Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Juli 2022 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

Juli 2022 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

Julis lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Julis topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.93
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.71
 3. Integritetsskydds­myndigheten – 4.71
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.63
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.60
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.55
 7. Bolagsverket – 4.54
 8. Folkhälso­myndigheten – 4.53
 9. Åklagar­myndigheten – 4.52
 10. Plikt- och prövningsverket – 4.52
 11. Statens fastighetsverk – 4.52
 12. Konstnärs­nämnden – 4.50
 13. eSamverka – 4.47
 14. Konsument­verket – 4.45
 15. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.41
 16. Institutet för språk och folkminnen – 4.41
 17. Kammar­kollegiet – 4.40
 18. Pensions­myndigheten – 4.38
 19. Svenska ILO-kommittén – 4.36
 20. Arvsfonden – 4.35
 21. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.35
 22. Vetenskaps­rådet – 4.35
 23. Spel­inspektionen – 4.34
 24. Nordiska Afrika­institutet – 4.34
 25. Havs och Vatten­myndigheten – 4.34
 26. Lantmäteriet – 4.33
 27. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.32
 28. Skolverket – 4.32
 29. Ekonomistyrnings­verket – 4.32
 30. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.29
 31. Transport­styrelsen – 4.29
 32. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.28
 33. Ekobrotts­myndigheten – 4.28
 34. Statens servicecenter – 4.28
 35. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.27
 36. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.27
 37. Forskarskatte­nämnden – 4.25
 38. Fortifikations­verket – 4.25
 39. Tillväxtverket – 4.24
 40. Kronofogden – 4.23
 41. Medlings­institutet – 4.23
 42. Kriminal­vården – 4.23
 43. Val­myndigheten – 4.23
 44. Arbetsmiljö­verket – 4.22
 45. Sveriges domstolar – 4.22
 46. Justitie­ombudsmannen – 4.21
 47. Internet of Things Sverige – 4.21
 48. Försäkringskassan – 4.21
 49. Riksrevisionen – 4.20
 50. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.20
 51. Höglandsförbundet – 4.20
 52. SWElife – 4.20
 53. Lagrådet – 4.20
 54. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.19
 55. Andra AP-fonden – 4.18
 56. Trafikverket – 4.18
 57. Skatterätts­nämnden – 4.18
 58. Barnombudsmannen – 4.17
 59. Boverket – 4.16
 60. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.16
 61. Inspektionen för vård och omsorg – 4.14
 62. Allmänna reklamations­nämnden – 4.13
 63. Rymdstyrelsen – 4.13
 64. Jämställdhets­myndigheten – 4.13
 65. Brottsoffer­myndigheten – 4.11
 66. Bokförings­nämnden – 4.11
 67. Justitie­kanslern – 4.10
 68. Svenska Institutet – 4.10
 69. Riksdagen – 4.10
 70. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.09
 71. Nämnden mot diskriminering – 4.09
 72. Trafikanalys – 4.07
 73. Göteborgs­regionen – 4.06
 74. Kemikalie­inspektionen – 4.06
 75. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.06
 76. Swedac – 4.05
 77. Sveriges författarfond – 4.04
 78. Naturvårds­verket – 4.04
 79. Post- och tele­styrelsen – 4.04
 80. Fjärde AP-fonden – 4.04
 81. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.04
 82. Kungliga biblioteket – 4.02
 83. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.01
 84. Upphandlings­myndigheten – 4.01
 85. Finanspolitiska rådet – 4.01
 86. VästKom – 4.01
 87. Boråsregionen – 4.01
 88. Riksbanken – 4.01
 89. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.00
 90. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.00
 91. Universitetskanslers­ämbetet – 4.00
 92. Inspektionen för strategiska produkter – 4.00
 93. Statistiska Centralbyrån – 3.99
 94. Ehälso­myndigheten – 3.99
 95. Smart Built Environment – 3.99
 96. Jordbruks­verket – 3.98
 97. Revisors­inspektionen – 3.98
 98. Första AP-fonden – 3.98
 99. Myndigheten för Kulturanalys – 3.97
 100. Statens tjänste­pensions­verk – 3.97
 101. Energimarknads­inspektionen – 3.97
 102. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.97
 103. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.97
 104. Tullverket – 3.96
 105. Luftfarts­verket – 3.96
 106. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.95
 107. Statens institutions­styrelse – 3.95
 108. Kärnavfalls­fonden – 3.95
 109. Käppala – 3.95
 110. Sveriges ambassader och konsulat – 3.95
 111. Myndigheten för delaktighet – 3.94
 112. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.94
 113. Total­försvarets forsknings­institut – 3.93
 114. Migrationsverket – 3.93
 115. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.90
 116. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.89
 117. Säkerhets­polisen – 3.89
 118. Socialstyrelsen – 3.87
 119. Swedish Mining Innovation – 3.86
 120. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.85
