Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur bra var övrig offentlig sektor på webben i november, 2022?

Hur bra var övrig offentlig sektor på webben i november, 2022?

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under november står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Novembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.87
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.75
 3. Statistiska Centralbyrån – 4.74
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.68
 5. Konstnärs­nämnden – 4.67
 6. Konjunktu­rinstitutet – 4.64
 7. Myndigheten för press, radio och tv – 4.61
 8. Andra AP-fonden – 4.59
 9. Integritetsskydds­myndigheten – 4.58
 10. Åklagar­myndigheten – 4.55
 11. Plikt- och prövningsverket – 4.55
 12. Konsument­verket – 4.53
 13. Institutet för språk och folkminnen – 4.52
 14. Folkhälso­myndigheten – 4.51
 15. eSamverka – 4.45
 16. Svenska ILO-kommittén – 4.44
 17. Kammar­kollegiet – 4.43
 18. Statens fastighetsverk – 4.42
 19. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.41
 20. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.40
 21. Arvsfonden – 4.40
 22. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.39
 23. Havs och Vatten­myndigheten – 4.38
 24. Pensions­myndigheten – 4.36
 25. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.35
 26. Spel­inspektionen – 4.35
 27. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.33
 28. Vetenskaps­rådet – 4.33
 29. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.32
 30. Fortifikations­verket – 4.30
 31. Ekonomistyrnings­verket – 4.29
 32. Val­myndigheten – 4.29
 33. Forskarskatte­nämnden – 4.29
 34. SWElife – 4.29
 35. Medlings­institutet – 4.29
 36. Tillväxtverket – 4.29
 37. Kronofogden – 4.29
 38. Höglandsförbundet – 4.28
 39. Trafikverket – 4.28
 40. Statens servicecenter – 4.28
 41. Skolverket – 4.28
 42. Inspektionen för vård och omsorg – 4.27
 43. Arbetsmiljö­verket – 4.27
 44. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.25
 45. Energimarknads­inspektionen – 4.25
 46. Justitie­kanslern – 4.25
 47. Justitie­ombudsmannen – 4.24
 48. Naturvårds­verket – 4.23
 49. Försäkringskassan – 4.23
 50. Barnombudsmannen – 4.22
 51. Nordiska Afrika­institutet – 4.22
 52. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.21
 53. Lagrådet – 4.19
 54. Sveriges domstolar – 4.18
 55. Internet of Things Sverige – 4.18
 56. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.18
 57. Trafikanalys – 4.17
 58. Kriminal­vården – 4.17
 59. Skatterätts­nämnden – 4.16
 60. Riksdagen – 4.15
 61. Transport­styrelsen – 4.14
 62. Statens tjänste­pensions­verk – 4.14
 63. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.14
 64. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.13
 65. Riksrevisionen – 4.13
 66. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.13
 67. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.13
 68. Kemikalie­inspektionen – 4.13
 69. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.12
 70. Svenska Institutet – 4.12
 71. Fjärde AP-fonden – 4.12
 72. Allmänna reklamations­nämnden – 4.11
 73. Svenska kraftnät – 4.11
 74. Ekobrotts­myndigheten – 4.11
 75. Jämställdhets­myndigheten – 4.11
 76. Göteborgs­regionen – 4.11
 77. Re:Source – 4.10
 78. Rymdstyrelsen – 4.09
 79. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.09
 80. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.09
 81. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.09
 82. Bokförings­nämnden – 4.07
 83. Nämnden mot diskriminering – 4.07
 84. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.07
 85. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.07
 86. Jordbruks­verket – 4.06
 87. Sveriges författarfond – 4.05
 88. Post- och tele­styrelsen – 4.05
 89. Brottsoffer­myndigheten – 4.04
 90. Finanspolitiska rådet – 4.03
 91. Kungliga biblioteket – 4.02
 92. Ehälso­myndigheten – 4.02
 93. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.01
 94. Forskningsrådet Formas – 4.01
 95. Inspektionen för strategiska produkter – 4.01
 96. Käppala – 4.00
 97. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.00
 98. Tullverket – 4.00
 99. Upphandlings­myndigheten – 4.00
 100. Boråsregionen – 4.00
 101. Säkerhets­polisen – 3.99
 102. Riksarkivet – 3.98
 103. Boverket – 3.97
 104. Riksbanken – 3.97
 105. Första AP-fonden – 3.96
 106. Smart Built Environment – 3.96
 107. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.96
 108. VästKom – 3.96
 109. Universitetskanslers­ämbetet – 3.95
 110. Livsmedels­verket – 3.95
 111. Tredje AP-fonden – 3.94
 112. Kärnavfalls­fonden – 3.94
 113. Migrationsverket – 3.94
 114. Statens institutions­styrelse – 3.94
 115. Myndigheten för delaktighet – 3.93
 116. Total­försvarets forsknings­institut – 3.93
 117. Socialstyrelsen – 3.93
 118. Myndigheten för Kulturanalys – 3.93
 119. Sveriges ambassader och konsulat – 3.92
 120. Arbetsförmedlingen – 3.91
 121. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.90
 122. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.90
 123. Harpsunds­nämnden – 3.89
 124. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.87
 125. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.86
 126. SIO Grafen – 3.86
 127. Revisors­inspektionen – 3.85
 128. Arbets­domstolen – 3.84
 129. Finans­inspektionen – 3.82
 130. Afori – 3.82
 131. Statens Historiska Museer – 3.81
 132. Inspektionen för social­försäkringen – 3.81
 133. Sjätte AP-fonden – 3.80
 134. Riksantikvarieämbetet – 3.80
 135. Försvarets materielverk – 3.80
 136. Skatteverket – 3.79
 137. Statskontoret – 3.79
 138. Sjunde AP-fonden – 3.77
 139. Brotts­förebyggande rådet – 3.76
 140. Statens medieråd – 3.76
 141. Statens Geotekniska Institut – 3.75
 142. Sameskol­styrelsen – 3.73
 143. Swedish Mining Innovation – 3.72
 144. Statens haveri­kommission – 3.72
 145. Läkemedels­verket – 3.70
 146. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.70
 147. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.70
 148. Statens konstråd – 3.69
 149. InnovAir – 3.68
 150. Länsstyrelserna – 3.68
 151. Kommers­kollegium – 3.68
 152. Skolforsknings­institutet – 3.67
 153. Överklagande­nämnden – 3.67
 154. Sjöfarts­verket – 3.67
 155. Patent- och registrerings­verket – 3.66
 156. Skol­inspektionen – 3.65
 157. Statens person­adress­register – 3.65
 158. Luftfarts­verket – 3.65
 159. Genteknik­nämnden – 3.64
 160. Etikprövnings­myndigheten – 3.63
 161. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.63
 162. Svenska ESF-rådet – 3.63
 163. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.62
 164. InfraSweden – 3.62
 165. Arbetsgivarverket – 3.62
 166. Rättsmedicinal­verket – 3.62
 167. Exportkredit­nämnden – 3.61
 168. Swedac – 3.61
 169. Lantmäteriet – 3.60
 170. Institutet för rymdfysik – 3.60
 171. Riksgälden – 3.59
 172. Medtech4­Health – 3.58
 173. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.57
 174. Elsäkerhets­verket – 3.57
 175. Energi­myndigheten – 3.55
 176. BioInnovation – 3.54
 177. Delegationen mot segregation – 3.52
 178. Skogsstyrelsen – 3.50
 179. Metalliska material – 3.50
 180. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.44
 181. Kust­bevakningen – 3.43
 182. Kärnavfallsrådet – 3.42
 183. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.42
 184. Försvarsmakten – 3.42
 185. Kulturrådet – 3.40
 186. Process­industriell IT och automation – 3.38
 187. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.34
 188. Folke Bernadotte­akademin – 3.32
 189. LIGHTer – 3.31
 190. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.31
 191. Fyrbodal – 3.31
 192. Produktion2030 – 3.26
 193. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.25
 194. Konkurrens­verket – 3.24
 195. Drive Sweden – 3.22
 196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.18
 197. Regeringen – 3.16
 198. Smartare elektroniksystem – 3.15
 199. Länstrafiken Kronoberg – 3.12
 200. Bolagsverket – 3.11
 201. Viable cities – 3.01
 202. Polarforsknings­sekretariatet – 2.99
 203. Skånes kommuner – 2.84
 204. Försvarets radioanstalt – 2.77
 205. Sametinget – 2.70

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Konjunktu­rinstitutet – 4.82
 2. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.81
 3. Polisen – 4.80
 4. Plikt- och prövningsverket – 4.77
 5. Konsument­verket – 4.77
 6. Statistiska Centralbyrån – 4.77
 7. Andra AP-fonden – 4.77
 8. Vetenskaps­rådet – 4.76
 9. Nordiska Afrika­institutet – 4.76
 10. Statens fastighetsverk – 4.74
 11. Kammar­kollegiet – 4.74
 12. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 13. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.72
 14. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.72
 15. eSamverka – 4.72
 16. VästKom – 4.72
 17. Forskningsrådet Formas – 4.72
 18. Arvsfonden – 4.71
 19. Göteborgs­regionen – 4.71
 20. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.70
 21. Finanspolitiska rådet – 4.70
 22. Riksdagen – 4.69
 23. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 24. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.68
 25. Integritetsskydds­myndigheten – 4.67
 26. InnovAir – 4.66
 27. BioInnovation – 4.65
 28. Harpsunds­nämnden – 4.64
 29. Havs och Vatten­myndigheten – 4.64
 30. Sameskol­styrelsen – 4.64
 31. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.63
 32. Statens medieråd – 4.62
 33. Konstnärs­nämnden – 4.62
 34. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.62
 35. Kriminal­vården – 4.60
 36. Fortifikations­verket – 4.60
 37. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.59
 38. Energimarknads­inspektionen – 4.59
 39. Riksrevisionen – 4.59
 40. Forskarskatte­nämnden – 4.58
 41. Svenska Institutet – 4.57
 42. Skatterätts­nämnden – 4.56
 43. Bokförings­nämnden – 4.55
 44. Boråsregionen – 4.55
 45. Internet of Things Sverige – 4.54
 46. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.54
 47. Första AP-fonden – 4.54
 48. Re:Source – 4.52
 49. Svenska ILO-kommittén – 4.51
 50. Kemikalie­inspektionen – 4.51
 51. Jordbruks­verket – 4.50
 52. InfraSweden – 4.49
 53. Statens servicecenter – 4.49
 54. Upphandlings­myndigheten – 4.49
 55. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.49
 56. Fjärde AP-fonden – 4.49
 57. Kronofogden – 4.48
 58. Val­myndigheten – 4.46
 59. Säkerhets­polisen – 4.45
 60. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.45
 61. Justitie­ombudsmannen – 4.45
 62. Swedish Mining Innovation – 4.43
 63. SIO Grafen – 4.42
 64. Statens haveri­kommission – 4.42
 65. SWElife – 4.42
 66. Barnombudsmannen – 4.42
 67. Kärnavfalls­fonden – 4.41
 68. Sveriges ambassader och konsulat – 4.41
 69. Ekonomistyrnings­verket – 4.41
 70. Polarforsknings­sekretariatet – 4.41
 71. Försäkringskassan – 4.40
 72. Kungliga biblioteket – 4.39
 73. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.39
 74. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.39
 75. Riksarkivet – 4.38
 76. Process­industriell IT och automation – 4.37
 77. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.37
 78. Skolforsknings­institutet – 4.37
 79. Sjätte AP-fonden – 4.36
 80. Justitie­kanslern – 4.35
 81. Försvarets materielverk – 4.35
 82. Medtech4­Health – 4.33
 83. Höglandsförbundet – 4.32
 84. Migrationsverket – 4.31
 85. Arbetsgivarverket – 4.31
 86. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.30
 87. Tredje AP-fonden – 4.29
 88. Riksantikvarieämbetet – 4.29
 89. Statens Historiska Museer – 4.29
 90. Trafikanalys – 4.28
 91. Socialstyrelsen – 4.28
 92. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 93. Statens konstråd – 4.24
 94. Åklagar­myndigheten – 4.24
 95. Universitetskanslers­ämbetet – 4.23
 96. Myndigheten för delaktighet – 4.23
 97. Tillväxtverket – 4.22
 98. Trafikverket – 4.22
 99. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 100. Kärnavfallsrådet – 4.19
 101. Ekobrotts­myndigheten – 4.19
 102. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.17
 103. Svenska ESF-rådet – 4.17
 104. Revisors­inspektionen – 4.17
 105. Svenska kraftnät – 4.16
 106. Brottsoffer­myndigheten – 4.16
 107. Folke Bernadotte­akademin – 4.16
 108. Folkhälso­myndigheten – 4.15
 109. Statskontoret – 4.13
 110. Skatteverket – 4.13
 111. Fyrbodal – 4.13
 112. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.12
 113. Post- och tele­styrelsen – 4.12
 114. Viable cities – 4.11
 115. Sjunde AP-fonden – 4.11
 116. Institutet för rymdfysik – 4.05
 117. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.05
 118. Energi­myndigheten – 4.04
 119. Sveriges författarfond – 4.04
 120. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.04
 121. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.02
 122. Kommers­kollegium – 4.02
 123. Drive Sweden – 4.01
 124. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.01
 125. Total­försvarets forsknings­institut – 4.01
 126. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.01
 127. Inspektionen för vård och omsorg – 4.00
 128. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 129. Boverket – 3.98
 130. Metalliska material – 3.98
 131. Skolverket – 3.98
 132. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.97
 133. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 134. Jämställdhets­myndigheten – 3.95
 135. Lagrådet – 3.93
 136. Genteknik­nämnden – 3.93
 137. Ehälso­myndigheten – 3.92
 138. Arbetsförmedlingen – 3.91
 139. Brotts­förebyggande rådet – 3.90
 140. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.88
 141. Statens Geotekniska Institut – 3.88
 142. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.88
 143. Tullverket – 3.88
 144. Läkemedels­verket – 3.87
 145. Medlings­institutet – 3.86
 146. Patent- och registrerings­verket – 3.86
 147. Elsäkerhets­verket – 3.86
 148. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.85
 149. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.84
 150. Riksbanken – 3.84
 151. Naturvårds­verket – 3.84
 152. Luftfarts­verket – 3.84
 153. Sveriges domstolar – 3.84
 154. Finans­inspektionen – 3.84
 155. Länsstyrelserna – 3.83
 156. Spel­inspektionen – 3.82
 157. Riksgälden – 3.81
 158. Lantmäteriet – 3.80
 159. Transport­styrelsen – 3.80
 160. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.80
 161. Sjöfarts­verket – 3.79
 162. Smart Built Environment – 3.76
 163. Pensions­myndigheten – 3.76
 164. Afori – 3.76
 165. Swedac – 3.75
 166. Käppala – 3.75
 167. Inspektionen för strategiska produkter – 3.73
 168. Livsmedels­verket – 3.73
 169. Statens institutions­styrelse – 3.68
 170. Statens tjänste­pensions­verk – 3.68
 171. Skol­inspektionen – 3.67
 172. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.65
 173. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 174. Inspektionen för social­försäkringen – 3.61
 175. Etikprövnings­myndigheten – 3.61
 176. Överklagande­nämnden – 3.60
 177. Rättsmedicinal­verket – 3.58
 178. Skogsstyrelsen – 3.58
 179. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.56
