Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under augusti, 2022?

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under augusti, 2022?

Jämförelse över hur övrig offentlig sektors webbplatser under augusti står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Augustis topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.93
 2. Integritetsskydds­myndigheten – 4.72
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.68
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.64
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.55
 6. Konjunktu­rinstitutet – 4.54
 7. Folkhälso­myndigheten – 4.54
 8. Plikt- och prövningsverket – 4.53
 9. Bolagsverket – 4.52
 10. Åklagar­myndigheten – 4.52
 11. Konstnärs­nämnden – 4.52
 12. Statens fastighetsverk – 4.50
 13. Institutet för språk och folkminnen – 4.47
 14. eSamverka – 4.45
 15. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.43
 16. Konsument­verket – 4.41
 17. Arvsfonden – 4.39
 18. Pensions­myndigheten – 4.39
 19. Svenska ILO-kommittén – 4.37
 20. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.35
 21. Skolverket – 4.35
 22. Nordiska Afrika­institutet – 4.33
 23. Vetenskaps­rådet – 4.33
 24. Kammar­kollegiet – 4.33
 25. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.32
 26. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.31
 27. Lantmäteriet – 4.30
 28. Arbetsmiljö­verket – 4.29
 29. Ekobrotts­myndigheten – 4.29
 30. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.29
 31. Spel­inspektionen – 4.29
 32. Havs och Vatten­myndigheten – 4.28
 33. Transport­styrelsen – 4.27
 34. Fortifikations­verket – 4.26
 35. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.25
 36. Forskarskatte­nämnden – 4.25
 37. Höglandsförbundet – 4.25
 38. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.25
 39. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.24
 40. Statens servicecenter – 4.24
 41. Ekonomistyrnings­verket – 4.23
 42. Kronofogden – 4.23
 43. Medlings­institutet – 4.23
 44. SWElife – 4.22
 45. Skatterätts­nämnden – 4.22
 46. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.21
 47. Boverket – 4.21
 48. Tillväxtverket – 4.21
 49. Riksrevisionen – 4.20
 50. Internet of Things Sverige – 4.20
 51. Sveriges domstolar – 4.20
 52. Kriminal­vården – 4.19
 53. Justitie­kanslern – 4.18
 54. Trafikverket – 4.17
 55. Barnombudsmannen – 4.17
 56. Val­myndigheten – 4.17
 57. Nämnden mot diskriminering – 4.16
 58. Justitie­ombudsmannen – 4.16
 59. Försäkringskassan – 4.15
 60. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.15
 61. Allmänna reklamations­nämnden – 4.14
 62. Inspektionen för vård och omsorg – 4.12
 63. Boråsregionen – 4.11
 64. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.10
 65. Riksdagen – 4.10
 66. Andra AP-fonden – 4.09
 67. Jämställdhets­myndigheten – 4.09
 68. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.09
 69. Lagrådet – 4.08
 70. Fjärde AP-fonden – 4.08
 71. Kemikalie­inspektionen – 4.08
 72. Brottsoffer­myndigheten – 4.07
 73. Svenska Institutet – 4.07
 74. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.06
 75. Sveriges författarfond – 4.05
 76. Rymdstyrelsen – 4.05
 77. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.04
 78. Trafikanalys – 4.03
 79. Inspektionen för strategiska produkter – 4.02
 80. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.02
 81. Bokförings­nämnden – 4.02
 82. Göteborgs­regionen – 4.01
 83. Finanspolitiska rådet – 4.01
 84. VästKom – 4.01
 85. Universitetskanslers­ämbetet – 4.00
 86. Riksbanken – 4.00
 87. Statens institutions­styrelse – 4.00
 88. Swedac – 4.00
 89. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.99
 90. Kungliga biblioteket – 3.99
 91. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.99
 92. Myndigheten för Kulturanalys – 3.98
 93. Ehälso­myndigheten – 3.98
 94. Upphandlings­myndigheten – 3.97
 95. Revisors­inspektionen – 3.97
 96. Energimarknads­inspektionen – 3.97
 97. Jordbruks­verket – 3.97
 98. Käppala – 3.97
 99. Statens tjänste­pensions­verk – 3.96
 100. Kärnavfalls­fonden – 3.96
 101. Myndigheten för delaktighet – 3.96
 102. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.95
 103. Smart Built Environment – 3.94
 104. Sveriges ambassader och konsulat – 3.94
 105. Total­försvarets forsknings­institut – 3.94
 106. Statskontoret – 3.93
 107. Tullverket – 3.92
 108. Första AP-fonden – 3.92
 109. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.92
 110. Arbetsförmedlingen – 3.91
 111. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.91
 112. Post- och tele­styrelsen – 3.91
 113. Migrationsverket – 3.90
 114. Luftfarts­verket – 3.90
 115. Säkerhets­polisen – 3.90
 116. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.90
 117. Naturvårds­verket – 3.89
 118. Sjunde AP-fonden – 3.89
 119. Tredje AP-fonden – 3.89
 120. Statistiska Centralbyrån – 3.89
 121. Socialstyrelsen – 3.87
 122. Riksantikvarieämbetet – 3.87
 123. Svenska ESF-rådet – 3.87
 124. Swedish Mining Innovation – 3.86
 125. Riksgälden – 3.85
 126. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.85
 127. Statens konstråd – 3.85
 128. SIO Grafen – 3.84
 129. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.84
 130. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.84
 131. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.83
 132. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.82
 133. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.82
 134. Harpsunds­nämnden – 3.81
 135. Statens Historiska Museer – 3.80
 136. Svenska kraftnät – 3.78
 137. Skatteverket – 3.78
 138. Livsmedels­verket – 3.77
 139. Sjöfarts­verket – 3.77
 140. Statens haveri­kommission – 3.76
 141. Riksarkivet – 3.75
 142. Metalliska material – 3.74
 143. InfraSweden – 3.71
 144. Länsstyrelserna – 3.71
 145. Arbetsgivarverket – 3.70
 146. Arbets­domstolen – 3.69
 147. Forskningsrådet Formas – 3.69
 148. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.68
 149. Överklagande­nämnden – 3.68
 150. Inspektionen för social­försäkringen – 3.68
 151. Brotts­förebyggande rådet – 3.67
 152. Statens Geotekniska Institut – 3.67
 153. Elsäkerhets­verket – 3.67
 154. Institutet för rymdfysik – 3.65
 155. Kommers­kollegium – 3.65
 156. Statens medieråd – 3.64
 157. Sjätte AP-fonden – 3.64
 158. Etikprövnings­myndigheten – 3.62
 159. Finans­inspektionen – 3.62
 160. Läkemedels­verket – 3.60
 161. Statens person­adress­register – 3.59
 162. Skolforsknings­institutet – 3.59
 163. Patent- och registrerings­verket – 3.58
 164. InnovAir – 3.58
 165. Försvarets materielverk – 3.58
 166. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 167. Konkurrens­verket – 3.55
 168. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.55
 169. Genteknik­nämnden – 3.54
 170. Medtech4­Health – 3.53
 171. Exportkredit­nämnden – 3.53
 172. Sameskol­styrelsen – 3.52
 173. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.52
 174. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.51
 175. Försvarsmakten – 3.50
 176. Kulturrådet – 3.49
 177. Kärnavfallsrådet – 3.48
 178. BioInnovation – 3.48
 179. Kust­bevakningen – 3.47
 180. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.45
 181. LIGHTer – 3.45
 182. Regeringen – 3.43
 183. Folke Bernadotte­akademin – 3.42
 184. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.39
 185. Skol­inspektionen – 3.39
 186. Delegationen mot segregation – 3.36
 187. Smartare elektroniksystem – 3.36
 188. Energi­myndigheten – 3.35
 189. Process­industriell IT och automation – 3.34
 190. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.27
 191. Skogsstyrelsen – 3.27
 192. Produktion2030 – 3.22
 193. Drive Sweden – 3.20
 194. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.19
 195. Fyrbodal – 3.16
 196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.15
 197. Polarforsknings­sekretariatet – 3.06
 198. Re:Source – 3.02
 199. Viable cities – 2.96
 200. Länstrafiken Kronoberg – 2.80
 201. Skånes kommuner – 2.80
 202. Försvarets radioanstalt – 2.79
 203. Sametinget – 2.76

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.2 av 5.

 1. Polisen – 4.93
 2. Bolagsverket – 4.82
 3. Konjunktu­rinstitutet – 4.82
 4. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.82
 5. Tillväxtverket – 4.81
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 7. Plikt- och prövningsverket – 4.77
 8. Konsument­verket – 4.77
 9. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.77
 10. Havs och Vatten­myndigheten – 4.76
 11. Vetenskaps­rådet – 4.76
 12. Nordiska Afrika­institutet – 4.76
 13. Andra AP-fonden – 4.75
 14. Statens fastighetsverk – 4.73
 15. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 16. eSamverka – 4.72
 17. Arvsfonden – 4.71
 18. Riksdagen – 4.70
 19. Finanspolitiska rådet – 4.70
 20. Kriminal­vården – 4.69
 21. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 22. Folkhälso­myndigheten – 4.67
 23. InnovAir – 4.66
 24. Universitetskanslers­ämbetet – 4.66
 25. VästKom – 4.66
 26. Harpsunds­nämnden – 4.64
 27. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.64
 28. Integritetsskydds­myndigheten – 4.63
 29. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.62
 30. Göteborgs­regionen – 4.62
 31. Riksrevisionen – 4.62
 32. Sjunde AP-fonden – 4.62
 33. Drive Sweden – 4.61
 34. Jordbruks­verket – 4.61
 35. Kammar­kollegiet – 4.61
 36. Upphandlings­myndigheten – 4.61
 37. Konstnärs­nämnden – 4.60
 38. InfraSweden – 4.59
 39. Statens medieråd – 4.59
 40. Fortifikations­verket – 4.59
 41. Boverket – 4.58
 42. Forskarskatte­nämnden – 4.58
 43. Svenska Institutet – 4.57
 44. Jämställdhets­myndigheten – 4.56
 45. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.55
 46. Kemikalie­inspektionen – 4.55
 47. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.55
 48. Bokförings­nämnden – 4.55
 49. Boråsregionen – 4.55
 50. BioInnovation – 4.54
 51. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.54
 52. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.53
 53. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.50
 54. Energimarknads­inspektionen – 4.49
 55. Fjärde AP-fonden – 4.49
 56. Delegationen mot segregation – 4.49
 57. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.48
 58. Skatterätts­nämnden – 4.47
 59. Swedish Mining Innovation – 4.46
 60. Internet of Things Sverige – 4.46
 61. Sveriges ambassader och konsulat – 4.46
 62. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.46
 63. Statens haveri­kommission – 4.44
 64. Justitie­ombudsmannen – 4.44
 65. Säkerhets­polisen – 4.43
 66. Process­industriell IT och automation – 4.42
 67. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.42
 68. Kärnavfalls­fonden – 4.41
 69. Ekonomistyrnings­verket – 4.41
 70. Val­myndigheten – 4.40
 71. Försäkringskassan – 4.40
 72. SIO Grafen – 4.39
 73. SWElife – 4.39
 74. Kronofogden – 4.39
 75. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.39
 76. Barnombudsmannen – 4.39
 77. Sameskol­styrelsen – 4.39
 78. Svenska ILO-kommittén – 4.38
 79. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.37
 80. Första AP-fonden – 4.37
 81. Kungliga biblioteket – 4.36
 82. Justitie­kanslern – 4.36
 83. Skolforsknings­institutet – 4.35
 84. Trafikverket – 4.34
 85. Lantmäteriet – 4.33
 86. Höglandsförbundet – 4.33
 87. Sjätte AP-fonden – 4.32
 88. Migrationsverket – 4.31
 89. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.31
 90. Arbetsgivarverket – 4.31
 91. Statens Historiska Museer – 4.29
 92. Trafikanalys – 4.28
 93. Swedac – 4.28
 94. Svenska ESF-rådet – 4.27
 95. Luftfarts­verket – 4.27
 96. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 97. Tredje AP-fonden – 4.25
 98. Medtech4­Health – 4.23
 99. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 100. Folke Bernadotte­akademin – 4.22
 101. Riksantikvarieämbetet – 4.21
 102. Åklagar­myndigheten – 4.21
 103. LIGHTer – 4.17
 104. Myndigheten för delaktighet – 4.17
 105. Revisors­inspektionen – 4.17
 106. Statskontoret – 4.15
 107. Statens konstråd – 4.14
 108. Skatteverket – 4.14
 109. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.12
 110. Fyrbodal – 4.12
 111. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.09
 112. Kärnavfallsrådet – 4.09
 113. Energi­myndigheten – 4.08
 114. Riksarkivet – 4.08
 115. Institutet för rymdfysik – 4.05
 116. Statens tjänste­pensions­verk – 4.04
 117. Sveriges författarfond – 4.04
 118. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.03
 119. Forskningsrådet Formas – 4.03
 120. Kommers­kollegium – 4.02
 121. Post- och tele­styrelsen – 4.02
 122. Inspektionen för vård och omsorg – 4.01
 123. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.01
 124. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 125. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 126. Arbets­domstolen – 3.99
 127. Polarforsknings­sekretariatet – 3.99
 128. Kulturrådet – 3.98
 129. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.98
 130. Sametinget – 3.96
 131. Total­försvarets forsknings­institut – 3.94
 132. Skolverket – 3.93
 133. Genteknik­nämnden – 3.93
 134. Statens servicecenter – 3.92
 135. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.92
 136. Läkemedels­verket – 3.92
 137. Elsäkerhets­verket – 3.92
 138. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.91
 139. Arbetsförmedlingen – 3.91
 140. Smartare elektroniksystem – 3.90
 141. Försvarsmakten – 3.90
 142. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.88
 143. Konkurrens­verket – 3.88
 144. Statens Geotekniska Institut – 3.87
 145. Tullverket – 3.87
 146. Ehälso­myndigheten – 3.86
 147. Naturvårds­verket – 3.85
 148. Finans­inspektionen – 3.85
 149. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.84
 150. Riksbanken – 3.84
 151. Patent- och registrerings­verket – 3.84
 152. Länsstyrelserna – 3.83
 153. Transport­styrelsen – 3.83
 154. Spel­inspektionen – 3.82
 155. Försvarets materielverk – 3.80
 156. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.79
 157. Re:Source – 3.78
 158. Kust­bevakningen – 3.78
 159. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.77
 160. Socialstyrelsen – 3.75
 161. Statistiska Centralbyrån – 3.75
 162. Sveriges domstolar – 3.75
 163. Pensions­myndigheten – 3.74
 164. Medlings­institutet – 3.74
 165. Inspektionen för strategiska produkter – 3.73
 166. Brottsoffer­myndigheten – 3.73
 167. Sjöfarts­verket – 3.73
 168. Käppala – 3.72
 169. Ekobrotts­myndigheten – 3.71
 170. Smart Built Environment – 3.70
 171. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.69
 172. Riksgälden – 3.68
 173. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.68
 174. Statens institutions­styrelse – 3.65
 175. Viable cities – 3.65
 176. Inspektionen för social­försäkringen – 3.65
 177. Allmänna reklamations­nämnden – 3.65
 178. Exportkredit­nämnden – 3.65
 179. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 180. Regeringen – 3.64
 181. Svenska kraftnät – 3.63
 182. Etikprövnings­myndigheten – 3.61
 183. Överklagande­nämnden – 3.60
 184. Brotts­förebyggande rådet – 3.58
 185. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.58
 186. Skogsstyrelsen – 3.58
 187. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.57
 188. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 189. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.53
 190. Lagrådet – 3.53
 191. Länstrafiken Kronoberg – 3.53
 192. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.51
 193. Livsmedels­verket – 3.51
 194. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.50
 195. Skol­inspektionen – 3.50
 196. Produktion2030 – 3.44
 197. Rymdstyrelsen – 3.40
 198. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.39
 199. Metalliska material – 3.38
 200. Statens person­adress­register – 3.26
 201. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.85
 202. Försvarets radioanstalt – 2.61
 203. Skånes kommuner – 2.33

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Bolagsverket – 5.00
 2. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 3. Statens fastighetsverk – 5.00
 4. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 5. Statens servicecenter – 5.00
 6. Skolverket – 5.00
 7. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 8. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 9. Kammar­kollegiet – 5.00
 10. Konsument­verket – 5.00
 11. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 12. Socialstyrelsen – 5.00
 13. Åklagar­myndigheten – 5.00
 14. Käppala – 5.00
 15. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 16. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 17. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 18. Allmänna reklamations­nämnden – 5.00
 19. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 20. Myndigheten för tillgängliga medier – 5.00
 21. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 22. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 23. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 24. Göteborgs­regionen – 5.00
 25. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 26. Polisen – 5.00
 27. Försäkringskassan – 5.00
 28. Rymdstyrelsen – 5.00
 29. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 30. Lantmäteriet – 4.97
 31. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 32. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 33. Kriminal­vården – 4.97
 34. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 35. Spel­inspektionen – 4.97
 36. Myndigheten för delaktighet – 4.97
 37. Höglandsförbundet – 4.95
 38. Arbetsmiljö­verket – 4.93
 39. eSamverka – 4.93
 40. Riksdagen – 4.90
 41. Upphandlings­myndigheten – 4.90
 42. Svenska kraftnät – 4.88
 43. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.87
 44. Statskontoret – 4.85
 45. Brotts­förebyggande rådet – 4.77
 46. Smart Built Environment – 4.68
 47. Boverket – 4.67
 48. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 49. Justitie­kanslern – 4.67
 50. Svenska Institutet – 4.67
 51. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.67
 52. Kemikalie­inspektionen – 4.67
 53. Plikt- och prövningsverket – 4.67
 54. Trafikanalys – 4.67
 55. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.67
 56. Statistiska Centralbyrån – 4.67
 57. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.67
 58. Transport­styrelsen – 4.67
 59. Arvsfonden – 4.67
 60. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 61. Ekobrotts­myndigheten – 4.67
 62. Riksrevisionen – 4.67
 63. Sveriges domstolar – 4.63
 64. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.63
 65. Fortifikations­verket – 4.63
 66. Säkerhets­polisen – 4.62
 67. Jämställdhets­myndigheten – 4.60
 68. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 69. Kungliga biblioteket – 4.55
 70. Tillväxtverket – 4.55
 71. Pensions­myndigheten – 4.55
 72. Lagrådet – 4.55
 73. Elsäkerhets­verket – 4.55
 74. Universitetskanslers­ämbetet – 4.53
 75. Konstnärs­nämnden – 4.33
 76. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 77. Luftfarts­verket – 4.33
 78. Trafikverket – 4.33
 79. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.33
 80. Medlings­institutet – 4.33
 81. Brottsoffer­myndigheten – 4.33
 82. Statens person­adress­register – 4.32
 83. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 84. Livsmedels­verket – 4.32
 85. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 86. Vetenskaps­rådet – 4.30
 87. Barnombudsmannen – 4.30
 88. Andra AP-fonden – 4.30
 89. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 90. Nämnden mot diskriminering – 4.30
 91. Arbetsförmedlingen – 4.30
 92. Riksgälden – 4.30
 93. Sameskol­styrelsen – 4.30
 94. Kommers­kollegium – 4.27
 95. Tullverket – 4.27
 96. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.27
 97. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 98. Försvarets materielverk – 4.25
 99. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 100. Metalliska material – 4.22
 101. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 102. Justitie­ombudsmannen – 4.22
 103. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 104. Kust­bevakningen – 4.18
 105. Inspektionen för strategiska produkter – 4.17
 106. Skatterätts­nämnden – 4.13
 107. Genteknik­nämnden – 4.08
 108. Naturvårds­verket – 4.05
 109. Statens tjänste­pensions­verk – 4.00
 110. Migrationsverket – 4.00
 111. Kronofogden – 4.00
 112. Skatteverket – 4.00
 113. Val­myndigheten – 4.00
 114. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 115. Ehälso­myndigheten – 4.00
 116. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 117. Statens konstråd – 3.98
 118. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.98
 119. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.97
 120. Jordbruks­verket – 3.97
 121. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.97
 122. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.97
 123. Boråsregionen – 3.97
 124. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 125. Forskningsrådet Formas – 3.97
 126. Sjöfarts­verket – 3.97
 127. SWElife – 3.95
 128. Bokförings­nämnden – 3.95
 129. Tredje AP-fonden – 3.93
 130. Statens institutions­styrelse – 3.88
 131. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.88
 132. Riksarkivet – 3.88
 133. Swedac – 3.87
 134. Finans­inspektionen – 3.87
 135. Försvarsmakten – 3.85
 136. Delegationen mot segregation – 3.83
 137. Sveriges författarfond – 3.80
 138. Arbetsgivarverket – 3.80
 139. Konkurrens­verket – 3.77
 140. Kulturrådet – 3.75
 141. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 142. Exportkredit­nämnden – 3.73
 143. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.70
 144. Kärnavfallsrådet – 3.70
 145. Skogsstyrelsen – 3.68
 146. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 147. Energimarknads­inspektionen – 3.67
 148. Regeringen – 3.67
 149. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.67
 150. Första AP-fonden – 3.65
 151. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.63
 152. Svenska ESF-rådet – 3.63
 153. Riksbanken – 3.63
 154. Arbets­domstolen – 3.62
 155. Statens medieråd – 3.60
 156. Skolforsknings­institutet – 3.60
 157. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.60
 158. Energi­myndigheten – 3.58
 159. Fjärde AP-fonden – 3.58
 160. Harpsunds­nämnden – 3.55
 161. Folke Bernadotte­akademin – 3.55
 162. Skol­inspektionen – 3.53
 163. Polarforsknings­sekretariatet – 3.53
 164. Statens haveri­kommission – 3.52
 165. Smartare elektroniksystem – 3.52
 166. Patent- och registrerings­verket – 3.52
 167. VästKom – 3.52
 168. SIO Grafen – 3.50
 169. Process­industriell IT och automation – 3.50
 170. Re:Source – 3.47
 171. Drive Sweden – 3.45
 172. Internet of Things Sverige – 3.45
 173. Institutet för rymdfysik – 3.45
 174. Statens Historiska Museer – 3.45
 175. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 176. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 177. LIGHTer – 3.42
 178. Viable cities – 3.42
 179. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.38
 180. Sjätte AP-fonden – 3.37
 181. Fyrbodal – 3.35
 182. InnovAir – 3.33
 183. InfraSweden – 3.33
 184. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 185. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 186. Swedish Mining Innovation – 3.22
 187. Finanspolitiska rådet – 3.22
 188. Revisors­inspektionen – 3.22
 189. BioInnovation – 3.20
 190. Sveriges ambassader och konsulat – 3.13
 191. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 192. Länstrafiken Kronoberg – 2.98
 193. Överklagande­nämnden – 2.98
 194. Medtech4­Health – 2.95
 195. Produktion2030 – 2.95
 196. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 197. Sametinget – 2.83
 198. Läkemedels­verket – 2.78
 199. Sjunde AP-fonden – 2.78
 200. Länsstyrelserna – 2.72
 201. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.67
 202. Försvarets radioanstalt – 1.88
 203. Skånes kommuner – 1.72

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i augusti 2022.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. SWElife – 4.72
 2. Åklagar­myndigheten – 4.71
 3. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 4. Konstnärs­nämnden – 4.57
 5. Folkhälso­myndigheten – 4.53
 6. Nämnden mot diskriminering – 4.52
 7. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.51
 8. Arbets­domstolen – 4.51
 9. Fjärde AP-fonden – 4.49
 10. Justitie­ombudsmannen – 4.47
 11. Sjunde AP-fonden – 4.45
 12. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.42
 13. Svenska ILO-kommittén – 4.42
 14. Kärnavfalls­fonden – 4.40
 15. Andra AP-fonden – 4.40
 16. Polisen – 4.38
 17. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.37
 18. Sveriges ambassader och konsulat – 4.37
 19. Myndigheten för press, radio och tv – 4.36