 121. Tredje AP-fonden – 3.85
 122. Svenska ESF-rådet – 3.85
 123. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.84
 124. Sjunde AP-fonden – 3.83
 125. Arbetsförmedlingen – 3.83
 126. Riksgälden – 3.83
 127. Riksantikvarieämbetet – 3.83
 128. Länsstyrelserna – 3.82
 129. Harpsunds­nämnden – 3.82
 130. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.82
 131. Svenska kraftnät – 3.82
 132. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.82
 133. Statens Historiska Museer – 3.81
 134. Skatteverket – 3.80
 135. Statens konstråd – 3.79
 136. Riksarkivet – 3.78
 137. Statskontoret – 3.77
 138. Livsmedels­verket – 3.76
 139. Finans­inspektionen – 3.75
 140. Statens haveri­kommission – 3.73
 141. Forskningsrådet Formas – 3.73
 142. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.71
 143. Arbetsgivarverket – 3.71
 144. Sjätte AP-fonden – 3.70
 145. Arbets­domstolen – 3.69
 146. Statens Geotekniska Institut – 3.69
 147. Kommers­kollegium – 3.68
 148. Etikprövnings­myndigheten – 3.68
 149. SIO Grafen – 3.67
 150. Överklagande­nämnden – 3.65
 151. InfraSweden – 3.64
 152. Elsäkerhets­verket – 3.63
 153. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.62
 154. Sameskol­styrelsen – 3.61
 155. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.61
 156. Läkemedels­verket – 3.60
 157. Statens person­adress­register – 3.60
 158. Regeringen – 3.59
 159. Skolforsknings­institutet – 3.58
 160. Institutet för rymdfysik – 3.58
 161. Rättsmedicinal­verket – 3.57
 162. Försvarets materielverk – 3.57
 163. InnovAir – 3.55
 164. Statens medieråd – 3.55
 165. Brotts­förebyggande rådet – 3.54
 166. Exportkredit­nämnden – 3.54
 167. Medtech4­Health – 3.54
 168. Genteknik­nämnden – 3.53
 169. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.53
 170. Konkurrens­verket – 3.52
 171. Patent- och registrerings­verket – 3.51
 172. Folke Bernadotte­akademin – 3.50
 173. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.49
 174. Försvarsmakten – 3.49
 175. BioInnovation – 3.48
 176. LIGHTer – 3.48
 177. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.48
 178. Kärnavfallsrådet – 3.48
 179. Kulturrådet – 3.47
 180. Inspektionen för social­försäkringen – 3.47
 181. Sjöfarts­verket – 3.46
 182. Metalliska material – 3.46
 183. Process­industriell IT och automation – 3.41
 184. Delegationen mot segregation – 3.41
 185. Skol­inspektionen – 3.39
 186. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.37
 187. Kust­bevakningen – 3.35
 188. Produktion2030 – 3.34
 189. Energi­myndigheten – 3.30
 190. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.29
 191. Smartare elektroniksystem – 3.29
 192. Drive Sweden – 3.27
 193. Skogsstyrelsen – 3.21
 194. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.20
 195. Fyrbodal – 3.17
 196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.10
 197. Re:Source – 3.08
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 3.08
 199. Skånes kommuner – 2.85
 200. Viable cities – 2.84
 201. Länstrafiken Kronoberg – 2.82
 202. Försvarets radioanstalt – 2.77
 203. Sametinget – 2.75

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.2 av 5.

 1. Polisen – 4.93
 2. Bolagsverket – 4.82
 3. Konjunktu­rinstitutet – 4.82
 4. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.82
 5. Tillväxtverket – 4.81
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 7. Plikt- och prövningsverket – 4.77
 8. Konsument­verket – 4.77
 9. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.77
 10. Havs och Vatten­myndigheten – 4.76
 11. Vetenskaps­rådet – 4.76
 12. Nordiska Afrika­institutet – 4.76
 13. Andra AP-fonden – 4.75
 14. Statens fastighetsverk – 4.73
 15. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 16. Kammar­kollegiet – 4.73
 17. eSamverka – 4.72
 18. Arvsfonden – 4.71
 19. Finanspolitiska rådet – 4.70
 20. Kriminal­vården – 4.69
 21. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 22. InnovAir – 4.66
 23. Universitetskanslers­ämbetet – 4.66
 24. VästKom – 4.66
 25. Harpsunds­nämnden – 4.64
 26. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.64
 27. Riksdagen – 4.63
 28. Integritetsskydds­myndigheten – 4.63
 29. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.62
 30. Göteborgs­regionen – 4.62
 31. Riksrevisionen – 4.62
 32. Drive Sweden – 4.61
 33. Upphandlings­myndigheten – 4.61
 34. Sjunde AP-fonden – 4.61
 35. Konstnärs­nämnden – 4.60
 36. InfraSweden – 4.59
 37. Jordbruks­verket – 4.59
 38. Statens medieråd – 4.59
 39. Fortifikations­verket – 4.59
 40. Forskarskatte­nämnden – 4.58
 41. Svenska Institutet – 4.57
 42. Kemikalie­inspektionen – 4.56
 43. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.55
 44. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.55
 45. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.55
 46. Bokförings­nämnden – 4.55
 47. Boråsregionen – 4.55
 48. BioInnovation – 4.54
 49. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.53
 50. Boverket – 4.52
 51. Statens servicecenter – 4.49
 52. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.49
 53. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.49
 54. Polarforsknings­sekretariatet – 4.49
 55. Energimarknads­inspektionen – 4.49
 56. Fjärde AP-fonden – 4.49
 57. Delegationen mot segregation – 4.49
 58. Process­industriell IT och automation – 4.48
 59. Skatterätts­nämnden – 4.47
 60. Swedish Mining Innovation – 4.46
 61. Internet of Things Sverige – 4.46
 62. Sveriges ambassader och konsulat – 4.46
 63. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.46
 64. Statens haveri­kommission – 4.44
 65. Justitie­ombudsmannen – 4.44
 66. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.43
 67. Säkerhets­polisen – 4.43
 68. Kärnavfalls­fonden – 4.41
 69. Ekonomistyrnings­verket – 4.41
 70. Barnombudsmannen – 4.40
 71. Försäkringskassan – 4.40
 72. SWElife – 4.39
 73. Kronofogden – 4.39
 74. Val­myndigheten – 4.39
 75. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.39
 76. Sameskol­styrelsen – 4.39
 77. Svenska ILO-kommittén – 4.38
 78. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.38
 79. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.37
 80. Skolforsknings­institutet – 4.37
 81. Kungliga biblioteket – 4.36
 82. Naturvårds­verket – 4.36
 83. Första AP-fonden – 4.36
 84. Lantmäteriet – 4.35
 85. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.34
 86. Trafikverket – 4.34
 87. Sjätte AP-fonden – 4.34
 88. Migrationsverket – 4.31
 89. Medlings­institutet – 4.31
 90. Arbetsgivarverket – 4.31
 91. Statens Historiska Museer – 4.29
 92. Trafikanalys – 4.28
 93. Swedac – 4.28
 94. Svenska ESF-rådet – 4.27
 95. Luftfarts­verket – 4.27
 96. Myndigheten för delaktighet – 4.27
 97. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 98. Höglandsförbundet – 4.26
 99. Tredje AP-fonden – 4.25
 100. Folke Bernadotte­akademin – 4.24
 101. Medtech4­Health – 4.23
 102. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 103. Riksantikvarieämbetet – 4.21
 104. Åklagar­myndigheten – 4.21
 105. Justitie­kanslern – 4.19
 106. LIGHTer – 4.17
 107. Folkhälso­myndigheten – 4.17
 108. Revisors­inspektionen – 4.17
 109. Regeringen – 4.16
 110. Statskontoret – 4.15
 111. Statens konstråd – 4.14
 112. Skatteverket – 4.14
 113. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.12
 114. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.09
 115. Kärnavfallsrådet – 4.09
 116. Energi­myndigheten – 4.08
 117. Riksarkivet – 4.08
 118. Jämställdhets­myndigheten – 4.06
 119. Institutet för rymdfysik – 4.05
 120. Statens tjänste­pensions­verk – 4.04
 121. Sveriges författarfond – 4.04
 122. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.03
 123. Forskningsrådet Formas – 4.03
 124. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.02
 125. Kommers­kollegium – 4.02
 126. Post- och tele­styrelsen – 4.02
 127. Inspektionen för vård och omsorg – 4.01
 128. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.01
 129. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 130. Arbets­domstolen – 3.99
 131. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.98
 132. Produktion2030 – 3.97
 133. Sametinget – 3.96
 134. Total­försvarets forsknings­institut – 3.94
 135. Skolverket – 3.93
 136. Genteknik­nämnden – 3.93
 137. SIO Grafen – 3.92
 138. Läkemedels­verket – 3.92
 139. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.91
 140. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.91
 141. Smartare elektroniksystem – 3.90
 142. Arbetsförmedlingen – 3.90
 143. Elsäkerhets­verket – 3.90
 144. Försvarsmakten – 3.90
 145. Statens Geotekniska Institut – 3.87
 146. Konkurrens­verket – 3.87
 147. Tullverket – 3.86
 148. Ehälso­myndigheten – 3.86
 149. Finans­inspektionen – 3.85
 150. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.84
 151. Riksbanken – 3.84
 152. Patent- och registrerings­verket – 3.84
 153. Länsstyrelserna – 3.83
 154. Transport­styrelsen – 3.83
 155. Spel­inspektionen – 3.82
 156. Re:Source – 3.80
 157. Försvarets materielverk – 3.80
 158. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.79
 159. Socialstyrelsen – 3.75
 160. Statistiska Centralbyrån – 3.75
 161. Sveriges domstolar – 3.75
 162. Pensions­myndigheten – 3.74
 163. Inspektionen för strategiska produkter – 3.73
 164. Brottsoffer­myndigheten – 3.73
 165. Käppala – 3.72
 166. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.71
 167. Ekobrotts­myndigheten – 3.71
 168. Smart Built Environment – 3.70
 169. Lagrådet – 3.69
 170. Riksgälden – 3.68
 171. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.68
 172. Statens institutions­styrelse – 3.66
 173. Viable cities – 3.65
 174. Allmänna reklamations­nämnden – 3.65
 175. Exportkredit­nämnden – 3.65
 176. Inspektionen för social­försäkringen – 3.64
 177. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 178. Svenska kraftnät – 3.63
 179. Fyrbodal – 3.62
 180. Etikprövnings­myndigheten – 3.61
 181. Överklagande­nämnden – 3.60
 182. Brotts­förebyggande rådet – 3.58
 183. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.58
 184. Skogsstyrelsen – 3.58
 185. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.57
 186. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 187. Länstrafiken Kronoberg – 3.52
 188. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.51
 189. Livsmedels­verket – 3.51
 190. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.50
 191. Skol­inspektionen – 3.50
 192. Nämnden mot diskriminering – 3.50
 193. Kulturrådet – 3.48
 194. Metalliska material – 3.47
 195. Kust­bevakningen – 3.45
 196. Rymdstyrelsen – 3.40
 197. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.39
 198. Statens person­adress­register – 3.26
 199. Sjöfarts­verket – 3.23
 200. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.13
 201. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.85
 202. Försvarets radioanstalt – 2.61
 203. Skånes kommuner – 2.33

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Bolagsverket – 5.00
 2. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 3. Statens fastighetsverk – 5.00
 4. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 5. Statens servicecenter – 5.00
 6. Skolverket – 5.00
 7. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 8. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 9. Kammar­kollegiet – 5.00
 10. Konsument­verket – 5.00
 11. Riksdagen – 5.00
 12. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 13. Lagrådet – 5.00
 14. Socialstyrelsen – 5.00
 15. Åklagar­myndigheten – 5.00
 16. Käppala – 5.00
 17. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 18. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 19. Allmänna reklamations­nämnden – 5.00
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 21. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 22. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 23. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 24. Göteborgs­regionen – 5.00
 25. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 26. Polisen – 5.00
 27. Försäkringskassan – 5.00
 28. Rymdstyrelsen – 5.00
 29. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 30. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 31. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 32. Kriminal­vården – 4.97
 33. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 34. Spel­inspektionen – 4.97
 35. Myndigheten för delaktighet – 4.97
 36. Höglandsförbundet – 4.95
 37. Arbetsmiljö­verket – 4.93
 38. eSamverka – 4.93
 39. Upphandlings­myndigheten – 4.90
 40. Svenska kraftnät – 4.88
 41. Tillväxtverket – 4.88
 42. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.87
 43. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.85
 44. Smart Built Environment – 4.68
 45. Boverket – 4.67
 46. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 47. Justitie­kanslern – 4.67
 48. Svenska Institutet – 4.67
 49. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.67
 50. Kemikalie­inspektionen – 4.67
 51. Plikt- och prövningsverket – 4.67
 52. Trafikanalys – 4.67
 53. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.67
 54. Statistiska Centralbyrån – 4.67
 55. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.67
 56. Transport­styrelsen – 4.67
 57. Arvsfonden – 4.67
 58. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 59. Ekobrotts­myndigheten – 4.67
 60. Riksrevisionen – 4.67
 61. Lantmäteriet – 4.63
 62. Sveriges domstolar – 4.63
 63. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.63
 64. Fortifikations­verket – 4.63
 65. Säkerhets­polisen – 4.62
 66. Jämställdhets­myndigheten – 4.60
 67. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 68. Kungliga biblioteket – 4.55
 69. Pensions­myndigheten – 4.55
 70. Elsäkerhets­verket – 4.55
 71. Universitetskanslers­ämbetet – 4.53
 72. Konstnärs­nämnden – 4.33
 73. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 74. Luftfarts­verket – 4.33
 75. Trafikverket – 4.33
 76. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.33
 77. Medlings­institutet – 4.33
 78. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.33
 79. Brottsoffer­myndigheten – 4.33
 80. Statens person­adress­register – 4.32
 81. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 82. Livsmedels­verket – 4.32
 83. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 84. Vetenskaps­rådet – 4.30
 85. Barnombudsmannen – 4.30
 86. Andra AP-fonden – 4.30
 87. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 88. Riksgälden – 4.30
 89. Sameskol­styrelsen – 4.30
 90. Kommers­kollegium – 4.27
 91. Tullverket – 4.27
 92. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.27
 93. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 94. Försvarets materielverk – 4.25
 95. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 96. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 97. Justitie­ombudsmannen – 4.22
 98. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 99. Statskontoret – 4.18
 100. Kust­bevakningen – 4.18
 101. Inspektionen för strategiska produkter – 4.17
 102. Skatterätts­nämnden – 4.13
 103. Brotts­förebyggande rådet – 4.10
 104. Genteknik­nämnden – 4.08
 105. Naturvårds­verket – 4.05
 106. Statens tjänste­pensions­verk – 4.00
 107. Migrationsverket – 4.00
 108. Kronofogden – 4.00
 109. Skatteverket – 4.00
 110. Val­myndigheten – 4.00
 111. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 112. Ehälso­myndigheten – 4.00
 113. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 114. Statens konstråd – 3.98
 115. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.98
 116. Jordbruks­verket – 3.97
 117. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.97
 118. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.97
 119. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 120. Arbetsförmedlingen – 3.97
 121. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 122. Forskningsrådet Formas – 3.97
 123. SWElife – 3.95
 124. Bokförings­nämnden – 3.95
 125. Tredje AP-fonden – 3.93
 126. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.88
 127. Statens institutions­styrelse – 3.88
 128. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.88
 129. Riksarkivet – 3.88
 130. Swedac – 3.87
 131. Finans­inspektionen – 3.87
 132. Försvarsmakten – 3.85
 133. Delegationen mot segregation – 3.83
 134. Sveriges författarfond – 3.80
 135. Arbetsgivarverket – 3.80
 136. Konkurrens­verket – 3.77
 137. Kulturrådet – 3.75
 138. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 139. Exportkredit­nämnden – 3.73
 140. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.70
 141. Kärnavfallsrådet – 3.70
 142. Skogsstyrelsen – 3.68
 143. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 144. Energimarknads­inspektionen – 3.67
 145. Regeringen – 3.67
 146. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.67
 147. Första AP-fonden – 3.65
 148. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.63
 149. Svenska ESF-rådet – 3.63
 150. Riksbanken – 3.63
 151. Boråsregionen – 3.63
 152. Arbets­domstolen – 3.62
 153. Statens medieråd – 3.60
 154. Skolforsknings­institutet – 3.60
 155. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.60
 156. Energi­myndigheten – 3.58
 157. Fjärde AP-fonden – 3.58
 158. Harpsunds­nämnden – 3.55
 159. Folke Bernadotte­akademin – 3.55
 160. Skol­inspektionen – 3.53
 161. Polarforsknings­sekretariatet – 3.53
 162. Statens haveri­kommission – 3.52
 163. Smartare elektroniksystem – 3.52
 164. VästKom – 3.52
 165. SIO Grafen – 3.50
 166. Process­industriell IT och automation – 3.50
 167. Re:Source – 3.47
 168. Drive Sweden – 3.45
 169. Internet of Things Sverige – 3.45
 170. Institutet för rymdfysik – 3.45
 171. Statens Historiska Museer – 3.45
 172. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 173. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 174. LIGHTer – 3.42
 175. Viable cities – 3.42
 176. Sjätte AP-fonden – 3.37
 177. Fyrbodal – 3.35
 178. InnovAir – 3.33
 179. InfraSweden – 3.33
 180. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 181. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 182. Swedish Mining Innovation – 3.22
 183. Finanspolitiska rådet – 3.22
 184. Revisors­inspektionen – 3.22
 185. BioInnovation – 3.20
 186. Patent- och registrerings­verket – 3.15
 187. Sveriges ambassader och konsulat – 3.13
 188. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 189. Länsstyrelserna – 3.07
 190. Produktion2030 – 3.05
 191. Länstrafiken Kronoberg – 2.98
 192. Överklagande­nämnden – 2.98
 193. Medtech4­Health – 2.95
 194. Metalliska material – 2.88
 195. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 196. Läkemedels­verket – 2.78
 197. Sjunde AP-fonden – 2.78
 198. Sametinget – 2.77
 199. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.67
 200. Sjöfarts­verket – 2.63
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.38
 202. Försvarets radioanstalt – 1.88
 203. Skånes kommuner – 1.72

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i juli 2022.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Åklagar­myndigheten – 4.75
 2. Andra AP-fonden – 4.74
 3. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 4. Justitie­ombudsmannen – 4.65
 5. SWElife – 4.64
 6. Arbets­domstolen – 4.58
 7. Konstnärs­nämnden – 4.53
 8. Folkhälso­myndigheten – 4.52
 9. Nämnden mot diskriminering – 4.50
 10. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.44
 11. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.42
 12. Sveriges ambassader och konsulat – 4.40
 13. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.39
 14. Polisen – 4.39
 15. Svenska ILO-kommittén – 4.38
 16. Kärnavfalls­fonden – 4.37
 17. Finanspolitiska rådet – 4.35
 18. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.34
 19. Fjärde AP-fonden – 4.33
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 4.32
 21. Barnombudsmannen – 4.31
 22. Sveriges författarfond – 4.30
 23. Konsument­verket – 4.30
 24. Ekobrotts­myndigheten – 4.29
 25. Medlings­institutet – 4.28
 26. Jämställdhets­myndigheten – 4.25
 27. Sjunde AP-fonden – 4.24
 28. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.22
 29. Integritetsskydds­myndigheten – 4.22
 30. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.20
 31. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.20
 32. Spel­inspektionen – 4.17
 33. Bokförings­nämnden – 4.17
 34. Statistiska Centralbyrån – 4.15
 35. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.15
 36. Första AP-fonden – 4.15
 37. Revisors­inspektionen – 4.13
 38. Internet of Things Sverige – 4.12
 39. Statens Historiska Museer – 4.12
 40. Forskarskatte­nämnden – 4.12
 41. Statens fastighetsverk – 4.11
 42. Transport­styrelsen – 4.11
 43. LIGHTer – 4.10
 44. Naturvårds­verket – 4.09
 45. Tredje AP-fonden – 4.09
 46. Skatterätts­nämnden – 4.09
 47. Riksbanken – 4.08
 48. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.08
 49. Boverket – 4.07
 50. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.04
 51. Allmänna reklamations­nämnden – 4.04
 52. Kronofogden – 4.03
 53. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.03
 54. Sveriges domstolar – 4.03
 55. Trafikverket – 4.00
 56. Brottsoffer­myndigheten – 4.00
 57. Riksarkivet – 4.00
 58. Sameskol­styrelsen – 3.99
 59. Val­myndigheten – 3.98
 60. Arbetsmiljö­verket – 3.97
 61. Rymdstyrelsen – 3.97
 62. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.96
 63. Inspektionen för strategiska produkter – 3.95
 64. Statens konstråd – 3.94
 65. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.94
 66. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.94
 67. Smart Built Environment – 3.93
 68. Länsstyrelserna – 3.92
 69. Plikt- och prövningsverket – 3.90
 70. Pensions­myndigheten – 3.90
 71. eSamverka – 3.90
 72. Havs och Vatten­myndigheten – 3.89
 73. Upphandlings­myndigheten – 3.88
 74. Metalliska material – 3.87
 75. Swedish Mining Innovation – 3.86
 76. Lantmäteriet – 3.86
 77. Konkurrens­verket – 3.86
 78. Post- och tele­styrelsen – 3.86
 79. Etikprövnings­myndigheten – 3.86
 80. Fortifikations­verket – 3.86
 81. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.86
 82. Statens institutions­styrelse – 3.85
 83. Inspektionen för vård och omsorg – 3.85
 84. Swedac – 3.84
 85. Statens Geotekniska Institut – 3.83
 86. Luftfarts­verket – 3.83
 87. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.82
 88. Arbetsgivarverket – 3.82
 89. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.82
 90. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.81
 91. Ekonomistyrnings­verket – 3.80
 92. BioInnovation – 3.79
 93. Statens tjänste­pensions­verk – 3.79
 94. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.79
 95. Statskontoret – 3.78
 96. Skolforsknings­institutet – 3.78
 97. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.78
 98. Kriminal­vården – 3.77
 99. Trafikanalys – 3.75
 100. Harpsunds­nämnden – 3.73
 101. Vetenskaps­rådet – 3.73
 102. Ehälso­myndigheten – 3.73
 103. Sjöfarts­verket – 3.71
 104. Lagrådet – 3.70
 105. VästKom – 3.70
 106. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.69
 107. Höglandsförbundet – 3.68
 108. Försvarets materielverk – 3.68
 109. Kemikalie­inspektionen – 3.67
 110. Konjunktu­rinstitutet – 3.67
 111. Riksdagen – 3.67
 112. Bolagsverket – 3.66
 113. Säkerhets­polisen – 3.65
 114. Statens haveri­kommission – 3.63
 115. Svenska Institutet – 3.63
 116. Tullverket – 3.62
 117. Skånes kommuner – 3.62
 118. Myndigheten för Kulturanalys – 3.62
 119. Institutet för språk och folkminnen – 3.61
 120. Rättsmedicinal­verket – 3.61
 121. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.60
 122. Göteborgs­regionen – 3.60
 123. Boråsregionen – 3.60
 124. Kommers­kollegium – 3.59
 125. Folke Bernadotte­akademin – 3.58
 126. Energi­myndigheten – 3.57
 127. Kammar­kollegiet – 3.57
 128. Riksantikvarieämbetet – 3.57
 129. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.57
 130. Justitie­kanslern – 3.55
 131. Finans­inspektionen – 3.55
 132. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.55
 133. Käppala – 3.54
 134. Delegationen mot segregation – 3.54
 135. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.51
 136. Patent- och registrerings­verket – 3.51
 137. Svenska ESF-rådet – 3.50
 138. Skatteverket – 3.50
 139. Livsmedels­verket – 3.48
 140. Överklagande­nämnden – 3.48
 141. Tillväxtverket – 3.45
 142. Sjätte AP-fonden – 3.45
 143. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.44
 144. Regeringen – 3.43
 145. Re:Source – 3.42
 146. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.41
 147. Skolverket – 3.40
 148. Arvsfonden – 3.40
 149. Riksrevisionen – 3.40
 150. Kärnavfallsrådet – 3.39
 151. Drive Sweden – 3.38
 152. Elsäkerhets­verket – 3.38
