Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bästa statliga myndigheterna i juni, 2022

Bästa statliga myndigheterna i juni, 2022

Junis lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Junis topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.86
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.71
 3. Integritetsskydds­myndigheten – 4.71
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.64
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.57
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.56
 7. Konstnärs­nämnden – 4.56
 8. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.54
 9. Bolagsverket – 4.53
 10. Åklagar­myndigheten – 4.47
 11. Folkhälso­myndigheten – 4.45
 12. eSamverka – 4.44
 13. Konsument­verket – 4.44
 14. Institutet för språk och folkminnen – 4.41
 15. Statens fastighetsverk – 4.38
 16. Svenska ILO-kommittén – 4.37
 17. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.36
 18. Kammar­kollegiet – 4.36
 19. Arvsfonden – 4.36
 20. Boverket – 4.35
 21. Lantmäteriet – 4.35
 22. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.35
 23. Havs och Vatten­myndigheten – 4.31
 24. Skolverket – 4.31
 25. Nordiska Afrika­institutet – 4.29
 26. Pensions­myndigheten – 4.29
 27. Spel­inspektionen – 4.28
 28. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.28
 29. Vetenskaps­rådet – 4.25
 30. Fortifikations­verket – 4.25
 31. Forskarskatte­nämnden – 4.24
 32. Arbetsmiljö­verket – 4.24
 33. Statens servicecenter – 4.23
 34. Tillväxtverket – 4.23
 35. Höglandsförbundet – 4.23
 36. Ekobrotts­myndigheten – 4.23
 37. Internet of Things Sverige – 4.23
 38. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.23
 39. Medlings­institutet – 4.22
 40. Kriminal­vården – 4.22
 41. Transport­styrelsen – 4.22
 42. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.21
 43. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.21
 44. Ekonomistyrnings­verket – 4.21
 45. Sveriges domstolar – 4.21
 46. Justitie­ombudsmannen – 4.21
 47. Inspektionen för vård och omsorg – 4.20
 48. Lagrådet – 4.19
 49. Försäkringskassan – 4.19
 50. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.18
 51. Val­myndigheten – 4.18
 52. Barnombudsmannen – 4.17
 53. Trafikverket – 4.16
 54. Brottsoffer­myndigheten – 4.15
 55. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.14
 56. SWElife – 4.13
 57. Rymdstyrelsen – 4.12
 58. Skatterätts­nämnden – 4.12
 59. Statens tjänste­pensions­verk – 4.10
 60. Kemikalie­inspektionen – 4.10
 61. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.10
 62. Nämnden mot diskriminering – 4.10
 63. Justitie­kanslern – 4.09
 64. Allmänna reklamations­nämnden – 4.09
 65. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.09
 66. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.08
 67. Jämställdhets­myndigheten – 4.07
 68. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.07
 69. Andra AP-fonden – 4.07
 70. Riksbanken – 4.07
 71. Bokförings­nämnden – 4.06
 72. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.06
 73. Rekrytering­smyndigheten – 4.05
 74. Sveriges författarfond – 4.05
 75. Riksrevisionen – 4.03
 76. Trafikanalys – 4.03
 77. Svenska Institutet – 4.02
 78. Finans­inspektionen – 4.01
 79. Naturvårds­verket – 4.00
 80. Luftfarts­verket – 4.00
 81. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.00
 82. Kungliga biblioteket – 4.00
 83. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.99
 84. Första AP-fonden – 3.99
 85. Göteborgs­regionen – 3.99
 86. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.99
 87. Inspektionen för strategiska produkter – 3.99
 88. Kronofogden – 3.99
 89. Post- och tele­styrelsen – 3.98
 90. Universitetskanslers­ämbetet – 3.97
 91. Smart Built Environment – 3.97
 92. Riksdagen – 3.97
 93. Total­försvarets forsknings­institut – 3.97
 94. Tullverket – 3.96
 95. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.96
 96. Jordbruks­verket – 3.95
 97. VästKom – 3.95
 98. Myndigheten för Kulturanalys – 3.95
 99. Statens institutions­styrelse – 3.95
 100. Myndigheten för delaktighet – 3.94
 101. Swedac – 3.94
 102. Finanspolitiska rådet – 3.94
 103. Upphandlings­myndigheten – 3.94
 104. Käppala – 3.93
 105. Sveriges ambassader och konsulat – 3.93
 106. Ehälso­myndigheten – 3.91
 107. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.90
 108. Boråsregionen – 3.90
 109. Säkerhets­polisen – 3.89
 110. SIP STRIM – 3.89
 111. Socialstyrelsen – 3.89
 112. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.88
 113. Tredje AP-fonden – 3.88
 114. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.87
 115. SIO Grafen – 3.87
 116. Arbetsförmedlingen – 3.87
 117. Kärnavfalls­fonden – 3.86
 118. Svenska ESF-rådet – 3.86
 119. Migrationsverket – 3.86
 120. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.84
 121. Energimarknads­inspektionen – 3.84
 122. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.82
 123. Riksgälden – 3.82
 124. Svenska kraftnät – 3.82
 125. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.82
 126. Harpsunds­nämnden – 3.79
 127. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.79
 128. Revisors­inspektionen – 3.79
 129. Statens Historiska Museer – 3.78
 130. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.78
 131. Statistiska Centralbyrån – 3.78
 132. Sjunde AP-fonden – 3.78
 133. Statens konstråd – 3.78
 134. Riksantikvarieämbetet – 3.78
 135. Livsmedels­verket – 3.77
 136. Statskontoret – 3.77
 137. Statens haveri­kommission – 3.74
 138. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.74
 139. Riksarkivet – 3.74
 140. Skatteverket – 3.72
 141. Arbetsgivarverket – 3.72
 142. Arbets­domstolen – 3.72
 143. Statens medieråd – 3.71
 144. Sjätte AP-fonden – 3.71
 145. Statens Geotekniska Institut – 3.71
 146. Sjöfarts­verket – 3.70
 147. Sameskol­styrelsen – 3.70
 148. Etikprövnings­myndigheten – 3.67
 149. Patent- och registrerings­verket – 3.66
 150. Överklagande­nämnden – 3.65
 151. BioInnovation – 3.64
 152. Kommers­kollegium – 3.64
 153. Inspektionen för social­försäkringen – 3.61
 154. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.60
 155. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.60
 156. Statens person­adress­register – 3.58
 157. Elsäkerhets­verket – 3.58
 158. Exportkredit­nämnden – 3.57
 159. Fjärde AP-fonden – 3.57
 160. Brotts­förebyggande rådet – 3.56
 161. InnovAir – 3.56
 162. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.55
 163. Institutet för rymdfysik – 3.54
 164. InfraSweden – 3.54
 165. Forskningsrådet Formas – 3.53
 166. Skolforsknings­institutet – 3.53
 167. Genteknik­nämnden – 3.53
 168. LIGHTer – 3.50
 169. Försvarets materielverk – 3.50
 170. Konkurrens­verket – 3.48
 171. Kärnavfallsrådet – 3.46
 172. Läkemedels­verket – 3.45
 173. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 174. Regeringen – 3.44
 175. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.44
 176. Länsstyrelserna – 3.44
 177. Metalliska material – 3.44
 178. Medtech4­Health – 3.43
 179. Skol­inspektionen – 3.43
 180. Försvarsmakten – 3.42
 181. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.41
 182. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.40
 183. Kust­bevakningen – 3.40
 184. Delegationen mot segregation – 3.33
 185. Produktion2030 – 3.29
 186. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.28
 187. Skogsstyrelsen – 3.26
 188. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.25
 189. Folke Bernadotte­akademin – 3.24
 190. Energi­myndigheten – 3.23
 191. Smartare elektroniksystem – 3.20
 192. Process­industriell IT och automation – 3.19
 193. Fyrbodal – 3.17
 194. Drive Sweden – 3.15
 195. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.15
 196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.11
 197. Kulturrådet – 3.10
 198. Re:Source – 3.07
 199. Polarforsknings­sekretariatet – 3.03
 200. Skånes kommuner – 3.01
 201. Länstrafiken Kronoberg – 2.90
 202. Viable cities – 2.89
 203. Försvarets radioanstalt – 2.80
 204. Sametinget – 2.75

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Polisen – 4.83
 2. Bolagsverket – 4.82
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 4. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.77
 5. Konsument­verket – 4.77
 6. Havs och Vatten­myndigheten – 4.76
 7. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 8. Kammar­kollegiet – 4.73
 9. Statens fastighetsverk – 4.72
 10. Kriminal­vården – 4.69
 11. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 12. BioInnovation – 4.66
 13. InnovAir – 4.66
 14. Konjunktu­rinstitutet – 4.65
 15. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.65
 16. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.64
 17. Integritetsskydds­myndigheten – 4.63
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.62
 19. Sjunde AP-fonden – 4.61
 20. Drive Sweden – 4.60
 21. Konstnärs­nämnden – 4.60
 22. Fortifikations­verket – 4.60
 23. InfraSweden – 4.59
 24. Vetenskaps­rådet – 4.59
 25. Nordiska Afrika­institutet – 4.59
 26. Andra AP-fonden – 4.58
 27. Forskarskatte­nämnden – 4.58
 28. Svenska Institutet – 4.57
 29. Jämställdhets­myndigheten – 4.56
 30. eSamverka – 4.56
 31. Sameskol­styrelsen – 4.56
 32. Skatterätts­nämnden – 4.56
 33. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.55
 34. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.55
 35. Arvsfonden – 4.55
 36. Bokförings­nämnden – 4.55
 37. Finanspolitiska rådet – 4.54
 38. Naturvårds­verket – 4.53
 39. SWElife – 4.52
 40. Kemikalie­inspektionen – 4.51
 41. Harpsunds­nämnden – 4.50
 42. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 43. Upphandlings­myndigheten – 4.49
