Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Rapport: Övrig offentlig sektors kvalitet på webben september, 2022

Rapport: Övrig offentlig sektors kvalitet på webben september, 2022

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under september står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.1 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Septembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.89
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.72
 3. Integritetsskydds­myndigheten – 4.72
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.66
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.62
 7. Bolagsverket – 4.60
 8. Andra AP-fonden – 4.58
 9. Åklagar­myndigheten – 4.54
 10. Konstnärs­nämnden – 4.51
 11. Plikt- och prövningsverket – 4.51
 12. Statens fastighetsverk – 4.50
 13. Institutet för språk och folkminnen – 4.47
 14. Konsument­verket – 4.46
 15. eSamverka – 4.45
 16. Folkhälso­myndigheten – 4.42
 17. Kammar­kollegiet – 4.39
 18. Spel­inspektionen – 4.39
 19. Svenska ILO-kommittén – 4.38
 20. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.36
 21. Arvsfonden – 4.36
 22. Pensions­myndigheten – 4.36
 23. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.35
 24. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.32
 25. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.32
 26. Nordiska Afrika­institutet – 4.32
 27. Ekobrotts­myndigheten – 4.31
 28. Havs och Vatten­myndigheten – 4.28
 29. Transport­styrelsen – 4.28
 30. Skolverket – 4.28
 31. Statens servicecenter – 4.28
 32. Vetenskaps­rådet – 4.28
 33. Arbetsmiljö­verket – 4.27
 34. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.27
 35. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.27
 36. Höglandsförbundet – 4.26
 37. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.26
 38. Medlings­institutet – 4.26
 39. Lagrådet – 4.24
 40. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.24
 41. Ekonomistyrnings­verket – 4.24
 42. Försäkringskassan – 4.23
 43. Tillväxtverket – 4.23
 44. Kronofogden – 4.23
 45. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.22
 46. Trafikverket – 4.21
 47. Forskarskatte­nämnden – 4.21
 48. Skatterätts­nämnden – 4.21
 49. Val­myndigheten – 4.21
 50. SWElife – 4.21
 51. Fortifikations­verket – 4.20
 52. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.20
 53. Boverket – 4.19
 54. Riksrevisionen – 4.19
 55. Justitie­kanslern – 4.18
 56. Barnombudsmannen – 4.18
 57. Justitie­ombudsmannen – 4.17
 58. Internet of Things Sverige – 4.17
 59. Jämställdhets­myndigheten – 4.15
 60. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.15
 61. Inspektionen för vård och omsorg – 4.15
 62. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.14
 63. Kemikalie­inspektionen – 4.14
 64. Svenska Institutet – 4.14
 65. Statens tjänste­pensions­verk – 4.13
 66. Sveriges domstolar – 4.13
 67. Rymdstyrelsen – 4.12
 68. Göteborgs­regionen – 4.11
 69. Bokförings­nämnden – 4.11
 70. Nämnden mot diskriminering – 4.10
 71. Boråsregionen – 4.10
 72. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.09
 73. Allmänna reklamations­nämnden – 4.08
 74. Fjärde AP-fonden – 4.07
 75. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.07
 76. Post- och tele­styrelsen – 4.06
 77. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.06
 78. Riksbanken – 4.05
 79. Sveriges författarfond – 4.05
 80. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.05
 81. Naturvårds­verket – 4.05
 82. Brottsoffer­myndigheten – 4.04
 83. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.04
 84. Riksdagen – 4.02
 85. Universitetskanslers­ämbetet – 4.02
 86. Finanspolitiska rådet – 4.02
 87. Statistiska Centralbyrån – 4.01
 88. Trafikanalys – 4.01
 89. Jordbruks­verket – 4.00
 90. Inspektionen för strategiska produkter – 3.99
 91. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.99
 92. Ehälso­myndigheten – 3.98
 93. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.98
 94. VästKom – 3.98
 95. Smart Built Environment – 3.98
 96. Statens institutions­styrelse – 3.97
 97. Myndigheten för Kulturanalys – 3.97
 98. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.97
 99. Revisors­inspektionen – 3.97
 100. Käppala – 3.96
 101. Tullverket – 3.96
 102. Energimarknads­inspektionen – 3.95
 103. Total­försvarets forsknings­institut – 3.95
 104. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.95
 105. Sveriges ambassader och konsulat – 3.95
 106. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.94
 107. Upphandlings­myndigheten – 3.94
 108. Kärnavfalls­fonden – 3.93
 109. Första AP-fonden – 3.93
 110. Myndigheten för delaktighet – 3.92
 111. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.90
 112. SIO Grafen – 3.88
 113. Migrationsverket – 3.88
 114. Arbetsförmedlingen – 3.88
 115. Finans­inspektionen – 3.88
 116. Socialstyrelsen – 3.88
 117. Statens haveri­kommission – 3.87
 118. Swedish Mining Innovation – 3.86
 119. Kriminal­vården – 3.86
 120. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.85
 121. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.84
 122. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.84
 123. Sjunde AP-fonden – 3.83
 124. Kungliga biblioteket – 3.83
 125. Tredje AP-fonden – 3.83
 126. Harpsunds­nämnden – 3.82
 127. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.82
 128. Sjätte AP-fonden – 3.82
 129. Säkerhets­polisen – 3.82
 130. Skatteverket – 3.82
 131. Länsstyrelserna – 3.81
 132. Riksantikvarieämbetet – 3.81
 133. Svenska kraftnät – 3.81
 134. Arbets­domstolen – 3.79
 135. Statens Historiska Museer – 3.78
 136. Swedac – 3.78
 137. Livsmedels­verket – 3.76
 138. Svenska ESF-rådet – 3.75
 139. Statens konstråd – 3.74
 140. Skolforsknings­institutet – 3.73
 141. Kommers­kollegium – 3.72
 142. Inspektionen för social­försäkringen – 3.71
 143. InfraSweden – 3.70
 144. Luftfarts­verket – 3.70
 145. Statens Geotekniska Institut – 3.68
 146. Sameskol­styrelsen – 3.67
 147. Genteknik­nämnden – 3.66
 148. Forskningsrådet Formas – 3.66
 149. Statskontoret – 3.66
 150. Arbetsgivarverket – 3.66
 151. Överklagande­nämnden – 3.66
 152. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.64
 153. Sjöfarts­verket – 3.64
 154. Elsäkerhets­verket – 3.64
 155. Rättsmedicinal­verket – 3.63
 156. InnovAir – 3.63
 157. Lantmäteriet – 3.63
 158. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.61
 159. Statens person­adress­register – 3.60
 160. Försvarets materielverk – 3.59
 161. Regeringen – 3.58
 162. Riksarkivet – 3.58
 163. Medtech4­Health – 3.58
 164. Patent- och registrerings­verket – 3.57
 165. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.55
 166. Institutet för rymdfysik – 3.55
 167. Skogsstyrelsen – 3.55
 168. Etikprövnings­myndigheten – 3.54
 169. Läkemedels­verket – 3.54
 170. Exportkredit­nämnden – 3.54
 171. BioInnovation – 3.51
 172. Brotts­förebyggande rådet – 3.51
 173. Kust­bevakningen – 3.50
 174. Kärnavfallsrådet – 3.50
 175. Konkurrens­verket – 3.50
 176. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.48
 177. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.48
 178. Statens medieråd – 3.47
 179. Riksgälden – 3.47
 180. Metalliska material – 3.44
 181. Försvarsmakten – 3.44
 182. Skol­inspektionen – 3.41
 183. Delegationen mot segregation – 3.38
 184. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.34
 185. LIGHTer – 3.34
 186. Process­industriell IT och automation – 3.33
 187. Folke Bernadotte­akademin – 3.32
 188. Smartare elektroniksystem – 3.32
 189. Drive Sweden – 3.29
 190. Energi­myndigheten – 3.27
 191. Produktion2030 – 3.21
 192. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.20
 193. Fyrbodal – 3.17
 194. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.15
 195. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.15
 196. Kulturrådet – 3.10
 197. Re:Source – 3.06
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.99
 199. Viable cities – 2.96
 200. Skånes kommuner – 2.81
 201. Försvarets radioanstalt – 2.79
 202. Länstrafiken Kronoberg – 2.78
 203. Sametinget – 2.76

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.2 av 5.

 1. Polisen – 4.83
 2. Bolagsverket – 4.82
 3. Konjunktu­rinstitutet – 4.82
 4. Tillväxtverket – 4.81
 5. Myndigheten för press, radio och tv – 4.81
 6. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.81
 7. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 8. Plikt- och prövningsverket – 4.77
 9. Konsument­verket – 4.77
 10. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.77
 11. Andra AP-fonden – 4.77
 12. Havs och Vatten­myndigheten – 4.76
 13. Vetenskaps­rådet – 4.76
 14. Nordiska Afrika­institutet – 4.76
 15. Statens fastighetsverk – 4.73
 16. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 17. Kammar­kollegiet – 4.73
 18. eSamverka – 4.72
 19. Åklagar­myndigheten – 4.71
 20. Arvsfonden – 4.71
 21. Riksdagen – 4.70
 22. Finanspolitiska rådet – 4.70
 23. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.68
 24. BioInnovation – 4.66
 25. InnovAir – 4.66
 26. Universitetskanslers­ämbetet – 4.66
 27. Sameskol­styrelsen – 4.66
 28. VästKom – 4.65
 29. Harpsunds­nämnden – 4.64
 30. Integritetsskydds­myndigheten – 4.63
 31. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.62
 32. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.62
 33. Göteborgs­regionen – 4.62
 34. Riksrevisionen – 4.62
 35. Sjunde AP-fonden – 4.62
 36. Konstnärs­nämnden – 4.60
 37. InfraSweden – 4.59
 38. Fortifikations­verket – 4.59
 39. Boverket – 4.58
 40. Statens medieråd – 4.58
 41. Forskarskatte­nämnden – 4.58
 42. Svenska Institutet – 4.57
 43. Jämställdhets­myndigheten – 4.56
 44. Skatterätts­nämnden – 4.56
 45. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.55
 46. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.55
 47. Bokförings­nämnden – 4.55
 48. Boråsregionen – 4.55
 49. Första AP-fonden – 4.54
 50. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.53
 51. Forskningsrådet Formas – 4.53
 52. Jordbruks­verket – 4.51
 53. Kemikalie­inspektionen – 4.51
 54. Upphandlings­myndigheten – 4.49
 55. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.49
 56. Energimarknads­inspektionen – 4.49
 57. Fjärde AP-fonden – 4.49
 58. Delegationen mot segregation – 4.49
 59. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.48
 60. Swedish Mining Innovation – 4.46
 61. Internet of Things Sverige – 4.46
 62. Sveriges ambassader och konsulat – 4.46
 63. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.46
 64. Val­myndigheten – 4.45
 65. Statens haveri­kommission – 4.44
 66. Justitie­ombudsmannen – 4.44
 67. Säkerhets­polisen – 4.43
 68. SIO Grafen – 4.42
 69. Kärnavfalls­fonden – 4.41
 70. Ekonomistyrnings­verket – 4.41
 71. Polarforsknings­sekretariatet – 4.41
 72. Process­industriell IT och automation – 4.40
 73. Barnombudsmannen – 4.40
 74. Försäkringskassan – 4.40
 75. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.39
 76. Kronofogden – 4.39
 77. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.39
 78. SWElife – 4.38
 79. Svenska ILO-kommittén – 4.38
 80. Skolforsknings­institutet – 4.37
 81. Kungliga biblioteket – 4.36
 82. Justitie­kanslern – 4.36
 83. Luftfarts­verket – 4.36
 84. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.34
 85. Trafikverket – 4.34
 86. Riksbanken – 4.33
 87. Höglandsförbundet – 4.32
 88. Sjätte AP-fonden – 4.32
 89. Migrationsverket – 4.31
 90. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.31
 91. Arbetsgivarverket – 4.31
 92. Statens Historiska Museer – 4.29
 93. Trafikanalys – 4.28
 94. Swedac – 4.28
 95. Svenska ESF-rådet – 4.27
 96. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 97. Tredje AP-fonden – 4.25
 98. Socialstyrelsen – 4.25
 99. Riksarkivet – 4.25
 100. Medtech4­Health – 4.23
 101. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 102. Riksantikvarieämbetet – 4.21
 103. Statens tjänste­pensions­verk – 4.18
 104. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.17
 105. Folke Bernadotte­akademin – 4.17
 106. Folkhälso­myndigheten – 4.17
 107. Revisors­inspektionen – 4.17
 108. Myndigheten för delaktighet – 4.16
 109. Statskontoret – 4.15
 110. Statens konstråd – 4.14
 111. Skatteverket – 4.13
 112. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.12
 113. Fyrbodal – 4.12
 114. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.09
 115. Kärnavfallsrådet – 4.09
 116. Energi­myndigheten – 4.08
 117. Kriminal­vården – 4.08
 118. LIGHTer – 4.07
 119. Drive Sweden – 4.05
 120. Institutet för rymdfysik – 4.05
 121. Sveriges författarfond – 4.04
 122. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.03
 123. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.03
 124. Kommers­kollegium – 4.02
 125. Post- och tele­styrelsen – 4.02
 126. Inspektionen för vård och omsorg – 4.01
 127. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.01
 128. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.01
 129. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 130. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 131. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.97
 132. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.97
 133. Sametinget – 3.96
 134. Genteknik­nämnden – 3.96
 135. Total­försvarets forsknings­institut – 3.94
 136. Skolverket – 3.93
 137. Statens servicecenter – 3.92
 138. Smartare elektroniksystem – 3.90
 139. Arbetsförmedlingen – 3.90
 140. Elsäkerhets­verket – 3.90
 141. Försvarsmakten – 3.90
 142. Konkurrens­verket – 3.89
 143. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.88
 144. Statens Geotekniska Institut – 3.87
 145. Naturvårds­verket – 3.86
 146. Tullverket – 3.86
 147. Ehälso­myndigheten – 3.86
 148. Finans­inspektionen – 3.86
 149. Patent- och registrerings­verket – 3.85
 150. Länsstyrelserna – 3.83
 151. Transport­styrelsen – 3.83
 152. Spel­inspektionen – 3.82
 153. Re:Source – 3.80
 154. Försvarets materielverk – 3.80
 155. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.79
 156. Statistiska Centralbyrån – 3.79
 157. Läkemedels­verket – 3.79
 158. Lantmäteriet – 3.78
 159. Kust­bevakningen – 3.78
 160. Sveriges domstolar – 3.75
 161. Lagrådet – 3.74
 162. Medlings­institutet – 3.74
 163. Inspektionen för strategiska produkter – 3.73
 164. Sjöfarts­verket – 3.73
 165. Käppala – 3.72
 166. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.72
 167. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.71
 168. Pensions­myndigheten – 3.71
 169. Ekobrotts­myndigheten – 3.71
 170. Smart Built Environment – 3.70
 171. Statens institutions­styrelse – 3.67
 172. Regeringen – 3.66
 173. Allmänna reklamations­nämnden – 3.65
 174. Exportkredit­nämnden – 3.65
 175. Inspektionen för social­försäkringen – 3.64
 176. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 177. Riksgälden – 3.64
 178. Svenska kraftnät – 3.63
 179. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.63
 180. Viable cities – 3.62
 181. Brotts­förebyggande rådet – 3.61
 182. Etikprövnings­myndigheten – 3.61
 183. Överklagande­nämnden – 3.60
 184. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.58
 185. Skogsstyrelsen – 3.58
 186. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.57
 187. Brottsoffer­myndigheten – 3.56
 188. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 189. Länstrafiken Kronoberg – 3.52
 190. Livsmedels­verket – 3.51
 191. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.50
 192. Skol­inspektionen – 3.50
 193. Metalliska material – 3.49
 194. Arbets­domstolen – 3.48
 195. Produktion2030 – 3.46
 196. Rymdstyrelsen – 3.40
 197. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.39
 198. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.31
 199. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.30
 200. Statens person­adress­register – 3.26
 201. Kulturrådet – 2.91
 202. Försvarets radioanstalt – 2.61
 203. Skånes kommuner – 2.33

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Försäkringskassan – 5.00
 2. Bolagsverket – 5.00
 3. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 4. Statens fastighetsverk – 5.00
 5. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 6. Statens servicecenter – 5.00
 7. Skolverket – 5.00
 8. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 9. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 10. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 11. Kammar­kollegiet – 5.00
 12. Konsument­verket – 5.00
 13. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 14. Lagrådet – 5.00
 15. Socialstyrelsen – 5.00
 16. Åklagar­myndigheten – 5.00
 17. Käppala – 5.00
 18. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 19. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 20. Allmänna reklamations­nämnden – 5.00
 21. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 22. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 23. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 24. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 25. Göteborgs­regionen – 5.00
 26. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 27. Polisen – 5.00
 28. Rymdstyrelsen – 5.00
 29. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 30. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 31. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 32. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 33. Spel­inspektionen – 4.97
 34. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.97
 35. Höglandsförbundet – 4.95
 36. Myndigheten för delaktighet – 4.93
 37. Arbetsmiljö­verket – 4.93
 38. eSamverka – 4.93
 39. Riksdagen – 4.90
 40. Upphandlings­myndigheten – 4.90
 41. Svenska kraftnät – 4.88
 42. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.87
 43. Smart Built Environment – 4.68
 44. Boverket – 4.67
 45. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 46. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.67
 47. Justitie­kanslern – 4.67
 48. Svenska Institutet – 4.67
 49. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.67
 50. Kemikalie­inspektionen – 4.67
 51. Plikt- och prövningsverket – 4.67
 52. Trafikanalys – 4.67
 53. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.67
 54. Statistiska Centralbyrån – 4.67
 55. Transport­styrelsen – 4.67
 56. Arvsfonden – 4.67
 57. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 58. Ekobrotts­myndigheten – 4.67
 59. Riksrevisionen – 4.67
 60. Sveriges domstolar – 4.63
 61. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.63
 62. Fortifikations­verket – 4.63
 63. Säkerhets­polisen – 4.62
 64. Jämställdhets­myndigheten – 4.60
 65. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 66. Kungliga biblioteket – 4.55
 67. Tillväxtverket – 4.55
 68. Pensions­myndigheten – 4.55
 69. Elsäkerhets­verket – 4.55
 70. Universitetskanslers­ämbetet – 4.53
 71. Konstnärs­nämnden – 4.33
 72. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 73. Livsmedels­verket – 4.33
 74. Luftfarts­verket – 4.33
 75. Trafikverket – 4.33
 76. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.33
 77. Medlings­institutet – 4.33
 78. Statens person­adress­register – 4.32
 79. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 80. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 81. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.30
 82. Kommers­kollegium – 4.30
 83. Vetenskaps­rådet – 4.30
 84. Barnombudsmannen – 4.30
 85. Andra AP-fonden – 4.30
 86. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 87. Arbetsförmedlingen – 4.30
 88. Sameskol­styrelsen – 4.30
 89. Tullverket – 4.27
 90. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 91. Försvarets materielverk – 4.25
 92. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 93. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 94. Justitie­ombudsmannen – 4.22
 95. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 96. Finans­inspektionen – 4.20
 97. Statskontoret – 4.18
 98. Kust­bevakningen – 4.18
 99. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.17
 100. Inspektionen för strategiska produkter – 4.17
 101. Skatterätts­nämnden – 4.13
 102. Skogsstyrelsen – 4.13
 103. Brotts­förebyggande rådet – 4.10
 104. Genteknik­nämnden – 4.08
 105. Naturvårds­verket – 4.05
 106. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.05
 107. Migrationsverket – 4.00
 108. Kronofogden – 4.00
 109. Skatteverket – 4.00
 110. Val­myndigheten – 4.00
 111. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 112. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 113. Ehälso­myndigheten – 4.00
 114. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 115. Statens konstråd – 3.98
 116. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.98
 117. Jordbruks­verket – 3.97
 118. Lantmäteriet – 3.97
 119. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.97
 120. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 121. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 122. Sjöfarts­verket – 3.97
 123. SWElife – 3.95
 124. Bokförings­nämnden – 3.95
 125. Tredje AP-fonden – 3.93
 126. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.93
 127. Statens institutions­styrelse – 3.88
 128. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.88
 129. Riksarkivet – 3.88
 130. Swedac – 3.87
 131. Försvarsmakten – 3.85
 132. Delegationen mot segregation – 3.83
 133. Sveriges författarfond – 3.80
 134. Arbetsgivarverket – 3.80
 135. Konkurrens­verket – 3.77
 136. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 137. Exportkredit­nämnden – 3.73
 138. Kärnavfallsrådet – 3.70
 139. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 140. Brottsoffer­myndigheten – 3.67
 141. Energimarknads­inspektionen – 3.67
 142. Första AP-fonden – 3.65
 143. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.63
 144. Svenska ESF-rådet – 3.63
 145. Riksbanken – 3.63
 146. Kriminal­vården – 3.63
 147. Boråsregionen – 3.63
 148. Regeringen – 3.63
 149. Forskningsrådet Formas – 3.63
 150. Skolforsknings­institutet – 3.60
 151. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.60
 152. Energi­myndigheten – 3.58
 153. VästKom – 3.57
 154. Harpsunds­nämnden – 3.55
 155. Arbets­domstolen – 3.55
 156. Fjärde AP-fonden – 3.55
 157. Folke Bernadotte­akademin – 3.55
 158. Skol­inspektionen – 3.53
 159. Polarforsknings­sekretariatet – 3.53
 160. Statens haveri­kommission – 3.52
 161. Smartare elektroniksystem – 3.52
 162. Patent- och registrerings­verket – 3.52
 163. SIO Grafen – 3.50
 164. Process­industriell IT och automation – 3.50
 165. Statens medieråd – 3.48
 166. Re:Source – 3.47
 167. Internet of Things Sverige – 3.45
 168. Institutet för rymdfysik – 3.45
 169. Statens Historiska Museer – 3.45
 170. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 171. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 172. Viable cities – 3.42
 173. Sjätte AP-fonden – 3.40
 174. Drive Sweden – 3.38
 175. Fyrbodal – 3.35
 176. InnovAir – 3.33
 177. InfraSweden – 3.33
 178. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.33
 179. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.33
 180. Medtech4­Health – 3.28
 181. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 182. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 183. Swedish Mining Innovation – 3.22
 184. Finanspolitiska rådet – 3.22
 185. Revisors­inspektionen – 3.22
 186. BioInnovation – 3.20
 187. LIGHTer – 3.13
 188. Sveriges ambassader och konsulat – 3.13
 189. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 190. Länsstyrelserna – 3.07
 191. Länstrafiken Kronoberg – 2.98
 192. Överklagande­nämnden – 2.98
 193. Produktion2030 – 2.95
 194. Metalliska material – 2.88
 195. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 196. Riksgälden – 2.83
 197. Sametinget – 2.83
 198. Läkemedels­verket – 2.78
 199. Sjunde AP-fonden – 2.77
 200. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.67
 201. Kulturrådet – 2.42
 202. Försvarets radioanstalt – 1.88
 203. Skånes kommuner – 1.72

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i september 2022.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Andra AP-fonden – 4.84
 2. SWElife – 4.70
 3. Åklagar­myndigheten – 4.70
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 5. Myndigheten för press, radio och tv – 4.59
 6. Konstnärs­nämnden – 4.55
 7. Nämnden mot diskriminering – 4.53
 8. Justitie­ombudsmannen – 4.53
 9. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.46
 10. Svenska ILO-kommittén – 4.43
 11. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.42
 12. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.41
 13. Fjärde AP-fonden – 4.41
 14. Konsument­verket – 4.39
 15. Finanspolitiska rådet – 4.37
 16. Sveriges författarfond – 4.34
 17. Sveriges ambassader och konsulat – 4.33
 18. Ekobrotts­myndigheten – 4.33
 19. Polisen – 4.33
 20. Medlings­institutet – 4.32
 21. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.32
 22. Integritetsskydds­myndigheten – 4.31
 23. Boverket – 4.30
 24. Kärnavfalls­fonden – 4.30
 25. Barnombudsmannen – 4.30
 26. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.24
 27. Sjunde AP-fonden – 4.24
 28. Folkhälso­myndigheten – 4.23
 29. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.22
 30. Riksbanken – 4.22
 31. Jämställdhets­myndigheten – 4.21
 32. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.19
 33. Bokförings­nämnden – 4.17
 34. SIO Grafen – 4.14
 35. Spel­inspektionen – 4.14
 36. Brottsoffer­myndigheten – 4.13
 37. Lagrådet – 4.11
 38. Transport­styrelsen – 4.09
 39. Revisors­inspektionen – 4.08
 40. Trafikverket – 4.06
 41. Statens fastighetsverk – 4.05
 42. Swedish Mining Innovation – 4.05
 43. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.05
 44. Naturvårds­verket – 4.04
 45. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.03
 46. Tredje AP-fonden – 4.02
 47. Forskarskatte­nämnden – 4.01
 48. BioInnovation – 4.00
 49. Kronofogden – 4.00
 50. Statistiska Centralbyrån – 4.00
 51. Statens Historiska Museer – 4.00
 52. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.98
 53. Rymdstyrelsen – 3.98
 54. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.97
 55. LIGHTer – 3.96
 56. Internet of Things Sverige – 3.96
 57. Arbetsmiljö­verket – 3.96
 58. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.96
 59. Val­myndigheten – 3.94
 60. Boråsregionen – 3.94
 61. Inspektionen för strategiska produkter – 3.93
 62. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.93
 63. Första AP-fonden – 3.93
 64. Smart Built Environment – 3.92
 65. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.92
 66. Statens institutions­styrelse – 3.91
 67. Arbets­domstolen – 3.91
 68. Riksarkivet – 3.91
 69. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.90
 70. Skatterätts­nämnden – 3.90
 71. Kemikalie­inspektionen – 3.89
 72. Konjunktu­rinstitutet – 3.89
 73. Allmänna reklamations­nämnden – 3.89
 74. Statens Geotekniska Institut – 3.87
 75. Pensions­myndigheten – 3.87
 76. Post- och tele­styrelsen – 3.87
 77. Statens haveri­kommission – 3.86
 78. Plikt- och prövningsverket – 3.86
 79. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.85
 80. Metalliska material – 3.82
 81. Skolforsknings­institutet – 3.82
 82. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.82
 83. Havs och Vatten­myndigheten – 3.81
 84. eSamverka – 3.81
 85. Swedac – 3.80
 86. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.80
 87. Luftfarts­verket – 3.79
 88. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.79
 89. Göteborgs­regionen – 3.79
 90. Finans­inspektionen – 3.79
 91. Fortifikations­verket – 3.79
 92. Inspektionen för vård och omsorg – 3.78
 93. Höglandsförbundet – 3.78
 94. Sveriges domstolar – 3.76
 95. Sameskol­styrelsen – 3.76
 96. Institutet för språk och folkminnen – 3.75
 97. Svenska Institutet – 3.75
 98. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.75
 99. Statens konstråd – 3.74
 100. Arbetsgivarverket – 3.74
 101. Kommers­kollegium – 3.72
 102. Riksantikvarieämbetet – 3.72
 103. Etikprövnings­myndigheten – 3.71
 104. Ehälso­myndigheten – 3.70
 105. Konkurrens­verket – 3.69
 106. Harpsunds­nämnden – 3.68
 107. Tillväxtverket – 3.68
 108. Ekonomistyrnings­verket – 3.68
 109. Regeringen – 3.68
 110. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.67
 111. Sjöfarts­verket – 3.67
 112. Länsstyrelserna – 3.66
 113. Bolagsverket – 3.64
 114. Kammar­kollegiet – 3.64
 115. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.64
 116. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.64
 117. Statens tjänste­pensions­verk – 3.63
 118. Myndigheten för Kulturanalys – 3.63
 119. Rättsmedicinal­verket – 3.61
 120. Sjätte AP-fonden – 3.61
 121. Trafikanalys – 3.60
 122. Tullverket – 3.60
 123. Försvarets materielverk – 3.60
 124. Drive Sweden – 3.59
 125. Käppala – 3.59
 126. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.59
 127. VästKom – 3.58
 128. Säkerhets­polisen – 3.56
 129. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.52
 130. Justitie­kanslern – 3.51
 131. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.51
 132. Överklagande­nämnden – 3.51
 133. Vetenskaps­rådet – 3.50
 134. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.49
 135. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.49
 136. Kärnavfallsrådet – 3.49
 137. Energi­myndigheten – 3.48
 138. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.46
 139. Patent- och registrerings­verket – 3.46
 140. Delegationen mot segregation – 3.46
 141. Skatteverket – 3.45
 142. Skånes kommuner – 3.45
 143. Upphandlings­myndigheten – 3.45
 144. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.44
 145. Kust­bevakningen – 3.44
 146. Universitetskanslers­ämbetet – 3.44
 147. Livsmedels­verket – 3.44
 148. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.43
 149. Arvsfonden – 3.43
 150. Riksgälden – 3.43
 151. Myndigheten för delaktighet – 3.41
 152. Elsäkerhets­verket – 3.41
 153. InnovAir – 3.39
 154. Jordbruks­verket – 3.38
 155. Statskontoret – 3.38
 156. Riksdagen – 3.36
 157. Re:Source – 3.35
 158. Riksrevisionen – 3.31
 159. InfraSweden – 3.30
 160. Statens person­adress­register – 3.29
 161. Skol­inspektionen – 3.29
 162. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.29
 163. Svenska kraftnät – 3.29
 164. Energimarknads­inspektionen – 3.29
 165. Exportkredit­nämnden – 3.29
 166. Statens servicecenter – 3.28
 167. Skolverket – 3.27
 168. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.26
 169. Kriminal­vården – 3.25
 170. Läkemedels­verket – 3.24
 171. Försvarsmakten – 3.23
 172. Nordiska Afrika­institutet – 3.21
 173. Genteknik­nämnden – 3.21
 174. Arbetsförmedlingen – 3.19
 175. Skogsstyrelsen – 3.19
 176. Total­försvarets forsknings­institut – 3.17
 177. Fyrbodal – 3.15
 178. Svenska ESF-rådet – 3.14
 179. Försäkringskassan – 3.12
 180. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.11
 181. Folke Bernadotte­akademin – 3.11
 182. Inspektionen för social­försäkringen – 3.08
 183. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.08
 184. Migrationsverket – 3.07
 185. Medtech4­Health – 3.03
 186. Lantmäteriet – 3.03
 187. Statens medieråd – 2.99
 188. Institutet för rymdfysik – 2.99
 189. Forskningsrådet Formas – 2.98
 190. Försvarets radioanstalt – 2.98
 191. Produktion2030 – 2.88
 192. Kulturrådet – 2.87
 193. Kungliga biblioteket – 2.87
 194. Socialstyrelsen – 2.79
 195. Process­industriell IT och automation – 2.72
 196. Smartare elektroniksystem – 2.68
 197. Viable cities – 2.67
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.59
 199. Brotts­förebyggande rådet – 2.54
 200. Sametinget – 2.49
 201. Länstrafiken Kronoberg – 2.44
 202. Fastighetsmäklar­inspektionen – 2.44
 203. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.39

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.6 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Pensions­myndigheten – 4.88
 3. Plikt- och prövningsverket – 4.83
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 5. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.76
 6. Arvsfonden – 4.76
 7. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 8. Bolagsverket – 4.69
 9. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 10. Boråsregionen – 4.69
 11. eSamverka – 4.66
 12. Energimarknads­inspektionen – 4.66
 13. Göteborgs­regionen – 4.64
 14. Statens medieråd – 4.59
 15. Vetenskaps­rådet – 4.57
 16. Riksrevisionen – 4.57
 17. Kammar­kollegiet – 4.54
 18. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 19. VästKom – 4.52
 20. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.50
 21. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 22. Åklagar­myndigheten – 4.48
 23. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.46
 24. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.46
 25. Havs och Vatten­myndigheten – 4.44
 26. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.39
 27. Statens fastighetsverk – 4.37
 28. Inspektionen för social­försäkringen – 4.30
 29. Riksdagen – 4.30
 30. Institutet för rymdfysik – 4.29
 31. Medlings­institutet – 4.27
 32. Tillväxtverket – 4.25
 33. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.20
 34. Forskningsrådet Formas – 4.16
 35. Fortifikations­verket – 4.16
 36. Finanspolitiska rådet – 4.10
 37. Konstnärs­nämnden – 4.06
 38. Andra AP-fonden – 4.06
 39. Finans­inspektionen – 4.05
 40. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.02
 41. Internet of Things Sverige – 3.98
 42. Trafikanalys – 3.97
 43. Universitetskanslers­ämbetet – 3.96
 44. Jämställdhets­myndigheten – 3.95
 45. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.94
 46. Myndigheten för Kulturanalys – 3.91
 47. SWElife – 3.89
 48. Länsstyrelserna – 3.88
 49. InnovAir – 3.86
 50. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.86
 51. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 52. Nämnden mot diskriminering – 3.85
 53. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.83
 54. Försäkringskassan – 3.83
 55. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.81
 56. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.79
 57. Kriminal­vården – 3.78
 58. Svenska ILO-kommittén – 3.77
 59. Sveriges författarfond – 3.77
 60. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.77
 61. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 62. Rättsmedicinal­verket – 3.77
 63. Swedac – 3.75
 64. Konsument­verket – 3.74
 65. Myndigheten för press, radio och tv – 3.74
 66. Skol­inspektionen – 3.73
 67. Val­myndigheten – 3.73
 68. Överklagande­nämnden – 3.73
 69. Käppala – 3.72
 70. Statskontoret – 3.70
 71. Justitie­kanslern – 3.70
 72. Trafikverket – 3.69
 73. Swedish Mining Innovation – 3.68
 74. InfraSweden – 3.67
 75. Produktion2030 – 3.67
 76. Statens servicecenter – 3.67
 77. Fjärde AP-fonden – 3.67
 78. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.66
 79. Sameskol­styrelsen – 3.64
 80. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 81. Migrationsverket – 3.61
 82. Tullverket – 3.61
 83. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 84. Höglandsförbundet – 3.60
 85. Riksgälden – 3.60
 86. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.59
 87. Luftfarts­verket – 3.58
 88. Tredje AP-fonden – 3.56
 89. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.55
 90. Kärnavfalls­fonden – 3.55
 91. Drive Sweden – 3.54
 92. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.54
 93. Harpsunds­nämnden – 3.53
 94. Kemikalie­inspektionen – 3.52
 95. Kronofogden – 3.52
 96. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.52
 97. Statens konstråd – 3.51
 98. Riksbanken – 3.51
 99. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.51
 100. Spel­inspektionen – 3.50
 101. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.50
 102. Process­industriell IT och automation – 3.49
 103. LIGHTer – 3.48
 104. Skolverket – 3.48
 105. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.47
 106. Svenska ESF-rådet – 3.47
 107. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.47
 108. Svenska kraftnät – 3.46
 109. Socialstyrelsen – 3.46
 110. Upphandlings­myndigheten – 3.46
 111. Transport­styrelsen – 3.45
 112. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.45
 113. Skolforsknings­institutet – 3.45
 114. Kust­bevakningen – 3.44
 115. Lagrådet – 3.44
 116. Barnombudsmannen – 3.44
 117. Fyrbodal – 3.44
 118. Folkhälso­myndigheten – 3.44
 119. Försvarets radioanstalt – 3.44
 120. Forskarskatte­nämnden – 3.42
 121. Svenska Institutet – 3.41
 122. Medtech4­Health – 3.40
 123. Kungliga biblioteket – 3.40
 124. Ehälso­myndigheten – 3.40
 125. Sjunde AP-fonden – 3.40
 126. Genteknik­nämnden – 3.40
 127. Skatterätts­nämnden – 3.40
 128. Ekobrotts­myndigheten – 3.39
 129. Myndigheten för delaktighet – 3.38
 130. Regeringen – 3.38
 131. Sjätte AP-fonden – 3.38
 132. Boverket – 3.37
 133. Skatteverket – 3.37
 134. Jordbruks­verket – 3.36
 135. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.36
 136. Sjöfarts­verket – 3.36
 137. Statens person­adress­register – 3.35
 138. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.35
 139. Försvarets materielverk – 3.35
 140. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.34
 141. Etikprövnings­myndigheten – 3.34
 142. Delegationen mot segregation – 3.34
 143. Statistiska Centralbyrån – 3.33
 144. Bokförings­nämnden – 3.33
 145. Första AP-fonden – 3.33
 146. Skånes kommuner – 3.31
 147. Försvarsmakten – 3.31
 148. Lantmäteriet – 3.30
 149. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.30
 150. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.30
 151. Naturvårds­verket – 3.28
 152. Säkerhets­polisen – 3.26
 153. Sveriges domstolar – 3.26
 154. Folke Bernadotte­akademin – 3.26
 155. Smartare elektroniksystem – 3.25
 156. Arbetsförmedlingen – 3.25
 157. Elsäkerhets­verket – 3.24
 158. Arbets­domstolen – 3.23
 159. BioInnovation – 3.22
 160. Exportkredit­nämnden – 3.21
 161. Brotts­förebyggande rådet – 3.20
 162. SIO Grafen – 3.19
 163. Läkemedels­verket – 3.19
 164. Brottsoffer­myndigheten – 3.19
 165. Rymdstyrelsen – 3.14
 166. Inspektionen för strategiska produkter – 3.13
 167. Statens Geotekniska Institut – 3.12
 168. Statens tjänste­pensions­verk – 3.12
 169. Kommers­kollegium – 3.12
 170. Konkurrens­verket – 3.12
 171. Patent- och registrerings­verket – 3.12
 172. Kulturrådet – 3.11
 173. Revisors­inspektionen – 3.11
 174. Allmänna reklamations­nämnden – 3.10
 175. Statens institutions­styrelse – 3.08
 176. Sveriges ambassader och konsulat – 3.06
 177. Arbetsmiljö­verket – 3.05
 178. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.04
 179. Livsmedels­verket – 3.03
 180. Skogsstyrelsen – 3.02
 181. Viable cities – 3.01
 182. Smart Built Environment – 3.01
 183. Statens Historiska Museer – 3.01
 184. Justitie­ombudsmannen – 3.00
 185. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.98
 186. Riksarkivet – 2.96
 187. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.95
 188. Inspektionen för vård och omsorg – 2.94
 189. Statens haveri­kommission – 2.92
 190. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.91
 191. Arbetsgivarverket – 2.90
 192. Riksantikvarieämbetet – 2.87
 193. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.86
 194. Kärnavfallsrådet – 2.83
 195. Energi­myndigheten – 2.82
 196. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.80
 197. Sametinget – 2.79
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.74
 199. Länstrafiken Kronoberg – 2.72
 200. Re:Source – 2.70
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.67
 202. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.52
 203. Metalliska material – 2.40

5 senaste rapporterna