 153. Riksgälden – 3.38
 154. SIO Grafen – 3.36
 155. Jordbruks­verket – 3.35
 156. Energimarknads­inspektionen – 3.35
 157. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.34
 158. Svenska kraftnät – 3.33
 159. Universitetskanslers­ämbetet – 3.33
 160. Läkemedels­verket – 3.33
 161. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.33
 162. Exportkredit­nämnden – 3.32
 163. Kungliga biblioteket – 3.31
 164. Myndigheten för delaktighet – 3.30
 165. Statens person­adress­register – 3.29
 166. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.29
 167. Statens servicecenter – 3.28
 168. Kust­bevakningen – 3.28
 169. Skol­inspektionen – 3.27
 170. Försvarsmakten – 3.27
 171. Nordiska Afrika­institutet – 3.26
 172. Fyrbodal – 3.26
 173. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.24
 174. Migrationsverket – 3.23
 175. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.22
 176. Produktion2030 – 3.20
 177. Total­försvarets forsknings­institut – 3.20
 178. Arbetsförmedlingen – 3.20
 179. Forskningsrådet Formas – 3.16
 180. Statens medieråd – 3.13
 181. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.13
 182. Genteknik­nämnden – 3.13
 183. InfraSweden – 3.12
 184. Kulturrådet – 3.12
 185. InnovAir – 3.09
 186. Medtech4­Health – 3.09
 187. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.08
 188. Brotts­förebyggande rådet – 3.02
 189. Försäkringskassan – 3.01
 190. Institutet för rymdfysik – 2.99
 191. Försvarets radioanstalt – 2.91
 192. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.90
 193. Process­industriell IT och automation – 2.89
 194. Polarforsknings­sekretariatet – 2.89
 195. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.85
 196. Socialstyrelsen – 2.82
 197. Länstrafiken Kronoberg – 2.58
 198. Smartare elektroniksystem – 2.56
 199. Sametinget – 2.52
 200. Skogsstyrelsen – 2.52
 201. Viable cities – 2.31
 202. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.19
 203. Inspektionen för social­försäkringen – 2.19

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.6 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Pensions­myndigheten – 4.88
 3. Plikt- och prövningsverket – 4.83
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 5. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.76
 6. Institutet för språk och folkminnen – 4.74
 7. Arvsfonden – 4.73
 8. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 9. Boråsregionen – 4.69
 10. eSamverka – 4.66
 11. Energimarknads­inspektionen – 4.66
 12. Göteborgs­regionen – 4.64
 13. Statens medieråd – 4.59
 14. Bolagsverket – 4.57
 15. Vetenskaps­rådet – 4.57
 16. Riksrevisionen – 4.57
 17. Kammar­kollegiet – 4.54
 18. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 19. VästKom – 4.52
 20. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 21. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.49
 22. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.46
 23. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.46
 24. Havs och Vatten­myndigheten – 4.44
 25. Åklagar­myndigheten – 4.43
 26. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.39
 27. Statens fastighetsverk – 4.37
 28. Inspektionen för social­försäkringen – 4.31
 29. Riksdagen – 4.30
 30. Institutet för rymdfysik – 4.28
 31. Tillväxtverket – 4.25
 32. Medlings­institutet – 4.23
 33. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.20
 34. Fortifikations­verket – 4.16
 35. Finanspolitiska rådet – 4.09
 36. Konstnärs­nämnden – 4.06
 37. Andra AP-fonden – 4.06
 38. Finans­inspektionen – 4.05
 39. Swedac – 4.02
 40. Universitetskanslers­ämbetet – 3.99
 41. Forskningsrådet Formas – 3.99
 42. Internet of Things Sverige – 3.98
 43. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.94
 44. Trafikanalys – 3.91
 45. Myndigheten för Kulturanalys – 3.91
 46. Jämställdhets­myndigheten – 3.90
 47. SWElife – 3.89
 48. Myndigheten för psykologiskt försvar – 3.89
 49. Länsstyrelserna – 3.88
 50. InnovAir – 3.86
 51. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.86
 52. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 53. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.83
 54. Försäkringskassan – 3.83
 55. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.81
 56. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.79
 57. Kriminal­vården – 3.78
 58. Svenska ILO-kommittén – 3.77
 59. Sveriges författarfond – 3.77
 60. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.77
 61. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 62. Konsument­verket – 3.74
 63. Myndigheten för press, radio och tv – 3.74
 64. Skol­inspektionen – 3.73
 65. Riksgälden – 3.73
 66. Överklagande­nämnden – 3.73
 67. Lantmäteriet – 3.72
 68. Käppala – 3.72
 69. Justitie­kanslern – 3.70
 70. Trafikverket – 3.70
 71. Swedish Mining Innovation – 3.68
 72. Nämnden mot diskriminering – 3.68
 73. InfraSweden – 3.67
 74. Produktion2030 – 3.67
 75. Statens servicecenter – 3.67