 44. Polarforsknings­sekretariatet – 4.49
 45. VästKom – 4.49
 46. Justitie­ombudsmannen – 4.48
 47. Jordbruks­verket – 4.47
 48. SIP STRIM – 4.46
 49. Internet of Things Sverige – 4.46
 50. Sveriges ambassader och konsulat – 4.46
 51. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.46
 52. Riksrevisionen – 4.46
 53. Göteborgs­regionen – 4.45
 54. Boverket – 4.44
 55. Statens haveri­kommission – 4.44
 56. Total­försvarets forsknings­institut – 4.44
 57. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.44
 58. Statens medieråd – 4.43
 59. Säkerhets­polisen – 4.43
 60. SIO Grafen – 4.42
 61. Ekonomistyrnings­verket – 4.41
 62. Val­myndigheten – 4.40
 63. Barnombudsmannen – 4.40
 64. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.39
 65. Svenska ILO-kommittén – 4.38
 66. Boråsregionen – 4.38
 67. Försäkringskassan – 4.38
 68. Skolforsknings­institutet – 4.37
 69. Forskningsrådet Formas – 4.37
 70. Kungliga biblioteket – 4.36
 71. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.36
 72. Första AP-fonden – 4.36
 73. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.34
 74. Trafikverket – 4.34
 75. Finans­inspektionen – 4.34
 76. Sjätte AP-fonden – 4.34
 77. Lantmäteriet – 4.33
 78. Delegationen mot segregation – 4.33
 79. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 80. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.32
 81. Energimarknads­inspektionen – 4.32
 82. Migrationsverket – 4.31
 83. Höglandsförbundet – 4.31
 84. Arbetsgivarverket – 4.31
 85. Re:Source – 4.30
 86. Tillväxtverket – 4.30
 87. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.30
 88. Statens Historiska Museer – 4.29
 89. Myndigheten för delaktighet – 4.29
 90. Trafikanalys – 4.28
 91. Swedac – 4.28
 92. Svenska ESF-rådet – 4.27
 93. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 94. Luftfarts­verket – 4.26
 95. Tredje AP-fonden – 4.25
 96. Kärnavfalls­fonden – 4.24
 97. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.24
 98. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 99. Åklagar­myndigheten – 4.21
 100. Process­industriell IT och automation – 4.20
 101. Justitie­kanslern – 4.19
 102. LIGHTer – 4.18
 103. Folkhälso­myndigheten – 4.17
 104. Revisors­inspektionen – 4.17
 105. Statskontoret – 4.15
 106. Kronofogden – 4.15
 107. Statens konstråd – 4.14
 108. Skatteverket – 4.14
 109. Fyrbodal – 4.13
 110. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.12
 111. Riksantikvarieämbetet – 4.11
 112. Statens tjänste­pensions­verk – 4.10
 113. Energi­myndigheten – 4.09
 114. Medtech4­Health – 4.09
 115. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.09
 116. Kärnavfallsrådet – 4.09
 117. Riksarkivet – 4.08
 118. Institutet för rymdfysik – 4.05
 119. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.04
 120. Sveriges författarfond – 4.04
 121. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.04
 122. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.02
 123. Inspektionen för vård och omsorg – 4.01
 124. Kommers­kollegium – 4.01
 125. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.01
 126. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.01
 127. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 128. Arbets­domstolen – 3.99
 129. Arbetsmiljö­verket – 3.98
 130. Produktion2030 – 3.97
 131. Statens Geotekniska Institut – 3.96
 132. Sametinget – 3.96
 133. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.94
 134. Statens servicecenter – 3.93
 135. Skolverket – 3.93
 136. Försvarsmakten – 3.92
 137. Ehälso­myndigheten – 3.90
 138. Arbetsförmedlingen – 3.90
 139. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.88
 140. Tullverket – 3.87
 141. Patent- och registrerings­verket – 3.87
 142. Genteknik­nämnden – 3.87
 143. Läkemedels­verket – 3.86
 144. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.84
 145. Riksbanken – 3.84
 146. Riksdagen – 3.84
 147. Länsstyrelserna – 3.83
 148. Spel­inspektionen – 3.82
 149. Transport­styrelsen – 3.82
 150. Försvarets materielverk – 3.81
 151. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.79
 152. Pensions­myndigheten – 3.79
 153. Sjöfarts­verket – 3.79
 154. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.76
 155. Socialstyrelsen – 3.75
 156. Sveriges domstolar – 3.75
 157. Medlings­institutet – 3.74
 158. Smartare elektroniksystem – 3.73
 159. Inspektionen för strategiska produkter – 3.73
 160. Brottsoffer­myndigheten – 3.73
 161. Käppala – 3.72
 162. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.71
 163. Ekobrotts­myndigheten – 3.71
 164. Smart Built Environment – 3.70
 165. Svenska kraftnät – 3.70
 166. Lagrådet – 3.69
 167. Riksgälden – 3.68
 168. Regeringen – 3.67
 169. Statens institutions­styrelse – 3.66
 170. Folke Bernadotte­akademin – 3.66
 171. Viable cities – 3.65
