Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst på webben? Övrig offentlig sektors resultat i september, 2020

Bäst på webben? Övrig offentlig sektors resultat i september, 2020

Jämförelse över hur övrig offentlig sektors webbplatser under September står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Septembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Precis som vanligt är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Svenska ILO-kommittén — 4.4
 2. Polisen — 4.4
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 4. Folkhälso­myndigheten — 4.3
 5. Konjunktu­rinstitutet — 4.2
 6. Medlings­institutet — 4.2
 7. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.1
 8. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 9. Arvsfonden — 4.0
 10. Kammar­kollegiet — 3.9
 11. Kammarrätten i Göteborg — 3.9
 12. Åklagar­myndigheten — 3.9
 13. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.9
 14. Sveriges domstolar — 3.9
 15. Rättshjälp­smyndigheten — 3.9
 16. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.8
 17. Hyres­nämnden — 3.8
 18. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.8
 19. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.8
 20. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.8
 21. Genteknik­nämnden — 3.8
 22. InfraSweden — 3.7
 23. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.7
 24. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.7
 25. Svenska Institutet (SI) — 3.7
 26. Riksbanken — 3.7
 27. Tillväxtverket — 3.7
 28. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.7
 29. Trafikanalys — 3.7
 30. Riksdagen — 3.7
 31. Spel­inspektionen — 3.7
 32. Barnombudsmannen — 3.7
 33. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.7
 34. Nordiska Afrika­institutet — 3.7
 35. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.7
 36. Forskarskatte­nämnden — 3.7
 37. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.7
 38. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.7
 39. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.6
 40. Statens medieråd — 3.6
 41. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.6
 42. Lantmäteriet — 3.6
 43. Kemikamlie­inspektionen — 3.6
 44. Länsstyrelserna — 3.6
 45. Kriminal­vården — 3.6
 46. Pensions­myndigheten — 3.6
 47. Transport­styrelsen — 3.6
 48. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.6
 49. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.6
 50. Riksgälden — 3.6
 51. Statens Geotekniska Institut — 3.5
 52. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.5
 53. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.5
 54. Jordbruks­verket — 3.5
 55. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.5
 56. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.5
 57. Sveriges författarfond — 3.5
 58. Konkurrens­verket — 3.5
 59. Konsument­verket — 3.5
 60. Universitetskanslers­ämbetet — 3.5
 61. Trafikverket — 3.5
 62. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.5
 63. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 64. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.5
 65. eSamverka — 3.5
 66. Ehälso­myndigheten — 3.5
 67. Skatterätts­nämnden — 3.5
 68. Bolagsverket — 3.4
 69. Boverket — 3.4
 70. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.4
 71. Statens ansvars­nämnd — 3.4
 72. SIO Grafen — 3.4
 73. Statens servicecenter — 3.4
 74. Skolverket — 3.4
 75. Tillits­delegationen — 3.4
 76. Tullverket — 3.4
 77. Riksantikvarieämbetet — 3.4
 78. Kärnavfalls­fonden — 3.4
 79. Lagrådet — 3.4
 80. Swedac — 3.4
 81. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.4
 82. Sveriges ambassader och konsulat — 3.4
 83. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.4
 84. Upphandlings­myndigheten — 3.4
 85. Andra AP-fonden — 3.4
 86. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.4
 87. Nämnden mot diskriminering — 3.4
 88. Finans­inspektionen (FI) — 3.4
 89. Finanspolitiska rådet — 3.4
 90. Fortifikations­verket — 3.4
 91. Första AP-fonden (AP1) — 3.4
 92. Harpsunds­nämnden — 3.3
 93. Statens fastighetsverk — 3.3
 94. Viable cities — 3.3
 95. SWElife — 3.3
 96. Smart Built Environment — 3.3
 97. Kungliga biblioteket (KB) — 3.3
 98. Svenska kraftnät — 3.3
 99. Kammarrätten i Sundsvall — 3.3
 100. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.3
 101. Karolinska Institutet — 3.3
 102. Kronofogden — 3.3
 103. Val­myndigheten — 3.3
 104. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.3
 105. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.3
 106. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.3
 107. Luftfarts­verket (LFV) — 3.3
 108. Myndigheten för press, radio och tv — 3.3
 109. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.3
 110. Polarforsknings­sekretariatet — 3.3
 111. Elsäkerhets­verket — 3.3
 112. Göteborgs­regionen — 3.3
 113. Fyrbodal — 3.3
 114. Forskningsrådet Formas — 3.3
 115. Riksarkivet — 3.3
 116. Riksrevisionen — 3.3
 117. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 118. Internet of Things Sverige — 3.2
 119. InnovAir — 3.2
 120. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.2
 121. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.2
 122. Institutet för språk och folkminnen — 3.2
 123. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.2
 124. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.2
 125. Konstnärs­nämnden — 3.2
 126. Kust­bevakningen — 3.2
 127. Skatteverket — 3.2
 128. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.2
 129. Läkemedels­verket — 3.2
 130. Arbetsgivarverket — 3.2
 131. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.2
 132. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.2
 133. Datainspektionen (DI) — 3.2
 134. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.2
 135. Revisors­inspektionen — 3.2
 136. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 137. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.2
 138. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.2
 139. Överklagande­nämnden — 3.2
 140. Drive Sweden — 3.1
 141. Smartare elektroniksystem — 3.1
 142. Kommers­kollegium — 3.1
 143. Statens Historiska Museer — 3.1
 144. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.1
 145. VästKom — 3.1
 146. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.1
 147. Försvarets materielverk (FMV) — 3.1
 148. Sameskol­styrelsen — 3.1
 149. Energi­myndigheten — 3.0
 150. SIP STRIM — 3.0
 151. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.0
 152. Justitie­kanslern — 3.0
 153. Migrationsverket — 3.0
 154. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.0
 155. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 156. Socialstyrelsen — 3.0
 157. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.0
 158. Skolforsknings­institutet — 3.0
 159. Brottsoffer­myndigheten — 3.0
 160. Energimarknads­inspektionen — 3.0
 161. Boråsregionen — 3.0
 162. Regeringen — 3.0
 163. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.0
 164. Försvarsmakten — 3.0
 165. Delegationen mot segregation — 3.0
 166. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.0
 167. Skogsstyrelsen — 3.0
 168. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.9
 169. LIGHTer — 2.9
 170. Metalliska material — 2.9
 171. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.9
 172. Statskontoret — 2.9
 173. Svenska ESF-rådet — 2.9
 174. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.9
 175. Naturvårds­verket — 2.9
 176. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.9
 177. Rekrytering­smyndigheten — 2.9
 178. Rymdstyrelsen — 2.9
 179. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.8
 180. BioInnovation — 2.8
 181. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.8
 182. Livsmedels­verket — 2.8
 183. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.8
 184. Myndigheten för Kulturanalys — 2.8
 185. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 186. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.8
 187. Rättsmedicinal­verket — 2.8
 188. Statens konstråd — 2.7
 189. Kulturrådet — 2.7
 190. Jämställdhets­myndigheten — 2.7
 191. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.7
 192. Ekobrotts­myndigheten — 2.7
 193. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.7
 194. Re:Source — 2.6
 195. Skol­inspektionen — 2.6
 196. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.5
 197. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 198. Sjöfarts­verket — 2.5
 199. Produktion2030 — 2.4
 200. Medtech4­Health — 2.3
 201. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.3
 202. Sametinget — 2.3

