskatte­nämnden 3.4 av 5
25. Rättshjälp­smyndigheten 3.4 av 5
26. Hyres­nämnden 3.3 av 5
27. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.3 av 5
28. Sveriges författarfond 3.3 av 5
29. Luftfarts­verket (LFV) 3.3 av 5
30. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.3 av 5
31. Barnombudsmannen 3.3 av 5
32. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.3 av 5
33. Nordiska Afrika­institutet 3.3 av 5
34. Ehälso­myndigheten 3.3 av 5
35. Bolagsverket 3.2 av 5
36. Statens Geotekniska Institut 3.2 av 5
37. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.2 av 5
38. Jordbruks­verket 3.2 av 5
39. Kungliga biblioteket (KB) 3.2 av 5
40. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.2 av 5
41. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.2 av 5
42. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.2 av 5
43. Konkurrens­verket 3.2 av 5
44. Trafikanalys 3.2 av 5
45. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.2 av 5
46. Universitetskanslers­ämbetet 3.2 av 5
47. Val­myndigheten 3.2 av 5
48. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 3.2 av 5
49. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.2 av 5
50. Arbets­domstolen (AD) 3.2 av 5
51. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.2 av 5
52. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.2 av 5
53. Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.2 av 5
54. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.2 av 5
55. Folkhälso­myndigheten 3.2 av 5
56. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.2 av 5
57. Skatterätts­nämnden 3.2 av 5
58. Statens haveri­kommission (SHK) 3.1 av 5
59. Statens servicecenter 3.1 av 5
60. Institutet för språk och folkminnen 3.1 av 5
61. Kommers­kollegium 3.1 av 5
62. Pensions­myndigheten 3.1 av 5
63. Lagrådet 3.1 av 5
64. eSam 3.1 av 5
65. Första AP-fonden (AP1) 3.1 av 5
66. Revisors­inspektionen 3.1 av 5
67. Boverket 3.0 av 5
68. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.0 av 5
69. Harpsunds­nämnden 3.0 av 5
70. Statens fastighetsverk 3.0 av 5
71. LIGHTer 3.0 av 5
72. Statens institutions­styrelse (SiS) 3.0 av 5
73. Statens medieråd 3.0 av 5
74. Smartare elektroniksystem 3.0 av 5
75. Smart Built Environment 3.0 av 5
76. Skolverket 3.0 av 5
77. Lantmäteriet 3.0 av 5
78. Kemikamlie­inspektionen 3.0 av 5
79. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.0 av 5
80. Konsument­verket 3.0 av 5
81. Tullverket 3.0 av 5
82. Riksdagen 3.0 av 5
83. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.0 av 5
84. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 3.0 av 5
85. Spel­inspektionen 3.0 av 5
86. Transport­styrelsen 3.0 av 5
87. Sveriges ambassader och konsulat 3.0 av 5
88. Arbetsgivarverket 3.0 av 5
89. Ekobrotts­myndigheten 3.0 av 5
90. Finans­inspektionen (FI) 3.0 av 5
91. Regeringen 3.0 av 5
92. Fortifikations­verket 3.0 av 5
93. Försvarsmakten 3.0 av 5
94. Rättsmedicinal­verket 3.0 av 5
95. SIP STRIM 2.9 av 5
96. Viable cities 2.9 av 5
97. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.9 av 5
98. Svenska Institutet (SI) 2.9 av 5
99. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 2.9 av 5
100. Kriminal­vården 2.9 av 5
101. Kärnavfalls­fonden 2.9 av 5
102. Vetenskaps­rådet (VR) 2.9 av 5
103. Åklagar­myndigheten 2.9 av 5
104. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.9 av 5
105. Skolforsknings­institutet 2.9 av 5
106. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 2.9 av 5
107. Finanspolitiska rådet 2.9 av 5
108. Försvars­underrättelse­domstolen 2.9 av 5
109. Försäkringskassan (FK) 2.9 av 5
110. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.9 av 5
111. Delegationen mot segregation 2.9 av 5
112. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.9 av 5