 20. Sveriges författarfond – 4.34
 21. Finanspolitiska rådet – 4.33
 22. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.32
 23. Ekobrotts­myndigheten – 4.32
 24. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.32
 25. Integritetsskydds­myndigheten – 4.31
 26. Barnombudsmannen – 4.30
 27. Boverket – 4.27
 28. Medlings­institutet – 4.26
 29. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.22
 30. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.20
 31. Konsument­verket – 4.12
 32. Forskarskatte­nämnden – 4.11
 33. Internet of Things Sverige – 4.09
 34. Revisors­inspektionen – 4.09
 35. Jämställdhets­myndigheten – 4.08
 36. Statens Historiska Museer – 4.06
 37. Transport­styrelsen – 4.06
 38. Allmänna reklamations­nämnden – 4.06
 39. Statens fastighetsverk – 4.05
 40. Riksbanken – 4.05
 41. Tredje AP-fonden – 4.05
 42. Arbetsmiljö­verket – 4.05
 43. Statistiska Centralbyrån – 4.03
 44. Skatterätts­nämnden – 4.03
 45. Statens institutions­styrelse – 4.02
 46. Kronofogden – 4.02
 47. Första AP-fonden – 4.02
 48. Statens konstråd – 4.01
 49. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.01
 50. SIO Grafen – 4.00
 51. Spel­inspektionen – 4.00
 52. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.00
 53. LIGHTer – 3.98
 54. Sveriges domstolar – 3.98
 55. Naturvårds­verket – 3.97
 56. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.97
 57. Trafikverket – 3.96
 58. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.96
 59. Riksarkivet – 3.96
 60. Inspektionen för strategiska produkter – 3.94
 61. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.94
 62. Plikt- och prövningsverket – 3.93
 63. Pensions­myndigheten – 3.92
 64. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.90
 65. Etikprövnings­myndigheten – 3.90
 66. Fortifikations­verket – 3.90
 67. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.89
 68. Bokförings­nämnden – 3.88
 69. Swedish Mining Innovation – 3.87
 70. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.87
 71. Smart Built Environment – 3.85
 72. Brottsoffer­myndigheten – 3.85
 73. Statskontoret – 3.84
 74. Konkurrens­verket – 3.84
 75. Metalliska material – 3.82
 76. Inspektionen för vård och omsorg – 3.82
 77. Sjöfarts­verket – 3.82
 78. Val­myndigheten – 3.81
 79. Arbetsgivarverket – 3.81
 80. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.81
 81. eSamverka – 3.80
 82. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.79
 83. Skolforsknings­institutet – 3.79
 84. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.79
 85. Upphandlings­myndigheten – 3.78
 86. BioInnovation – 3.77
 87. Energi­myndigheten – 3.76
 88. Statens Geotekniska Institut – 3.76
 89. Länsstyrelserna – 3.76
 90. Rymdstyrelsen – 3.76
 91. Statens tjänste­pensions­verk – 3.75
 92. Kemikalie­inspektionen – 3.74
 93. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.74
 94. Institutet för språk och folkminnen – 3.73
 95. Boråsregionen – 3.72
 96. Havs och Vatten­myndigheten – 3.71
 97. Säkerhets­polisen – 3.71
 98. Höglandsförbundet – 3.70
 99. VästKom – 3.70
 100. Riksdagen – 3.68
 101. Vetenskaps­rådet – 3.68
 102. Myndigheten för Kulturanalys – 3.67
 103. Ehälso­myndigheten – 3.67
 104. Sameskol­styrelsen – 3.67
 105. Lagrådet – 3.66
 106. Ekonomistyrnings­verket – 3.66
 107. Harpsunds­nämnden – 3.64
 108. Statens haveri­kommission – 3.64
 109. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.63
 110. Trafikanalys – 3.63
 111. Swedac – 3.63
 112. Försvarets materielverk – 3.63
 113. Kriminal­vården – 3.62
 114. Överklagande­nämnden – 3.62
 115. Luftfarts­verket – 3.61
 116. Käppala – 3.61
 117. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.58
 118. Svenska ESF-rådet – 3.57
 119. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.57
 120. Rättsmedicinal­verket – 3.57
 121. Kammar­kollegiet – 3.55
 122. Tillväxtverket – 3.55
 123. Arvsfonden – 3.54
 124. Bolagsverket – 3.53
 125. Svenska Institutet – 3.53
 126. Justitie­kanslern – 3.52
 127. Skolverket – 3.51
 128. Riksantikvarieämbetet – 3.51
 129. Konjunktu­rinstitutet – 3.50
 130. Patent- och registrerings­verket – 3.50
 131. Lantmäteriet – 3.49
 132. Kommers­kollegium – 3.49
 133. Elsäkerhets­verket – 3.48
 134. Tullverket – 3.46
 135. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.46
 136. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.46
 137. Livsmedels­verket – 3.45
 138. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.44
 139. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.43
 140. Skatteverket – 3.43
 141. Skånes kommuner – 3.43
 142. Riksgälden – 3.43
 143. Göteborgs­regionen – 3.42
 144. Kärnavfallsrådet – 3.41
 145. Riksrevisionen – 3.39
 146. Delegationen mot segregation – 3.39
 147. InfraSweden – 3.36
 148. Post- och tele­styrelsen – 3.36
 149. Universitetskanslers­ämbetet – 3.35
 150. Jordbruks­verket – 3.33
 151. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.33
 152. Energimarknads­inspektionen – 3.33
 153. Arbetsförmedlingen – 3.32
 154. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.31
 155. Läkemedels­verket – 3.30
 156. Exportkredit­nämnden – 3.28
 157. Försvarsmakten – 3.28
 158. Sjätte AP-fonden – 3.28
 159. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.27
 160. Folke Bernadotte­akademin – 3.27
 161. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.27
 162. Statens person­adress­register – 3.26
 163. Kust­bevakningen – 3.26
 164. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.26
 165. Myndigheten för delaktighet – 3.26
 166. Skol­inspektionen – 3.24
 167. Total­försvarets forsknings­institut – 3.23
 168. Nordiska Afrika­institutet – 3.23
 169. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.23
 170. Kungliga biblioteket – 3.22
 171. InnovAir – 3.21
 172. Svenska kraftnät – 3.21
 173. Fyrbodal – 3.20
 174. Kulturrådet – 3.19
 175. Re:Source – 3.19
 176. Institutet för rymdfysik – 3.19
 177. Drive Sweden – 3.14
 178. Migrationsverket – 3.14
 179. Genteknik­nämnden – 3.12
 180. Statens servicecenter – 3.11
 181. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.10
 182. Finans­inspektionen – 3.10
 183. Regeringen – 3.09
 184. Medtech4­Health – 3.07
 185. Försäkringskassan – 3.05
 186. Statens medieråd – 3.01
 187. Inspektionen för social­försäkringen – 3.00
 188. Brotts­förebyggande rådet – 3.00
 189. Försvarets radioanstalt – 2.98
 190. Forskningsrådet Formas – 2.97
 191. Produktion2030 – 2.95
 192. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.95
 193. Socialstyrelsen – 2.85
 194. Smartare elektroniksystem – 2.83
 195. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.83
 196. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.82
 197. Polarforsknings­sekretariatet – 2.81
 198. Skogsstyrelsen – 2.72
 199. Viable cities – 2.67
 200. Process­industriell IT och automation – 2.66
 201. Länstrafiken Kronoberg – 2.53
 202. Sametinget – 2.50
 203. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.37

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.6 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Pensions­myndigheten – 4.88
 3. Plikt- och prövningsverket – 4.83
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 5. Institutet för språk och folkminnen – 4.74
 6. Arvsfonden – 4.73
 7. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 8. Boråsregionen – 4.69
 9. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.68
 10. eSamverka – 4.66
 11. Energimarknads­inspektionen – 4.66
 12. Göteborgs­regionen – 4.64
 13. Bolagsverket – 4.62
 14. Statens medieråd – 4.59
 15. Vetenskaps­rådet – 4.57
 16. Riksrevisionen – 4.57
 17. Kammar­kollegiet – 4.54
 18. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 19. VästKom – 4.52
 20. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.50
 21. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 22. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.47
 23. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.46
 24. Havs och Vatten­myndigheten – 4.44
 25. Åklagar­myndigheten – 4.43
 26. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.39
 27. Statens fastighetsverk – 4.37
 28. Inspektionen för social­försäkringen – 4.30
 29. Riksdagen – 4.30
 30. Institutet för rymdfysik – 4.28
 31. Tillväxtverket – 4.25
 32. Medlings­institutet – 4.23
 33. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.20
 34. Forskningsrådet Formas – 4.16
 35. Fortifikations­verket – 4.16
 36. Finanspolitiska rådet – 4.11
 37. Konstnärs­nämnden – 4.06
 38. Andra AP-fonden – 4.06
 39. Finans­inspektionen – 4.05
 40. Swedac – 4.02
 41. Internet of Things Sverige – 3.98
 42. Universitetskanslers­ämbetet – 3.98
 43. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.94
 44. Trafikanalys – 3.91
 45. Myndigheten för Kulturanalys – 3.91
 46. Jämställdhets­myndigheten – 3.90
 47. SWElife – 3.89
 48. Myndigheten för psykologiskt försvar – 3.89
 49. Länsstyrelserna – 3.88
 50. InnovAir – 3.86
 51. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.86
 52. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 53. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.83
 54. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.81
 55. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.79
 56. Kriminal­vården – 3.78
 57. Svenska ILO-kommittén – 3.77
 58. Sveriges författarfond – 3.77
 59. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.77
 60. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 61. Konsument­verket – 3.74
 62. Myndigheten för press, radio och tv – 3.74
 63. Försäkringskassan – 3.74
 64. Skol­inspektionen – 3.73
 65. Riksgälden – 3.73
 66. Överklagande­nämnden – 3.73
 67. Lantmäteriet – 3.72
 68. Käppala – 3.72
 69. Justitie­kanslern – 3.70
 70. Tredje AP-fonden – 3.69
 71. Trafikverket – 3.69
 72. Swedish Mining Innovation – 3.68
 73. Nämnden mot diskriminering – 3.68
 74. InfraSweden – 3.67
 75. Statens servicecenter – 3.67
 76. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.66
 77. Statskontoret – 3.65
 78. Val­myndigheten – 3.64
 79. Rättsmedicinal­verket – 3.64
 80. Sameskol­styrelsen – 3.64
 81. Statens konstråd – 3.62
 82. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 83. Fjärde AP-fonden – 3.62
 84. Migrationsverket – 3.61
 85. Tullverket – 3.61
 86. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 87. Höglandsförbundet – 3.60
 88. Produktion2030 – 3.59
 89. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.59
 90. Luftfarts­verket – 3.58
 91. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.55
 92. Kärnavfalls­fonden – 3.55
 93. Harpsunds­nämnden – 3.53
 94. Kronofogden – 3.52
 95. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.52
 96. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.51
 97. Spel­inspektionen – 3.50
 98. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.50
 99. Process­industriell IT och automation – 3.49
 100. Skolverket – 3.48
 101. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.47
 102. Svenska ESF-rådet – 3.47
 103. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.47
 104. Svenska kraftnät – 3.46
 105. Folkhälso­myndigheten – 3.46
 106. Riksbanken – 3.45
 107. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.45
 108. Transport­styrelsen – 3.45
 109. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.45
 110. Socialstyrelsen – 3.44
 111. Barnombudsmannen – 3.44
 112. Fyrbodal – 3.44
 113. Försvarets radioanstalt – 3.44
 114. Svenska Institutet – 3.41
 115. Kust­bevakningen – 3.41
 116. Medtech4­Health – 3.40
 117. Kungliga biblioteket – 3.40
 118. Upphandlings­myndigheten – 3.40
 119. Ehälso­myndigheten – 3.40
 120. Sjunde AP-fonden – 3.40
 121. Myndigheten för delaktighet – 3.39
 122. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.38
 123. Boverket – 3.37
 124. Drive Sweden – 3.37
 125. Skatteverket – 3.37
 126. Jordbruks­verket – 3.36
 127. Regeringen – 3.36
 128. Sjöfarts­verket – 3.36
 129. Statens person­adress­register – 3.35
 130. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.35
 131. Etikprövnings­myndigheten – 3.34
 132. Ekobrotts­myndigheten – 3.34
 133. Delegationen mot segregation – 3.34
 134. Bokförings­nämnden – 3.33
 135. Brotts­förebyggande rådet – 3.33
 136. Första AP-fonden – 3.33
 137. LIGHTer – 3.32
 138. Skånes kommuner – 3.31
 139. Försvarsmakten – 3.31
 140. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.30
 141. Statistiska Centralbyrån – 3.30
 142. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.30
 143. Läkemedels­verket – 3.30
 144. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.29
 145. Skolforsknings­institutet – 3.29
 146. Försvarets materielverk – 3.29
 147. Sveriges domstolar – 3.26
 148. Smartare elektroniksystem – 3.25
 149. Kemikalie­inspektionen – 3.25
 150. Arbetsförmedlingen – 3.25
 151. Forskarskatte­nämnden – 3.25
 152. Skatterätts­nämnden – 3.25
 153. Elsäkerhets­verket – 3.24
 154. Naturvårds­verket – 3.23
 155. Genteknik­nämnden – 3.23
 156. BioInnovation – 3.22
 157. Lagrådet – 3.22
 158. Exportkredit­nämnden – 3.22
 159. Säkerhets­polisen – 3.21
 160. Riksantikvarieämbetet – 3.20
 161. Brottsoffer­myndigheten – 3.19
 162. Sjätte AP-fonden – 3.18
 163. Patent- och registrerings­verket – 3.14
 164. Rymdstyrelsen – 3.14
 165. Inspektionen för strategiska produkter – 3.13
 166. Statens Geotekniska Institut – 3.12
 167. Statens tjänste­pensions­verk – 3.12
 168. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.12
 169. Kommers­kollegium – 3.12
 170. Kulturrådet – 3.11
 171. Revisors­inspektionen – 3.11
 172. SIO Grafen – 3.10
 173. Allmänna reklamations­nämnden – 3.10
 174. Folke Bernadotte­akademin – 3.09
 175. Statens institutions­styrelse – 3.08
 176. Konkurrens­verket – 3.06
 177. Arbetsmiljö­verket – 3.05
 178. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.04
 179. Livsmedels­verket – 3.03
 180. Skogsstyrelsen – 3.02
 181. Smart Built Environment – 3.01
 182. Statens Historiska Museer – 3.01
 183. Sveriges ambassader och konsulat – 3.01
 184. Justitie­ombudsmannen – 3.00
 185. Viable cities – 2.98
 186. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.98
 187. Riksarkivet – 2.96
 188. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.94
 189. Inspektionen för vård och omsorg – 2.94
 190. Statens haveri­kommission – 2.92
 191. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.91
 192. Arbetsgivarverket – 2.90
 193. Arbets­domstolen – 2.89
 194. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.87
 195. Kärnavfallsrådet – 2.83
 196. Energi­myndigheten – 2.82
 197. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.80
 198. Sametinget – 2.79
 199. Polarforsknings­sekretariatet – 2.76
 200. Länstrafiken Kronoberg – 2.71
 201. Metalliska material – 2.69
 202. Re:Source – 2.62
 203. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.43

5 senaste rapporterna

Till toppen