Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Rapport: Övrig offentlig sektors kvalitet på webben i oktober, 2022

Rapport: Övrig offentlig sektors kvalitet på webben i oktober, 2022

Se oktobers lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Oktobers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.89
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 3. Integritetsskydds­myndigheten – 4.70
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.68
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.65
 6. Myndigheten för press, radio och tv – 4.61
 7. Andra AP-fonden – 4.56
 8. Plikt- och prövningsverket – 4.55
 9. Konsument­verket – 4.53
 10. Konstnärs­nämnden – 4.53
 11. Statistiska Centralbyrån – 4.51
 12. Åklagar­myndigheten – 4.50
 13. Folkhälso­myndigheten – 4.45
 14. Pensions­myndigheten – 4.44
 15. Institutet för språk och folkminnen – 4.42
 16. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.41
 17. eSamverka – 4.40
 18. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.39
 19. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.38
 20. Havs och Vatten­myndigheten – 4.37
 21. Arvsfonden – 4.36
 22. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.36
 23. Kammar­kollegiet – 4.35
 24. Transport­styrelsen – 4.35
 25. Jämställdhets­myndigheten – 4.35
 26. Svenska ILO-kommittén – 4.34
 27. Vetenskaps­rådet – 4.32
 28. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.31
 29. Arbetsmiljö­verket – 4.30
 30. Val­myndigheten – 4.29
 31. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.29
 32. Ekobrotts­myndigheten – 4.28
 33. Nordiska Afrika­institutet – 4.28
 34. Energimarknads­inspektionen – 4.27
 35. SWElife – 4.27
 36. Forskarskatte­nämnden – 4.26
 37. Trafikverket – 4.26
 38. Spel­inspektionen – 4.26
 39. Skatterätts­nämnden – 4.26
 40. Tillväxtverket – 4.25
 41. Höglandsförbundet – 4.25
 42. Kronofogden – 4.25
 43. Fortifikations­verket – 4.24
 44. Statens servicecenter – 4.24
 45. Justitie­ombudsmannen – 4.24
 46. Försäkringskassan – 4.24
 47. Justitie­kanslern – 4.22
 48. Ekonomistyrnings­verket – 4.22
 49. Sveriges domstolar – 4.22
 50. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.21
 51. Medlings­institutet – 4.21
 52. Inspektionen för vård och omsorg – 4.21
 53. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.21
 54. Barnombudsmannen – 4.20
 55. Skolverket – 4.19
 56. Internet of Things Sverige – 4.19
 57. Rymdstyrelsen – 4.17
 58. Lagrådet – 4.17
 59. Statens fastighetsverk – 4.16
 60. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.14
 61. Kriminal­vården – 4.13
 62. Boverket – 4.13
 63. Statens tjänste­pensions­verk – 4.12
 64. Säkerhets­polisen – 4.11
 65. Fjärde AP-fonden – 4.11
 66. Kemikalie­inspektionen – 4.11
 67. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.10
 68. Trafikanalys – 4.10
 69. Naturvårds­verket – 4.10
 70. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.09
 71. Bokförings­nämnden – 4.09
 72. Boråsregionen – 4.08
 73. Allmänna reklamations­nämnden – 4.08
 74. Svenska Institutet – 4.08
 75. Nämnden mot diskriminering – 4.08
 76. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.07
 77. Re:Source – 4.07
 78. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.07
 79. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.07
 80. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.07
 81. Göteborgs­regionen – 4.06
 82. Post- och tele­styrelsen – 4.05
 83. Sveriges författarfond – 4.05
 84. Kungliga biblioteket – 4.04
 85. Riksbanken – 4.04
 86. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.03
 87. Ehälso­myndigheten – 4.02
 88. Riksrevisionen – 4.02
 89. Livsmedels­verket – 4.02
 90. Finanspolitiska rådet – 4.02
 91. Riksdagen – 4.02
 92. Brottsoffer­myndigheten – 4.00
 93. Jordbruks­verket – 4.00
 94. Käppala – 4.00
 95. Tullverket – 4.00
 96. Upphandlings­myndigheten – 3.99
 97. Total­försvarets forsknings­institut – 3.99
 98. Statens institutions­styrelse – 3.98
 99. Sveriges ambassader och konsulat – 3.98
 100. Myndigheten för Kulturanalys – 3.97
 101. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.96
 102. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.96
 103. Smart Built Environment – 3.96
 104. Inspektionen för strategiska produkter – 3.96
 105. Universitetskanslers­ämbetet – 3.95
 106. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.95
 107. Riksarkivet – 3.94
 108. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.94
 109. Forskningsrådet Formas – 3.94
 110. Första AP-fonden – 3.94
 111. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.94
 112. Kärnavfalls­fonden – 3.94
 113. Tredje AP-fonden – 3.92
 114. Socialstyrelsen – 3.91
 115. Migrationsverket – 3.90
 116. VästKom – 3.90
 117. Myndigheten för delaktighet – 3.89
 118. SIO Grafen – 3.89
 119. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.88
 120. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.87
 121. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.87