113. BioInnovation 2.8 av 5
114. Drive Sweden 2.8 av 5
115. SWElife 2.8 av 5
116. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 2.8 av 5
117. Svenska ESF-rådet 2.8 av 5
118. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 2.8 av 5
119. Naturvårds­verket 2.8 av 5
120. Kronofogden 2.8 av 5
121. Kust­bevakningen 2.8 av 5
122. Strålsäkerhets­myndigheten 2.8 av 5
123. Statens Historiska Museer 2.8 av 5
124. Trafikverket 2.8 av 5
125. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 2.8 av 5
126. Upphandlings­myndigheten 2.8 av 5
127. Bokförings­nämnden (BFN) 2.8 av 5
128. Nämnden mot diskriminering 2.8 av 5
129. Elegnämnden 2.8 av 5
130. VästKom 2.8 av 5
131. Exportkredit­nämnden (EKN) 2.8 av 5
132. Försvarets materielverk (FMV) 2.8 av 5
133. Riksarkivet 2.8 av 5
134. Riksgälden 2.8 av 5
135. Riksrevisionen 2.8 av 5
136. Rymdstyrelsen 2.8 av 5
137. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.8 av 5
138. Internet of Things Sverige 2.7 av 5
139. Re:Source 2.7 av 5
140. Statskontoret 2.7 av 5
141. Säkerhetspolisen (SÄPO) 2.7 av 5
142. Tillits­delegationen 2.7 av 5
143. Riksantikvarieämbetet 2.7 av 5
144. Rekrytering­smyndigheten 2.7 av 5
145. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 2.7 av 5
146. Fyrbodal 2.7 av 5
147. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 2.7 av 5
148. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.7 av 5
149. Metalliska material 2.6 av 5
150. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 2.6 av 5
151. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.6 av 5
152. Svenska kraftnät 2.6 av 5
153. Konstnärs­nämnden 2.6 av 5
154. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 2.6 av 5
155. Swedac 2.6 av 5
156. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.6 av 5
157. Vinnova - Verket för innovations­system 2.6 av 5
158. Myndigheten för press, radio och tv 2.6 av 5
159. Brottsoffer­myndigheten 2.6 av 5
160. Datainspektionen (DI) 2.6 av 5
161. Energimarknads­inspektionen 2.6 av 5
162. Göteborgs­regionen 2.6 av 5
163. Boråsregionen 2.6 av 5
164. Sameskol­styrelsen 2.6 av 5
165. Skogsstyrelsen 2.6 av 5
166. Överklagande­nämnden 2.6 av 5
167. Statens ansvars­nämnd 2.5 av 5
168. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.5 av 5
169. InnovAir 2.5 av 5
170. Livsmedels­verket 2.5 av 5
171. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.5 av 5
172. Polarforsknings­sekretariatet 2.5 av 5
173. Forskningsrådet Formas 2.5 av 5
174. Energi­myndigheten 2.4 av 5
175. Statens konstråd 2.4 av 5
176. Kulturrådet 2.4 av 5
177. Justitie­kanslern 2.4 av 5
178. Migrationsverket 2.4 av 5
179. Tredje AP-fonden (AP3) 2.4 av 5
180. Skatteverket 2.4 av 5
181. Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.4 av 5
182. Arvsfonden 2.4 av 5
183. Patent- och registrerings­verket (PRV) 2.4 av 5
184. Elsäkerhets­verket 2.4 av 5
185. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 2.4 av 5
186. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.4 av 5
187. Statens person­adress­register (SPAR) 2.3 av 5
188. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 2.3 av 5
189. Läkemedels­verket 2.3 av 5
190. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.3 av 5
191. Sjöfarts­verket 2.3 av 5
192. Karolinska Institutet 2.2 av 5
193. Socialstyrelsen 2.2 av 5
194. Jämställdhets­myndigheten 2.2 av 5
195. Etikprövnings­myndigheten 2.2 av 5
196. Skaraborgs kommunal­förbund 2.2 av 5
197. Medtech4­Health 2.1 av 5
198. Produktion2030 2.0 av 5
199. Skol­inspektionen 2.0 av 5
200. Myndigheten för Kulturanalys 2.0 av 5
201. Sametinget 2.0 av 5
202. Process­industriell IT och automation (PiiA) 1.9 av 5
203. Försvarets radioanstalt (FRA) 1.8 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.