 76. Statskontoret – 3.65
 77. Val­myndigheten – 3.65
 78. Rättsmedicinal­verket – 3.64
 79. Sameskol­styrelsen – 3.64
 80. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 81. Fjärde AP-fonden – 3.62
 82. Migrationsverket – 3.61
 83. Tullverket – 3.61
 84. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 85. Höglandsförbundet – 3.60
 86. Skolforsknings­institutet – 3.59
 87. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.59
 88. Luftfarts­verket – 3.58
 89. Tredje AP-fonden – 3.56
 90. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.55
 91. Kärnavfalls­fonden – 3.55
 92. Kronofogden – 3.52
 93. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.52
 94. Statens konstråd – 3.51
 95. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.51
 96. Spel­inspektionen – 3.50
 97. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.50
 98. Process­industriell IT och automation – 3.49
 99. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.49
 100. Harpsunds­nämnden – 3.48
 101. Skolverket – 3.48
 102. Etikprövnings­myndigheten – 3.48
 103. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.47
 104. Svenska ESF-rådet – 3.47
 105. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.47
 106. Svenska kraftnät – 3.46
 107. Riksbanken – 3.46
 108. Folkhälso­myndigheten – 3.46
 109. Transport­styrelsen – 3.45
 110. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.45
 111. Kust­bevakningen – 3.44
 112. Socialstyrelsen – 3.44
 113. Fyrbodal – 3.44
 114. Försvarets radioanstalt – 3.44
 115. Barnombudsmannen – 3.43
 116. Svenska Institutet – 3.41
 117. Medtech4­Health – 3.40
 118. Kungliga biblioteket – 3.40
 119. Ehälso­myndigheten – 3.40
 120. Sjunde AP-fonden – 3.40
 121. Upphandlings­myndigheten – 3.39
 122. Boverket – 3.37
 123. Drive Sweden – 3.37
 124. Skatteverket – 3.37
 125. Jordbruks­verket – 3.36
 126. Regeringen – 3.36
 127. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.36
 128. Sjöfarts­verket – 3.36
 129. Statens person­adress­register – 3.35
 130. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.35
 131. Ekobrotts­myndigheten – 3.34
 132. Delegationen mot segregation – 3.34
 133. Myndigheten för delaktighet – 3.33
 134. Bokförings­nämnden – 3.33
 135. Brotts­förebyggande rådet – 3.33
 136. Första AP-fonden – 3.33
 137. LIGHTer – 3.32
 138. Skånes kommuner – 3.31
 139. Läkemedels­verket – 3.31
 140. Försvarsmakten – 3.31
 141. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.30
 142. Statistiska Centralbyrån – 3.30
 143. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.30
 144. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.29
 145. Försvarets materielverk – 3.29
 146. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.28
 147. Sveriges domstolar – 3.26
 148. Folke Bernadotte­akademin – 3.26
 149. Smartare elektroniksystem – 3.25
 150. Kemikalie­inspektionen – 3.25
 151. Arbetsförmedlingen – 3.25
 152. Forskarskatte­nämnden – 3.25
 153. Elsäkerhets­verket – 3.24
 154. Naturvårds­verket – 3.23
 155. Genteknik­nämnden – 3.23
 156. BioInnovation – 3.22
 157. Lagrådet – 3.22
 158. Exportkredit­nämnden – 3.22
 159. Säkerhets­polisen – 3.21
 160. Riksantikvarieämbetet – 3.20
 161. SIO Grafen – 3.19
 162. Brottsoffer­myndigheten – 3.19
 163. Sjätte AP-fonden – 3.18
 164. Patent- och registrerings­verket – 3.14
 165. Rymdstyrelsen – 3.14
 166. Inspektionen för strategiska produkter – 3.13
 167. Statens Geotekniska Institut – 3.12
 168. Statens tjänste­pensions­verk – 3.12
 169. Kommers­kollegium – 3.12
 170. Kulturrådet – 3.11
 171. Revisors­inspektionen – 3.11
 172. Allmänna reklamations­nämnden – 3.10
 173. Statens institutions­styrelse – 3.08
 174. Skatterätts­nämnden – 3.08
 175. Konkurrens­verket – 3.06
 176. Arbetsmiljö­verket – 3.05
 177. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.04
 178. Livsmedels­verket – 3.03
 179. Skogsstyrelsen – 3.02
 180. Smart Built Environment – 3.01
 181. Statens Historiska Museer – 3.01
 182. Sveriges ambassader och konsulat – 3.01
 183. Justitie­ombudsmannen – 3.00
 184. Viable cities – 2.98
 185. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.98
 186. Riksarkivet – 2.96
 187. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.95
 188. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.94
 189. Inspektionen för vård och omsorg – 2.94
 190. Statens haveri­kommission – 2.92
 191. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.91
 192. Arbetsgivarverket – 2.90
 193. Arbets­domstolen – 2.85
 194. Kärnavfallsrådet – 2.83
 195. Energi­myndigheten – 2.82
 196. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.80
 197. Sametinget – 2.79
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.76
 199. Re:Source – 2.71
 200. Länstrafiken Kronoberg – 2.71
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.67
 202. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.51
 203. Metalliska material – 2.40

5 senaste rapporterna

Till toppen