 122. Statens haveri­kommission – 3.85
 123. Skatteverket – 3.85
 124. Luftfarts­verket – 3.85
 125. Arbetsförmedlingen – 3.85
 126. Harpsunds­nämnden – 3.83
 127. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.83
 128. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.83
 129. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.83
 130. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.81
 131. Svenska kraftnät – 3.81
 132. Arbets­domstolen – 3.81
 133. Lantmäteriet – 3.80
 134. Statens Historiska Museer – 3.80
 135. Afori – 3.79
 136. Finans­inspektionen – 3.79
 137. Sjunde AP-fonden – 3.78
 138. Försvarets materielverk – 3.78
 139. Brotts­förebyggande rådet – 3.78
 140. Länsstyrelserna – 3.78
 141. Försvarsmakten – 3.77
 142. Statens konstråd – 3.77
 143. Swedish Mining Innovation – 3.76
 144. Revisors­inspektionen – 3.76
 145. Svenska ESF-rådet – 3.76
 146. Riksantikvarieämbetet – 3.76
 147. Sjätte AP-fonden – 3.74
 148. Statens medieråd – 3.73
 149. Statens Geotekniska Institut – 3.73
 150. Statskontoret – 3.73
 151. Swedac – 3.70
 152. Arbetsgivarverket – 3.69
 153. Inspektionen för social­försäkringen – 3.68
 154. Kommers­kollegium – 3.68
 155. Sameskol­styrelsen – 3.67
 156. Genteknik­nämnden – 3.67
 157. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.67
 158. Läkemedels­verket – 3.66
 159. Överklagande­nämnden – 3.65
 160. Riksgälden – 3.64
 161. Statens person­adress­register – 3.64
 162. InfraSweden – 3.63
 163. Elsäkerhets­verket – 3.63
 164. Etikprövnings­myndigheten – 3.62
 165. Sjöfarts­verket – 3.61
 166. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.59
 167. Medtech4­Health – 3.58
 168. Patent- och registrerings­verket – 3.56
 169. BioInnovation – 3.56
 170. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 171. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.55
 172. Exportkredit­nämnden – 3.55
 173. Metalliska material – 3.54
 174. Skolforsknings­institutet – 3.54
 175. Institutet för rymdfysik – 3.53
 176. Delegationen mot segregation – 3.52
 177. Skogsstyrelsen – 3.51
 178. Regeringen – 3.51
 179. Konkurrens­verket – 3.50
 180. InnovAir – 3.48
 181. Kärnavfallsrådet – 3.47
 182. Kust­bevakningen – 3.46
 183. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.46
 184. Skol­inspektionen – 3.45
 185. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.41
 186. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.37
 187. Process­industriell IT och automation – 3.36
 188. Energi­myndigheten – 3.35
 189. Smartare elektroniksystem – 3.34
 190. LIGHTer – 3.33
 191. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.31
 192. Folke Bernadotte­akademin – 3.31
 193. Kulturrådet – 3.24
 194. Produktion2030 – 3.23
 195. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.15
 196. Fyrbodal – 3.15
 197. Bolagsverket – 3.15
 198. Drive Sweden – 3.15
 199. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.11
 200. Polarforsknings­sekretariatet – 2.99
 201. Viable cities – 2.91
 202. Skånes kommuner – 2.85
 203. Länstrafiken Kronoberg – 2.81
 204. Sametinget – 2.80
 205. Försvarets radioanstalt – 2.75

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.2 av 5.

 1. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.84
 2. Polisen – 4.83
 3. Konjunktu­rinstitutet – 4.82
 4. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.81
 5. Tillväxtverket – 4.79
 6. Plikt- och prövningsverket – 4.77
 7. Konsument­verket – 4.77
 8. Andra AP-fonden – 4.77
 9. Havs och Vatten­myndigheten – 4.76
 10. Vetenskaps­rådet – 4.76
 11. Nordiska Afrika­institutet – 4.76
 12. Statens fastighetsverk – 4.74
 13. Kammar­kollegiet – 4.74
 14. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 15. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.72
 16. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.72
 17. eSamverka – 4.72
 18. VästKom – 4.72
 19. Arvsfonden – 4.71
 20. Göteborgs­regionen – 4.71
 21. Universitetskanslers­ämbetet – 4.70
 22. Finanspolitiska rådet – 4.70
 23. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 24. Integritetsskydds­myndigheten – 4.67
 25. BioInnovation – 4.66
 26. InnovAir – 4.66
 27. Forskningsrådet Formas – 4.66
 28. Sameskol­styrelsen – 4.66
 29. Harpsunds­nämnden – 4.64
 30. Konstnärs­nämnden – 4.62
 31. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.62
 32. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.62
 33. Sjunde AP-fonden – 4.61
 34. Fortifikations­verket – 4.60
 35. Energimarknads­inspektionen – 4.59
 36. Riksrevisionen – 4.59
 37. Statens medieråd – 4.58
 38. Kriminal­vården – 4.58
 39. Forskarskatte­nämnden – 4.58
 40. Skatterätts­nämnden – 4.58
 41. Svenska Institutet – 4.57
 42. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.55
 43. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.55
 44. Bokförings­nämnden – 4.55
 45. Boråsregionen – 4.55
 46. Internet of Things Sverige – 4.54
 47. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.54
 48. Första AP-fonden – 4.54
 49. Statistiska Centralbyrån – 4.53
 50. Jordbruks­verket – 4.52
 51. Re:Source – 4.52
 52. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.51
 53. Kemikalie­inspektionen – 4.51
 54. Statens servicecenter – 4.49
 55. Val­myndigheten – 4.49
 56. Upphandlings­myndigheten – 4.49
 57. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.49
 58. Fjärde AP-fonden – 4.49
 59. Boverket – 4.48
 60. Kronofogden – 4.48
 61. Swedish Mining Innovation – 4.46
 62. Säkerhets­polisen – 4.45
 63. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.45
 64. Justitie­ombudsmannen – 4.45
 65. Sveriges ambassader och konsulat – 4.44
 66. SIO Grafen – 4.42
 67. Statens haveri­kommission – 4.42
 68. SWElife – 4.42
 69. Kärnavfalls­fonden – 4.41
 70. Ekonomistyrnings­verket – 4.41
 71. Process­industriell IT och automation – 4.40
 72. Barnombudsmannen – 4.40
 73. Försäkringskassan – 4.40
 74. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.39
 75. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.39
 76. Pensions­myndigheten – 4.38
 77. Riksarkivet – 4.38
 78. Skolforsknings­institutet – 4.37
 79. Kungliga biblioteket – 4.36
 80. Sjätte AP-fonden – 4.36
 81. Justitie­kanslern – 4.35
 82. Försvarets materielverk – 4.35
 83. Medtech4­Health – 4.34
 84. Svenska ILO-kommittén – 4.34
 85. Höglandsförbundet – 4.33
 86. Migrationsverket – 4.31
 87. Arbetsgivarverket – 4.31
 88. Statens Historiska Museer – 4.29
 89. Trafikanalys – 4.28
 90. Swedac – 4.28
 91. Riksantikvarieämbetet – 4.27
 92. Luftfarts­verket – 4.27
 93. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 94. Tredje AP-fonden – 4.25
 95. Statens konstråd – 4.24
 96. Livsmedels­verket – 4.24
 97. Socialstyrelsen – 4.23
 98. Trafikverket – 4.22
 99. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 100. Åklagar­myndigheten – 4.21
 101. Ekobrotts­myndigheten – 4.21
 102. Riksdagen – 4.20
 103. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.20
 104. Kärnavfallsrådet – 4.19
 105. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.18
 106. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.17
 107. Svenska ESF-rådet – 4.17
 108. Folke Bernadotte­akademin – 4.17
 109. Revisors­inspektionen – 4.17
 110. Myndigheten för delaktighet – 4.16
 111. Folkhälso­myndigheten – 4.15
 112. Skatteverket – 4.14
 113. Statskontoret – 4.13
 114. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.12
 115. Regeringen – 4.09
 116. LIGHTer – 4.07
 117. Energi­myndigheten – 4.06
 118. Drive Sweden – 4.06
 119. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.06
 120. Jämställdhets­myndigheten – 4.06
 121. Institutet för rymdfysik – 4.05
 122. Sveriges författarfond – 4.04
 123. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.04
 124. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.03
 125. Kommers­kollegium – 4.02
 126. Inspektionen för vård och omsorg – 4.01
 127. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.01
 128. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.01
 129. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 130. Metalliska material – 3.98
 131. Sametinget – 3.98
 132. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.97
 133. Kulturrådet – 3.97
 134. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 135. Försvarsmakten – 3.97
 136. InfraSweden – 3.96
 137. Skolverket – 3.96
 138. Smartare elektroniksystem – 3.94
 139. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.94
 140. Lagrådet – 3.93
 141. Genteknik­nämnden – 3.93
 142. Ehälso­myndigheten – 3.92
 143. Statens Geotekniska Institut – 3.91
 144. Lantmäteriet – 3.91
 145. Total­försvarets forsknings­institut – 3.91
 146. Polarforsknings­sekretariatet – 3.91
 147. Brotts­förebyggande rådet – 3.90
 148. Arbetsförmedlingen – 3.90
 149. Delegationen mot segregation – 3.90
 150. Tullverket – 3.89
 151. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.88
 152. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.88
 153. Konkurrens­verket – 3.87
 154. Läkemedels­verket – 3.87
 155. Elsäkerhets­verket – 3.86
 156. Finans­inspektionen – 3.86
 157. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.85
 158. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.84
 159. Riksbanken – 3.83
 160. Länsstyrelserna – 3.83
 161. Transport­styrelsen – 3.83
 162. Naturvårds­verket – 3.82
 163. Patent- och registrerings­verket – 3.82
 164. Riksgälden – 3.81
 165. Spel­inspektionen – 3.80
 166. Sveriges domstolar – 3.78
 167. Smart Built Environment – 3.76
 168. Afori – 3.76
 169. Käppala – 3.75
 170. Medlings­institutet – 3.74
 171. Inspektionen för strategiska produkter – 3.73
 172. Sjöfarts­verket – 3.73
 173. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.70
 174. Statens tjänste­pensions­verk – 3.68
 175. Exportkredit­nämnden – 3.68
 176. Statens institutions­styrelse – 3.67
 177. Brottsoffer­myndigheten – 3.66
 178. Allmänna reklamations­nämnden – 3.65
 179. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 180. Svenska kraftnät – 3.63
 181. Post- och tele­styrelsen – 3.62
 182. Fyrbodal – 3.62
 183. Rättsmedicinal­verket – 3.62
 184. Viable cities – 3.61
 185. Inspektionen för social­försäkringen – 3.61
 186. Etikprövnings­myndigheten – 3.61
 187. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.61
 188. Överklagande­nämnden – 3.60
 189. Skogsstyrelsen – 3.58
 190. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.55
 191. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.55
 192. Länstrafiken Kronoberg – 3.53
 193. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.50
 194. Skol­inspektionen – 3.50
 195. Arbets­domstolen – 3.48
 196. Kust­bevakningen – 3.47
 197. Produktion2030 – 3.45
 198. Rymdstyrelsen – 3.40
 199. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.39
 200. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.28
 201. Statens person­adress­register – 3.26
 202. Bolagsverket – 3.10
 203. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.78
 204. Försvarets radioanstalt – 2.54
 205. Skånes kommuner – 2.37

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Statens servicecenter – 5.00
 5. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 6. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 7. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 8. Kammar­kollegiet – 5.00
 9. Konsument­verket – 5.00
 10. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 11. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 5.00
 12. Socialstyrelsen – 5.00
 13. Åklagar­myndigheten – 5.00
 14. Käppala – 5.00
 15. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 16. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 17. Allmänna reklamations­nämnden – 5.00
 18. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 19. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 20. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 21. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 22. Energimarknads­inspektionen – 5.00
 23. Göteborgs­regionen – 5.00
 24. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 25. Polisen – 5.00
 26. Försäkringskassan – 5.00
 27. Rymdstyrelsen – 5.00
 28. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 30. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 31. Kriminal­vården – 4.97
 32. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 33. Trafikverket – 4.97
 34. Försvarets materielverk – 4.97
 35. Höglandsförbundet – 4.95
 36. Myndigheten för delaktighet – 4.93
 37. Arbetsmiljö­verket – 4.93
 38. eSamverka – 4.93
 39. Riksdagen – 4.90
 40. Upphandlings­myndigheten – 4.90
 41. Svenska kraftnät – 4.88
 42. Tillväxtverket – 4.88
 43. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.87
 44. Smart Built Environment – 4.72
 45. Boverket – 4.67
 46. Skolverket – 4.67
 47. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 48. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.67
 49. Justitie­kanslern – 4.67
 50. Svenska Institutet – 4.67
 51. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.67
 52. Kemikalie­inspektionen – 4.67
 53. Plikt- och prövningsverket – 4.67
 54. Trafikanalys – 4.67
 55. Statistiska Centralbyrån – 4.67
 56. Livsmedels­verket – 4.67
 57. Transport­styrelsen – 4.67
 58. Arvsfonden – 4.67
 59. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 60. Ekobrotts­myndigheten – 4.67
 61. Riksrevisionen – 4.67
 62. Försvarsmakten – 4.65
 63. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.63
 64. Sveriges domstolar – 4.63
 65. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.63
 66. Fortifikations­verket – 4.63
 67. Säkerhets­polisen – 4.62
 68. Jämställdhets­myndigheten – 4.60
 69. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 70. Kungliga biblioteket – 4.55
 71. Pensions­myndigheten – 4.55
 72. Elsäkerhets­verket – 4.55
 73. Universitetskanslers­ämbetet – 4.53
 74. Spel­inspektionen – 4.52
 75. Konstnärs­nämnden – 4.33
 76. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 77. Lagrådet – 4.33
 78. Luftfarts­verket – 4.33
 79. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.33
 80. Medlings­institutet – 4.33
 81. Statens person­adress­register – 4.32
 82. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 83. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 84. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.30
 85. Kommers­kollegium – 4.30
 86. Tullverket – 4.30
 87. Barnombudsmannen – 4.30
 88. Andra AP-fonden – 4.30
 89. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 90. Arbetsförmedlingen – 4.30
 91. Forskningsrådet Formas – 4.30
 92. Sameskol­styrelsen – 4.30
 93. Vetenskaps­rådet – 4.27
 94. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.27
 95. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 96. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 97. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 98. Justitie­ombudsmannen – 4.22
 99. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 100. Finans­inspektionen – 4.20
 101. Statskontoret – 4.18
 102. Kust­bevakningen – 4.18
 103. Inspektionen för strategiska produkter – 4.17
 104. Skatterätts­nämnden – 4.13
 105. Skogsstyrelsen – 4.13
 106. Brotts­förebyggande rådet – 4.10
 107. Genteknik­nämnden – 4.08
 108. Naturvårds­verket – 4.05
 109. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.05
 110. Migrationsverket – 4.00
 111. Kronofogden – 4.00
 112. Skatteverket – 4.00
 113. Val­myndigheten – 4.00
 114. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 115. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 116. Ehälso­myndigheten – 4.00
 117. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 118. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.00
 119. Statens konstråd – 3.98
 120. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.98
 121. Jordbruks­verket – 3.97
 122. Lantmäteriet – 3.97
 123. Tredje AP-fonden – 3.97
 124. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.97
 125. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 126. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 127. Sjöfarts­verket – 3.97
 128. SWElife – 3.95
 129. Bokförings­nämnden – 3.95
 130. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.93
 131. Re:Source – 3.92
 132. Statens institutions­styrelse – 3.88
 133. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.88
 134. Riksarkivet – 3.88
 135. Swedac – 3.87
 136. Delegationen mot segregation – 3.83
 137. Kulturrådet – 3.80
 138. Sveriges författarfond – 3.80
 139. Arbetsgivarverket – 3.80
 140. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 141. Exportkredit­nämnden – 3.73
 142. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.70
 143. Kärnavfallsrådet – 3.70
 144. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 145. Brottsoffer­myndigheten – 3.67
 146. Regeringen – 3.67
 147. Första AP-fonden – 3.65
 148. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.63
 149. Riksbanken – 3.63
 150. Boråsregionen – 3.63
 151. Statens medieråd – 3.60
 152. Skolforsknings­institutet – 3.60
 153. Energi­myndigheten – 3.58
 154. Fjärde AP-fonden – 3.58
 155. VästKom – 3.57
 156. Harpsunds­nämnden – 3.55
 157. Arbets­domstolen – 3.55
 158. Folke Bernadotte­akademin – 3.55
 159. Skol­inspektionen – 3.53
 160. Polarforsknings­sekretariatet – 3.53
 161. Statens haveri­kommission – 3.52
 162. Smartare elektroniksystem – 3.52
 163. Svenska ESF-rådet – 3.52
 164. SIO Grafen – 3.50
 165. Process­industriell IT och automation – 3.50
 166. Internet of Things Sverige – 3.45
 167. Statens Historiska Museer – 3.45
 168. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 169. Viable cities – 3.43
 170. Institutet för rymdfysik – 3.43
 171. Konkurrens­verket – 3.43
 172. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 173. Sjätte AP-fonden – 3.40
 174. Drive Sweden – 3.38
 175. InfraSweden – 3.35
 176. Fyrbodal – 3.35
 177. InnovAir – 3.33
 178. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.33
 179. Medtech4­Health – 3.28
 180. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 181. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 182. Swedish Mining Innovation – 3.22
 183. Finanspolitiska rådet – 3.22
 184. Revisors­inspektionen – 3.22
 185. BioInnovation – 3.20
 186. Afori – 3.18
 187. Riksgälden – 3.17
 188. Patent- och registrerings­verket – 3.15
 189. LIGHTer – 3.13
 190. Sveriges ambassader och konsulat – 3.13
 191. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 192. Länstrafiken Kronoberg – 3.05
 193. Överklagande­nämnden – 2.98
 194. Produktion2030 – 2.95
 195. Metalliska material – 2.88
 196. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 197. Sametinget – 2.83
 198. Läkemedels­verket – 2.80
 199. Sjunde AP-fonden – 2.78
 200. Länsstyrelserna – 2.72
 201. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.67
 202. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.30
 203. Bolagsverket – 2.05
 204. Försvarets radioanstalt – 1.88
 205. Skånes kommuner – 1.72

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i oktober 2022.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Andra AP-fonden – 4.75
 2. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 3. SWElife – 4.63
 4. Statistiska Centralbyrån – 4.63
 5. Åklagar­myndigheten – 4.61
 6. Konstnärs­nämnden – 4.57
 7. Nämnden mot diskriminering – 4.55
 8. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.50
 9. Val­myndigheten – 4.48
 10. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.42
 11. Fjärde AP-fonden – 4.42
 12. Konsument­verket – 4.40
 13. Justitie­ombudsmannen – 4.39
 14. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.36
 15. Sveriges ambassader och konsulat – 4.35
 16. Myndigheten för press, radio och tv – 4.35
 17. Svenska ILO-kommittén – 4.34
 18. Sveriges författarfond – 4.34
 19. Barnombudsmannen – 4.34
 20. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.34
 21. Polisen – 4.33
 22. Ekobrotts­myndigheten – 4.30
 23. Finanspolitiska rådet – 4.29
 24. Re:Source – 4.27
 25. Kärnavfalls­fonden – 4.26
 26. Integritetsskydds­myndigheten – 4.26
 27. Riksbanken – 4.25
 28. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.24
 29. Folkhälso­myndigheten – 4.24
 30. Medlings­institutet – 4.23
 31. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.20
 32. Spel­inspektionen – 4.20
 33. Jämställdhets­myndigheten – 4.20
 34. Transport­styrelsen – 4.16
 35. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.15
 36. Rymdstyrelsen – 4.15
 37. BioInnovation – 4.12
 38. Forskarskatte­nämnden – 4.12
 39. Sjunde AP-fonden – 4.12
 40. Säkerhets­polisen – 4.08
 41. Tredje AP-fonden – 4.08
 42. Bokförings­nämnden – 4.07
 43. SIO Grafen – 4.06
 44. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.05
 45. Metalliska material – 4.04
 46. Första AP-fonden – 4.04
 47. Statens Historiska Museer – 4.03
 48. Brottsoffer­myndigheten – 4.03
 49. Naturvårds­verket – 4.02
 50. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.02
 51. Sveriges domstolar – 4.02
 52. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.99
 53. Arbetsmiljö­verket – 3.99
 54. Skatterätts­nämnden – 3.99
 55. Boverket – 3.98
 56. Internet of Things Sverige – 3.98
 57. Lagrådet – 3.98
 58. Riksarkivet – 3.98
 59. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.97
 60. Pensions­myndigheten – 3.96
 61. Plikt- och prövningsverket – 3.95
 62. Kronofogden – 3.95
 63. Arbets­domstolen – 3.93
 64. Revisors­inspektionen – 3.92
 65. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.90
 66. Allmänna reklamations­nämnden – 3.90
 67. Boråsregionen – 3.90
 68. LIGHTer – 3.88
 69. Inspektionen för vård och omsorg – 3.88
 70. Post- och tele­styrelsen – 3.88
 71. Skolforsknings­institutet – 3.88
 72. Inspektionen för strategiska produkter – 3.87
 73. Konjunktu­rinstitutet – 3.87
 74. Länsstyrelserna – 3.86
 75. Swedish Mining Innovation – 3.85
 76. Smart Built Environment – 3.85
 77. Fortifikations­verket – 3.85
 78. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.84
 79. Statens Geotekniska Institut – 3.83
 80. Trafikverket – 3.83
 81. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.83
 82. Etikprövnings­myndigheten – 3.83
 83. Statens institutions­styrelse – 3.81
 84. Statens konstråd – 3.81
 85. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.81
 86. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.81
 87. Statens fastighetsverk – 3.78
 88. Kemikalie­inspektionen – 3.77
 89. Trafikanalys – 3.77
 90. Konkurrens­verket – 3.76
 91. Afori – 3.76
 92. Höglandsförbundet – 3.74
 93. Statens haveri­kommission – 3.73
 94. Ekonomistyrnings­verket – 3.73
 95. Ehälso­myndigheten – 3.72
 96. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.72
 97. Vetenskaps­rådet – 3.70
 98. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.70
 99. Harpsunds­nämnden – 3.69
 100. Arbetsgivarverket – 3.69
 101. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.68
 102. Swedac – 3.68
 103. Havs och Vatten­myndigheten – 3.67
 104. Kust­bevakningen – 3.67
 105. Energi­myndigheten – 3.66
 106. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.66
 107. Myndigheten för Kulturanalys – 3.65
 108. Sameskol­styrelsen – 3.65
 109. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.64
 110. Försvarets materielverk – 3.63
 111. Käppala – 3.62
 112. eSamverka – 3.62
 113. Finans­inspektionen – 3.62
 114. Luftfarts­verket – 3.60
 115. Göteborgs­regionen – 3.60
 116. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.60
 117. Tullverket – 3.59
 118. Statens tjänste­pensions­verk – 3.58
 119. Statskontoret – 3.58
 120. VästKom – 3.58
 121. Kommers­kollegium – 3.57
 122. Institutet för språk och folkminnen – 3.56
 123. Riksantikvarieämbetet – 3.55
 124. Svenska Institutet – 3.54
 125. Kammar­kollegiet – 3.54
 126. Justitie­kanslern – 3.53
 127. Upphandlings­myndigheten – 3.52
 128. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.51
 129. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.51
 130. Sjöfarts­verket – 3.50
 131. Tillväxtverket – 3.48
 132. Riksdagen – 3.48
 133. Rättsmedicinal­verket – 3.48
 134. Jordbruks­verket – 3.47
 135. Delegationen mot segregation – 3.47
 136. InfraSweden – 3.45
 137. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.45
 138. Elsäkerhets­verket – 3.45
 139. Skånes kommuner – 3.44
 140. Livsmedels­verket – 3.44
 141. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.44
 142. Patent- och registrerings­verket – 3.43
 143. Skatteverket – 3.42
 144. Arvsfonden – 3.42
 145. Överklagande­nämnden – 3.39
 146. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.38
 147. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.38
 148. Svenska ESF-rådet – 3.37
 149. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.37
 150. Riksgälden – 3.37
 151. Statens medieråd – 3.35
 152. Sjätte AP-fonden – 3.35
 153. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.34
 154. Kärnavfallsrådet – 3.33
 155. Exportkredit­nämnden – 3.33
 156. Total­försvarets forsknings­institut – 3.32
 157. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.30
 158. Genteknik­nämnden – 3.30
 159. Universitetskanslers­ämbetet – 3.28
 160. Svenska kraftnät – 3.27
 161. Drive Sweden – 3.26
 162. Kungliga biblioteket – 3.25
 163. Myndigheten för delaktighet – 3.25
 164. Försvarsmakten – 3.25
 165. Statens person­adress­register – 3.23
 166. Skolverket – 3.23
 167. Regeringen – 3.23
 168. Lantmäteriet – 3.22
 169. Skol­inspektionen – 3.21
 170. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.21
 171. Kriminal­vården – 3.20
 172. Riksrevisionen – 3.20
 173. Fyrbodal – 3.17
 174. Forskningsrådet Formas – 3.17
 175. Energimarknads­inspektionen – 3.16
 176. Migrationsverket – 3.15
 177. Läkemedels­verket – 3.15
 178. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.15
 179. Försäkringskassan – 3.15
 180. Statens servicecenter – 3.13
 181. Nordiska Afrika­institutet – 3.12
 182. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.09
 183. Folke Bernadotte­akademin – 3.09
 184. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.08
 185. Arbetsförmedlingen – 3.06
 186. Medtech4­Health – 3.04
 187. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.03
 188. Inspektionen för social­försäkringen – 2.99
 189. Produktion2030 – 2.91
 190. Försvarets radioanstalt – 2.90
 191. InnovAir – 2.88
 192. Kulturrådet – 2.88
 193. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.88
 194. Skogsstyrelsen – 2.85
 195. Institutet för rymdfysik – 2.81
 196. Process­industriell IT och automation – 2.76
 197. Brotts­förebyggande rådet – 2.76
 198. Socialstyrelsen – 2.75
 199. Polarforsknings­sekretariatet – 2.71
 200. Smartare elektroniksystem – 2.58
 201. Sametinget – 2.54
 202. Bolagsverket – 2.53
 203. Länstrafiken Kronoberg – 2.35
 204. Viable cities – 2.32
 205. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.23

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Pensions­myndigheten – 4.89
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.89
 4. Plikt- och prövningsverket – 4.83
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 6. Arvsfonden – 4.76
 7. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 8. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 9. eSamverka – 4.66
 10. Boråsregionen – 4.66
 11. Energimarknads­inspektionen – 4.65
 12. Göteborgs­regionen – 4.64
 13. Vetenskaps­rådet – 4.57
 14. Riksrevisionen – 4.57
 15. Statens medieråd – 4.56
 16. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 17. Havs och Vatten­myndigheten – 4.53
 18. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 19. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.49
 20. VästKom – 4.49
 21. Forskningsrådet Formas – 4.49
 22. Kammar­kollegiet – 4.47
 23. Åklagar­myndigheten – 4.45
 24. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.42
 25. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.39
 26. Institutet för rymdfysik – 4.39
 27. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.39
 28. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.39
 29. Statens fastighetsverk – 4.33
 30. Brotts­förebyggande rådet – 4.31
 31. Inspektionen för social­försäkringen – 4.30
 32. Tillväxtverket – 4.30
 33. Riksdagen – 4.23
 34. Medlings­institutet – 4.23
 35. Fortifikations­verket – 4.16
 36. Finanspolitiska rådet – 4.15
 37. Statistiska Centralbyrån – 4.14
 38. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.12
 39. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.11
 40. Konstnärs­nämnden – 4.06
 41. Andra AP-fonden – 4.06
 42. SWElife – 4.02
 43. Trafikanalys – 3.99
 44. Internet of Things Sverige – 3.98
 45. Länsstyrelserna – 3.98
 46. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.98
 47. Finans­inspektionen – 3.97
 48. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.92
 49. Universitetskanslers­ämbetet – 3.92
 50. Jämställdhets­myndigheten – 3.91
 51. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.89
 52. Myndigheten för Kulturanalys – 3.88
 53. Kriminal­vården – 3.87
 54. Val­myndigheten – 3.86
 55. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.86
 56. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 57. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.85
 58. Konsument­verket – 3.84
 59. Skol­inspektionen – 3.83
 60. Försäkringskassan – 3.83
 61. Överklagande­nämnden – 3.83
 62. InnovAir – 3.82
 63. Tredje AP-fonden – 3.82
 64. Lagrådet – 3.82
 65. Bolagsverket – 3.81
 66. Justitie­kanslern – 3.80
 67. Tullverket – 3.79
 68. Käppala – 3.78
 69. Sveriges författarfond – 3.77
 70. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 71. Socialstyrelsen – 3.77
 72. Produktion2030 – 3.76
 73. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.76
 74. Svenska ILO-kommittén – 3.74
 75. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.74
