Gå direkt till sidans huvudinnehåll

September 2023 – jämför övrig offentlig sektors webb­kommunikation

September 2023 – jämför övrig offentlig sektors webb­kommunikation

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser står sig under september när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Septembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade. Felsidor anropas avsiktligt för att testa 404-meddelanden, vi tittar efter filer som har med webbstandard att göra. Exempelvis robots.txt och sitemaps.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Totalbetyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Ibland har inte samtliga tester lyckats köra på en webbplats sedan föregående månad. I de fallen kommer det senast fungerande testet räknas med i betyget.

Totalbetyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Polisen – 4.76
 2. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.70
 3. Folkhälso­myndigheten – 4.68
 4. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.67
 5. Finanspolitiska rådet – 4.67
 6. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.61
 7. Pensions­myndigheten – 4.59
 8. Val­myndigheten – 4.57
 9. Myndigheten för press, radio och tv – 4.55
 10. Integritetsskydds­myndigheten – 4.55
 11. Konjunktu­rinstitutet – 4.54
 12. Plikt- och prövningsverket – 4.50
 13. Åklagar­myndigheten – 4.49
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.49
 15. Ekobrotts­myndigheten – 4.48
 16. Riksdagen – 4.47
 17. Vetenskaps­rådet – 4.47
 18. Lagrådet – 4.46
 19. Forskarskatte­nämnden – 4.46
 20. Kronofogden – 4.46
 21. Statistiska Centralbyrån – 4.46
 22. Tillväxtverket – 4.45
 23. eSamverka – 4.43
 24. Försäkringskassan – 4.43
 25. Arbetsgivarverket – 4.41
 26. Internet of Things Sverige – 4.41
 27. Statens fastighetsverk – 4.40
 28. Skatterätts­nämnden – 4.40
 29. Medlings­institutet – 4.39
 30. Andra AP-fonden – 4.39
 31. Konstnärs­nämnden – 4.38
 32. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.36
 33. Fortifikations­verket – 4.36
 34. Energimarknads­inspektionen – 4.35
 35. Ehälso­myndigheten – 4.32
 36. Nordiska Afrika­institutet – 4.31
 37. Svenska ILO-kommittén – 4.31
 38. Justitie­ombudsmannen – 4.31
 39. Re:Source – 4.31
 40. Arvsfonden – 4.30
 41. Kammar­kollegiet – 4.29
 42. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.29
 43. Konsument­verket – 4.29
 44. Havs och Vatten­myndigheten – 4.29
 45. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.29
 46. Trafikverket – 4.28
 47. Arbetsmiljö­verket – 4.28
 48. Sveriges författarfond – 4.28
 49. Institutet för språk och folkminnen – 4.28
 50. Bokförings­nämnden – 4.27
 51. Kemikalie­inspektionen – 4.27
 52. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.27
 53. Justitie­kanslern – 4.27
 54. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.26
 55. Skolforsknings­institutet – 4.26
 56. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.26
 57. Total­försvarets forsknings­institut – 4.25
 58. Transport­styrelsen – 4.24
 59. Post- och tele­styrelsen – 4.24
 60. Spel­inspektionen – 4.24
 61. Vinnova – 4.24
 62. Barnombudsmannen – 4.23
 63. Höglandsförbundet – 4.22
 64. SWElife – 4.22
 65. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.21
 66. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.20
 67. Jämställdhets­myndigheten – 4.20
 68. Skolverket – 4.19
 69. VästKom – 4.19
 70. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.19
 71. Jordbruks­verket – 4.18
 72. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.17
 73. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.16
 74. Trafikanalys – 4.16
 75. Arbetsförmedlingen – 4.16
 76. Forskningsrådet Formas – 4.15
 77. Svenska kraftnät – 4.14
 78. Fondtorgsnämnden – 4.14
 79. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.14
 80. Tredje AP-fonden – 4.14
 81. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.14
 82. Fjärde AP-fonden – 4.13
 83. Universitetskanslers­ämbetet – 4.13
 84. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.13
 85. Tullverket – 4.13
 86. Kärnavfalls­fonden – 4.11
 87. Harpsunds­nämnden – 4.11
 88. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.11
 89. Boråsregionen – 4.09
 90. Ekonomistyrnings­verket – 4.08
 91. Upphandlings­myndigheten – 4.08
 92. Riksrevisionen – 4.08
 93. Myndigheten för Kulturanalys – 4.07
 94. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.07
 95. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.07
 96. Statens institutions­styrelse – 4.07
 97. Göteborgs­regionen – 4.06
 98. Länsstyrelserna – 4.06
 99. Statens tjänste­pensions­verk – 4.04
 100. Kommers­kollegium – 4.03
 101. Inspektionen för vård och omsorg – 4.03
 102. InnovAir – 4.02
 103. Riksbanken – 4.01
 104. Kungliga biblioteket – 4.01
 105. Göliska IT – 4.01
 106. Brottsoffer­myndigheten – 4.00
 107. Boverket – 3.99
 108. InfraSweden – 3.99
 109. Läkemedels­verket – 3.99
 110. Sveriges domstolar – 3.99
 111. Första AP-fonden – 3.98
 112. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.98
 113. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.98
 114. Sjätte AP-fonden – 3.97
 115. Statens konstråd – 3.96
 116. Naturvårds­verket – 3.96
 117. Socialstyrelsen – 3.96
 118. Livsmedels­verket – 3.95
 119. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.95
 120. Sveriges ambassader och konsulat – 3.95
 121. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.94
 122. Nämnden mot diskriminering – 3.94
 123. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.94
 124. Svenska Institutet – 3.93
 125. Inspektionen för strategiska produkter – 3.93
 126. Inspektionen för social­försäkringen – 3.93
 127. Käppala – 3.93
 128. Medtech4­Health – 3.93
 129. Afori – 3.92
 130. Riksgälden – 3.91
 131. Migrationsverket – 3.90
 132. Luftfarts­verket – 3.90
 133. Riksantikvarieämbetet – 3.89
 134. Swedac – 3.89
 135. Riksarkivet – 3.89
 136. Allmänna reklamations­nämnden – 3.89
 137. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.88
 138. Statens servicecenter – 3.88
 139. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.87
 140. Kriminal­vården – 3.86
 141. SIO Grafen – 3.86
 142. Statens Historiska Museer – 3.86
 143. Institutet för rymdfysik – 3.86
 144. Smart Built Environment – 3.85
 145. Revisors­inspektionen – 3.85
 146. Försvarets radioanstalt – 3.85
 147. Säkerhets­polisen – 3.84
 148. Kulturrådet – 3.83
 149. Rymdstyrelsen – 3.83
 150. Myndigheten för delaktighet – 3.83
 151. Genteknik­nämnden – 3.82
 152. Skatteverket – 3.80
 153. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.80
 154. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.79
 155. Statens Geotekniska Institut – 3.77
 156. Sjunde AP-fonden – 3.77
 157. Swedish Mining Innovation – 3.76
 158. Kust­bevakningen – 3.75
 159. Konkurrens­verket – 3.74
 160. Process­industriell IT och automation – 3.74
 161. Exportkredit­nämnden – 3.71
 162. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.70
 163. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.70
 164. Lantmäteriet – 3.70
 165. Statens person­adress­register – 3.70
 166. Skol­inspektionen – 3.70
 167. Arbets­domstolen – 3.69
 168. Brotts­förebyggande rådet – 3.69
 169. Försvarsmakten – 3.67
 170. Sjöfarts­verket – 3.67
 171. Patent- och registrerings­verket – 3.66
 172. Skogsstyrelsen – 3.66
 173. Rättsmedicinal­verket – 3.63
 174. Energi­myndigheten – 3.63
 175. Försvarets materielverk – 3.63
 176. Elsäkerhets­verket – 3.62
 177. Statens medieråd – 3.62
 178. Statskontoret – 3.61
 179. Överklagande­nämnden – 3.61
 180. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.60
 181. Drive Sweden – 3.57
 182. Smartare elektroniksystem – 3.57
 183. BioInnovation – 3.56
 184. Svenska ESF-rådet – 3.55
 185. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.55
 186. Metalliska material – 3.53
 187. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.51
 188. Polarforsknings­sekretariatet – 3.51
 189. Sameskol­styrelsen – 3.50
 190. Statens haveri­kommission – 3.49
 191. LIGHTer – 3.49
 192. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.48
 193. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.46
 194. Produktion2030 – 3.45
 195. Regeringen – 3.45
 196. Vafabmiljö – 3.44
 197. Bolagsverket – 3.42
 198. Finans­inspektionen – 3.40
 199. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.37
 200. Etikprövnings­myndigheten – 3.32
 201. Viable cities – 3.31
 202. Folke Bernadotte­akademin – 3.29
 203. Skånes kommuner – 3.24
 204. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.23
 205. Fyrbodal – 3.17
 206. Sametinget – 3.09
 207. Länstrafiken Kronoberg – 2.98
 208. Kärnavfallsrådet – 2.26

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Polisen – 4.85
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.77
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.72
 4. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.69
 5. Vetenskaps­rådet – 4.67
 6. Havs och Vatten­myndigheten – 4.66
 7. Göteborgs­regionen – 4.65
 8. Institutet för språk och folkminnen – 4.62
 9. Konjunktu­rinstitutet – 4.62
 10. Kammar­kollegiet – 4.61
 11. Harpsunds­nämnden – 4.60
 12. Nordiska Afrika­institutet – 4.60
 13. BioInnovation – 4.59
 14. InnovAir – 4.59
 15. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.59
 16. Arvsfonden – 4.59
 17. VästKom – 4.59
 18. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.58
 19. Val­myndigheten – 4.58
 20. Plikt- och prövningsverket – 4.57
 21. Konsument­verket – 4.56
 22. Myndigheten för press, radio och tv – 4.56
 23. Statens fastighetsverk – 4.55
 24. InfraSweden – 4.54
 25. Energimarknads­inspektionen – 4.54
 26. Forskningsrådet Formas – 4.54
 27. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.54
 28. Universitetskanslers­ämbetet – 4.53
 29. Försäkringskassan – 4.53
 30. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.52
 31. Integritetsskydds­myndigheten – 4.51
 32. Internet of Things Sverige – 4.50
 33. Kemikalie­inspektionen – 4.49
 34. Fortifikations­verket – 4.49
 35. Forskarskatte­nämnden – 4.48
 36. Första AP-fonden – 4.48
 37. Skatterätts­nämnden – 4.48
 38. Svenska ILO-kommittén – 4.47
 39. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.47
 40. Arbetsförmedlingen – 4.47
 41. Fondtorgsnämnden – 4.47
 42. Medtech4­Health – 4.46
 43. Ekonomistyrnings­verket – 4.46
 44. Svenska Institutet – 4.45
 45. Konstnärs­nämnden – 4.45
 46. Kronofogden – 4.45
 47. Statens medieråd – 4.42
 48. Re:Source – 4.42
 49. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.42
 50. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.41
 51. Riksrevisionen – 4.41
 52. Jordbruks­verket – 4.40
 53. Ekobrotts­myndigheten – 4.37
 54. Boråsregionen – 4.37
 55. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.37
 56. Migrationsverket – 4.36
 57. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.36
 58. Transport­styrelsen – 4.35
 59. SIO Grafen – 4.34
 60. Kärnavfalls­fonden – 4.33
 61. Skolforsknings­institutet – 4.33
 62. Polarforsknings­sekretariatet – 4.33
 63. Swedish Mining Innovation – 4.32
 64. Total­försvarets forsknings­institut – 4.32
 65. Tredje AP-fonden – 4.32
 66. Process­industriell IT och automation – 4.31
 67. Smartare elektroniksystem – 4.31
 68. Kungliga biblioteket – 4.28
 69. Arbetsgivarverket – 4.28
 70. Folkhälso­myndigheten – 4.28
 71. SWElife – 4.27
 72. Trafikverket – 4.27
 73. Sjunde AP-fonden – 4.27
 74. Göliska IT – 4.27
 75. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.26
 76. Upphandlings­myndigheten – 4.26
 77. Afori – 4.26
 78. Sveriges författarfond – 4.25
 79. Åklagar­myndigheten – 4.25
 80. Jämställdhets­myndigheten – 4.25
 81. Fjärde AP-fonden – 4.25
 82. Justitie­ombudsmannen – 4.25
 83. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.23
 84. Statens Historiska Museer – 4.22
 85. Barnombudsmannen – 4.22
 86. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.22
 87. Sjätte AP-fonden – 4.22
 88. Socialstyrelsen – 4.20
 89. Justitie­kanslern – 4.19
 90. Skatteverket – 4.19
 91. Pensions­myndigheten – 4.17
 92. Swedac – 4.16
 93. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.16
 94. Riksantikvarieämbetet – 4.15
 95. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.15
 96. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.15
 97. eSamverka – 4.15
 98. Finanspolitiska rådet – 4.15
 99. Statens konstråd – 4.14
 100. Säkerhets­polisen – 4.14
 101. Myndigheten för delaktighet – 4.14
 102. Svenska ESF-rådet – 4.11
 103. Trafikanalys – 4.11
 104. Andra AP-fonden – 4.11
 105. Drive Sweden – 4.10
 106. Institutet för rymdfysik – 4.09
 107. Lagrådet – 4.09
 108. Riksarkivet – 4.09
 109. Vinnova – 4.08
 110. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.08
 111. Viable cities – 4.06
 112. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.05
 113. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.03
 114. LIGHTer – 4.03
 115. Höglandsförbundet – 4.03
 116. Medlings­institutet – 4.03
 117. Bokförings­nämnden – 4.03
 118. Statens tjänste­pensions­verk – 4.01
 119. Ehälso­myndigheten – 4.01
 120. Riksdagen – 4.00
 121. Sveriges ambassader och konsulat – 4.00
 122. Tillväxtverket – 3.99
 123. Statskontoret – 3.98
 124. Kommers­kollegium – 3.98
 125. Revisors­inspektionen – 3.97
 126. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.96
 127. Luftfarts­verket – 3.95
 128. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.94
 129. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.94
 130. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.94
 131. Naturvårds­verket – 3.92
 132. Exportkredit­nämnden – 3.92
 133. Riksgälden – 3.92
 134. Kriminal­vården – 3.91
 135. Brotts­förebyggande rådet – 3.90
 136. Post- och tele­styrelsen – 3.89
 137. Läkemedels­verket – 3.89
 138. Sveriges domstolar – 3.88
 139. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.88
 140. Sametinget – 3.87
 141. Inspektionen för vård och omsorg – 3.86
 142. Tullverket – 3.86
 143. Boverket – 3.85
 144. Svenska kraftnät – 3.85
 145. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.85
 146. Arbetsmiljö­verket – 3.83
 147. Folke Bernadotte­akademin – 3.83
 148. Genteknik­nämnden – 3.83
 149. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.82
 150. Produktion2030 – 3.82
 151. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.82
 152. Finans­inspektionen – 3.81
 153. Riksbanken – 3.80
 154. Metalliska material – 3.79
 155. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.79
 156. Energi­myndigheten – 3.78
 157. Spel­inspektionen – 3.78
 158. Regeringen – 3.77
 159. Inspektionen för strategiska produkter – 3.75
 160. Brottsoffer­myndigheten – 3.75
 161. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.75
 162. Smart Built Environment – 3.74
 163. Elsäkerhets­verket – 3.73
 164. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.72
 165. Skol­inspektionen – 3.71
 166. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.71
 167. Käppala – 3.71
 168. Patent- och registrerings­verket – 3.70
 169. Nämnden mot diskriminering – 3.68
 170. Länsstyrelserna – 3.67
 171. Livsmedels­verket – 3.64
 172. Allmänna reklamations­nämnden – 3.64
 173. Sameskol­styrelsen – 3.63
 174. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.62
 175. Kulturrådet – 3.60
 176. Överklagande­nämnden – 3.60
 177. Myndigheten för Kulturanalys – 3.59
 178. Statens institutions­styrelse – 3.56
 179. Statens person­adress­register – 3.55
 180. Statens haveri­kommission – 3.54
 181. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.54
 182. Lantmäteriet – 3.54
 183. Sjöfarts­verket – 3.54
 184. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.53
 185. Inspektionen för social­försäkringen – 3.53
 186. Länstrafiken Kronoberg – 3.53
 187. Statens servicecenter – 3.52
 188. Fyrbodal – 3.51
 189. Rättsmedicinal­verket – 3.51
 190. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.50
 191. Skogsstyrelsen – 3.50
 192. Skolverket – 3.48
 193. Kust­bevakningen – 3.47
 194. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.44
 195. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.40
 196. Vafabmiljö – 3.36
 197. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.35
 198. Försvarsmakten – 3.30
 199. Konkurrens­verket – 3.27
 200. Rymdstyrelsen – 3.23
 201. Försvarets radioanstalt – 3.22
 202. Statens Geotekniska Institut – 3.17
 203. Försvarets materielverk – 3.08
 204. Etikprövnings­myndigheten – 3.04
 205. Arbets­domstolen – 3.00
 206. Skånes kommuner – 2.74
 207. Kärnavfallsrådet – 2.51
 208. Bolagsverket – 2.43

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera. Bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Det finns andra Webperf-tester som påverkar betyget i tillgänglighet, exempelvis om det finns en sidtitel och huvudrubrik på webbplatsens 404-sida.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.5 av 5.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 3. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 4. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 6. Kammar­kollegiet – 5.00
 7. Tillväxtverket – 5.00
 8. Trafikanalys – 5.00
 9. Konsument­verket – 5.00
 10. Post- och tele­styrelsen – 5.00
 11. Riksdagen – 5.00
 12. Lagrådet – 5.00
 13. Socialstyrelsen – 5.00
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 15. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 16. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 17. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 18. Arbetsgivarverket – 5.00
 19. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 20. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 21. Göteborgs­regionen – 5.00
 22. Finanspolitiska rådet – 5.00
 23. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 24. Polisen – 5.00
 25. Försäkringskassan – 5.00
 26. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 5.00
 27. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 28. Ehälso­myndigheten – 4.98
 29. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 30. Nordiska Afrika­institutet – 4.97
 31. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.95
 32. Institutet för språk och folkminnen – 4.95
 33. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.95
 34. Plikt- och prövningsverket – 4.95
 35. Åklagar­myndigheten – 4.95
 36. Livsmedels­verket – 4.95
 37. Energimarknads­inspektionen – 4.95
 38. Justitie­ombudsmannen – 4.95
 39. Riksrevisionen – 4.95
 40. Vetenskaps­rådet – 4.93
 41. Vinnova – 4.93
 42. Skolforsknings­institutet – 4.93
 43. Brottsoffer­myndigheten – 4.93
 44. Ekobrotts­myndigheten – 4.93
 45. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.92
 46. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.92
 47. Kemikalie­inspektionen – 4.92
 48. Kronofogden – 4.92
 49. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.92
 50. Andra AP-fonden – 4.92
 51. eSamverka – 4.92
 52. Fortifikations­verket – 4.92
 53. Skatterätts­nämnden – 4.92
 54. Boverket – 4.90
 55. Justitie­kanslern – 4.90
 56. Säkerhets­polisen – 4.90
 57. Kommers­kollegium – 4.90
 58. Statistiska Centralbyrån – 4.90
 59. Medlings­institutet – 4.90
 60. Ekonomistyrnings­verket – 4.90
 61. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.90
 62. Skatteverket – 4.88
 63. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.88
 64. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.88
 65. Statens servicecenter – 4.87
 66. Riksantikvarieämbetet – 4.87
 67. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.87
 68. Höglandsförbundet – 4.87
 69. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.87
 70. Myndigheten för Kulturanalys – 4.87
 71. Arbetsmiljö­verket – 4.87
 72. Konstnärs­nämnden – 4.85
 73. Kriminal­vården – 4.85
 74. Tullverket – 4.85
 75. Val­myndigheten – 4.85
 76. Arbetsförmedlingen – 4.85
 77. Statens institutions­styrelse – 4.83
 78. Pensions­myndigheten – 4.83
 79. Kust­bevakningen – 4.83
 80. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.83
 81. SWElife – 4.82
 82. Kungliga biblioteket – 4.82
 83. Tredje AP-fonden – 4.82
 84. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.82
 85. Trafikverket – 4.82
 86. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.82
 87. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.80
 88. Energi­myndigheten – 4.80
 89. Swedac – 4.80
 90. Forskarskatte­nämnden – 4.80
 91. Svenska kraftnät – 4.78
 92. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.78
 93. Skogsstyrelsen – 4.78
 94. Jordbruks­verket – 4.77
 95. Re:Source – 4.77
 96. Spel­inspektionen – 4.77
 97. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.75
 98. Jämställdhets­myndigheten – 4.75
 99. Myndigheten för delaktighet – 4.75
 100. Sjöfarts­verket – 4.75
 101. Skol­inspektionen – 4.73
 102. Svenska Institutet – 4.73
 103. Bokförings­nämnden – 4.73
 104. Elsäkerhets­verket – 4.73
 105. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.73
 106. Statskontoret – 4.72
 107. Kulturrådet – 4.70
 108. Inspektionen för strategiska produkter – 4.70
 109. Universitetskanslers­ämbetet – 4.70
 110. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.70
 111. Total­försvarets forsknings­institut – 4.68
 112. Sveriges domstolar – 4.68
 113. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.67
 114. Lantmäteriet – 4.67
 115. Upphandlings­myndigheten – 4.67
 116. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.67
 117. Arvsfonden – 4.67
 118. Barnombudsmannen – 4.65
 119. Brotts­förebyggande rådet – 4.65
 120. Genteknik­nämnden – 4.65
 121. Statens konstråd – 4.63
 122. Försvarets materielverk – 4.63
 123. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.62
 124. Riksbanken – 4.62
 125. Konkurrens­verket – 4.62
 126. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.60
 127. Transport­styrelsen – 4.60
 128. Exportkredit­nämnden – 4.60
 129. Forskningsrådet Formas – 4.60
 130. Skolverket – 4.58
 131. Migrationsverket – 4.58
 132. Polarforsknings­sekretariatet – 4.57
 133. Göliska IT – 4.55
 134. Smartare elektroniksystem – 4.53
 135. Process­industriell IT och automation – 4.52
 136. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.52
 137. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 138. Medtech4­Health – 4.47
 139. Inspektionen för social­försäkringen – 4.47
 140. Riksarkivet – 4.45
 141. Smart Built Environment – 4.43
 142. VästKom – 4.43
 143. Luftfarts­verket – 4.40
 144. Läkemedels­verket – 4.40
 145. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.40
 146. Patent- och registrerings­verket – 4.40
 147. Käppala – 4.38
 148. Sameskol­styrelsen – 4.38
 149. Sveriges författarfond – 4.35
 150. Statens Historiska Museer – 4.35
 151. Statens person­adress­register – 4.33
 152. Fondtorgsnämnden – 4.33
 153. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.32
 154. Sjätte AP-fonden – 4.32
 155. Allmänna reklamations­nämnden – 4.30
 156. Institutet för rymdfysik – 4.28
 157. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.28
 158. Fjärde AP-fonden – 4.27
 159. Nämnden mot diskriminering – 4.25
 160. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.25
 161. Boråsregionen – 4.23
 162. Rättsmedicinal­verket – 4.23
 163. Första AP-fonden – 4.22
 164. Harpsunds­nämnden – 4.17
 165. Internet of Things Sverige – 4.12
 166. Arbets­domstolen – 4.08
 167. Naturvårds­verket – 4.07
 168. Regeringen – 4.07
 169. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.02
 170. Kärnavfalls­fonden – 4.02
 171. Finans­inspektionen – 4.00
 172. Svenska ESF-rådet – 3.93
 173. Statens medieråd – 3.87
 174. InnovAir – 3.83
 175. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.82
 176. Folke Bernadotte­akademin – 3.82
 177. Drive Sweden – 3.80
 178. Metalliska material – 3.78
 179. Viable cities – 3.78
 180. Fyrbodal – 3.73
 181. Swedish Mining Innovation – 3.70
 182. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 183. Etikprövnings­myndigheten – 3.65
 184. SIO Grafen – 3.62
 185. LIGHTer – 3.60
 186. BioInnovation – 3.55
 187. InfraSweden – 3.53
 188. Överklagande­nämnden – 3.53
 189. Försvarets radioanstalt – 3.52
 190. Rymdstyrelsen – 3.52
 191. Revisors­inspektionen – 3.50
 192. Sametinget – 3.50
 193. Sveriges ambassader och konsulat – 3.48
 194. Sjunde AP-fonden – 3.48
 195. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.43
 196. Vafabmiljö – 3.42
 197. Riksgälden – 3.42
 198. Statens Geotekniska Institut – 3.40
 199. Bolagsverket – 3.35
 200. Länsstyrelserna – 3.33
 201. Statens haveri­kommission – 3.32
 202. Afori – 3.30
 203. Länstrafiken Kronoberg – 3.18
 204. Produktion2030 – 3.15
 205. Försvarsmakten – 3.12
 206. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.03
 207. Skånes kommuner – 1.98
 208. Kärnavfallsrådet – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan, alltså webbplatsens hastighet, mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan, samt Google Lighthouse Performance. Internet­uppkopplingen där anropen görs påverkar dessa två betyg. Anropen görs antingen från ett datacenter i Norden med 100 Mbit/s uppkoppling alternativt från en uppkoppling på upp till 1Gbit/s via svenska Bahnhof. Dessa två tester recenserar prestanda på serversidan och hur pass prestanda­optimerat innehåll som bilder är.
Dessutom görs tester med Yellow Lab Tools som i större utsträckning utvärderar kvaliteten på hur hantverket är utfört ur klientens perspektiv.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. SIO Grafen – 4.78
 2. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.72
 3. Skolforsknings­institutet – 4.72
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 5. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.67
 6. SWElife – 4.66
 7. Andra AP-fonden – 4.65
 8. Första AP-fonden – 4.62
 9. Lagrådet – 4.61
 10. Nämnden mot diskriminering – 4.58
 11. Folkhälso­myndigheten – 4.58
 12. Ekobrotts­myndigheten – 4.55
 13. Statistiska Centralbyrån – 4.54
 14. Fjärde AP-fonden – 4.54
 15. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.53
 16. Myndigheten för press, radio och tv – 4.51
 17. Val­myndigheten – 4.50
 18. Åklagar­myndigheten – 4.50
 19. Arbetsgivarverket – 4.50
 20. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.46
 21. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.45
 22. Justitie­kanslern – 4.42
 23. Kärnavfalls­fonden – 4.39
 24. Sveriges ambassader och konsulat – 4.38
 25. Sjunde AP-fonden – 4.38
 26. Svenska ILO-kommittén – 4.37
 27. Barnombudsmannen – 4.37
 28. Sveriges författarfond – 4.34
 29. BioInnovation – 4.32
 30. Upphandlings­myndigheten – 4.31
 31. Statens konstråd – 4.29
 32. Polisen – 4.29
 33. Medlings­institutet – 4.27
 34. Transport­styrelsen – 4.26
 35. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.25
 36. Höglandsförbundet – 4.25
 37. Re:Source – 4.24
 38. Länsstyrelserna – 4.24
 39. Statens haveri­kommission – 4.22
 40. Afori – 4.22
 41. Finanspolitiska rådet – 4.21
 42. Tredje AP-fonden – 4.20
 43. Forskarskatte­nämnden – 4.20
 44. Skatterätts­nämnden – 4.19
 45. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.18
 46. Plikt- och prövningsverket – 4.18
 47. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.18
 48. Statens fastighetsverk – 4.17
 49. Justitie­ombudsmannen – 4.16
 50. Konstnärs­nämnden – 4.15
 51. Riksdagen – 4.15
 52. Konsument­verket – 4.13
 53. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.13
 54. Vinnova – 4.12
 55. Bokförings­nämnden – 4.12
 56. Integritetsskydds­myndigheten – 4.12
 57. Statens Historiska Museer – 4.11
 58. Riksarkivet – 4.11
 59. Metalliska material – 4.10
 60. Arbetsmiljö­verket – 4.10
 61. Trafikverket – 4.09
 62. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.09
 63. Statens institutions­styrelse – 4.07
 64. Havs och Vatten­myndigheten – 4.07
 65. Inspektionen för vård och omsorg – 4.07
 66. Internet of Things Sverige – 4.05
 67. Polarforsknings­sekretariatet – 4.05
 68. Harpsunds­nämnden – 4.04
 69. Konjunktu­rinstitutet – 4.03
 70. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.03
 71. Statens Geotekniska Institut – 4.00
 72. Smart Built Environment – 4.00
 73. Inspektionen för strategiska produkter – 4.00
 74. Kronofogden – 3.99
 75. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.99
 76. Swedish Mining Innovation – 3.97
 77. Vetenskaps­rådet – 3.97
 78. Boråsregionen – 3.97
 79. Sameskol­styrelsen – 3.97
 80. VästKom – 3.96
 81. Försvarsmakten – 3.96
 82. Svenska Institutet – 3.95
 83. Rymdstyrelsen – 3.95
 84. Sjätte AP-fonden – 3.95
 85. Produktion2030 – 3.94
 86. LIGHTer – 3.93
 87. Tillväxtverket – 3.93
 88. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.93
 89. eSamverka – 3.92
 90. Fortifikations­verket – 3.91
 91. Luftfarts­verket – 3.89
 92. Etikprövnings­myndigheten – 3.88
 93. Allmänna reklamations­nämnden – 3.87
 94. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.86
 95. Ehälso­myndigheten – 3.86
 96. Svenska ESF-rådet – 3.85
 97. Revisors­inspektionen – 3.85
 98. Kammar­kollegiet – 3.84
 99. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.83
 100. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.83
 101. Säkerhets­polisen – 3.82
 102. Pensions­myndigheten – 3.82
 103. Statskontoret – 3.81
 104. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.81
 105. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.80
 106. Jämställdhets­myndigheten – 3.79
 107. InnovAir – 3.78
 108. Tullverket – 3.78
 109. Post- och tele­styrelsen – 3.77
 110. Kust­bevakningen – 3.77
 111. Myndigheten för Kulturanalys – 3.77
 112. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.77
 113. Smartare elektroniksystem – 3.76
 114. Riksbanken – 3.76
 115. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.76
 116. Kommers­kollegium – 3.75
 117. Trafikanalys – 3.75
 118. Skånes kommuner – 3.75
 119. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.75
 120. Arbets­domstolen – 3.75
 121. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.75
 122. Göteborgs­regionen – 3.75
 123. Försvarets materielverk – 3.75
 124. Spel­inspektionen – 3.74
 125. Regeringen – 3.74
 126. Försäkringskassan – 3.74
 127. Konkurrens­verket – 3.73
 128. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.73
 129. Käppala – 3.73
 130. Sveriges domstolar – 3.73
 131. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.73
 132. Sjöfarts­verket – 3.73
 133. Kemikalie­inspektionen – 3.72
 134. Energi­myndigheten – 3.71
 135. Elsäkerhets­verket – 3.71
 136. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.71
 137. Göliska IT – 3.71
 138. Drive Sweden – 3.69
 139. Total­försvarets forsknings­institut – 3.69
 140. Arvsfonden – 3.69
