Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.6 av 5.

Webbplats Betyg
Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.7 av 5
Andra AP-fonden 3.2 av 5
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.9 av 5
Arbets­domstolen (AD) 3.4 av 5
Arbetsförmedlingen 3.7 av 5
Arbetsgivarverket 3.2 av 5
Arbetsmiljö­verket (AV) 4.0 av 5
Arvsfonden 3.7 av 5
Barnombudsmannen 3.7 av 5
BioInnovation 2.8 av 5
Bokförings­nämnden (BFN) 3.6 av 5
Bolagsverket 3.6 av 5
Boråsregionen 3.2 av 5
Boverket 3.3 av 5
Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.8 av 5
Brottsoffer­myndigheten 3.0 av 5
Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.5 av 5
Datainspektionen (DI) 3.3 av 5
Delegationen mot segregation 2.8 av 5
DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.8 av 5
Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.5 av 5
Drive Sweden 3.2 av 5
Ehälso­myndigheten 3.7 av 5
Ekobrotts­myndigheten 2.7 av 5
Ekonomistyrnings­verket (ESV) 3.8 av 5
Elsäkerhets­verket 3.0 av 5
Energi­myndigheten 3.1 av 5
Energimarknads­inspektionen 2.7 av 5
eSamverka 3.6 av 5
Etikprövnings­myndigheten 3.0 av 5
Exportkredit­nämnden (EKN) 3.2 av 5
Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 2.8 av 5
Finans­inspektionen (FI) 3.5 av 5
Finanspolitiska rådet 3.4 av 5
Fjärde AP-fonden (AP4) 2.6 av 5
Folke Bernadotte­akademin (FBA) 2.6 av 5
Folkhälso­myndigheten 4.1 av 5
Forskarskatte­nämnden 3.8 av 5
Forskningsrådet Formas 3.1 av 5
Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.9 av 5
Fortifikations­verket 3.2 av 5
Fyrbodal 3.4 av 5
Första AP-fonden (AP1) 3.5 av 5
Försvarets materielverk (FMV) 3.2 av 5
Försvarets radioanstalt (FRA) 2.1 av 5
Försvars­underrättelse­domstolen 3.3 av 5
Försvarsmakten 3.0 av 5
Försäkringskassan (FK) 3.4 av 5
Genteknik­nämnden 3.8 av 5
Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.9 av 5
Göteborgs­regionen 3.3 av 5
Harpsunds­nämnden 3.4 av 5
Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 4.0 av 5
Hyres­nämnden 3.7 av 5
InfraSweden 3.8 av 5
InnovAir 3.3 av 5
Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.6 av 5
Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.4 av 5
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.6 av 5
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.4 av 5
Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.9 av 5
Institutet för rymdfysik (IRF) 3.2 av 5
Institutet för språk och folkminnen 3.1 av 5
Internet of Things Sverige 3.3 av 5
Jordbruks­verket 3.4 av 5
Justitie­kanslern 3.1 av 5
Justitie­ombudsmannen (JO) 3.6 av 5
Jämställdhets­myndigheten 2.7 av 5
Kammar­kollegiet 3.8 av 5
Kammarrätten i Göteborg 3.6 av 5
Kammarrätten i Sundsvall 3.1 av 5
Karolinska Institutet 3.3 av 5
Kemikamlie­inspektionen 3.5 av 5
Kommers­kollegium 3.2 av 5
Konjunktu­rinstitutet 4.0 av 5
Konkurrens­verket 3.4 av 5
Konstnärs­nämnden 3.2 av 5
Konsument­verket 3.4 av 5
Kriminal­vården 3.3 av 5
Kronofogden 3.5 av 5
Kulturrådet 2.8 av 5
Kungliga biblioteket (KB) 3.6 av 5
Kust­bevakningen 3.1 av 5
Kärnavfalls­fonden 3.3 av 5
Lagrådet 3.2 av 5
Lantmäteriet 3.4 av 5
LIGHTer 2.9 av 5
Livsmedels­verket 2.8 av 5
Luftfarts­verket (LFV) 3.5 av 5
Läkemedels­verket 3.0 av 5
Länsstyrelserna 3.5 av 5
Medlings­institutet 4.1 av 5
Medtech4­Health 2.2 av 5
Metalliska material 2.8 av 5
Migrationsverket 2.9 av 5
Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.4 av 5
Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.4 av 5
Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.5 av 5
Myndigheten för Kulturanalys 3.0 av 5
Myndigheten för press, radio och tv 3.4 av 5
Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.7 av 5
Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.3 av 5
