Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under mars, 2023?

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under mars, 2023?

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under mars står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Mars topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Om en webbplats saknas för en kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.88
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.81
 3. Finanspolitiska rådet – 4.76
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.71
 5. Integritetsskydds­myndigheten – 4.70
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.63
 7. Myndigheten för press, radio och tv – 4.59
 8. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.57
 9. Åklagar­myndigheten – 4.52
 10. Plikt- och prövningsverket – 4.51
 11. Konjunktu­rinstitutet – 4.49
 12. Konstnärs­nämnden – 4.49
 13. Statens fastighetsverk – 4.48
 14. Konsument­verket – 4.47
 15. Andra AP-fonden – 4.46
 16. Svenska ILO-kommittén – 4.45
 17. Medlings­institutet – 4.43
 18. Lagrådet – 4.43
 19. Skatterätts­nämnden – 4.43
 20. Tillväxtverket – 4.43
 21. Pensions­myndigheten – 4.41
 22. Val­myndigheten – 4.40
 23. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.39
 24. Arvsfonden – 4.37
 25. Folkhälso­myndigheten – 4.37
 26. eSamverka – 4.35
 27. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.34
 28. Spel­inspektionen – 4.34
 29. Arbetsmiljö­verket – 4.34
 30. Nordiska Afrika­institutet – 4.33
 31. Kammar­kollegiet – 4.32
 32. Höglandsförbundet – 4.32
 33. Kronofogden – 4.31
 34. Havs och Vatten­myndigheten – 4.31
 35. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.30
 36. Vetenskaps­rådet – 4.30
 37. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.29
 38. Forskarskatte­nämnden – 4.27
 39. Trafikverket – 4.27
 40. Statens servicecenter – 4.26
 41. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.26
 42. Fortifikations­verket – 4.25
 43. Inspektionen för vård och omsorg – 4.25
 44. Internet of Things Sverige – 4.25
 45. SWElife – 4.24
 46. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.24
 47. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.24
 48. Svenska kraftnät – 4.23
 49. Energimarknads­inspektionen – 4.23
 50. Lantmäteriet – 4.23
 51. Försäkringskassan – 4.22
 52. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.21
 53. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.18
 54. Skolverket – 4.17
 55. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.17
 56. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.16
 57. Post- och tele­styrelsen – 4.15
 58. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.15
 59. Ekonomistyrnings­verket – 4.14
 60. Kungliga biblioteket – 4.13
 61. Total­försvarets forsknings­institut – 4.13
 62. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.13
 63. Trafikanalys – 4.12
 64. Justitie­ombudsmannen – 4.12
 65. Statens tjänste­pensions­verk – 4.12
 66. Nämnden mot diskriminering – 4.12
 67. Bokförings­nämnden – 4.10
 68. Justitie­kanslern – 4.09
 69. Institutet för språk och folkminnen – 4.09
 70. Göteborgs­regionen – 4.08
 71. Jämställdhets­myndigheten – 4.07
 72. Re:Source – 4.07
 73. Barnombudsmannen – 4.06
 74. Boråsregionen – 4.06
 75. Naturvårds­verket – 4.06
 76. Fondtorgsnämnden – 4.06
 77. Kriminal­vården – 4.05
 78. Transport­styrelsen – 4.05
 79. Universitetskanslers­ämbetet – 4.05
 80. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.04
 81. Kemikalie­inspektionen – 4.04
 82. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.04
 83. Myndigheten för delaktighet – 4.04
 84. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.04
 85. Boverket – 4.04
 86. Livsmedels­verket – 4.03
 87. Sveriges författarfond – 4.02
 88. Statens institutions­styrelse – 4.02
 89. Fjärde AP-fonden – 4.02
 90. Ekobrotts­myndigheten – 4.02
 91. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.02
 92. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.01
 93. Ehälso­myndigheten – 4.01
 94. Upphandlings­myndigheten – 4.00
 95. Sveriges domstolar – 3.99
 96. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.99
 97. Inspektionen för strategiska produkter – 3.99
 98. Brottsoffer­myndigheten – 3.99
 99. Kärnavfalls­fonden – 3.99
 100. Skolforsknings­institutet – 3.98
 101. Tullverket – 3.98
 102. Rymdstyrelsen – 3.98
 103. Riksrevisionen – 3.98
 104. Käppala – 3.97
 105. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.97
 106. Allmänna reklamations­nämnden – 3.97
 107. Riksdagen – 3.97
 108. Arbetsförmedlingen – 3.97
 109. Myndigheten för Kulturanalys – 3.96
 110. Forskningsrådet Formas – 3.96
 111. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.96
 112. Första AP-fonden – 3.95
 113. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.95
 114. Socialstyrelsen – 3.94
 115. Jordbruks­verket – 3.94
 116. InfraSweden – 3.94
 117. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.94
 118. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.93
 119. Smart Built Environment – 3.93
 120. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.91
 121. VästKom – 3.91
 122. Svenska Institutet – 3.91
 123. Länsstyrelserna – 3.90
 124. Swedish Mining Innovation – 3.88
 125. Sveriges ambassader och konsulat – 3.88
 126. Afori – 3.87
 127. Statskontoret – 3.85
 128. Riksarkivet – 3.85
 129. Sjätte AP-fonden – 3.85
 130. Göliska IT – 3.84
 131. Riksantikvarieämbetet – 3.83
 132. Sameskol­styrelsen – 3.83
 133. Riksbanken – 3.83
 134. Statens Historiska Museer – 3.83
 135. Arbetsgivarverket – 3.82
 136. Harpsunds­nämnden – 3.82
 137. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.82
 138. Arbets­domstolen – 3.81
 139. SIO Grafen – 3.81
 140. Kommers­kollegium – 3.80
 141. Sjunde AP-fonden – 3.80
 142. Tredje AP-fonden – 3.79
 143. Riksgälden – 3.77
 144. Försvarets materielverk – 3.77
 145. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.76
 146. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.76
 147. Exportkredit­nämnden – 3.75
 148. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.74
 149. Säkerhets­polisen – 3.73
 150. Statens Geotekniska Institut – 3.72
 151. Luftfarts­verket – 3.71
 152. Läkemedels­verket – 3.70
 153. Inspektionen för social­försäkringen – 3.69
 154. Svenska ESF-rådet – 3.67
 155. Kulturrådet – 3.67
 156. Revisors­inspektionen – 3.65
 157. Medtech4­Health – 3.65
 158. Swedac – 3.64
 159. Skatteverket – 3.64
 160. Sjöfarts­verket – 3.63
 161. InnovAir – 3.63
 162. Statens konstråd – 3.62
 163. Skol­inspektionen – 3.62
 164. Statens person­adress­register – 3.61
 165. Etikprövnings­myndigheten – 3.61
 166. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.60
 167. Regeringen – 3.58
 168. Energi­myndigheten – 3.58
 169. Överklagande­nämnden – 3.58
 170. Migrationsverket – 3.57
 171. Brotts­förebyggande rådet – 3.57
 172. Kust­bevakningen – 3.56
 173. Institutet för rymdfysik – 3.56
 174. Statens medieråd – 3.56
 175. Försvarets radioanstalt – 3.55
 176. Rättsmedicinal­verket – 3.54
 177. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.52
 178. Elsäkerhets­verket – 3.52
 179. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.52
 180. BioInnovation – 3.50
 181. Skogsstyrelsen – 3.49
 182. Genteknik­nämnden – 3.48
 183. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.48
 184. Konkurrens­verket – 3.48
 185. Metalliska material – 3.45
 186. Kärnavfallsrådet – 3.44
 187. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.43
 188. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.42
 189. Statens haveri­kommission – 3.41
 190. Försvarsmakten – 3.41
 191. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.41
 192. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.38
 193. Produktion2030 – 3.36
 194. Process­industriell IT och automation – 3.36
 195. LIGHTer – 3.35
 196. Folke Bernadotte­akademin – 3.31
 197. Patent- och registrerings­verket – 3.29
 198. Smartare elektroniksystem – 3.23
 199. Bolagsverket – 3.20
 200. Finans­inspektionen – 3.19
 201. Drive Sweden – 3.15
 202. Fyrbodal – 3.03
 203. Polarforsknings­sekretariatet – 3.03
 204. Sametinget – 2.99
 205. Länstrafiken Kronoberg – 2.96
 206. Viable cities – 2.94
 207. Skånes kommuner – 2.88

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.2 av 5.

 1. Havs och Vatten­myndigheten – 4.83
 2. Finanspolitiska rådet – 4.83
 3. Polisen – 4.83
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.82
 5. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.82
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 7. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.79
 8. Plikt- och prövningsverket – 4.77
 9. Konsument­verket – 4.77
 10. Universitetskanslers­ämbetet – 4.76
 11. Statistiska Centralbyrån – 4.76
 12. Vetenskaps­rådet – 4.76
 13. Nordiska Afrika­institutet – 4.75
 14. Institutet för språk och folkminnen – 4.74
 15. Kammar­kollegiet – 4.73
 16. Statens fastighetsverk – 4.72
 17. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.72
 18. VästKom – 4.72
 19. Arvsfonden – 4.71
 20. Göteborgs­regionen – 4.71
 21. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.70
 22. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.70
 23. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.70
 24. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 25. BioInnovation – 4.67
 26. Riksdagen – 4.67
 27. Integritetsskydds­myndigheten – 4.67
 28. Första AP-fonden – 4.67
 29. InnovAir – 4.66
 30. Sameskol­styrelsen – 4.66
 31. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.66
 32. Harpsunds­nämnden – 4.64
 33. InfraSweden – 4.64
 34. Svenska Institutet – 4.62
 35. Konstnärs­nämnden – 4.62
 36. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.62
 37. Sjunde AP-fonden – 4.62
 38. Internet of Things Sverige – 4.61
 39. Försäkringskassan – 4.61
 40. Andra AP-fonden – 4.60
 41. Forskarskatte­nämnden – 4.60
 42. Fortifikations­verket – 4.60
 43. Energimarknads­inspektionen – 4.59
 44. Fondtorgsnämnden – 4.59
 45. Riksrevisionen – 4.59
 46. Tillväxtverket – 4.58
 47. Skatterätts­nämnden – 4.58
 48. Svenska ILO-kommittén – 4.57
 49. Statens medieråd – 4.56
 50. Bokförings­nämnden – 4.55
 51. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.55
 52. Boråsregionen – 4.55
 53. Forskningsrådet Formas – 4.55
 54. Kronofogden – 4.53
 55. Re:Source – 4.52
 56. Val­myndigheten – 4.52
 57. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.52
 58. Total­försvarets forsknings­institut – 4.51
 59. Jordbruks­verket – 4.50
 60. Upphandlings­myndigheten – 4.49
 61. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.49
 62. Swedish Mining Innovation – 4.48
 63. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.48
 64. Process­industriell IT och automation – 4.46
 65. Kärnavfalls­fonden – 4.46
 66. Fjärde AP-fonden – 4.46
 67. Kemikalie­inspektionen – 4.45
 68. Höglandsförbundet – 4.45
 69. Justitie­ombudsmannen – 4.45
 70. SIO Grafen – 4.42
 71. Kriminal­vården – 4.41
 72. Sveriges ambassader och konsulat – 4.41
 73. Myndigheten för delaktighet – 4.41
 74. SWElife – 4.40
 75. Polarforsknings­sekretariatet – 4.40
 76. Kungliga biblioteket – 4.39
 77. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.39
 78. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.39
 79. Ekonomistyrnings­verket – 4.39
 80. Svenska kraftnät – 4.38
 81. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.38
 82. Säkerhets­polisen – 4.37
 83. Sjätte AP-fonden – 4.36
 84. Luftfarts­verket – 4.35
 85. Lantmäteriet – 4.31
 86. Arbetsgivarverket – 4.31
 87. Käppala – 4.30
 88. Trafikverket – 4.29
 89. Migrationsverket – 4.28
 90. Statens Historiska Museer – 4.28
 91. Afori – 4.28
 92. Riksantikvarieämbetet – 4.27
 93. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 94. Göliska IT – 4.27
 95. Trafikanalys – 4.25
 96. Tredje AP-fonden – 4.25
 97. Socialstyrelsen – 4.25
 98. Swedac – 4.25
 99. Barnombudsmannen – 4.25
 100. Svenska ESF-rådet – 4.23
 101. Åklagar­myndigheten – 4.22
 102. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 103. Riksarkivet – 4.21
 104. Kärnavfallsrådet – 4.19
 105. eSamverka – 4.19
 106. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.17
 107. Justitie­kanslern – 4.17
 108. Revisors­inspektionen – 4.17
 109. Brottsoffer­myndigheten – 4.16
 110. Statens konstråd – 4.15
 111. LIGHTer – 4.14
 112. Skatteverket – 4.13
 113. Statskontoret – 4.11
 114. Folkhälso­myndigheten – 4.11
 115. Drive Sweden – 4.09
 116. Kommers­kollegium – 4.09
 117. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.09
 118. Fyrbodal – 4.09
 119. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.09
 120. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.07
 121. Medlings­institutet – 4.07
 122. Rättsmedicinal­verket – 4.06
 123. Medtech4­Health – 4.05
 124. Institutet för rymdfysik – 4.05
 125. Sveriges författarfond – 4.04
 126. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.04
 127. Regeringen – 4.03
 128. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.02
 129. Finans­inspektionen – 4.02
 130. Inspektionen för vård och omsorg – 4.01
 131. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.99
 132. Metalliska material – 3.98
 133. Statens servicecenter – 3.98
 134. Skolverket – 3.98
 135. Arbetsmiljö­verket – 3.98
 136. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.97
 137. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 138. Exportkredit­nämnden – 3.97
 139. Lagrådet – 3.96
 140. Ehälso­myndigheten – 3.96
 141. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.95
 142. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.95
 143. Jämställdhets­myndigheten – 3.93
 144. Brotts­förebyggande rådet – 3.93
 145. Boverket – 3.92
 146. Energi­myndigheten – 3.91
 147. Arbetsförmedlingen – 3.91
 148. Folke Bernadotte­akademin – 3.90
 149. Genteknik­nämnden – 3.90
 150. Statens Geotekniska Institut – 3.89
 151. Transport­styrelsen – 3.89
 152. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.88
 153. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.88
 154. Tullverket – 3.88
 155. Läkemedels­verket – 3.88
 156. Skolforsknings­institutet – 3.88
 157. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.87
 158. Etikprövnings­myndigheten – 3.87
 159. Försvarets materielverk – 3.87
 160. Riksgälden – 3.86
 161. Elsäkerhets­verket – 3.85
 162. Riksbanken – 3.83
 163. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.81
 164. Spel­inspektionen – 3.81
 165. Konkurrens­verket – 3.80
 166. Pensions­myndigheten – 3.78
 167. Smart Built Environment – 3.76
 168. Naturvårds­verket – 3.76
 169. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.75
 170. Inspektionen för strategiska produkter – 3.75
 171. Sveriges domstolar – 3.75
 172. Livsmedels­verket – 3.73
 173. Sjöfarts­verket – 3.71
 174. Kulturrådet – 3.69
 175. Statens institutions­styrelse – 3.68
 176. Patent- och registrerings­verket – 3.67
 177. Skol­inspektionen – 3.66
 178. Allmänna reklamations­nämnden – 3.65
 179. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 180. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.62
 181. Statens person­adress­register – 3.62
 182. Post- och tele­styrelsen – 3.62
 183. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.61
 184. Viable cities – 3.60
 185. Inspektionen för social­försäkringen – 3.60
 186. Överklagande­nämnden – 3.60
 187. Skogsstyrelsen – 3.58
 188. Statens tjänste­pensions­verk – 3.55
 189. Statens haveri­kommission – 3.54
 190. Länstrafiken Kronoberg – 3.54
 191. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.52
 192. Sametinget – 3.52
 193. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.51
 194. Kust­bevakningen – 3.50
 195. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.47
 196. Produktion2030 – 3.46
 197. Smartare elektroniksystem – 3.45
 198. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.44
 199. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.42
 200. Arbets­domstolen – 3.39
 201. Rymdstyrelsen – 3.36
 202. Försvarsmakten – 3.34
 203. Försvarets radioanstalt – 3.21
 204. Länsstyrelserna – 3.10
 205. Ekobrotts­myndigheten – 2.95
 206. Bolagsverket – 2.83
 207. Skånes kommuner – 2.37

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Statens servicecenter – 5.00
 5. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Tillväxtverket – 5.00
 9. Trafikanalys – 5.00
 10. Konsument­verket – 5.00
 11. Riksdagen – 5.00
 12. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 13. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 5.00
 14. Lagrådet – 5.00
 15. Socialstyrelsen – 5.00
 16. Statistiska Centralbyrån – 5.00
 17. Åklagar­myndigheten – 5.00
 18. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 19. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 20. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 21. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 22. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 23. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 24. Ekobrotts­myndigheten – 5.00
 25. Energimarknads­inspektionen – 5.00
 26. Göteborgs­regionen – 5.00
 27. Finanspolitiska rådet – 5.00
 28. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 29. Polisen – 5.00
 30. Försäkringskassan – 5.00
 31. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 32. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.98
 33. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 34. Kriminal­vården – 4.97
 35. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 36. Spel­inspektionen – 4.97
 37. Försvarets materielverk – 4.97
 38. Sameskol­styrelsen – 4.97
 39. Skatterätts­nämnden – 4.97
 40. Trafikverket – 4.95
 41. Myndigheten för delaktighet – 4.93
 42. eSamverka – 4.93
 43. Upphandlings­myndigheten – 4.90
 44. Svenska kraftnät – 4.88
 45. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.88
 46. Arbetsmiljö­verket – 4.88
 47. Smart Built Environment – 4.68
 48. Boverket – 4.67
 49. Energi­myndigheten – 4.67
 50. Skolverket – 4.67
 51. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 52. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.67
 53. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.67
 54. Justitie­kanslern – 4.67
 55. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.67
 56. Plikt- och prövningsverket – 4.67
 57. Pensions­myndigheten – 4.67
 58. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.67
 59. Livsmedels­verket – 4.67
 60. Käppala – 4.67
 61. Medlings­institutet – 4.67
 62. Allmänna reklamations­nämnden – 4.67
 63. Arvsfonden – 4.67
 64. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 65. Riksrevisionen – 4.67
 66. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.63
 67. Statens tjänste­pensions­verk – 4.63
 68. Kemikalie­inspektionen – 4.63
 69. Konjunktu­rinstitutet – 4.63
 70. Fortifikations­verket – 4.63
 71. Höglandsförbundet – 4.58
 72. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 73. Kungliga biblioteket – 4.55
 74. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.53
 75. Skogsstyrelsen – 4.50
 76. Sveriges domstolar – 4.40
 77. Konstnärs­nämnden – 4.33
 78. Kronofogden – 4.33
 79. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 80. Vetenskaps­rådet – 4.33
 81. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.33
 82. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.33
 83. Fondtorgsnämnden – 4.33
 84. Regeringen – 4.33
 85. Rymdstyrelsen – 4.33
 86. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.33
 87. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 88. Kommers­kollegium – 4.30
 89. Tullverket – 4.30
 90. Barnombudsmannen – 4.30
 91. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 92. Arbetsförmedlingen – 4.30
 93. Säkerhets­polisen – 4.28
 94. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 95. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 96. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 97. Ekonomistyrnings­verket – 4.22
 98. Elsäkerhets­verket – 4.22
 99. Justitie­ombudsmannen – 4.22
 100. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 101. Kust­bevakningen – 4.18
 102. Inspektionen för strategiska produkter – 4.17
 103. Statskontoret – 4.15
 104. Universitetskanslers­ämbetet – 4.13
 105. Brotts­förebyggande rådet – 4.10
 106. Kulturrådet – 4.08
 107. Genteknik­nämnden – 4.08
 108. Naturvårds­verket – 4.05
 109. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.00
 110. Migrationsverket – 4.00
 111. Skatteverket – 4.00
 112. Val­myndigheten – 4.00
 113. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 114. Skolforsknings­institutet – 4.00
 115. Andra AP-fonden – 4.00
 116. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 117. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 118. Ehälso­myndigheten – 4.00
 119. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 120. Forskningsrådet Formas – 4.00
 121. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.98
 122. Statens person­adress­register – 3.97
 123. Lantmäteriet – 3.97
 124. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 125. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 126. Sjöfarts­verket – 3.97
 127. Jordbruks­verket – 3.95
 128. SWElife – 3.95
 129. Bokförings­nämnden – 3.95
 130. Tredje AP-fonden – 3.93
 131. Jämställdhets­myndigheten – 3.93
 132. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.93
 133. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.93
 134. Re:Source – 3.92
 135. Svenska Institutet – 3.88
 136. Riksarkivet – 3.88
 137. Swedac – 3.87
 138. Statens institutions­styrelse – 3.85
 139. Försvarsmakten – 3.85
 140. Sveriges författarfond – 3.80
 141. Arbetsgivarverket – 3.80
 142. Göliska IT – 3.80
 143. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 144. Statens konstråd – 3.67
 145. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 146. Kärnavfallsrådet – 3.67
 147. Brottsoffer­myndigheten – 3.67
 148. Patent- och registrerings­verket – 3.63
 149. Boråsregionen – 3.63
 150. Exportkredit­nämnden – 3.63
 151. Folke Bernadotte­akademin – 3.63
 152. Medtech4­Health – 3.60
 153. Statens medieråd – 3.60
 154. Riksbanken – 3.60
 155. Fjärde AP-fonden – 3.58
 156. VästKom – 3.57
 157. Harpsunds­nämnden – 3.55
 158. Transport­styrelsen – 3.55
 159. Afori – 3.55
 160. Arbets­domstolen – 3.55
 161. Skol­inspektionen – 3.53
 162. Polarforsknings­sekretariatet – 3.53
 163. Smartare elektroniksystem – 3.52
 164. Svenska ESF-rådet – 3.52
 165. Process­industriell IT och automation – 3.50
 166. SIO Grafen – 3.47
 167. Internet of Things Sverige – 3.45
 168. Institutet för rymdfysik – 3.45
 169. Statens Historiska Museer – 3.45
 170. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 171. Konkurrens­verket – 3.43
 172. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.43
 173. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 174. Sjätte AP-fonden – 3.43
 175. Finans­inspektionen – 3.42
 176. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.40
 177. Drive Sweden – 3.38
 178. Viable cities – 3.38
 179. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.38
 180. InnovAir – 3.33
 181. Fyrbodal – 3.33
 182. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.33
 183. InfraSweden – 3.27
 184. Första AP-fonden – 3.27
 185. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 186. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 187. Swedish Mining Innovation – 3.22
 188. Luftfarts­verket – 3.22
 189. Revisors­inspektionen – 3.22
 190. BioInnovation – 3.20
 191. Riksgälden – 3.17
 192. LIGHTer – 3.13
 193. Länsstyrelserna – 3.07
 194. Länstrafiken Kronoberg – 3.05
 195. Sveriges ambassader och konsulat – 2.98
 196. Överklagande­nämnden – 2.98
 197. Produktion2030 – 2.95
 198. Försvarets radioanstalt – 2.95
 199. Metalliska material – 2.88
 200. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 201. Sametinget – 2.83
 202. Läkemedels­verket – 2.80
 203. Sjunde AP-fonden – 2.80
 204. Statens haveri­kommission – 2.52
 205. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.30
 206. Bolagsverket – 2.05
 207. Skånes kommuner – 1.70

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i mars 2023.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.6 av 5.

 1. Andra AP-fonden – 4.75
 2. Åklagar­myndigheten – 4.63
 3. SWElife – 4.62
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.56
 5. Konstnärs­nämnden – 4.45
 6. Nämnden mot diskriminering – 4.45
 7. Polisen – 4.45
 8. Första AP-fonden – 4.44
 9. Statistiska Centralbyrån – 4.43
 10. Val­myndigheten – 4.34
 11. Svenska ILO-kommittén – 4.32
 12. Etikprövnings­myndigheten – 4.32
 13. Höglandsförbundet – 4.31
 14. Re:Source – 4.28
 15. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.26
 16. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.25
 17. Kärnavfalls­fonden – 4.25
 18. Myndigheten för press, radio och tv – 4.25
 19. Fjärde AP-fonden – 4.25
 20. Sveriges författarfond – 4.23
 21. Medlings­institutet – 4.23
 22. Integritetsskydds­myndigheten – 4.23
 23. Sveriges ambassader och konsulat – 4.22
 24. Skolforsknings­institutet – 4.21
 25. Sjunde AP-fonden – 4.20
 26. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.12
 27. Bokförings­nämnden – 4.12
 28. Internet of Things Sverige – 4.11
 29. Tredje AP-fonden – 4.11
 30. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.08
 31. Konsument­verket – 4.08
 32. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.08
 33. Barnombudsmannen – 4.05
 34. Finanspolitiska rådet – 4.05
 35. Spel­inspektionen – 4.04
 36. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.03
 37. Statens Historiska Museer – 4.02
 38. Arbets­domstolen – 4.02
 39. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.02
 40. Swedish Mining Innovation – 4.01
 41. Lagrådet – 4.01
 42. Naturvårds­verket – 4.00
 43. Ekobrotts­myndigheten – 4.00
 44. Länsstyrelserna – 3.99
 45. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.97
 46. Arbetsmiljö­verket – 3.97
 47. Brottsoffer­myndigheten – 3.97
 48. Lantmäteriet – 3.96
 49. Inspektionen för vård och omsorg – 3.96
 50. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.95
 51. Justitie­ombudsmannen – 3.95
 52. BioInnovation – 3.94
 53. Rymdstyrelsen – 3.93
 54. Statens fastighetsverk – 3.92
 55. Afori – 3.92
 56. Forskarskatte­nämnden – 3.92
 57. LIGHTer – 3.90
 58. Arbetsgivarverket – 3.89
 59. Statens institutions­styrelse – 3.88
 60. Metalliska material – 3.88
 61. Inspektionen för strategiska produkter – 3.87
 62. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.87
 63. Svenska Institutet – 3.86
 64. Post- och tele­styrelsen – 3.86
 65. Plikt- och prövningsverket – 3.83
 66. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.83
 67. Boråsregionen – 3.83
 68. SIO Grafen – 3.82
 69. Statskontoret – 3.82
 70. Pensions­myndigheten – 3.82
 71. Konkurrens­verket – 3.81
 72. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.81
 73. Ekonomistyrnings­verket – 3.80
 74. Luftfarts­verket – 3.79
 75. Transport­styrelsen – 3.79
 76. Jämställdhets­myndigheten – 3.79
 77. Skatterätts­nämnden – 3.78
 78. Boverket – 3.77
 79. Statens Geotekniska Institut – 3.77
 80. Folkhälso­myndigheten – 3.77
 81. Fortifikations­verket – 3.77
 82. Trafikverket – 3.76
 83. Sveriges domstolar – 3.76
 84. Statens tjänste­pensions­verk – 3.75
 85. Revisors­inspektionen – 3.74
 86. Statens konstråd – 3.73
 87. Sameskol­styrelsen – 3.73
 88. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.73
 89. Riksarkivet – 3.72
 90. Kommunalförbundet Hälsingland – 3.72
 91. Smart Built Environment – 3.71
 92. Göliska IT – 3.71
 93. InfraSweden – 3.70
 94. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.69
 95. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.69
 96. Harpsunds­nämnden – 3.68
 97. Havs och Vatten­myndigheten – 3.67
 98. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.67
 99. Konjunktu­rinstitutet – 3.66
 100. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.66
 101. Statens haveri­kommission – 3.65
 102. Swedac – 3.64
 103. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.64
 104. Allmänna reklamations­nämnden – 3.63
 105. Kronofogden – 3.62
 106. VästKom – 3.62
 107. Riksbanken – 3.61
 108. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.61
 109. Myndigheten för Kulturanalys – 3.61
 110. Justitie­kanslern – 3.60
 111. Kammar­kollegiet – 3.60
 112. Kust­bevakningen – 3.60
 113. Skånes kommuner – 3.60
 114. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.59
 115. Produktion2030 – 3.58
 116. Svenska kraftnät – 3.58
 117. eSamverka – 3.58
 118. Käppala – 3.57
 119. Göteborgs­regionen – 3.56
 120. Försvarets materielverk – 3.56
 121. Kemikalie­inspektionen – 3.55
 122. Kommers­kollegium – 3.55
 123. Ehälso­myndigheten – 3.55
 124. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.54
 125. Vetenskaps­rådet – 3.54
 126. Sjöfarts­verket – 3.54
 127. Upphandlings­myndigheten – 3.52
 128. Institutet för språk och folkminnen – 3.51
 129. Tillväxtverket – 3.50
 130. Arvsfonden – 3.49
 131. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.47
 132. Tullverket – 3.46
 133. Riksantikvarieämbetet – 3.46
 134. Sjätte AP-fonden – 3.45
 135. Säkerhets­polisen – 3.44
 136. Total­försvarets forsknings­institut – 3.44
 137. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.43
 138. Rättsmedicinal­verket – 3.42
 139. Överklagande­nämnden – 3.42
 140. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.41
 141. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.41
 142. InnovAir – 3.40
 143. Riksgälden – 3.40
 144. Försvarets radioanstalt – 3.39
 145. Medtech4­Health – 3.38
 146. Myndigheten för delaktighet – 3.37
 147. Svenska ESF-rådet – 3.36
 148. Trafikanalys – 3.36
 149. Statens servicecenter – 3.34
 150. Forskningsrådet Formas – 3.33
 151. Jordbruks­verket – 3.32
 152. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.32
 153. Exportkredit­nämnden – 3.32
 154. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.31
 155. Universitetskanslers­ämbetet – 3.31
 156. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.30
 157. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.30
 158. Skolverket – 3.29
 159. Kungliga biblioteket – 3.29
 160. Riksdagen – 3.29
 161. Livsmedels­verket – 3.28
 162. Energi­myndigheten – 3.26
 163. Kriminal­vården – 3.26
 164. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.26
 165. Regeringen – 3.26
 166. Sametinget – 3.26
 167. Statens person­adress­register – 3.25
 168. Elsäkerhets­verket – 3.25
 169. Nordiska Afrika­institutet – 3.24
 170. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.24
 171. Kulturrådet – 3.23
 172. Skol­inspektionen – 3.23
 173. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.23
 174. Läkemedels­verket – 3.22
 175. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.21
 176. Arbetsförmedlingen – 3.21
 177. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.20
 178. Finans­inspektionen – 3.20
 179. Skatteverket – 3.18
 180. Försvarsmakten – 3.17
 181. Riksrevisionen – 3.17
 182. Fondtorgsnämnden – 3.16
 183. Drive Sweden – 3.15
 184. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.15
 185. Försäkringskassan – 3.11
 186. Bolagsverket – 3.08
 187. Kärnavfallsrådet – 3.08
 188. Statens medieråd – 3.06
 189. Folke Bernadotte­akademin – 3.06
 190. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.06
 191. Patent- och registrerings­verket – 3.05
 192. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.03
 193. Energimarknads­inspektionen – 3.03
 194. Fyrbodal – 3.03
 195. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.02
 196. Genteknik­nämnden – 3.00
 197. Polarforsknings­sekretariatet – 2.95
 198. Institutet för rymdfysik – 2.94
 199. Inspektionen för social­försäkringen – 2.92
 200. Socialstyrelsen – 2.91
 201. Länstrafiken Kronoberg – 2.81
 202. Brotts­förebyggande rådet – 2.81
 203. Skogsstyrelsen – 2.74
 204. Smartare elektroniksystem – 2.70
 205. Viable cities – 2.65
 206. Migrationsverket – 2.49
 207. Process­industriell IT och automation – 2.46

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.94
 3. Finanspolitiska rådet – 4.92
 4. Pensions­myndigheten – 4.89
 5. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.88
 6. Havs och Vatten­myndigheten – 4.83
 7. Plikt- och prövningsverket – 4.83
 8. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 9. Göteborgs­regionen – 4.81
 10. Arvsfonden – 4.76
 11. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.74
 12. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 13. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 14. Fondtorgsnämnden – 4.69
 15. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.66
 16. Energimarknads­inspektionen – 4.65
 17. Boråsregionen – 4.65
 18. Universitetskanslers­ämbetet – 4.64
 19. InfraSweden – 4.62
 20. Försäkringskassan – 4.58
 21. Vetenskaps­rådet – 4.57
 22. eSamverka – 4.57
 23. Statens medieråd – 4.55
 24. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 25. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.53
 26. Tillväxtverket – 4.52
 27. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.52
 28. Statens fastighetsverk – 4.51
 29. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 30. VästKom – 4.49
 31. Forskningsrådet Formas – 4.49
 32. Riksrevisionen – 4.48
 33. Åklagar­myndigheten – 4.45
 34. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.42
 35. Brotts­förebyggande rådet – 4.42
 36. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.39
 37. Kammar­kollegiet – 4.39
 38. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.39
 39. Institutet för rymdfysik – 4.38
 40. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.38
 41. Inspektionen för social­försäkringen – 4.31
 42. Riksdagen – 4.23
 43. Medlings­institutet – 4.23
 44. Val­myndigheten – 4.19
 45. Trafikanalys – 4.16
 46. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.16
 47. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.16
 48. Fortifikations­verket – 4.16
 49. Konstnärs­nämnden – 4.06
 50. Andra AP-fonden – 4.06
 51. SWElife – 4.02
 52. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.99
 53. Internet of Things Sverige – 3.98
 54. Finans­inspektionen – 3.97
 55. Tullverket – 3.96
 56. Kungliga biblioteket – 3.94
 57. Lagrådet – 3.94
 58. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.94
 59. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.92
 60. Kronofogden – 3.92
 61. Svenska kraftnät – 3.91
 62. Lantmäteriet – 3.89
 63. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.89
 64. Konsument­verket – 3.89
 65. Myndigheten för Kulturanalys – 3.88
 66. Kriminal­vården – 3.87
 67. Skolforsknings­institutet – 3.87
 68. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.86
 69. Försvarets radioanstalt – 3.86
 70. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 71. Skol­inspektionen – 3.83
 72. Riksgälden – 3.83
 73. Överklagande­nämnden – 3.83
 74. InnovAir – 3.82
 75. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.82
 76. Höglandsförbundet – 3.81
 77. Nämnden mot diskriminering – 3.81
 78. Ehälso­myndigheten – 3.81
 79. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.81
 80. Statens servicecenter – 3.80
 81. Justitie­kanslern – 3.80
 82. Bolagsverket – 3.79
 83. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.79
 84. Länsstyrelserna – 3.78
 85. Produktion2030 – 3.77
 86. Sveriges författarfond – 3.77
 87. Kemikalie­inspektionen – 3.77
 88. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 89. Socialstyrelsen – 3.77
 90. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.77
 91. Post- och tele­styrelsen – 3.76
 92. Käppala – 3.76
 93. Svenska ILO-kommittén – 3.74
 94. Tredje AP-fonden – 3.74
 95. Rättsmedicinal­verket – 3.74
 96. Sameskol­styrelsen – 3.74
 97. Swedac – 3.73
 98. Göliska IT – 3.73
 99. Svenska ESF-rådet – 3.71
 100. Trafikverket – 3.71
 101. Drive Sweden – 3.69
 102. Myndigheten för press, radio och tv – 3.67
 103. Luftfarts­verket – 3.65
 104. Swedish Mining Innovation – 3.64
 105. Forskarskatte­nämnden – 3.64
 106. Skatterätts­nämnden – 3.64
 107. Skolverket – 3.63
 108. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 109. Fjärde AP-fonden – 3.62
 110. Migrationsverket – 3.61
 111. Jämställdhets­myndigheten – 3.61
 112. LIGHTer – 3.60
 113. Statskontoret – 3.60
 114. Spel­inspektionen – 3.60
 115. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.60
 116. Arbetsmiljö­verket – 3.60
 117. Kärnavfalls­fonden – 3.59
 118. Exportkredit­nämnden – 3.59
 119. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.58
 120. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.58
 121. Folkhälso­myndigheten – 3.57
 122. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.57
 123. Harpsunds­nämnden – 3.55
 124. Process­industriell IT och automation – 3.55
 125. Riksbanken – 3.55
 126. Statens person­adress­register – 3.54
 127. Medtech4­Health – 3.53
 128. Statens konstråd – 3.52
 129. Skatteverket – 3.52
 130. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.52
 131. Sveriges domstolar – 3.52
 132. Genteknik­nämnden – 3.52
 133. Kust­bevakningen – 3.51
 134. Sjätte AP-fonden – 3.51
 135. Boverket – 3.50
 136. Re:Source – 3.50
 137. Transport­styrelsen – 3.50
 138. Första AP-fonden – 3.50
 139. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.48
 140. Barnombudsmannen – 3.48
 141. Etikprövnings­myndigheten – 3.45
 142. Svenska Institutet – 3.44
 143. Försvarets materielverk – 3.44
 144. Sjöfarts­verket – 3.43
 145. Skånes kommuner – 3.41
 146. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.40
 147. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.40
 148. Smartare elektroniksystem – 3.37
 149. Statens Geotekniska Institut – 3.36
 150. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.36
 151. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.35
 152. Bokförings­nämnden – 3.34
 153. BioInnovation – 3.33
 154. Arbetsförmedlingen – 3.33
 155. Regeringen – 3.33
 156. Sjunde AP-fonden – 3.33
 157. Jordbruks­verket – 3.32
 158. Folke Bernadotte­akademin – 3.31
 159. Statens tjänste­pensions­verk – 3.30
 160. Säkerhets­polisen – 3.30
 161. Livsmedels­verket – 3.30
 162. Kommers­kollegium – 3.29
 163. Riksantikvarieämbetet – 3.29
 164. Upphandlings­myndigheten – 3.27
 165. Elsäkerhets­verket – 3.27
 166. Försvarsmakten – 3.27
 167. SIO Grafen – 3.25
 168. Rymdstyrelsen – 3.25
 169. Patent- och registrerings­verket – 3.24
 170. Läkemedels­verket – 3.23
 171. Myndigheten för delaktighet – 3.23
 172. Arbets­domstolen – 3.23
 173. Fyrbodal – 3.23
 174. Riksarkivet – 3.23
 175. Naturvårds­verket – 3.21
 176. Revisors­inspektionen – 3.18
 177. Allmänna reklamations­nämnden – 3.17
 178. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.16
 179. Brottsoffer­myndigheten – 3.15
 180. Statens institutions­styrelse – 3.14
 181. Kulturrådet – 3.13
 182. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.13
 183. Afori – 3.13
 184. Justitie­ombudsmannen – 3.13
 185. Inspektionen för strategiska produkter – 3.08
 186. Statens Historiska Museer – 3.07
 187. Energi­myndigheten – 3.06
 188. Skogsstyrelsen – 3.06
 189. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.05
 190. Inspektionen för vård och omsorg – 3.05
 191. Sveriges ambassader och konsulat – 3.05
 192. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.04
 193. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.01
 194. Konkurrens­verket – 3.01
 195. Arbetsgivarverket – 3.00
 196. Smart Built Environment – 2.98
 197. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.93
 198. Ekobrotts­myndigheten – 2.91
 199. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.89
 200. Viable cities – 2.87
 201. Kärnavfallsrådet – 2.85
 202. Sametinget – 2.82
 203. Polarforsknings­sekretariatet – 2.77
 204. Länstrafiken Kronoberg – 2.76
 205. Statens haveri­kommission – 2.71
 206. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.63
 207. Metalliska material – 2.37

5 senaste rapporterna