 180. LIGHTer – 3.55
 181. Smartare elektroniksystem – 3.55
 182. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.55
 183. Länstrafiken Kronoberg – 3.53
 184. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.50
 185. Arbets­domstolen – 3.48
 186. Sametinget – 3.48
 187. Kust­bevakningen – 3.47
 188. Produktion2030 – 3.46
 189. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.45
 190. Försvarsmakten – 3.40
 191. Rymdstyrelsen – 3.40
 192. Delegationen mot segregation – 3.40
 193. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.39
 194. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.30
 195. Statens person­adress­register – 3.26
 196. Regeringen – 3.26
 197. Exportkredit­nämnden – 3.14
 198. Allmänna reklamations­nämnden – 3.11
 199. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.11
 200. Konkurrens­verket – 3.00
 201. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.78
 202. Kulturrådet – 2.77
 203. Bolagsverket – 2.60
 204. Försvarets radioanstalt – 2.54
 205. Skånes kommuner – 2.37

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Försäkringskassan – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Statens servicecenter – 5.00
 5. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 6. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 7. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 8. Kammar­kollegiet – 5.00
 9. Konstnärs­nämnden – 5.00
 10. Trafikanalys – 5.00
 11. Konsument­verket – 5.00
 12. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 13. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 5.00
 14. Socialstyrelsen – 5.00
 15. Åklagar­myndigheten – 5.00
 16. Käppala – 5.00
 17. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 18. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 19. Allmänna reklamations­nämnden – 5.00
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 21. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 22. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 23. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 24. Göteborgs­regionen – 5.00
 25. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 26. Polisen – 5.00
 27. Rymdstyrelsen – 5.00
 28. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 30. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 31. Kriminal­vården – 4.97
 32. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 33. Spel­inspektionen – 4.97
 34. Trafikverket – 4.97
 35. Energimarknads­inspektionen – 4.97
 36. Höglandsförbundet – 4.95
 37. Myndigheten för delaktighet – 4.93
 38. Arbetsmiljö­verket – 4.93
 39. eSamverka – 4.93
 40. Riksdagen – 4.90
 41. Upphandlings­myndigheten – 4.90
 42. Svenska kraftnät – 4.88
 43. Tillväxtverket – 4.88
 44. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.87
 45. Smart Built Environment – 4.68
 46. Fyrbodal – 4.68
 47. Boverket – 4.67
 48. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.67
 49. Skolverket – 4.67
 50. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 51. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.67
 52. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.67
 53. Justitie­kanslern – 4.67
 54. Svenska Institutet – 4.67
 55. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.67
 56. Kemikalie­inspektionen – 4.67
 57. Plikt- och prövningsverket – 4.67
 58. Statistiska Centralbyrån – 4.67
 59. Livsmedels­verket – 4.67
 60. Arvsfonden – 4.67
 61. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 62. Riksrevisionen – 4.67
 63. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.63
 64. Sveriges domstolar – 4.63
 65. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.63
 66. Fortifikations­verket – 4.63
 67. Försvarets materielverk – 4.63
 68. Säkerhets­polisen – 4.62
 69. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 70. Kungliga biblioteket – 4.55
 71. Pensions­myndigheten – 4.55
 72. Kulturrådet – 4.53
 73. Universitetskanslers­ämbetet – 4.53
 74. Länstrafiken Kronoberg – 4.38
 75. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 76. Lagrådet – 4.33
 77. Vetenskaps­rådet – 4.33
 78. Transport­styrelsen – 4.33
 79. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.33
 80. Medlings­institutet – 4.33
 81. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.33
 82. Arbetsförmedlingen – 4.33
 83. Ekobrotts­myndigheten – 4.33
 84. Forskningsrådet Formas – 4.33
 85. Statens person­adress­register – 4.32
 86. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 87. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 88. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.30
 89. Kommers­kollegium – 4.30
 90. Tullverket – 4.30
 91. Barnombudsmannen – 4.30
 92. Andra AP-fonden – 4.30
 93. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 94. Sameskol­styrelsen – 4.30
 95. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.27
 96. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 97. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 98. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 99. Elsäkerhets­verket – 4.22
 100. Justitie­ombudsmannen – 4.22
 101. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 102. Statskontoret – 4.18
 103. Kust­bevakningen – 4.18
 104. Inspektionen för strategiska produkter – 4.17
 105. Skatterätts­nämnden – 4.13
 106. Skogsstyrelsen – 4.13
 107. Brotts­förebyggande rådet – 4.10
 108. Genteknik­nämnden – 4.08
 109. Naturvårds­verket – 4.05
 110. Migrationsverket – 4.00
 111. Kronofogden – 4.00
 112. Skatteverket – 4.00
 113. Val­myndigheten – 4.00
 114. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 115. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 116. Ehälso­myndigheten – 4.00
 117. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 118. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.00
 119. Statens konstråd – 3.98
 120. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.98
 121. Jordbruks­verket – 3.97
 122. Lantmäteriet – 3.97
 123. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 124. Exportkredit­nämnden – 3.97
 125. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 126. Sjöfarts­verket – 3.97
 127. SWElife – 3.95
 128. Bokförings­nämnden – 3.95
 129. Tredje AP-fonden – 3.93
 130. Jämställdhets­myndigheten – 3.93
 131. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.93
 132. Re:Source – 3.92
 133. Statens institutions­styrelse – 3.88
 134. Riksarkivet – 3.88
 135. Swedac – 3.87
 136. Finans­inspektionen – 3.87
 137. Försvarsmakten – 3.85
 138. Delegationen mot segregation – 3.83
 139. Sveriges författarfond – 3.80
 140. Arbetsgivarverket – 3.80
 141. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 142. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.70
 143. Kärnavfallsrådet – 3.70
 144. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 145. Brottsoffer­myndigheten – 3.67
 146. Första AP-fonden – 3.65
 147. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.63
 148. Riksbanken – 3.63
 149. Boråsregionen – 3.63
 150. Statens medieråd – 3.60
 151. Skolforsknings­institutet – 3.60
 152. Energi­myndigheten – 3.58
 153. Fjärde AP-fonden – 3.58
 154. Harpsunds­nämnden – 3.55
 155. Arbets­domstolen – 3.55
 156. Folke Bernadotte­akademin – 3.55
 157. Skol­inspektionen – 3.53
 158. Statens haveri­kommission – 3.52
 159. Svenska ESF-rådet – 3.52
 160. Patent- och registrerings­verket – 3.52
 161. Polarforsknings­sekretariatet – 3.52
 162. VästKom – 3.52
 163. SIO Grafen – 3.50
 164. Process­industriell IT och automation – 3.50
 165. Smartare elektroniksystem – 3.48
 166. Internet of Things Sverige – 3.45
 167. Institutet för rymdfysik – 3.45
 168. Statens Historiska Museer – 3.45
 169. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 170. Viable cities – 3.43
 171. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 172. Sjätte AP-fonden – 3.40
 173. Drive Sweden – 3.35
 174. InfraSweden – 3.35
 175. InnovAir – 3.33
 176. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.33
 177. Regeringen – 3.33
 178. Medtech4­Health – 3.28
 179. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 180. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 181. Swedish Mining Innovation – 3.22
 182. Luftfarts­verket – 3.22
 183. Finanspolitiska rådet – 3.22
 184. Revisors­inspektionen – 3.22
 185. BioInnovation – 3.20
 186. Afori – 3.18
 187. Riksgälden – 3.17
 188. LIGHTer – 3.13
 189. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 190. Sveriges ambassader och konsulat – 2.98
 191. Överklagande­nämnden – 2.98
 192. Produktion2030 – 2.95
 193. Metalliska material – 2.88
 194. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 195. Sametinget – 2.83
 196. Läkemedels­verket – 2.80
 197. Sjunde AP-fonden – 2.78
 198. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.67
 199. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.38
 200. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.30
 201. Konkurrens­verket – 2.10
 202. Bolagsverket – 2.05
 203. Länsstyrelserna – 2.00
 204. Försvarets radioanstalt – 1.82
 205. Skånes kommuner – 1.72

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i november 2022.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Andra AP-fonden – 4.89
 2. Åklagar­myndigheten – 4.75
 3. SWElife – 4.73
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 5. Konstnärs­nämnden – 4.62
 6. Statistiska Centralbyrån – 4.62
 7. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.56
 8. Nämnden mot diskriminering – 4.54
 9. Naturvårds­verket – 4.49
 10. Val­myndigheten – 4.45
 11. Fjärde AP-fonden – 4.44
 12. Folkhälso­myndigheten – 4.44
 13. Medlings­institutet – 4.42
 14. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.41
 15. Svenska ILO-kommittén – 4.40
 16. Justitie­ombudsmannen – 4.39
 17. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.38
 18. Kärnavfalls­fonden – 4.38
 19. Myndigheten för press, radio och tv – 4.35
 20. Finanspolitiska rådet – 4.35
 21. Polisen – 4.34
 22. Re:Source – 4.33
 23. Sveriges författarfond – 4.33
 24. Barnombudsmannen – 4.33
 25. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.33
 26. Konsument­verket – 4.31
 27. Sveriges ambassader och konsulat – 4.31
 28. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.28
 29. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.28
 30. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.24
 31. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.22
 32. Ekobrotts­myndigheten – 4.21
 33. Forskarskatte­nämnden – 4.21
 34. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.20
 35. Sjunde AP-fonden – 4.17
 36. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.16
 37. Revisors­inspektionen – 4.14
 38. Första AP-fonden – 4.11
 39. Tredje AP-fonden – 4.08
 40. BioInnovation – 4.07
 41. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.07
 42. Inspektionen för strategiska produkter – 4.06
 43. Spel­inspektionen – 4.06
 44. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.06
 45. Riksarkivet – 4.06
 46. Statens Historiska Museer – 4.05
 47. Statens fastighetsverk – 4.04
 48. Kronofogden – 4.04
 49. Lagrådet – 4.04
 50. Bokförings­nämnden – 4.03
 51. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.03
 52. Statens Geotekniska Institut – 4.01
 53. Inspektionen för vård och omsorg – 4.00
 54. Skolforsknings­institutet – 4.00
 55. Integritetsskydds­myndigheten – 4.00
 56. Riksbanken – 3.99
 57. Boverket – 3.98
 58. Internet of Things Sverige – 3.98
 59. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.98
 60. Arbets­domstolen – 3.98
 61. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.97
 62. SIO Grafen – 3.96
 63. Pensions­myndigheten – 3.96
 64. Metalliska material – 3.95
 65. Säkerhets­polisen – 3.94
 66. Plikt- och prövningsverket – 3.94
 67. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.94
 68. Allmänna reklamations­nämnden – 3.94
 69. Afori – 3.94
 70. Arbetsgivarverket – 3.94
 71. Fortifikations­verket – 3.94
 72. Länsstyrelserna – 3.93
 73. Harpsunds­nämnden – 3.92
 74. Institutet för språk och folkminnen – 3.92
 75. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.91
 76. LIGHTer – 3.90
 77. Smart Built Environment – 3.90
 78. Arbetsmiljö­verket – 3.90
 79. Brottsoffer­myndigheten – 3.90
 80. Sameskol­styrelsen – 3.90
 81. Rymdstyrelsen – 3.89
 82. Trafikverket – 3.88
 83. Höglandsförbundet – 3.88
 84. Boråsregionen – 3.86
 85. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.85
 86. Swedish Mining Innovation – 3.84
 87. Transport­styrelsen – 3.84
 88. VästKom – 3.84
 89. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.84
 90. Konjunktu­rinstitutet – 3.83
 91. Etikprövnings­myndigheten – 3.83
 92. eSamverka – 3.83
 93. Havs och Vatten­myndigheten – 3.81
 94. Kammar­kollegiet – 3.80
 95. Post- och tele­styrelsen – 3.80
 96. Kemikalie­inspektionen – 3.79
 97. Patent- och registrerings­verket – 3.79
 98. Sveriges domstolar – 3.78
 99. Göteborgs­regionen – 3.77
 100. Jämställdhets­myndigheten – 3.75
 101. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.75
 102. Ekonomistyrnings­verket – 3.73
 103. Statens institutions­styrelse – 3.72
 104. Statskontoret – 3.71
 105. Konkurrens­verket – 3.71
 106. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.70
 107. Svenska Institutet – 3.68
 108. Svenska kraftnät – 3.67
 109. Tullverket – 3.67
 110. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.65
 111. Riksantikvarieämbetet – 3.65
 112. Riksdagen – 3.64
 113. Vetenskaps­rådet – 3.64
 114. Försvarets materielverk – 3.64
 115. Sjöfarts­verket – 3.64
 116. Käppala – 3.63
 117. Drive Sweden – 3.62
 118. Statens haveri­kommission – 3.62
 119. Statens tjänste­pensions­verk – 3.62
 120. Justitie­kanslern – 3.62
 121. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.62
 122. Energi­myndigheten – 3.60
 123. Tillväxtverket – 3.60
 124. Ehälso­myndigheten – 3.60
 125. Skatterätts­nämnden – 3.60
 126. Myndigheten för Kulturanalys – 3.59
 127. Finans­inspektionen – 3.59
 128. Riksrevisionen – 3.59
 129. Sjätte AP-fonden – 3.59
 130. Kommers­kollegium – 3.58
 131. Statens konstråd – 3.57
 132. Upphandlings­myndigheten – 3.57
 133. Arvsfonden – 3.57
 134. Luftfarts­verket – 3.56
 135. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.56
 136. Delegationen mot segregation – 3.56
 137. Jordbruks­verket – 3.55
 138. Kust­bevakningen – 3.54
 139. Svenska ESF-rådet – 3.53
 140. Swedac – 3.53
 141. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.52
 142. Rättsmedicinal­verket – 3.51
 143. Trafikanalys – 3.47
 144. Inspektionen för social­försäkringen – 3.46
 145. Elsäkerhets­verket – 3.46
 146. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.45
 147. Skol­inspektionen – 3.44
 148. Överklagande­nämnden – 3.43
 149. Skånes kommuner – 3.42
 150. Livsmedels­verket – 3.41
 151. Skolverket – 3.40
 152. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.38
 153. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.37
 154. Forskningsrådet Formas – 3.37
 155. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.35
 156. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.34
 157. Exportkredit­nämnden – 3.32
 158. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.31
 159. Myndigheten för delaktighet – 3.31
 160. InnovAir – 3.30
 161. Skatteverket – 3.30
 162. Statens person­adress­register – 3.29
 163. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.29
 164. Migrationsverket – 3.28
 165. Total­försvarets forsknings­institut – 3.26
 166. Kriminal­vården – 3.26
 167. Läkemedels­verket – 3.26
 168. Kungliga biblioteket – 3.25
 169. Universitetskanslers­ämbetet – 3.25
 170. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.25
 171. Statens servicecenter – 3.24
 172. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.23
 173. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.23
 174. Statens medieråd – 3.22
 175. Regeringen – 3.20
 176. Genteknik­nämnden – 3.20
 177. Arbetsförmedlingen – 3.19
 178. Riksgälden – 3.19
 179. Försvarsmakten – 3.18
 180. Kärnavfallsrådet – 3.16
 181. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.13
 182. Energimarknads­inspektionen – 3.12
 183. Folke Bernadotte­akademin – 3.12
 184. Försäkringskassan – 3.12
 185. Lantmäteriet – 3.08
 186. Försvarets radioanstalt – 3.04
 187. Institutet för rymdfysik – 3.02
 188. Medtech4­Health – 3.00
 189. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.99
 190. Produktion2030 – 2.98
 191. Nordiska Afrika­institutet – 2.96
 192. Skogsstyrelsen – 2.90
 193. InfraSweden – 2.89
 194. Kulturrådet – 2.87
 195. Socialstyrelsen – 2.84
 196. Viable cities – 2.83
 197. Process­industriell IT och automation – 2.81
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.72
 199. Bolagsverket – 2.71
 200. Brotts­förebyggande rådet – 2.68
 201. Fyrbodal – 2.60
 202. Länstrafiken Kronoberg – 2.51
 203. Smartare elektroniksystem – 2.50
 204. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.48
 205. Sametinget – 2.38

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Pensions­myndigheten – 4.89
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.89
 4. Plikt- och prövningsverket – 4.83
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 6. Arvsfonden – 4.76
 7. Riksrevisionen – 4.74
 8. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 9. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 10. eSamverka – 4.66
 11. Boråsregionen – 4.66
 12. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.65
 13. Energimarknads­inspektionen – 4.65
 14. Statistiska Centralbyrån – 4.64
 15. Göteborgs­regionen – 4.64
 16. Vetenskaps­rådet – 4.57
 17. Statens medieråd – 4.56
 18. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 19. Havs och Vatten­myndigheten – 4.53
 20. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 21. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.49
 22. VästKom – 4.49
 23. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.48
 24. Kammar­kollegiet – 4.47
 25. Åklagar­myndigheten – 4.45
 26. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.42
 27. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.40
 28. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.39
 29. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.39
 30. Institutet för rymdfysik – 4.38
 31. Statens fastighetsverk – 4.33
 32. Forskningsrådet Formas – 4.32
 33. Inspektionen för social­försäkringen – 4.31
 34. Brotts­förebyggande rådet – 4.31
 35. Trafikanalys – 4.24
 36. Riksdagen – 4.23
 37. Medlings­institutet – 4.23
 38. Fortifikations­verket – 4.16
 39. Finanspolitiska rådet – 4.15
 40. Finans­inspektionen – 4.14
 41. Tillväxtverket – 4.13
 42. Konstnärs­nämnden – 4.06
 43. Andra AP-fonden – 4.06
 44. SWElife – 4.02
 45. Universitetskanslers­ämbetet – 4.00
 46. Internet of Things Sverige – 3.98
 47. Länsstyrelserna – 3.98
 48. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.98
 49. Tullverket – 3.96
 50. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.92
 51. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.89
 52. Konsument­verket – 3.89
 53. Skolverket – 3.88
 54. Myndigheten för Kulturanalys – 3.88
 55. Kriminal­vården – 3.87
 56. Val­myndigheten – 3.86
 57. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.86
 58. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 59. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.83
 60. Skol­inspektionen – 3.83
 61. Försäkringskassan – 3.83
 62. Överklagande­nämnden – 3.83
 63. InnovAir – 3.82
 64. Tredje AP-fonden – 3.82
 65. Lagrådet – 3.82
 66. Justitie­kanslern – 3.80
 67. Käppala – 3.78
 68. Produktion2030 – 3.77
 69. Sveriges författarfond – 3.77
 70. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 71. Socialstyrelsen – 3.77
 72. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.76
 73. Svenska ILO-kommittén – 3.74
 74. Svenska kraftnät – 3.74
 75. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.74