 76. Fjärde AP-fonden – 3.74
 77. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.74
 78. Rättsmedicinal­verket – 3.74
 79. Sameskol­styrelsen – 3.74
 80. Kronofogden – 3.73
 81. Trafikverket – 3.71
 82. Swedac – 3.69
 83. Myndigheten för press, radio och tv – 3.67
 84. Riksgälden – 3.67
 85. Statens servicecenter – 3.65
 86. Luftfarts­verket – 3.65
 87. Swedish Mining Innovation – 3.64
 88. Säkerhets­polisen – 3.64
 89. Nämnden mot diskriminering – 3.64
 90. Skolverket – 3.62
 91. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 92. Migrationsverket – 3.61
 93. InfraSweden – 3.60
 94. Statskontoret – 3.60
 95. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 96. Spel­inspektionen – 3.60
 97. Höglandsförbundet – 3.60
 98. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.60
 99. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.59
 100. Kärnavfalls­fonden – 3.59
 101. Transport­styrelsen – 3.58
 102. Re:Source – 3.57
 103. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.57
 104. Harpsunds­nämnden – 3.55
 105. Process­industriell IT och automation – 3.55
 106. Statens konstråd – 3.54
 107. Smartare elektroniksystem – 3.54
 108. Skolforsknings­institutet – 3.54
 109. Medtech4­Health – 3.53
 110. Kungliga biblioteket – 3.53
 111. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.52
 112. Sveriges domstolar – 3.52
 113. Kemikalie­inspektionen – 3.51
 114. Kust­bevakningen – 3.51
 115. Svenska ESF-rådet – 3.50
 116. Skatteverket – 3.50
 117. Barnombudsmannen – 3.50
 118. Ehälso­myndigheten – 3.49
 119. Statens person­adress­register – 3.48
 120. Svenska kraftnät – 3.48
 121. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.48
 122. Exportkredit­nämnden – 3.48
 123. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.47
 124. Lantmäteriet – 3.47
 125. Svenska Institutet – 3.47
 126. Folke Bernadotte­akademin – 3.47
 127. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.47
 128. Drive Sweden – 3.46
 129. Riksbanken – 3.46
 130. Fyrbodal – 3.46
 131. Försvarets radioanstalt – 3.44
 132. Sjöfarts­verket – 3.43
 133. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.42
 134. Genteknik­nämnden – 3.42
 135. LIGHTer – 3.41
 136. Skånes kommuner – 3.41
 137. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.41
 138. Folkhälso­myndigheten – 3.41
 139. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.40
 140. Etikprövnings­myndigheten – 3.40
 141. Skatterätts­nämnden – 3.39
 142. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.36
 143. Arbets­domstolen – 3.36
 144. Försvarsmakten – 3.36
 145. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.35
 146. Bokförings­nämnden – 3.35
 147. Ekobrotts­myndigheten – 3.35
 148. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.35
 149. Boverket – 3.34
 150. Upphandlings­myndigheten – 3.34
 151. Sjätte AP-fonden – 3.34
 152. Sjunde AP-fonden – 3.33
 153. Jordbruks­verket – 3.32
 154. Delegationen mot segregation – 3.32
 155. Forskarskatte­nämnden – 3.30
 156. Första AP-fonden – 3.30
 157. Elsäkerhets­verket – 3.28
 158. Regeringen – 3.28
 159. Rymdstyrelsen – 3.26
 160. BioInnovation – 3.25
 161. SIO Grafen – 3.25
 162. Patent- och registrerings­verket – 3.24
 163. Försvarets materielverk – 3.24
 164. Myndigheten för delaktighet – 3.23
 165. Naturvårds­verket – 3.21
 166. Afori – 3.21
 167. Arbetsförmedlingen – 3.21
 168. Statens Geotekniska Institut – 3.19
 169. Revisors­inspektionen – 3.18
 170. Läkemedels­verket – 3.17
 171. Allmänna reklamations­nämnden – 3.17
 172. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.16
 173. Statens institutions­styrelse – 3.15
 174. Arbetsmiljö­verket – 3.15
 175. Brottsoffer­myndigheten – 3.15
 176. Kulturrådet – 3.13
 177. Livsmedels­verket – 3.13
 178. Justitie­ombudsmannen – 3.13
 179. Kommers­kollegium – 3.12
 180. Skogsstyrelsen – 3.12
 181. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.11
 182. Statens tjänste­pensions­verk – 3.08
 183. Inspektionen för strategiska produkter – 3.08
 184. Riksarkivet – 3.06
 185. Inspektionen för vård och omsorg – 3.05
 186. Sveriges ambassader och konsulat – 3.05
 187. Viable cities – 3.04
 188. Statens Historiska Museer – 3.04
 189. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.04
 190. Smart Built Environment – 3.03
 191. Konkurrens­verket – 3.00
 192. Arbetsgivarverket – 3.00
 193. Statens haveri­kommission – 2.97
 194. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.96
 195. Riksantikvarieämbetet – 2.96
 196. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.89
 197. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.86
 198. Kärnavfallsrådet – 2.85
 199. Sametinget – 2.82
 200. Energi­myndigheten – 2.78
 201. Polarforsknings­sekretariatet – 2.77
 202. Länstrafiken Kronoberg – 2.75
 203. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.63
 204. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.52
 205. Metalliska material – 2.42

5 senaste rapporterna

Till toppen