 141. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.69
 142. Energimarknads­inspektionen – 3.69
 143. Forskningsrådet Formas – 3.69
 144. Riksantikvarieämbetet – 3.68
 145. Ekonomistyrnings­verket – 3.68
 146. Finans­inspektionen – 3.68
 147. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.68
 148. Boverket – 3.67
 149. Inspektionen för social­försäkringen – 3.67
 150. Universitetskanslers­ämbetet – 3.67
 151. Rättsmedicinal­verket – 3.67
 152. Statens person­adress­register – 3.66
 153. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.65
 154. Swedac – 3.65
 155. InfraSweden – 3.64
 156. Brottsoffer­myndigheten – 3.64
 157. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.58
 158. Svenska kraftnät – 3.58
 159. Exportkredit­nämnden – 3.58
 160. Försvarets radioanstalt – 3.58
 161. Jordbruks­verket – 3.57
 162. Arbetsförmedlingen – 3.57
 163. Medtech4­Health – 3.56
 164. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.56
 165. Institutet för språk och folkminnen – 3.55
 166. Kärnavfallsrådet – 3.55
 167. Statens tjänste­pensions­verk – 3.53
 168. Vafabmiljö – 3.53
 169. Lantmäteriet – 3.51
 170. Riksgälden – 3.51
 171. Riksrevisionen – 3.51
 172. Skolverket – 3.49
 173. Skatteverket – 3.49
 174. Nordiska Afrika­institutet – 3.49
 175. Kungliga biblioteket – 3.48
 176. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.48
 177. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.47
 178. Fondtorgsnämnden – 3.47
 179. Naturvårds­verket – 3.45
 180. Livsmedels­verket – 3.45
 181. Överklagande­nämnden – 3.44
 182. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.42
 183. Patent- och registrerings­verket – 3.42
 184. Myndigheten för delaktighet – 3.41
 185. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.40
 186. Sametinget – 3.36
 187. Läkemedels­verket – 3.35
 188. Statens medieråd – 3.34
 189. Kriminal­vården – 3.34
 190. Process­industriell IT och automation – 3.31
 191. Kulturrådet – 3.30
 192. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.30
 193. Skol­inspektionen – 3.29
 194. Folke Bernadotte­akademin – 3.29
 195. Genteknik­nämnden – 3.27
 196. Institutet för rymdfysik – 3.26
 197. Migrationsverket – 3.24
 198. Statens servicecenter – 3.23
 199. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.22
 200. Brotts­förebyggande rådet – 3.19
 201. Bolagsverket – 3.18
 202. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.15
 203. Viable cities – 3.14
 204. Skogsstyrelsen – 3.14
 205. Fyrbodal – 3.10
 206. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.08
 207. Socialstyrelsen – 2.99
 208. Länstrafiken Kronoberg – 2.98

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets- och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar om sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av flera olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone en gång med varje test.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Pensions­myndigheten – 4.80
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.80
 3. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.73
 4. Folkhälso­myndigheten – 4.72
 5. Polisen – 4.70
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.62
 7. Fondtorgsnämnden – 4.58
 8. Konjunktu­rinstitutet – 4.54
 9. eSamverka – 4.54
 10. Finanspolitiska rådet – 4.54
 11. Göteborgs­regionen – 4.52
 12. Plikt- och prövningsverket – 4.51
 13. Arvsfonden – 4.49
 14. InfraSweden – 4.48
 15. Institutet för språk och folkminnen – 4.48
 16. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.47
 17. Åklagar­myndigheten – 4.46
 18. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.42
 19. Nordiska Afrika­institutet – 4.42
 20. Integritetsskydds­myndigheten – 4.41
 21. Riksrevisionen – 4.41
 22. Vetenskaps­rådet – 4.40
 23. Energimarknads­inspektionen – 4.39
 24. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.38
 25. Forskningsrådet Formas – 4.37
 26. Havs och Vatten­myndigheten – 4.34
 27. Boråsregionen – 4.34
 28. Tillväxtverket – 4.31
 29. Försäkringskassan – 4.31
 30. Institutet för rymdfysik – 4.30
 31. VästKom – 4.26
 32. Universitetskanslers­ämbetet – 4.25
 33. Statens medieråd – 4.24
 34. Fortifikations­verket – 4.23
 35. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 36. Medlings­institutet – 4.20
 37. Riksgälden – 4.20
 38. Internet of Things Sverige – 4.19
 39. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.19
 40. Kammar­kollegiet – 4.18
 41. Statens fastighetsverk – 4.17
 42. Finans­inspektionen – 4.17
 43. Trafikverket – 4.15
 44. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.15
 45. Migrationsverket – 4.14
 46. Trafikanalys – 4.14
 47. Brotts­förebyggande rådet – 4.13
 48. Val­myndigheten – 4.11
 49. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.10
 50. Riksdagen – 4.08
 51. Ekobrotts­myndigheten – 4.08
 52. Svenska kraftnät – 4.07
 53. Lagrådet – 4.06
 54. Skolforsknings­institutet – 4.03
 55. Kemikalie­inspektionen – 4.02
 56. Försvarets radioanstalt – 4.00
 57. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.99
 58. SWElife – 3.97
 59. Länsstyrelserna – 3.97
 60. Post- och tele­styrelsen – 3.96
 61. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.95
 62. Total­försvarets forsknings­institut – 3.93
 63. Justitie­ombudsmannen – 3.93
 64. Tredje AP-fonden – 3.92
 65. Tullverket – 3.92
 66. Andra AP-fonden – 3.91
 67. InnovAir – 3.90
 68. Försvarsmakten – 3.89
 69. Drive Sweden – 3.86
 70. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.86
 71. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.86
 72. Myndigheten för Kulturanalys – 3.86
 73. Re:Source – 3.85
 74. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.85
 75. Luftfarts­verket – 3.82
 76. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.81
 77. Swedac – 3.81
 78. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.80
 79. Kronofogden – 3.79
 80. Socialstyrelsen – 3.79
 81. Konsument­verket – 3.78
 82. Käppala – 3.78
 83. Harpsunds­nämnden – 3.77
 84. Skolverket – 3.76
 85. Konstnärs­nämnden – 3.76
 86. Kärnavfalls­fonden – 3.76
 87. Göliska IT – 3.75
 88. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.74
 89. Arbetsmiljö­verket – 3.73
 90. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.73
 91. Forskarskatte­nämnden – 3.72
 92. LIGHTer – 3.68
 93. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.68
 94. Ekonomistyrnings­verket – 3.68
 95. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.67
 96. Svenska ILO-kommittén – 3.67
 97. Riksbanken – 3.67
 98. Myndigheten för press, radio och tv – 3.67
 99. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.66
 100. Överklagande­nämnden – 3.65
 101. Boverket – 3.63
 102. Skol­inspektionen – 3.63
 103. Arbetsförmedlingen – 3.63
 104. Medtech4­Health – 3.62
 105. Statskontoret – 3.62
 106. Jämställdhets­myndigheten – 3.62
 107. Genteknik­nämnden – 3.62
 108. Statens person­adress­register – 3.61
 109. Spel­inspektionen – 3.61
 110. Ehälso­myndigheten – 3.61
 111. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.61
 112. Skatteverket – 3.60
 113. Statens servicecenter – 3.59
 114. Arbetsgivarverket – 3.59
 115. Patent- och registrerings­verket – 3.59
 116. Produktion2030 – 3.58
 117. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.57
 118. Bokförings­nämnden – 3.57
 119. Fjärde AP-fonden – 3.57
 120. Process­industriell IT och automation – 3.56
 121. Kust­bevakningen – 3.56
 122. Skatterätts­nämnden – 3.55
 123. Höglandsförbundet – 3.54
 124. Bolagsverket – 3.53
 125. Sveriges författarfond – 3.53
 126. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.53
 127. Vafabmiljö – 3.52
 128. Rättsmedicinal­verket – 3.52
 129. Svenska Institutet – 3.51
 130. Swedish Mining Innovation – 3.50
 131. Jordbruks­verket – 3.50
 132. Kungliga biblioteket – 3.50
 133. Justitie­kanslern – 3.49
 134. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.47
 135. Viable cities – 3.46
 136. Kommers­kollegium – 3.46
 137. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.46
 138. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.46
 139. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.46
 140. Rymdstyrelsen – 3.46
 141. Kriminal­vården – 3.45
 142. Kulturrådet – 3.44
 143. Statens konstråd – 3.43
 144. SIO Grafen – 3.42
 145. Sveriges domstolar – 3.42
 146. Revisors­inspektionen – 3.39
 147. Läkemedels­verket – 3.38
 148. Nämnden mot diskriminering – 3.38
 149. Försvarets materielverk – 3.37
 150. Barnombudsmannen – 3.36
 151. Säkerhets­polisen – 3.33
 152. Skånes kommuner – 3.33
 153. Afori – 3.31
 154. Sameskol­styrelsen – 3.31
 155. Transport­styrelsen – 3.29
 156. Upphandlings­myndigheten – 3.29
 157. Lantmäteriet – 3.28
 158. Sjunde AP-fonden – 3.27
 159. Smartare elektroniksystem – 3.25
 160. BioInnovation – 3.24
 161. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.23
 162. Vinnova – 3.23
 163. Första AP-fonden – 3.22
 164. Exportkredit­nämnden – 3.21
 165. Statens tjänste­pensions­verk – 3.20
 166. Svenska ESF-rådet – 3.20
 167. Naturvårds­verket – 3.20
 168. Riksantikvarieämbetet – 3.19
 169. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.19
 170. Sveriges ambassader och konsulat – 3.18
 171. Regeringen – 3.18
 172. Sjätte AP-fonden – 3.18
 173. Livsmedels­verket – 3.17
 174. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.15
 175. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.13
 176. Allmänna reklamations­nämnden – 3.13
 177. Elsäkerhets­verket – 3.12
 178. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.12
 179. Etikprövnings­myndigheten – 3.11
 180. Smart Built Environment – 3.09
 181. Statens institutions­styrelse – 3.07
 182. Statens Geotekniska Institut – 3.05
 183. Konkurrens­verket – 3.04
 184. Brottsoffer­myndigheten – 3.04
 185. Skogsstyrelsen – 3.02
 186. Statens Historiska Museer – 3.00
 187. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.00
 188. Riksarkivet – 2.98
 189. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.96
 190. Fyrbodal – 2.96
 191. Sjöfarts­verket – 2.96
 192. Arbets­domstolen – 2.95
 193. Polarforsknings­sekretariatet – 2.94
 194. Energi­myndigheten – 2.93
 195. Folke Bernadotte­akademin – 2.88
 196. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.84
 197. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.83
 198. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.78
 199. Sametinget – 2.78
 200. Inspektionen för vård och omsorg – 2.72
 201. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.71
 202. Inspektionen för strategiska produkter – 2.70
 203. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.65
 204. Länstrafiken Kronoberg – 2.64
 205. Myndigheten för delaktighet – 2.53
 206. Statens haveri­kommission – 2.48
 207. Metalliska material – 2.44
 208. Kärnavfallsrådet – 2.08

5 senaste rapporterna

Till toppen