 172. Brotts­förebyggande rådet – 3.65
 173. Exportkredit­nämnden – 3.65
 174. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 175. Allmänna reklamations­nämnden – 3.63
 176. Statistiska Centralbyrån – 3.62
 177. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.62
 178. Etikprövnings­myndigheten – 3.61
 179. Överklagande­nämnden – 3.60
 180. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.59
 181. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.58
 182. Skogsstyrelsen – 3.57
 183. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 184. Länstrafiken Kronoberg – 3.53
 185. Post- och tele­styrelsen – 3.52
 186. Livsmedels­verket – 3.52
 187. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.50
 188. Skol­inspektionen – 3.50
 189. Rekrytering­smyndigheten – 3.50
 190. Inspektionen för social­försäkringen – 3.48
 191. Metalliska material – 3.47
 192. Kust­bevakningen – 3.45
 193. Rymdstyrelsen – 3.40
 194. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.39
 195. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.39
 196. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.39
 197. Konkurrens­verket – 3.36
 198. Elsäkerhets­verket – 3.36
 199. Fjärde AP-fonden – 3.35
 200. Statens person­adress­register – 3.26
 201. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.85
 202. Kulturrådet – 2.78
 203. Försvarets radioanstalt – 2.61
 204. Skånes kommuner – 2.33

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Bolagsverket – 5.00
 2. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 3. Statens fastighetsverk – 5.00
 4. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 5. Statens servicecenter – 5.00
 6. Skolverket – 5.00
 7. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 8. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 9. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 10. Kammar­kollegiet – 5.00
 11. Konsument­verket – 5.00
 12. Riksdagen – 5.00
 13. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 14. Lagrådet – 5.00
 15. Socialstyrelsen – 5.00
 16. Åklagar­myndigheten – 5.00
 17. Käppala – 5.00
 18. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 19. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 20. Allmänna reklamations­nämnden – 5.00
 21. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 22. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 23. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 24. Göteborgs­regionen – 5.00
 25. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 26. Polisen – 5.00
 27. Försäkringskassan – 5.00
 28. Rymdstyrelsen – 5.00
 29. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 30. Lantmäteriet – 4.97
 31. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 32. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 33. Kriminal­vården – 4.97
 34. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 35. Spel­inspektionen – 4.97
 36. Myndigheten för delaktighet – 4.97
 37. Höglandsförbundet – 4.95
 38. Arbetsmiljö­verket – 4.93
 39. eSamverka – 4.93
 40. Svenska kraftnät – 4.88
 41. Tillväxtverket – 4.88
 42. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.87
 43. Upphandlings­myndigheten – 4.87
 44. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.85
 45. Smart Built Environment – 4.68
 46. Boverket – 4.67
 47. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 48. Justitie­kanslern – 4.67
 49. Svenska Institutet – 4.67
 50. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.67
 51. Konstnärs­nämnden – 4.67
 52. Trafikanalys – 4.67
 53. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.67
 54. Statistiska Centralbyrån – 4.67
 55. Transport­styrelsen – 4.67
 56. Arvsfonden – 4.67
 57. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 58. Ekobrotts­myndigheten – 4.67
 59. Riksrevisionen – 4.67
 60. Sveriges domstolar – 4.63
 61. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.63
 62. Fortifikations­verket – 4.63
 63. Säkerhets­polisen – 4.62
 64. Kemikalie­inspektionen – 4.62
 65. Jämställdhets­myndigheten – 4.60
 66. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 67. Kungliga biblioteket – 4.55
 68. Universitetskanslers­ämbetet – 4.53
 69. Naturvårds­verket – 4.38
 70. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.33
 71. Pensions­myndigheten – 4.33
 72. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 73. Luftfarts­verket – 4.33
 74. Trafikverket – 4.33
 75. Medlings­institutet – 4.33
 76. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.33
 77. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.33
 78. Brottsoffer­myndigheten – 4.33
 79. Statens person­adress­register – 4.32
 80. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 81. Livsmedels­verket – 4.32
 82. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 83. Kommers­kollegium – 4.30
 84. Vetenskaps­rådet – 4.30
 85. Barnombudsmannen – 4.30
 86. Andra AP-fonden – 4.30
 87. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 88. Arbetsförmedlingen – 4.30
 89. Riksgälden – 4.30
 90. Tullverket – 4.27
 91. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 92. Försvarets materielverk – 4.25
 93. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 94. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 95. Elsäkerhets­verket – 4.22
 96. Justitie­ombudsmannen – 4.22
 97. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 98. Statskontoret – 4.18
 99. Ehälso­myndigheten – 4.15
 100. Inspektionen för strategiska produkter – 4.13
 101. Kust­bevakningen – 4.13
 102. Skatterätts­nämnden – 4.13
 103. Brotts­förebyggande rådet – 4.10
 104. Genteknik­nämnden – 4.08
 105. Migrationsverket – 4.00
 106. Skatteverket – 4.00
 107. Val­myndigheten – 4.00
 108. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.00
 109. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.00
 110. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 111. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 112. Regeringen – 4.00
 113. Statens konstråd – 3.98
 114. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.98
 115. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.97
 116. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 117. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 118. Sjöfarts­verket – 3.97
 119. Bokförings­nämnden – 3.95
 120. Forskningsrådet Formas – 3.95
 121. SWElife – 3.93
 122. Tredje AP-fonden – 3.93
 123. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.93
 124. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.93
 125. Energi­myndigheten – 3.92
 126. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.88
 127. Statens institutions­styrelse – 3.88
 128. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.88
 129. Riksarkivet – 3.88
 130. Swedac – 3.87
 131. Försvarsmakten – 3.85
 132. Jordbruks­verket – 3.83
 133. Delegationen mot segregation – 3.83
 134. Sveriges författarfond – 3.80
 135. Arbetsgivarverket – 3.80
 136. Konkurrens­verket – 3.77
 137. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 138. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.73
 139. Exportkredit­nämnden – 3.73
 140. Kärnavfallsrådet – 3.70
 141. Arbets­domstolen – 3.70
 142. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 143. Kronofogden – 3.67
 144. Rekrytering­smyndigheten – 3.67
 145. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.67
 146. Energimarknads­inspektionen – 3.67
 147. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.67
 148. Första AP-fonden – 3.65
 149. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.63
 150. Svenska ESF-rådet – 3.63
 151. Riksbanken – 3.63
 152. Boråsregionen – 3.63
 153. Statens medieråd – 3.60
 154. Skolforsknings­institutet – 3.60
 155. Patent- och registrerings­verket – 3.60
 156. Harpsunds­nämnden – 3.55
 157. Folke Bernadotte­akademin – 3.55
 158. Skol­inspektionen – 3.53
 159. Polarforsknings­sekretariatet – 3.53
 160. Finans­inspektionen – 3.53
 161. Skogsstyrelsen – 3.53
 162. Statens haveri­kommission – 3.52
 163. Smartare elektroniksystem – 3.52
 164. VästKom – 3.52
 165. SIO Grafen – 3.50
 166. Process­industriell IT och automation – 3.47
 167. Re:Source – 3.47
 168. Fjärde AP-fonden – 3.47
 169. Drive Sweden – 3.45
 170. Internet of Things Sverige – 3.45
 171. Institutet för rymdfysik – 3.45
 172. Statens Historiska Museer – 3.45
 173. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 174. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 175. Sameskol­styrelsen – 3.43
 176. LIGHTer – 3.42
 177. Viable cities – 3.42
 178. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.38
 179. Sjätte AP-fonden – 3.38
 180. Fyrbodal – 3.35
 181. InnovAir – 3.33
 182. InfraSweden – 3.33
 183. Länstrafiken Kronoberg – 3.32
 184. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 185. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 186. SIP STRIM – 3.22
 187. Finanspolitiska rådet – 3.22
 188. Revisors­inspektionen – 3.22
 189. BioInnovation – 3.20
 190. Sveriges ambassader och konsulat – 3.13
 191. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 192. Överklagande­nämnden – 2.98
 193. Medtech4­Health – 2.95
 194. Produktion2030 – 2.95
 195. Sjunde AP-fonden – 2.90
 196. Metalliska material – 2.88
 197. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 198. Sametinget – 2.83
 199. Läkemedels­verket – 2.78
 200. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.67
 201. Länsstyrelserna – 2.63
 202. Kulturrådet – 2.42
 203. Försvarets radioanstalt – 1.88
 204. Skånes kommuner – 1.72

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i juni 2022.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.6 av 5.

 1. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 2. Åklagar­myndigheten – 4.62
 3. Andra AP-fonden – 4.59
 4. Justitie­ombudsmannen – 4.58
 5. Arbets­domstolen – 4.54
 6. SWElife – 4.53
 7. Nämnden mot diskriminering – 4.53
 8. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.50
 9. Konstnärs­nämnden – 4.47
 10. Boverket – 4.43
 11. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.42
 12. Svenska ILO-kommittén – 4.42
 13. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.38
 14. Myndigheten för press, radio och tv – 4.38
 15. Sveriges författarfond – 4.34
 16. Sveriges ambassader och konsulat – 4.34
 17. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.34
 18. Finanspolitiska rådet – 4.33
 19. Folkhälso­myndigheten – 4.33
 20. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.32
 21. Barnombudsmannen – 4.32
 22. Polisen – 4.32
 23. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.31
 24. Riksbanken – 4.29
 25. Ekobrotts­myndigheten – 4.29
 26. Konsument­verket – 4.28
 27. Kärnavfalls­fonden – 4.28
 28. Integritetsskydds­myndigheten – 4.27
 29. Första AP-fonden – 4.21
 30. Internet of Things Sverige – 4.20
 31. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.20
 32. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.20
 33. Medlings­institutet – 4.19
 34. Sameskol­styrelsen – 4.18
 35. Brottsoffer­myndigheten – 4.13
 36. SIO Grafen – 4.09
 37. Finans­inspektionen – 4.08
 38. Forskarskatte­nämnden – 4.08
 39. LIGHTer – 4.06
 40. Jämställdhets­myndigheten – 4.06
 41. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.02
 42. Statens Historiska Museer – 4.01
 43. Inspektionen för vård och omsorg – 4.00
 44. Tredje AP-fonden – 4.00
 45. Bokförings­nämnden – 4.00
 46. Riksarkivet – 4.00
 47. Sveriges domstolar – 3.99
 48. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.99
 49. Rymdstyrelsen – 3.99
 50. Revisors­inspektionen – 3.97
 51. Arbetsgivarverket – 3.96
 52. SIP STRIM – 3.95
 53. Inspektionen för strategiska produkter – 3.94
 54. Plikt- och prövningsmyndigheten – 3.94
 55. Spel­inspektionen – 3.94
 56. Trafikverket – 3.94
 57. Rekrytering­smyndigheten – 3.94
 58. Arbetsmiljö­verket – 3.94
 59. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.92
 60. eSamverka – 3.92
 61. Sjunde AP-fonden – 3.92
 62. Kronofogden – 3.91
 63. BioInnovation – 3.88
 64. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.88
 65. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.88
 66. Transport­styrelsen – 3.88
 67. Havs och Vatten­myndigheten – 3.87
 68. Smart Built Environment – 3.87
 69. Fortifikations­verket – 3.87
 70. Statens konstråd – 3.86
 71. Harpsunds­nämnden – 3.84
 72. Statens institutions­styrelse – 3.84
 73. Val­myndigheten – 3.81
 74. Etikprövnings­myndigheten – 3.81
 75. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.81
 76. Metalliska material – 3.80
 77. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.80
 78. Konjunktu­rinstitutet – 3.79
 79. Allmänna reklamations­nämnden – 3.79
 80. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.78
 81. Pensions­myndigheten – 3.78
 82. Ekonomistyrnings­verket – 3.77
 83. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.77
 84. Skatterätts­nämnden – 3.76
 85. Kemikalie­inspektionen – 3.75
 86. VästKom – 3.74
 87. Statskontoret – 3.73
 88. Lantmäteriet – 3.72
 89. Kriminal­vården – 3.72
 90. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.72
 91. Lagrådet – 3.69
 92. Luftfarts­verket – 3.69
 93. Statens fastighetsverk – 3.68
 94. Höglandsförbundet – 3.68
 95. Arvsfonden – 3.68
 96. Säkerhets­polisen – 3.67
 97. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.67
 98. Naturvårds­verket – 3.66
 99. Vetenskaps­rådet – 3.66
 100. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.66
 101. Statens Geotekniska Institut – 3.65
 102. Institutet för språk och folkminnen – 3.65
 103. Trafikanalys – 3.65
 104. Bolagsverket – 3.64
 105. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.64
 106. Tullverket – 3.61
 107. Statens haveri­kommission – 3.60
 108. Myndigheten för Kulturanalys – 3.60
 109. Skolforsknings­institutet – 3.59
 110. Statistiska Centralbyrån – 3.58
 111. Sjöfarts­verket – 3.58
 112. Post- och tele­styrelsen – 3.56
 113. Svenska ESF-rådet – 3.55
 114. Kust­bevakningen – 3.54
 115. Käppala – 3.54
 116. Fjärde AP-fonden – 3.54
 117. Riksdagen – 3.53
 118. Justitie­kanslern – 3.52
 119. Överklagande­nämnden – 3.52
 120. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.51
 121. Konkurrens­verket – 3.50
 122. Universitetskanslers­ämbetet – 3.49
 123. Elsäkerhets­verket – 3.49
 124. Riksantikvarieämbetet – 3.48
 125. Upphandlings­myndigheten – 3.48
 126. Göteborgs­regionen – 3.48
 127. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.46
 128. Skånes kommuner – 3.46
 129. Boråsregionen – 3.46
 130. Statens tjänste­pensions­verk – 3.44
 131. Kammar­kollegiet – 3.44
 132. Swedac – 3.44
 133. Kommers­kollegium – 3.43
 134. Sjätte AP-fonden – 3.43
 135. Patent- och registrerings­verket – 3.42
 136. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.41
 137. Livsmedels­verket – 3.40
 138. Jordbruks­verket – 3.39
 139. Tillväxtverket – 3.37
 140. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.37
 141. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.36
 142. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.35
 143. Statens servicecenter – 3.34
 144. Skolverket – 3.34
 145. Länsstyrelserna – 3.34
 146. Ehälso­myndigheten – 3.34
 147. Nordiska Afrika­institutet – 3.33
 148. Riksgälden – 3.33
 149. Kärnavfallsrådet – 3.32
 150. Svenska Institutet – 3.30
 151. Exportkredit­nämnden – 3.30
 152. Re:Source – 3.29
 153. Försvarets materielverk – 3.29
 154. Statens medieråd – 3.28
 155. Folke Bernadotte­akademin – 3.27
 156. Skol­inspektionen – 3.26
 157. Kungliga biblioteket – 3.26
 158. Myndigheten för delaktighet – 3.25
 159. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.25
 160. Skatteverket – 3.22
 161. Genteknik­nämnden – 3.22
 162. Statens person­adress­register – 3.21
 163. Försvarsmakten – 3.20
 164. Kulturrådet – 3.19
 165. Svenska kraftnät – 3.19
 166. Energimarknads­inspektionen – 3.19
 167. Delegationen mot segregation – 3.19
 168. Total­försvarets forsknings­institut – 3.18
 169. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.17
 170. Fyrbodal – 3.17
 171. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.15
 172. InnovAir – 3.14
 173. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.14
 174. Arbetsförmedlingen – 3.12
 175. Rättsmedicinal­verket – 3.12
 176. Regeringen – 3.09
 177. Försäkringskassan – 3.09
 178. Energi­myndigheten – 3.08
 179. Produktion2030 – 3.08
 180. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.07
 181. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.06
 182. Migrationsverket – 3.05
 183. Läkemedels­verket – 3.04
 184. InfraSweden – 3.03
 185. Inspektionen för social­försäkringen – 3.00
 186. Försvarets radioanstalt – 3.00
 187. Forskningsrådet Formas – 2.96
 188. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.95
 189. Medtech4­Health – 2.95
 190. Brotts­förebyggande rådet – 2.94
 191. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.92
 192. Riksrevisionen – 2.91
 193. Drive Sweden – 2.90
 194. Institutet för rymdfysik – 2.90
 195. Socialstyrelsen – 2.90
 196. Skogsstyrelsen – 2.88
 197. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.74
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.73
 199. Process­industriell IT och automation – 2.66
 200. Smartare elektroniksystem – 2.49
 201. Sametinget – 2.48
 202. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.35
 203. Viable cities – 2.33
 204. Länstrafiken Kronoberg – 2.30

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.5 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Pensions­myndigheten – 4.88
 3. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.83
 4. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.76
 5. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 6. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 7. Bolagsverket – 4.57
 8. Kammar­kollegiet – 4.54
 9. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 10. Finans­inspektionen – 4.38
 11. Statens fastighetsverk – 4.37
 12. Havs och Vatten­myndigheten – 4.28
 13. Institutet för rymdfysik – 4.28
 14. Åklagar­myndigheten – 4.26
 15. Medlings­institutet – 4.26
 16. Tillväxtverket – 4.25
 17. eSamverka – 4.16
 18. Fortifikations­verket – 4.16
 19. Konjunktu­rinstitutet – 4.15
 20. Göteborgs­regionen – 4.14
 21. Konstnärs­nämnden – 4.06
 22. Arvsfonden – 4.06
 23. Andra AP-fonden – 4.03
 24. Swedac – 4.02
 25. Boråsregionen – 4.02
 26. Internet of Things Sverige – 3.98
 27. Energimarknads­inspektionen – 3.96
 28. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.94
 29. Statens medieråd – 3.92
 30. Trafikanalys – 3.92
 31. Vetenskaps­rådet – 3.91
 32. Riksrevisionen – 3.91
 33. Jämställdhets­myndigheten – 3.90
 34. Myndigheten för psykologiskt försvar – 3.89
 35. Rekrytering­smyndigheten – 3.87
 36. InnovAir – 3.86
 37. VästKom – 3.86
 38. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 39. Myndigheten för Kulturanalys – 3.85
 40. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.83
 41. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.83
 42. Nordiska Afrika­institutet – 3.83
 43. Statens servicecenter – 3.81
 44. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.80
 45. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.79
 46. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.79
 47. Svenska ILO-kommittén – 3.77
 48. Sveriges författarfond – 3.77
 49. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.77
 50. Kriminal­vården – 3.77
 51. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 52. Konsument­verket – 3.74
 53. Myndigheten för press, radio och tv – 3.74
 54. Försäkringskassan – 3.74
 55. Skol­inspektionen – 3.73
 56. Riksgälden – 3.73
 57. Överklagande­nämnden – 3.73
 58. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.72
 59. Lantmäteriet – 3.72
 60. Käppala – 3.72
 61. Justitie­kanslern – 3.70
 62. Tredje AP-fonden – 3.69
 63. SWElife – 3.68
 64. Nämnden mot diskriminering – 3.68
 65. InfraSweden – 3.67
 66. Produktion2030 – 3.67
 67. SIP STRIM – 3.66
 68. Trafikverket – 3.66
 69. Sameskol­styrelsen – 3.66
 70. Statskontoret – 3.65
 71. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.65
 72. Inspektionen för social­försäkringen – 3.64
 73. Val­myndigheten – 3.64
 74. Rättsmedicinal­verket – 3.64
 75. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 76. Migrationsverket – 3.61
 77. Tullverket – 3.61
 78. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 79. Höglandsförbundet – 3.60
 80. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.59
 81. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.58
 82. Luftfarts­verket – 3.58
 83. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.56
 84. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.56
 85. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.56
 86. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.53
 87. Kemikalie­inspektionen – 3.52
 88. Kronofogden – 3.52
 89. Statens konstråd – 3.51
 90. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.51
 91. Spel­inspektionen – 3.50
 92. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.50
 93. Process­industriell IT och automation – 3.49
 94. Medtech4­Health – 3.48
 95. Skolverket – 3.48
 96. Etikprövnings­myndigheten – 3.48
 97. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.47
 98. Svenska ESF-rådet – 3.47
 99. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.47
 100. Svenska kraftnät – 3.46
 101. Riksbanken – 3.46
 102. Folkhälso­myndigheten – 3.46
 103. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.45
 104. Transport­styrelsen – 3.45
 105. Skolforsknings­institutet – 3.45
 106. Länsstyrelserna – 3.44
 107. Socialstyrelsen – 3.44
 108. Barnombudsmannen – 3.44
 109. Fyrbodal – 3.44
 110. Finanspolitiska rådet – 3.44
 111. Försvarets radioanstalt – 3.44
 112. Kust­bevakningen – 3.41
 113. Kungliga biblioteket – 3.40
 114. Svenska Institutet – 3.40
 115. Sjunde AP-fonden – 3.40
 116. Upphandlings­myndigheten – 3.39
 117. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.39
 118. Delegationen mot segregation – 3.38
 119. Drive Sweden – 3.37
 120. Skatteverket – 3.37
 121. Brotts­förebyggande rådet – 3.37
 122. Jordbruks­verket – 3.36
 123. Regeringen – 3.36
 124. Sjöfarts­verket – 3.36
 125. Statens person­adress­register – 3.35
 126. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.35
 127. Harpsunds­nämnden – 3.34
 128. Myndigheten för delaktighet – 3.33
 129. Bokförings­nämnden – 3.33
 130. Första AP-fonden – 3.33
 131. LIGHTer – 3.32
 132. Skånes kommuner – 3.31
 133. Försvarsmakten – 3.31
 134. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.30
 135. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.30
 136. Universitetskanslers­ämbetet – 3.29
 137. Statistiska Centralbyrån – 3.29
 138. Läkemedels­verket – 3.29
 139. Försvarets materielverk – 3.29
 140. Sveriges domstolar – 3.26
 141. Folke Bernadotte­akademin – 3.26
 142. Smartare elektroniksystem – 3.25
 143. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.25
 144. Arbetsförmedlingen – 3.25
 145. Forskarskatte­nämnden – 3.25
 146. Boverket – 3.24
 147. Elsäkerhets­verket – 3.24
 148. Konkurrens­verket – 3.23
 149. Naturvårds­verket – 3.23
 150. BioInnovation – 3.22
 151. Lagrådet – 3.22
 152. Säkerhets­polisen – 3.21
 153. Riksdagen – 3.21
 154. Ekobrotts­myndigheten – 3.21
 155. Exportkredit­nämnden – 3.21
 156. Riksantikvarieämbetet – 3.20
 157. SIO Grafen – 3.19
 158. Sjätte AP-fonden – 3.18
 159. Statens Geotekniska Institut – 3.17
 160. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.17
 161. Patent- och registrerings­verket – 3.14
 162. Forskningsrådet Formas – 3.14
 163. Rymdstyrelsen – 3.14
 164. Inspektionen för strategiska produkter – 3.13
 165. Kommers­kollegium – 3.12
 166. Brottsoffer­myndigheten – 3.12
 167. Genteknik­nämnden – 3.12
 168. Revisors­inspektionen – 3.11
 169. Allmänna reklamations­nämnden – 3.10
 170. Statens tjänste­pensions­verk – 3.09
 171. Statens institutions­styrelse – 3.08
 172. Skatterätts­nämnden – 3.07
 173. Kulturrådet – 3.06
 174. Arbetsmiljö­verket – 3.04
 175. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.03
 176. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.03
 177. Livsmedels­verket – 3.03
 178. Skogsstyrelsen – 3.02
 179. Smart Built Environment – 3.01
 180. Statens Historiska Museer – 3.01
 181. Sveriges ambassader och konsulat – 3.01
 182. Fjärde AP-fonden – 3.01
 183. Justitie­ombudsmannen – 3.00
 184. Viable cities – 2.98
 185. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.98
 186. Ehälso­myndigheten – 2.96
 187. Inspektionen för vård och omsorg – 2.94
 188. Statens haveri­kommission – 2.91
 189. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.91
 190. Arbetsgivarverket – 2.90
 191. Kärnavfalls­fonden – 2.89
 192. Arbets­domstolen – 2.89
 193. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 2.85
 194. Kärnavfallsrådet – 2.83
 195. Riksarkivet – 2.83
 196. Energi­myndigheten – 2.82
 197. Sametinget – 2.79
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.72
 199. Re:Source – 2.71
 200. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.71
 201. Länstrafiken Kronoberg – 2.71
 202. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.67
 203. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.49
 204. Metalliska material – 2.40
Till toppen