 76. Fjärde AP-fonden – 3.74
 77. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.74
 78. Rättsmedicinal­verket – 3.74
 79. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.74
 80. Sameskol­styrelsen – 3.74
 81. Kronofogden – 3.73
 82. Swedac – 3.73
 83. Bolagsverket – 3.72
 84. Trafikverket – 3.71
 85. InfraSweden – 3.70
 86. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.69
 87. Myndigheten för press, radio och tv – 3.67
 88. Riksgälden – 3.67
 89. Statens servicecenter – 3.65
 90. Luftfarts­verket – 3.65
 91. Ehälso­myndigheten – 3.65
 92. Swedish Mining Innovation – 3.64
 93. Säkerhets­polisen – 3.64
 94. Nämnden mot diskriminering – 3.64
 95. Riksbanken – 3.63
 96. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 97. Migrationsverket – 3.61
 98. Statskontoret – 3.60
 99. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 100. Spel­inspektionen – 3.60
 101. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.60
 102. Kärnavfalls­fonden – 3.59
 103. Höglandsförbundet – 3.59
 104. Re:Source – 3.57
 105. Harpsunds­nämnden – 3.55
 106. Statens konstråd – 3.54
 107. Skolforsknings­institutet – 3.54
 108. Medtech4­Health – 3.53
 109. Kungliga biblioteket – 3.53
 110. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.52
 111. Sveriges domstolar – 3.52
 112. Kemikalie­inspektionen – 3.51
 113. Kust­bevakningen – 3.51
 114. Svenska ESF-rådet – 3.50
 115. Skatteverket – 3.50
 116. Barnombudsmannen – 3.50
 117. Statens person­adress­register – 3.48
 118. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.48
 119. Exportkredit­nämnden – 3.48
 120. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.47
 121. Process­industriell IT och automation – 3.47
 122. Svenska Institutet – 3.47
 123. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.47
 124. Drive Sweden – 3.46
 125. Transport­styrelsen – 3.45
 126. Fyrbodal – 3.45
 127. Jämställdhets­myndigheten – 3.44
 128. Folkhälso­myndigheten – 3.44
 129. Försvarets radioanstalt – 3.44
 130. Sjöfarts­verket – 3.43
 131. Smartare elektroniksystem – 3.42
 132. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.42
 133. Genteknik­nämnden – 3.42
 134. LIGHTer – 3.41
 135. Skånes kommuner – 3.41
 136. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.41
 137. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.40
 138. Etikprövnings­myndigheten – 3.40
 139. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.36
 140. Arbets­domstolen – 3.36
 141. Försvarets materielverk – 3.36
 142. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.36
 143. Bokförings­nämnden – 3.35
 144. Boverket – 3.34
 145. Sjätte AP-fonden – 3.34
 146. Sjunde AP-fonden – 3.33
 147. Jordbruks­verket – 3.32
 148. Delegationen mot segregation – 3.32
 149. Brottsoffer­myndigheten – 3.31
 150. Lantmäteriet – 3.30
 151. Forskarskatte­nämnden – 3.30
 152. Första AP-fonden – 3.30
 153. Skatterätts­nämnden – 3.30
 154. Elsäkerhets­verket – 3.27
 155. Försvarsmakten – 3.27
 156. BioInnovation – 3.25
 157. SIO Grafen – 3.25
 158. Patent- och registrerings­verket – 3.24
 159. Läkemedels­verket – 3.23
 160. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.23
 161. Arbetsförmedlingen – 3.22
 162. Naturvårds­verket – 3.21
 163. Afori – 3.21
 164. Rymdstyrelsen – 3.20
 165. Statens Geotekniska Institut – 3.19
 166. Revisors­inspektionen – 3.18
 167. Allmänna reklamations­nämnden – 3.17
 168. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.16
 169. Statens institutions­styrelse – 3.15
 170. Arbetsmiljö­verket – 3.15
 171. Folke Bernadotte­akademin – 3.15
 172. Livsmedels­verket – 3.13
 173. Justitie­ombudsmannen – 3.13
 174. Kommers­kollegium – 3.12
 175. Upphandlings­myndigheten – 3.12
 176. Skogsstyrelsen – 3.12
 177. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.11
 178. Regeringen – 3.11
 179. Statens tjänste­pensions­verk – 3.08
 180. Inspektionen för strategiska produkter – 3.08
 181. Statens Historiska Museer – 3.07
 182. Myndigheten för delaktighet – 3.06
 183. Riksarkivet – 3.06
 184. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.05
 185. Inspektionen för vård och omsorg – 3.05
 186. Sveriges ambassader och konsulat – 3.05
 187. Ekobrotts­myndigheten – 3.05
 188. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.04
 189. Viable cities – 3.03
 190. Smart Built Environment – 3.03
 191. Kulturrådet – 2.98
 192. Konkurrens­verket – 2.97
 193. Statens haveri­kommission – 2.96
 194. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.96
 195. Riksantikvarieämbetet – 2.90
 196. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.89
 197. Kärnavfallsrådet – 2.85
 198. Arbetsgivarverket – 2.83
 199. Sametinget – 2.82
 200. Energi­myndigheten – 2.78
 201. Polarforsknings­sekretariatet – 2.77
 202. Länstrafiken Kronoberg – 2.75
 203. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.63
 204. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.44
 205. Metalliska material – 2.36

5 senaste rapporterna