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.2 av 5
Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.7 av 5
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.0 av 5
Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.2 av 5
Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.4 av 5
Naturvårds­verket 3.0 av 5
Nordiska Afrika­institutet 3.8 av 5
Nämnden för hemslöjds­frågor 3.3 av 5
Nämnden mot diskriminering 3.5 av 5
Patent- och registrerings­verket (PRV) 3.1 av 5
Pensions­myndigheten 3.6 av 5
Polarforsknings­sekretariatet 3.2 av 5
Polisen 4.5 av 5
Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.8 av 5
Process­industriell IT och automation (PiiA) 2.7 av 5
Produktion2030 2.5 av 5
Re:Source 2.8 av 5
Regeringen 3.2 av 5
Rekrytering­smyndigheten 2.9 av 5
Revisors­inspektionen 3.2 av 5
Riksantikvarieämbetet 3.2 av 5
Riksarkivet 3.4 av 5
Riksbanken 3.7 av 5
Riksdagen 3.3 av 5
Riksgälden 3.3 av 5
Riksrevisionen 3.8 av 5
Rymdstyrelsen 3.4 av 5
Rättshjälp­smyndigheten 3.6 av 5
Rättsmedicinal­verket 2.9 av 5
Sameskol­styrelsen 3.2 av 5
Sametinget 2.3 av 5
Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 2.8 av 5
SIO Grafen 3.5 av 5
SIP STRIM 3.2 av 5
Sjunde AP-fonden (AP7) 3.2 av 5
Sjätte AP-fonden (AP6) 3.2 av 5
Sjöfarts­verket 2.6 av 5
Skaraborgs kommunal­förbund 2.5 av 5
Skatterätts­nämnden 3.5 av 5
Skatteverket 3.2 av 5
Skogsstyrelsen 3.0 av 5
Skol­inspektionen 2.5 av 5
Skolforsknings­institutet 2.9 av 5
Skolverket 3.5 av 5
Smart Built Environment 3.0 av 5
Smartare elektroniksystem 3.1 av 5
Socialstyrelsen 2.8 av 5
Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.3 av 5
Spel­inspektionen 3.5 av 5
Statens ansvars­nämnd 3.1 av 5
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 3.0 av 5
Statens fastighetsverk 3.2 av 5
Statens Geotekniska Institut 3.3 av 5
Statens haveri­kommission (SHK) 2.9 av 5
Statens Historiska Museer 3.2 av 5
Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.4 av 5
Statens institutions­styrelse (SiS) 3.5 av 5
Statens konstråd 2.8 av 5
Statens medieråd 3.3 av 5
Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.2 av 5
Statens person­adress­register (SPAR) 3.1 av 5
Statens servicecenter 3.3 av 5
Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 3.2 av 5
Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 3.2 av 5
Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 3.0 av 5
Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.9 av 5
Statskontoret 2.9 av 5
Strålsäkerhets­myndigheten 3.0 av 5
Svenska ESF-rådet 2.9 av 5
Svenska ILO-kommittén 4.2 av 5
Svenska Institutet (SI) 3.7 av 5
Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 3.0 av 5
Svenska kraftnät 3.2 av 5
Sveriges ambassader och konsulat 3.5 av 5
Sveriges domstolar 3.7 av 5
Sveriges författarfond 3.4 av 5
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 3.2 av 5
Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 3.0 av 5
Swedac 3.3 av 5
SWElife 3.6 av 5
Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.2 av 5
Säkerhets­polisen (SÄPO) 3.3 av 5
Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 3.9 av 5
Tillits­delegationen 3.3 av 5
Tillväxtverket 3.8 av 5
Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.5 av 5
Trafikanalys 3.5 av 5
Trafikverket 3.4 av 5
Transport­styrelsen 3.5 av 5
Tredje AP-fonden (AP3) 3.2 av 5
Tullverket 3.5 av 5
Universitetskanslers­ämbetet 3.3 av 5
Upphandlings­myndigheten 3.3 av 5
Val­myndigheten 3.7 av 5
Vetenskaps­rådet (VR) 3.1 av 5
Viable cities 3.3 av 5
Vinnova - Verket för innovations­system 3.4 av 5
VästKom 3.2 av 5
Åklagar­myndigheten 3.8 av 5
Överklagande­nämnden 3.0 av 5
Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 3.0 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen