Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.9 av 5.

Webbplats Betyg
Allmänna reklamations­nämnden 4.13 av 5
Andra AP-fonden 4.15 av 5
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 4.28 av 5
Arbets­domstolen 3.71 av 5
Arbetsförmedlingen 3.85 av 5
Arbetsgivarverket 3.74 av 5
Arbetsmiljö­verket 4.27 av 5
Arvsfonden 4.35 av 5
Barnombudsmannen 4.17 av 5
BioInnovation 3.48 av 5
Bokförings­nämnden 4.05 av 5
Bolagsverket 4.54 av 5
Boråsregionen 4.05 av 5
Boverket 4.25 av 5
Brotts­förebyggande rådet 3.54 av 5
Brottsoffer­myndigheten 4.16 av 5
Centrala Studiestöds­nämnden 4.01 av 5
Delegationen för cirkulär ekonomi 4.30 av 5
Delegationen mot segregation 3.39 av 5
DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.28 av 5
Diskriminerings­ombudsmannen 4.28 av 5
Drive Sweden 3.20 av 5
Ehälso­myndigheten 3.94 av 5
Ekobrotts­myndigheten 4.28 av 5
Ekonomistyrnings­verket 4.25 av 5
Elsäkerhets­verket 3.65 av 5
Energi­myndigheten 3.32 av 5
Energimarknads­inspektionen 3.96 av 5
eSamverka 4.47 av 5
Etikprövnings­myndigheten 3.59 av 5
Exportkredit­nämnden 3.54 av 5
Fastighetsmäklar­inspektionen 3.81 av 5
Finans­inspektionen 3.84 av 5
Finanspolitiska rådet 4.01 av 5
Fjärde AP-fonden 4.05 av 5
Folke Bernadotte­akademin 3.44 av 5
Folkhälso­myndigheten 4.51 av 5
Forskarskatte­nämnden 4.25 av 5
Forskningsrådet Formas 3.66 av 5
Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 4.24 av 5
Fortifikations­verket 4.26 av 5
Fyrbodal 3.21 av 5
Första AP-fonden 3.93 av 5
Försvarets materielverk 3.55 av 5
Försvarets radioanstalt 2.78 av 5
Försvars­underrättelse­domstolen 3.84 av 5
Försvarsmakten 3.49 av 5
Försäkringskassan 4.21 av 5
Genteknik­nämnden 3.42 av 5
Government Offices of Sweden (Regeringen) 3.55 av 5
Göteborgs­regionen 4.08 av 5
Harpsunds­nämnden 3.81 av 5
Havs och Vatten­myndigheten 4.29 av 5
Höglandsförbundet 4.09 av 5
InfraSweden 3.71 av 5
InnovAir 3.59 av 5
Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen 3.95 av 5
Inspektionen för social­försäkringen 3.69 av 5
Inspektionen för strategiska produkter 3.98 av 5
Inspektionen för vård och omsorg 4.13 av 5
Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering 4.34 av 5
Institutet för mänskliga rättigheter 3.85 av 5
Institutet för rymdfysik 3.62 av 5
Institutet för språk och folkminnen 4.46 av 5
Integritetsskydds­myndigheten 4.72 av 5
Internet of Things Sverige 4.19 av 5
Jordbruks­verket 3.97 av 5
Justitie­kanslern 4.09 av 5
Justitie­ombudsmannen 4.16 av 5
Jämställdhets­myndigheten 4.13 av 5
Kammar­kollegiet 4.38 av 5
Kemikalie­inspektionen 4.08 av 5
Kommers­kollegium 3.65 av 5
Konjunktu­rinstitutet 4.62 av 5
Konkurrens­verket 3.50 av 5
Konstnärs­nämnden 4.53 av 5
Konsument­verket 4.40 av 5
Kriminal­vården 4.22 av 5
Kronofogden 4.22 av 5
Kulturrådet 3.50 av 5
Kungliga biblioteket 4.01 av 5
Kust­bevakningen 3.39 av 5
Käppala 3.97 av 5
Kärnavfalls­fonden 3.96 av 5
Kärnavfallsrådet 3.46 av 5
Lagrådet 4.17 av 5
Lantmäteriet 4.28 av 5
LIGHTer 3.43 av 5
Livsmedels­verket 3.76 av 5
Luftfarts­verket 3.90 av 5
Läkemedels­verket 3.60 av 5
Länsstyrelserna 3.83 av 5
Länstrafiken Kronoberg 2.76 av 5
Medlings­institutet 4.21 av 5
Medtech4­Health 3.50 av 5
Metalliska material 3.44 av 5
Migrationsverket 3.87 av 5
Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.69 av 5
Myndigheten för delaktighet 3.97 av 5
Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd 3.86 av 5
Myndigheten för Kulturanalys 3.98 av 5
Myndigheten för press, radio och tv 4.64 av 5
Myndigheten för psykologiskt försvar 4.55 av 5
Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap 3.78 av 5
Myndigheten för stöd till tros­samfund 3.20 av 5
Myndigheten för tillgängliga medier 4.11 av 5
Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.53 av 5
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 4.72 av 5
Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.83 av 5
Naturvårds­verket 3.93 av 5
Nordiska Afrika­institutet 4.31 av 5
Nämnden för hemslöjds­frågor 3.95 av 5
Nämnden mot diskriminering 4.09 av 5
Patent- och registrerings­verket 3.60 av 5
Pensions­myndigheten 4.38 av 5
Plikt- och prövningsverket 4.53 av 5
Polarforsknings­sekretariatet 3.13 av 5
Polisen 4.94 av 5
Post- och tele­styrelsen 3.91 av 5
Process­industriell IT och automation 3.34 av 5
Produktion2030 3.21 av 5
Re:Source 3.02 av 5
Regeringen 3.44 av 5
Revisors­inspektionen 3.97 av 5
Riksantikvarieämbetet 3.81 av 5
Riksarkivet 3.77 av 5
Riksbanken 4.05 av 5
Riksdagen 4.06 av 5
Riksgälden 3.85 av 5
Riksrevisionen 4.20 av 5
Rymdstyrelsen 4.07 av 5
Rättsmedicinal­verket 3.48 av 5
Sameskol­styrelsen 3.52 av 5
Sametinget 2.75 av 5
Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 4.21 av 5
SIO Grafen 3.86 av 5
Sjunde AP-fonden 3.85 av 5
Sjätte AP-fonden 3.67 av 5
Sjöfarts­verket 3.72 av 5
Skaraborgs kommunal­förbund 3.31 av 5
Skatterätts­nämnden 4.22 av 5
Skatteverket 3.78 av 5
Skogsstyrelsen 3.26 av 5
Skol­inspektionen 3.34 av 5
Skolforsknings­institutet 3.55 av 5
Skolverket 4.30 av 5
Skånes kommuner 2.82 av 5
Smart Built Environment 3.98 av 5
Smartare elektroniksystem 3.36 av 5
Socialstyrelsen 3.87 av 5
Special­pedagogiska skol­myndigheten 3.85 av 5
Spel­inspektionen 4.34 av 5
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3.15 av 5
Statens fastighetsverk 4.51 av 5
Statens Geotekniska Institut 3.70 av 5
Statens haveri­kommission 3.79 av 5
Statens Historiska Museer 3.80 av 5
Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten 4.09 av 5
Statens institutions­styrelse 3.98 av 5
Statens konstråd 3.84 av 5
Statens medieråd 3.62 av 5
Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.83 av 5
Statens person­adress­register 3.60 av 5
Statens servicecenter 4.27 av 5
Statens tjänste­pensions­verk 3.92 av 5
Statens veterinär­medicinska anstalt 3.52 av 5
Statens väg- och transport­forsknings­institut 3.95 av 5
Statistiska Centralbyrån 3.94 av 5
Statskontoret 3.79 av 5
Strålsäkerhets­myndigheten 3.91 av 5
Svenska ESF-rådet 3.87 av 5
Svenska ILO-kommittén 4.38 av 5
Svenska Institutet 4.09 av 5
Svenska institutet för europa­politiska studier 3.88 av 5
Svenska kraftnät 3.79 av 5
Sveriges ambassader och konsulat 3.94 av 5
Sveriges domstolar 4.21 av 5
Sveriges författarfond 4.05 av 5
Sveriges Geologiska Undersökning 3.95 av 5
Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut 3.45 av 5
Swedac 4.02 av 5
Swedish Mining Innovation 3.87 av 5
SWElife 4.21 av 5
Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 4.43 av 5
Säkerhets­polisen 3.94 av 5
Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.18 av 5
Tillväxtverket 4.25 av 5
Total­försvarets forsknings­institut 3.92 av 5
Trafikanalys 4.07 av 5
Trafikverket 4.18 av 5
Transport­styrelsen 4.27 av 5
Tredje AP-fonden 3.88 av 5
Tullverket 3.96 av 5
Universitetskanslers­ämbetet 3.99 av 5
Upphandlings­myndigheten 4.01 av 5
Val­myndigheten 4.19 av 5
Vetenskaps­rådet 4.33 av 5
Viable cities 2.95 av 5
Vinnova - Verket för innovations­system 4.16 av 5
VästKom 4.01 av 5
Åklagar­myndigheten 4.51 av 5
Överklagande­nämnden 3.65 av 5
Överklagande­nämnden för studiestöd 3.34 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen