Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under januari, 2021?

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under januari, 2021?

Januaris lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Januaris topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Myndigheten för press, radio och tv – 4.664
 2. Polisen – 4.571
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.493
 4. Statens fastighetsverk – 4.236
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.221
 6. Folkhälso­myndigheten – 4.214
 7. eSamverka – 4.207
 8. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.129
 9. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.107
 10. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.050
 11. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 4.036
 12. Barnombudsmannen – 4.014
 13. Arvsfonden – 4.007
 14. Universitetskanslers­ämbetet – 3.986
 15. Medlings­institutet – 3.964
 16. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.962
 17. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.954
 18. Tillväxtverket – 3.943
 19. Svenska Institutet (SI) – 3.921
 20. Svenska ILO-kommittén – 3.907
 21. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.900
 22. Kammar­kollegiet – 3.871
 23. Kemikamlie­inspektionen – 3.864
 24. Luftfarts­verket (LFV) – 3.836
 25. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.836
 26. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.836
 27. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.829
 28. Statens servicecenter – 3.821
 29. Bokförings­nämnden (BFN) – 3.807
 30. Spel­inspektionen – 3.757
 31. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.757
 32. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.757
 33. SWElife – 3.750
 34. Statens ansvars­nämnd – 3.746
 35. Sveriges domstolar – 3.743
 36. Fortifikations­verket – 3.743
 37. Pensions­myndigheten – 3.738
 38. Nordiska Afrika­institutet – 3.736
 39. Nämnden mot diskriminering – 3.736
 40. Rymdstyrelsen – 3.736
 41. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.729
 42. Riksgälden – 3.692
 43. Boverket – 3.679
 44. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.679
 45. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.679
 46. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.679
 47. Riksrevisionen – 3.664
 48. Åklagar­myndigheten – 3.657
 49. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.643
 50. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.643
 51. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.636
 52. Hyres­nämnden – 3.631
 53. Kammarrätten i Göteborg – 3.615
 54. Rättshjälp­smyndigheten – 3.615
 55. Forskarskatte­nämnden – 3.607
 56. Länsstyrelserna – 3.600
 57. Transport­styrelsen – 3.600
 58. Kärnavfalls­fonden – 3.592
 59. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.580
 60. Smart Built Environment – 3.579
 61. Finans­inspektionen (FI) – 3.577
 62. Skolverket – 3.571
 63. Skatteverket – 3.564
 64. Arbetsförmedlingen – 3.564
 65. Energi­myndigheten – 3.557
 66. Jordbruks­verket – 3.543
 67. Kungliga biblioteket (KB) – 3.543
 68. InfraSweden – 3.529
 69. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.529
 70. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.521
 71. Polarforsknings­sekretariatet – 3.514
 72. Bolagsverket – 3.507
 73. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.507
 74. Statens medieråd – 3.493
 75. Svenska kraftnät – 3.493
 76. Riksdagen – 3.493
 77. Kriminal­vården – 3.492
 78. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.479
 79. Riksbanken – 3.471
 80. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.471
 81. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.471
 82. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.450
 83. Konkurrens­verket – 3.450
 84. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.450
 85. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.443
 86. Försvarets materielverk (FMV) – 3.443
 87. Lantmäteriet – 3.436
 88. Trafikverket – 3.436
 89. Ehälso­myndigheten – 3.436
 90. Forskningsrådet Formas – 3.436
 91. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.431
 92. Statens Geotekniska Institut – 3.417
 93. Finanspolitiska rådet – 3.415
 94. Harpsunds­nämnden – 3.407
 95. Sveriges författarfond – 3.407
 96. Kust­bevakningen – 3.407
 97. Myndigheten för Kulturanalys – 3.400
 98. Trafikanalys – 3.393
 99. Tullverket – 3.386
 100. Skolforsknings­institutet – 3.386
 101. Skatterätts­nämnden – 3.379
 102. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.377
 103. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.371
 104. Arbets­domstolen (AD) – 3.369
 105. Elsäkerhets­verket – 3.357
 106. Första AP-fonden (AP1) – 3.357
 107. Riksarkivet – 3.357
 108. Konsument­verket – 3.350
 109. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.350
 110. VästKom – 3.350
 111. Andra AP-fonden – 3.343
 112. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.343
 113. SIO Grafen – 3.336
 114. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.336
 115. Försäkringskassan (FK) – 3.336
 116. Överklagande­nämnden – 3.336
 117. Val­myndigheten – 3.329
 118. Sveriges ambassader och konsulat – 3.329
 119. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.315
 120. Skol­inspektionen – 3.314
 121. Lagrådet – 3.300
 122. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.293
 123. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.292
 124. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.286
 125. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.279
 126. Göteborgs­regionen – 3.279
 127. Kommers­kollegium – 3.271
 128. Riksantikvarieämbetet – 3.264
 129. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.250
 130. Skogsstyrelsen – 3.250
 131. Socialstyrelsen – 3.229
 132. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.221
 133. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.200
 134. Migrationsverket – 3.193
 135. Boråsregionen – 3.193
 136. Upphandlings­myndigheten – 3.179
 137. Delegationen mot segregation – 3.179
 138. Sameskol­styrelsen – 3.179
 139. Swedac – 3.150
 140. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.150
 141. Konstnärs­nämnden – 3.136
 142. Drive Sweden – 3.129
 143. InnovAir – 3.129
 144. Fyrbodal – 3.121
 145. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.107
 146. Statens Historiska Museer – 3.107
 147. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.107
 148. Justitie­kanslern – 3.100
 149. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.100
 150. Smartare elektroniksystem – 3.093
 151. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.079
 152. Arbetsgivarverket – 3.079
 153. Integritetsskydds­myndigheten – 3.079
 154. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.071
 155. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.064
 156. SIP STRIM – 3.050
 157. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.043
 158. Institutet för språk och folkminnen – 3.036
 159. Statskontoret – 3.036
 160. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 3.036
 161. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.014
 162. Läkemedels­verket – 3.014
 163. Genteknik­nämnden – 3.014
 164. Statens konstråd – 3.000
 165. Kronofogden – 3.000
 166. Etikprövnings­myndigheten – 3.000
 167. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.992
 168. Viable cities – 2.986
 169. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.986
 170. Internet of Things Sverige – 2.979
 171. Revisors­inspektionen – 2.979
 172. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.975
 173. Regeringen – 2.964
 174. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.950
 175. Kammarrätten i Sundsvall – 2.938
 176. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 2.936
 177. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.921
 178. BioInnovation – 2.914
 179. Kulturrådet – 2.900
 180. Livsmedels­verket – 2.886
 181. LIGHTer – 2.879
 182. Brottsoffer­myndigheten – 2.871
 183. Naturvårds­verket – 2.864
 184. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.814
 185. Svenska ESF-rådet – 2.814
 186. Rättsmedicinal­verket – 2.793
 187. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.779
 188. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.771
 189. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.736
 190. Försvarsmakten – 2.721
 191. Ekobrotts­myndigheten – 2.693
 192. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.693
 193. Rekrytering­smyndigheten – 2.657
 194. Metalliska material – 2.650
 195. Medtech4­Health – 2.643
 196. Jämställdhets­myndigheten – 2.607
 197. Re:Source – 2.593
 198. Sjöfarts­verket – 2.543
 199. Energimarknads­inspektionen – 2.529
 200. Produktion2030 – 2.500
 201. Sametinget – 2.293
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.164

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Statens fastighetsverk – 4.8
 2. InfraSweden – 4.6
 3. Svenska ILO-kommittén – 4.6
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.6
 5. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.5
 6. Folkhälso­myndigheten – 4.5
 7. SIO Grafen – 4.4
 8. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.4
 9. Medlings­institutet – 4.4
 10. Barnombudsmannen – 4.4
 11. SWElife – 4.3
 12. Tillväxtverket – 4.3
 13. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.3
 14. Drive Sweden – 4.2
 15. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.2
 16. Universitetskanslers­ämbetet – 4.2
 17. Trafikverket – 4.2
 18. Arvsfonden – 4.2
 19. eSamverka – 4.2
 20. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 4.2
 21. Polisen – 4.2
 22. InnovAir – 4.1
 23. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.1
 24. Svenska Institutet (SI) – 4.1
 25. Kammar­kollegiet – 4.1
 26. Kemikamlie­inspektionen – 4.1
 27. Konjunktu­rinstitutet – 4.1
 28. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.1
 29. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.1
 30. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.1
 31. Riksrevisionen – 4.1
 32. Harpsunds­nämnden – 4.0
 33. Statens servicecenter – 4.0
 34. Skolverket – 4.0
 35. Tredje AP-fonden (AP3) – 4.0
 36. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.0
 37. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.0
 38. Nordiska Afrika­institutet – 4.0
 39. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.0
 40. Första AP-fonden (AP1) – 4.0
 41. Genteknik­nämnden – 4.0
 42. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.9
 43. Jordbruks­verket – 3.9
 44. Smartare elektroniksystem – 3.9
 45. Kungliga biblioteket (KB) – 3.9
 46. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.9
 47. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.9
 48. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.9
 49. Länsstyrelserna – 3.9
 50. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.9
 51. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.9
 52. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.9
 53. Polarforsknings­sekretariatet – 3.9
 54. Försvarets materielverk (FMV) – 3.9
 55. Rymdstyrelsen – 3.9
 56. Sameskol­styrelsen – 3.9
 57. Energi­myndigheten – 3.8
 58. SIP STRIM – 3.8
 59. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 3.8
 60. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.8
 61. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.8
 62. Tullverket – 3.8
 63. Luftfarts­verket (LFV) – 3.8
 64. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.8
 65. Arbetsgivarverket – 3.8
 66. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.8
 67. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.8
 68. VästKom – 3.8
 69. Fortifikations­verket – 3.8
 70. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.8
 71. Bolagsverket – 3.7
 72. Statens ansvars­nämnd – 3.7
 73. Statens medieråd – 3.7
 74. Smart Built Environment – 3.7
 75. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.7
 76. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.7
 77. Fyrbodal – 3.7
 78. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.7
 79. Boverket – 3.6
 80. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.6
 81. Viable cities – 3.6
 82. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.6
 83. Lantmäteriet – 3.6
 84. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.6
 85. Svenska kraftnät – 3.6
 86. Kommers­kollegium – 3.6
 87. Konkurrens­verket – 3.6
 88. Skatteverket – 3.6
 89. Spel­inspektionen – 3.6
 90. Etikprövnings­myndigheten – 3.6
 91. Nämnden mot diskriminering – 3.6
 92. Sveriges domstolar – 3.6
 93. Arbetsförmedlingen – 3.6
 94. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.6
 95. Göteborgs­regionen – 3.6
 96. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.6
 97. Forskarskatte­nämnden – 3.6
 98. Delegationen mot segregation – 3.6
 99. BioInnovation – 3.5
 100. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.5
 101. LIGHTer – 3.5
 102. Statens konstråd – 3.5
 103. Hyres­nämnden – 3.5
 104. Skol­inspektionen – 3.5
 105. Riksbanken – 3.5
 106. Pensions­myndigheten – 3.5
 107. Riksantikvarieämbetet – 3.5
 108. Socialstyrelsen – 3.5
 109. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.5
 110. Statens Historiska Museer – 3.5
 111. Transport­styrelsen – 3.5
 112. Jämställdhets­myndigheten – 3.5
 113. Integritetsskydds­myndigheten – 3.5
 114. Ehälso­myndigheten – 3.5
 115. Forskningsrådet Formas – 3.5
 116. Riksarkivet – 3.5
 117. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.5
 118. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.5
 119. Skatterätts­nämnden – 3.5
 120. Internet of Things Sverige – 3.4
 121. Institutet för språk och folkminnen – 3.4
 122. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.4
 123. Kammarrätten i Göteborg – 3.4
 124. Kriminal­vården – 3.4
 125. Riksdagen – 3.4
 126. Kust­bevakningen – 3.4
 127. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.4
 128. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.4
 129. Sveriges ambassader och konsulat – 3.4
 130. Andra AP-fonden – 3.4
 131. Myndigheten för Kulturanalys – 3.4
 132. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.4
 133. Finans­inspektionen (FI) – 3.4
 134. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.4
 135. Rättshjälp­smyndigheten – 3.4
 136. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.4
 137. Skogsstyrelsen – 3.4
 138. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.3
 139. Lagrådet – 3.3
 140. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.3
 141. Upphandlings­myndigheten – 3.3
 142. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.3
 143. Finanspolitiska rådet – 3.3
 144. Riksgälden – 3.3
 145. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.2
 146. Produktion2030 – 3.2
 147. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.2
 148. Svenska ESF-rådet – 3.2
 149. Migrationsverket – 3.2
 150. Trafikanalys – 3.2
 151. Val­myndigheten – 3.2
 152. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 3.2
 153. Livsmedels­verket – 3.2
 154. Läkemedels­verket – 3.2
 155. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.2
 156. Elsäkerhets­verket – 3.2
 157. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.2
 158. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.2
 159. Försäkringskassan (FK) – 3.2
 160. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 3.1
 161. Statens Geotekniska Institut – 3.1
 162. Konstnärs­nämnden – 3.1
 163. Konsument­verket – 3.1
 164. Kärnavfalls­fonden – 3.1
 165. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.1
 166. Regeringen – 3.1
 167. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.1
 168. Överklagande­nämnden – 3.1
 169. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.0
 170. Justitie­kanslern – 3.0
 171. Naturvårds­verket – 3.0
 172. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.0
 173. Åklagar­myndigheten – 3.0
 174. Skolforsknings­institutet – 3.0
 175. Arbets­domstolen (AD) – 3.0
 176. Revisors­inspektionen – 3.0
 177. Rättsmedicinal­verket – 3.0
 178. Sametinget – 3.0
 179. Medtech4­Health – 2.9
 180. Kulturrådet – 2.9
 181. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.9
 182. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 2.9
 183. Swedac – 2.9
 184. Försvarsmakten – 2.9
 185. Statskontoret – 2.8
 186. Sveriges författarfond – 2.8
 187. Kronofogden – 2.8
 188. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.8
 189. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.8
 190. Brottsoffer­myndigheten – 2.8
 191. Boråsregionen – 2.8
 192. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.8
 193. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.8
 194. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.8
 195. Rekrytering­smyndigheten – 2.7
 196. Metalliska material – 2.6
 197. Re:Source – 2.6
 198. Kammarrätten i Sundsvall – 2.6
 199. Energimarknads­inspektionen – 2.6
 200. Sjöfarts­verket – 2.6
 201. Ekobrotts­myndigheten – 2.4
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.0

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.0
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 5.0
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 5.0
 4. Svenska Institutet (SI) – 5.0
 5. Konjunktu­rinstitutet – 5.0
 6. Pensions­myndigheten – 5.0
 7. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 5.0
 8. Åklagar­myndigheten – 5.0
 9. Luftfarts­verket (LFV) – 5.0
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.0
 11. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.0
 12. Myndigheten för press, radio och tv – 5.0
 13. Arvsfonden – 5.0
 14. eSamverka – 5.0
 15. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 5.0
 16. Elsäkerhets­verket – 5.0
 17. Folkhälso­myndigheten – 5.0
 18. Polisen – 5.0
 19. Rymdstyrelsen – 5.0
 20. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 4.5
 21. Statens ansvars­nämnd – 4.5
 22. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.5
 23. Smart Built Environment – 4.5
 24. Statens servicecenter – 4.5
 25. Kungliga biblioteket (KB) – 4.5
 26. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.5
 27. Kammarrätten i Göteborg – 4.5
 28. Kemikamlie­inspektionen – 4.5
 29. Tillväxtverket – 4.5
 30. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.5
 31. Kriminal­vården – 4.5
 32. Skatteverket – 4.5
 33. Socialstyrelsen – 4.5
 34. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.5
 35. Spel­inspektionen – 4.5
 36. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.5
 37. Andra AP-fonden – 4.5
 38. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.5
 39. Sveriges domstolar – 4.5
 40. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 4.5
 41. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 4.5
 42. Fortifikations­verket – 4.5
 43. Riksgälden – 4.5
 44. Rättshjälp­smyndigheten – 4.5
 45. Boverket – 4.0
 46. Statens institutions­styrelse (SiS) – 4.0
 47. Hyres­nämnden – 4.0
 48. Statens medieråd – 4.0
 49. Svenska ILO-kommittén – 4.0
 50. Trafikanalys – 4.0
 51. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 4.0
 52. Riksdagen – 4.0
 53. Universitetskanslers­ämbetet – 4.0
 54. Kärnavfalls­fonden – 4.0
 55. Lagrådet – 4.0
 56. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 4.0
 57. Medlings­institutet – 4.0
 58. Skolforsknings­institutet – 4.0
 59. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.0
 60. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.0
 61. Nordiska Afrika­institutet – 4.0
 62. Nämnden mot diskriminering – 4.0
 63. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.0
 64. Finans­inspektionen (FI) – 4.0
 65. Revisors­inspektionen – 4.0
 66. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.0
 67. Riksrevisionen – 4.0
 68. Överklagande­nämnden – 4.0
 69. Bolagsverket – 3.5
 70. Statens Geotekniska Institut – 3.5
 71. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.5
 72. Sveriges författarfond – 3.5
 73. Kammar­kollegiet – 3.5
 74. Kammarrätten i Sundsvall – 3.5
 75. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.5
 76. Länsstyrelserna – 3.5
 77. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.5
 78. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.5
 79. Riksantikvarieämbetet – 3.5
 80. Transport­styrelsen – 3.5
 81. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.5
 82. Barnombudsmannen – 3.5
 83. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.5
 84. Myndigheten för Kulturanalys – 3.5
 85. Arbets­domstolen (AD) – 3.5
 86. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.5
 87. Ehälso­myndigheten – 3.5
 88. Arbetsförmedlingen – 3.5
 89. Boråsregionen – 3.5
 90. Jordbruks­verket – 3.0
 91. Statens konstråd – 3.0
 92. SWElife – 3.0
 93. Skol­inspektionen – 3.0
 94. Institutet för språk och folkminnen – 3.0
 95. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.0
 96. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.0
 97. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.0
 98. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.0
 99. Lantmäteriet – 3.0
 100. Justitie­kanslern – 3.0
 101. Svenska kraftnät – 3.0
 102. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.0
 103. Migrationsverket – 3.0
 104. Konkurrens­verket – 3.0
 105. Konstnärs­nämnden – 3.0
 106. Konsument­verket – 3.0
 107. Kust­bevakningen – 3.0
 108. Val­myndigheten – 3.0
 109. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.0
 110. Swedac – 3.0
 111. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 3.0
 112. Läkemedels­verket – 3.0
 113. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.0
 114. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.0
 115. Polarforsknings­sekretariatet – 3.0
 116. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.0
 117. Finanspolitiska rådet – 3.0
 118. Forskarskatte­nämnden – 3.0
 119. Forskningsrådet Formas – 3.0
 120. Riksarkivet – 3.0
 121. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.0
 122. Delegationen mot segregation – 3.0
 123. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.0
 124. Genteknik­nämnden – 3.0
 125. Skogsstyrelsen – 3.0
 126. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 2.5
 127. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.5
 128. Energi­myndigheten – 2.5
 129. Statens haveri­kommission (SHK) – 2.5
 130. InfraSweden – 2.5
 131. Medtech4­Health – 2.5
 132. Skolverket – 2.5
 133. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.5
 134. Statskontoret – 2.5
 135. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.5
 136. Riksbanken – 2.5
 137. Kommers­kollegium – 2.5
 138. Tullverket – 2.5
 139. Kronofogden – 2.5
 140. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.5
 141. Sveriges ambassader och konsulat – 2.5
 142. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 2.5
 143. Rekrytering­smyndigheten – 2.5
 144. Brottsoffer­myndigheten – 2.5
 145. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.5
 146. Etikprövnings­myndigheten – 2.5
 147. Ekobrotts­myndigheten – 2.5
 148. Försvarets materielverk (FMV) – 2.5
 149. Försäkringskassan (FK) – 2.5
 150. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.0
 151. Kulturrådet – 2.0
 152. Smartare elektroniksystem – 2.0
 153. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.0
 154. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.0
 155. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.0
 156. Statens Historiska Museer – 2.0
 157. Livsmedels­verket – 2.0
 158. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 2.0
 159. Bokförings­nämnden (BFN) – 2.0
 160. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.0
 161. Göteborgs­regionen – 2.0
 162. VästKom – 2.0
 163. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.0
 164. Regeringen – 2.0
 165. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.0
 166. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.0
 167. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.0
 168. Skatterätts­nämnden – 2.0
 169. Harpsunds­nämnden – 1.5
 170. Drive Sweden – 1.5
 171. Internet of Things Sverige – 1.5
 172. InnovAir – 1.5
 173. Produktion2030 – 1.5
 174. Viable cities – 1.5
 175. Re:Source – 1.5
 176. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.5
 177. Svenska ESF-rådet – 1.5
 178. Naturvårds­verket – 1.5
 179. Upphandlings­myndigheten – 1.5
 180. Arbetsgivarverket – 1.5
 181. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.5
 182. Integritetsskydds­myndigheten – 1.5
 183. Energimarknads­inspektionen – 1.5
 184. Fyrbodal – 1.5
 185. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.5
 186. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.5
 187. Första AP-fonden (AP1) – 1.5
 188. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.5
 189. Försvarsmakten – 1.5
 190. Rättsmedicinal­verket – 1.5
 191. Sameskol­styrelsen – 1.5
 192. Sametinget – 1.5
 193. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.5
 194. Sjunde AP-fonden (AP7) – 1.5
 195. Sjöfarts­verket – 1.5
 196. BioInnovation – 1.0
 197. SIO Grafen – 1.0
 198. SIP STRIM – 1.0
 199. LIGHTer – 1.0
 200. Metalliska material – 1.0
 201. Trafikverket – 1.0
 202. Jämställdhets­myndigheten – 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 1 2021

 1. Sveriges författarfond – 5.0
 2. Kärnavfalls­fonden – 5.0
 3. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.7
 4. Arbets­domstolen (AD) – 4.7
 5. Finanspolitiska rådet – 4.7
 6. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.6
 7. Polisen – 4.6
 8. Konsument­verket – 4.5
 9. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.3
 10. Hyres­nämnden – 4.3
 11. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.3
 12. Konjunktu­rinstitutet – 4.3
 13. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.3
 14. Åklagar­myndigheten – 4.3
 15. Spel­inspektionen – 4.3
 16. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 4.3
 17. Myndigheten för press, radio och tv – 4.3
 18. Sveriges domstolar – 4.3
 19. Forskarskatte­nämnden – 4.3
 20. Kammar­kollegiet – 4.2
 21. Kemikamlie­inspektionen – 4.2
 22. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 4.2
 23. Transport­styrelsen – 4.2
 24. Sveriges ambassader och konsulat – 4.2
 25. Barnombudsmannen – 4.2
 26. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 4.2
 27. Arvsfonden – 4.2
 28. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.2
 29. eSamverka – 4.2
 30. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.2
 31. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.2
 32. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.2
 33. Skatterätts­nämnden – 4.2
 34. Universitetskanslers­ämbetet – 4.1
 35. Val­myndigheten – 4.1
 36. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.1
 37. Nämnden mot diskriminering – 4.1
 38. Göteborgs­regionen – 4.1
 39. Boverket – 4.0
 40. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 4.0
 41. Statens ansvars­nämnd – 4.0
 42. Statens fastighetsverk – 4.0
 43. SWElife – 4.0
 44. Svenska ILO-kommittén – 4.0
 45. Kammarrätten i Göteborg – 4.0
 46. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.0
 47. Medlings­institutet – 4.0
 48. VästKom – 4.0
 49. Första AP-fonden (AP1) – 4.0
 50. Rättshjälp­smyndigheten – 4.0
 51. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.9
 52. Metalliska material – 3.9
 53. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.9
 54. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.9
 55. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.9
 56. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.9
 57. Pensions­myndigheten – 3.9
 58. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.9
 59. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.9
 60. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.9
 61. Ehälso­myndigheten – 3.9
 62. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.9
 63. Överklagande­nämnden – 3.9
 64. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 3.8
 65. Statens person­adress­register (SPAR) – 3.8
 66. Statens servicecenter – 3.8
 67. Statskontoret – 3.8
 68. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.8
 69. Svenska Institutet (SI) – 3.8
 70. Riksbanken – 3.8
 71. Konkurrens­verket – 3.8
 72. Konstnärs­nämnden – 3.8
 73. Trafikanalys – 3.8
 74. Tullverket – 3.8
 75. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.8
 76. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.8
 77. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.8
 78. SIO Grafen – 3.7
 79. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.7
 80. Skolverket – 3.7
 81. Justitie­kanslern – 3.7
 82. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.7
 83. Tillväxtverket – 3.7
 84. Kust­bevakningen – 3.7
 85. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.7
 86. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.7
 87. Skolforsknings­institutet – 3.7
 88. Riksarkivet – 3.7
 89. Försäkringskassan (FK) – 3.7
 90. Harpsunds­nämnden – 3.6
 91. Energi­myndigheten – 3.6
 92. Statens medieråd – 3.6
 93. Smart Built Environment – 3.6
 94. Skol­inspektionen – 3.6
 95. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.6
 96. Svenska kraftnät – 3.6
 97. Statens Historiska Museer – 3.6
 98. Trafikverket – 3.6
 99. Upphandlings­myndigheten – 3.6
 100. Myndigheten för Kulturanalys – 3.6
 101. Fjärde AP-fonden (AP4) – 3.6
 102. Folkhälso­myndigheten – 3.6
 103. Statens Geotekniska Institut – 3.5
 104. Kammarrätten i Sundsvall – 3.5
 105. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.5
 106. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.5
 107. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.5
 108. Arbetsgivarverket – 3.5
 109. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.5
 110. Arbetsförmedlingen – 3.5
 111. Finans­inspektionen (FI) – 3.5
 112. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.5
 113. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.5
 114. Bolagsverket – 3.4
 115. Internet of Things Sverige – 3.4
 116. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.4
 117. Lantmäteriet – 3.4
 118. Lagrådet – 3.4
 119. Swedac – 3.4
 120. Luftfarts­verket (LFV) – 3.4
 121. Brottsoffer­myndigheten – 3.4
 122. Ekobrotts­myndigheten – 3.4
 123. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.4
 124. Elsäkerhets­verket – 3.4
 125. Forskningsrådet Formas – 3.4
 126. Fortifikations­verket – 3.4
 127. Riksgälden – 3.4
 128. Rättsmedicinal­verket – 3.4
 129. Jordbruks­verket – 3.3
 130. Re:Source – 3.3
 131. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.3
 132. Länsstyrelserna – 3.3
 133. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.3
 134. Boråsregionen – 3.3
 135. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.3
 136. Försvarets materielverk (FMV) – 3.3
 137. Riksrevisionen – 3.3
 138. Rymdstyrelsen – 3.3
 139. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.2
 140. SIP STRIM – 3.2
 141. LIGHTer – 3.2
 142. Kronofogden – 3.2
 143. Livsmedels­verket – 3.2
 144. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.2
 145. Andra AP-fonden – 3.2
 146. Integritetsskydds­myndigheten – 3.2
 147. Fyrbodal – 3.2
 148. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.2
 149. Nordiska Afrika­institutet – 3.1
 150. Sameskol­styrelsen – 3.1
 151. Sjöfarts­verket – 3.1
 152. Kulturrådet – 3.0
 153. Viable cities – 3.0
 154. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.0
 155. Kommers­kollegium – 3.0
 156. Naturvårds­verket – 3.0
 157. Kriminal­vården – 3.0
 158. Energimarknads­inspektionen – 3.0
 159. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.0
 160. Skogsstyrelsen – 3.0
 161. Riksdagen – 2.9
 162. Polarforsknings­sekretariatet – 2.9
 163. Exportkredit­nämnden (EKN) – 2.9
 164. Försvarsmakten – 2.9
 165. Riksantikvarieämbetet – 2.8
 166. Skatteverket – 2.8
 167. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 2.8
 168. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.8
 169. Revisors­inspektionen – 2.8
 170. Institutet för språk och folkminnen – 2.7
 171. Svenska ESF-rådet – 2.7
 172. Migrationsverket – 2.7
 173. Läkemedels­verket – 2.7
 174. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.7
 175. Rekrytering­smyndigheten – 2.7
 176. Regeringen – 2.7
 177. BioInnovation – 2.6
 178. Smartare elektroniksystem – 2.6
 179. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.6
 180. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.6
 181. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.6
 182. Drive Sweden – 2.5
 183. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.5
 184. Etikprövnings­myndigheten – 2.5
 185. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.5
 186. InnovAir – 2.4
 187. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.3
 188. Statens konstråd – 2.3
 189. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 2.3
 190. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.3
 191. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.3
 192. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 2.2
 193. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.0
 194. Kungliga biblioteket (KB) – 2.0
 195. Socialstyrelsen – 2.0
 196. Delegationen mot segregation – 2.0
 197. InfraSweden – 1.8
 198. Medtech4­Health – 1.8
 199. Jämställdhets­myndigheten – 1.8
 200. Genteknik­nämnden – 1.3
 201. Produktion2030 – 1.0
 202. Sametinget – 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen – 4.99
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.99
 3. Myndigheten för press, radio och tv – 4.93
 4. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.60
 5. Integritetsskydds­myndigheten – 3.53
 6. Riksgälden – 3.50
 7. Försvarsmakten – 3.33
 8. Kammar­kollegiet – 3.33
 9. Riksdagen – 2.90
 10. eSamverka – 2.90
 11. Försäkringskassan (FK) – 2.83
 12. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.63
 13. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.63
 14. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 2.63
 15. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 2.60
 16. Finans­inspektionen (FI) – 2.60
 17. Statens fastighetsverk – 2.60
 18. Arbetsmiljö­verket (AV) – 2.57
 19. Trafikverket – 2.47
 20. Fortifikations­verket – 2.43
 21. Kriminal­vården – 2.43
 22. Ehälso­myndigheten – 2.40
 23. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.37
 24. Socialstyrelsen – 2.33
 25. Riksbanken – 2.33
 26. SIO Grafen – 2.33
 27. Konjunktu­rinstitutet – 2.27
 28. InfraSweden – 2.13
 29. Lantmäteriet – 2.07
 30. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 2.00
 31. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.00
 32. Forskarskatte­nämnden – 2.00
 33. Skatterätts­nämnden – 2.00
 34. Nordiska Afrika­institutet – 1.97
 35. Kronofogden – 1.93
 36. Medlings­institutet – 1.93
 37. LIGHTer – 1.93
 38. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.90
 39. Justitie­kanslern – 1.90
 40. Sameskol­styrelsen – 1.90
 41. Sveriges författarfond – 1.90
 42. Boråsregionen – 1.90
 43. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 1.83
 44. Myndigheten för Kulturanalys – 1.83
 45. Överklagande­nämnden – 1.83
 46. Skol­inspektionen – 1.83
 47. Val­myndigheten – 1.80
 48. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 1.77
 49. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 1.75
 50. Delegationen för cirkulär ekonomi – 1.75
 51. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 1.73
 52. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 1.70
 53. Institutet för språk och folkminnen – 1.67
 54. Kungliga biblioteket (KB) – 1.67
 55. Pensions­myndigheten – 1.67
 56. Skatteverket – 1.67
 57. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 1.67
 58. Swedac – 1.67
 59. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 1.67
 60. Transport­styrelsen – 1.67
 61. Brottsoffer­myndigheten – 1.67
 62. Ekobrotts­myndigheten – 1.67
 63. Svenska ILO-kommittén – 1.67
 64. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 1.67
 65. Läkemedels­verket – 1.67
 66. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 1.67
 67. Nämnden för hemslöjds­frågor – 1.67
 68. Sjunde AP-fonden (AP7) – 1.67
 69. Statens konstråd – 1.67
 70. Åklagar­myndigheten – 1.67
 71. Fyrbodal – 1.67
 72. Svenska kraftnät – 1.60
 73. Migrationsverket – 1.27
 74. Försvars­underrättelse­domstolen – 1.23
 75. Bolagsverket – 1.00
 76. Boverket – 1.00
 77. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 1.00
 78. Länsstyrelserna – 1.00
 79. Naturvårds­verket – 1.00
 80. Riksantikvarieämbetet – 1.00
 81. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 1.00
 82. Strålsäkerhets­myndigheten – 1.00
 83. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 1.00
 84. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 1.00
 85. Andra AP-fonden – 1.00
 86. Arbets­domstolen (AD) – 1.00
 87. Arbetsgivarverket – 1.00
 88. Arvsfonden – 1.00
 89. Bokförings­nämnden (BFN) – 1.00
 90. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.00
 91. Etikprövnings­myndigheten – 1.00
 92. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 1.00
 93. Sveriges domstolar – 1.00
 94. Elsäkerhets­verket – 1.00
 95. Energimarknads­inspektionen – 1.00
 96. Exportkredit­nämnden (EKN) – 1.00
 97. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 1.00
 98. Finanspolitiska rådet – 1.00
 99. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.00
 100. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.00
 101. Folkhälso­myndigheten – 1.00
 102. Forskningsrådet Formas – 1.00
 103. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 1.00
 104. Första AP-fonden (AP1) – 1.00
 105. Försvarets materielverk (FMV) – 1.00
 106. Genteknik­nämnden – 1.00
 107. Harpsunds­nämnden – 1.00
 108. Hyres­nämnden – 1.00
 109. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 1.00
 110. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 1.00
 111. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 1.00
 112. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.00
 113. Kammarrätten i Göteborg – 1.00
 114. Kammarrätten i Sundsvall – 1.00
 115. Kemikamlie­inspektionen – 1.00
 116. Kommers­kollegium – 1.00
 117. Konkurrens­verket – 1.00
 118. Konstnärs­nämnden – 1.00
 119. Konsument­verket – 1.00
 120. Kust­bevakningen – 1.00
 121. Kärnavfalls­fonden – 1.00
 122. Lagrådet – 1.00
 123. Statens Historiska Museer – 1.00
 124. Livsmedels­verket – 1.00
 125. Spel­inspektionen – 1.00
 126. Luftfarts­verket (LFV) – 1.00
 127. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 1.00
 128. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 1.00
 129. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.00
 130. Nämnden mot diskriminering – 1.00
 131. Polarforsknings­sekretariatet – 1.00
 132. Regeringen – 1.00
 133. Revisors­inspektionen – 1.00
 134. Riksarkivet – 1.00
 135. Justitie­ombudsmannen (JO) – 1.00
 136. Riksrevisionen – 1.00
 137. Rymdstyrelsen – 1.00
 138. Rättshjälp­smyndigheten – 1.00
 139. Rättsmedicinal­verket – 1.00
 140. Sametinget – 1.00
 141. Sjöfarts­verket – 1.00
 142. Skogsstyrelsen – 1.00
 143. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 1.00
 144. Statens ansvars­nämnd – 1.00
 145. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 1.00
 146. Energi­myndigheten – 1.00
 147. Statens Geotekniska Institut – 1.00
 148. Statens haveri­kommission (SHK) – 1.00
 149. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 1.00
 150. Statens institutions­styrelse (SiS) – 1.00
 151. Jordbruks­verket – 1.00
 152. Kulturrådet – 1.00
 153. Statens medieråd – 1.00
 154. Statens person­adress­register (SPAR) – 1.00
 155. Statens servicecenter – 1.00
 156. Skolverket – 1.00
 157. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 1.00
 158. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 1.00
 159. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 1.00
 160. Statskontoret – 1.00
 161. Svenska ESF-rådet – 1.00
 162. Svenska Institutet (SI) – 1.00
 163. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 1.00
 164. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 1.00
 165. Tillväxtverket – 1.00
 166. Trafikanalys – 1.00
 167. Tredje AP-fonden (AP3) – 1.00
 168. Tullverket – 1.00
 169. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 1.00
 170. Universitetskanslers­ämbetet – 1.00
 171. Vetenskaps­rådet (VR) – 1.00
 172. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 1.00
 173. Sveriges ambassader och konsulat – 1.00
 174. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 1.00
 175. Barnombudsmannen – 1.00
 176. Jämställdhets­myndigheten – 1.00
 177. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 1.00
 178. Skolforsknings­institutet – 1.00
 179. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 1.00
 180. Rekrytering­smyndigheten – 1.00
 181. Upphandlings­myndigheten – 1.00
 182. BioInnovation – 1.00
 183. Drive Sweden – 1.00
 184. SIP STRIM – 1.00
 185. Internet of Things Sverige – 1.00
 186. InnovAir – 1.00
 187. Medtech4­Health – 1.00
 188. Metalliska material – 1.00
 189. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.00
 190. Produktion2030 – 1.00
 191. Viable cities – 1.00
 192. Re:Source – 1.00
 193. Smartare elektroniksystem – 1.00
 194. SWElife – 1.00
 195. Smart Built Environment – 1.00
 196. Göteborgs­regionen – 1.00
 197. VästKom – 1.00
 198. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.00
 199. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.00
 200. Delegationen mot segregation – 1.00
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.00
 202. Arbetsförmedlingen – 1.00

5 senaste rapporterna

Till toppen