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod, samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Svenska ILO-kommittén — 4.8
 2. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.8
 3. Trafikanalys — 4.6
 4. Medlings­institutet — 4.6
 5. Folkhälso­myndigheten — 4.6
 6. InfraSweden — 4.5
 7. Genteknik­nämnden — 4.5
 8. InnovAir — 4.4
 9. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.4
 10. Polisen — 4.4
 11. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.3
 12. Viable cities — 4.3
 13. Tillväxtverket — 4.3
 14. Trafikverket — 4.3
 15. Harpsunds­nämnden — 4.2
 16. Drive Sweden — 4.2
 17. SIO Grafen — 4.2
 18. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.2
 19. Smartare elektroniksystem — 4.2
 20. Kemikamlie­inspektionen — 4.2
 21. Konjunktu­rinstitutet — 4.2
 22. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 4.2
 23. Swedac — 4.2
 24. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.2
 25. Upphandlings­myndigheten — 4.2
 26. Arvsfonden — 4.2
 27. Första AP-fonden (AP1) — 4.2
 28. Riksrevisionen — 4.2
 29. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.2
 30. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.1
 31. SIP STRIM — 4.1
 32. Jordbruks­verket — 4.1
 33. Statens medieråd — 4.1
 34. Skolverket — 4.1
 35. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.1
 36. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.1
 37. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.1
 38. Svenska Institutet (SI) — 4.1
 39. Länsstyrelserna — 4.1
 40. Tredje AP-fonden (AP3) — 4.1
 41. Universitetskanslers­ämbetet — 4.1
 42. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.1
 43. Barnombudsmannen — 4.1
 44. Arbetsgivarverket — 4.1
 45. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.1
 46. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.1
 47. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.1
 48. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.0
 49. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 50. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 51. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 52. Fyrbodal — 4.0
 53. Bolagsverket — 3.9
 54. Hyres­nämnden — 3.9
 55. Lantmäteriet — 3.9
 56. Konkurrens­verket — 3.9
 57. Tullverket — 3.9
 58. Riksantikvarieämbetet — 3.9
 59. Riksdagen — 3.9
 60. Luftfarts­verket (LFV) — 3.9
 61. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.9
 62. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.9
 63. Sveriges domstolar — 3.9
 64. Göteborgs­regionen — 3.9
 65. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.9
 66. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.9
 67. Forskarskatte­nämnden — 3.9
 68. Forskningsrådet Formas — 3.9
 69. Boverket — 3.8
 70. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.8
 71. Statens Geotekniska Institut — 3.8
 72. LIGHTer — 3.8
 73. Internet of Things Sverige — 3.8
 74. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.8
 75. SWElife — 3.8
 76. Statens servicecenter — 3.8
 77. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.8
 78. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.8
 79. Kammar­kollegiet — 3.8
 80. Riksbanken — 3.8
 81. Karolinska Institutet — 3.8
 82. Kommers­kollegium — 3.8
 83. Tillits­delegationen — 3.8
 84. Transport­styrelsen — 3.8
 85. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.8
 86. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.8
 87. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.8
 88. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.8
 89. Myndigheten för press, radio och tv — 3.8
 90. Nämnden mot diskriminering — 3.8
 91. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.8
 92. Riksarkivet — 3.8
 93. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.8
 94. Delegationen mot segregation — 3.8
 95. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.8
 96. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.8
 97. Skatterätts­nämnden — 3.8
 98. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.7
 99. Institutet för språk och folkminnen — 3.7
 100. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.7
 101. Kammarrätten i Göteborg — 3.7
 102. Val­myndigheten — 3.7
 103. Åklagar­myndigheten — 3.7
 104. Sveriges ambassader och konsulat — 3.7
 105. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.7
 106. eSamverka — 3.7
 107. Ehälso­myndigheten — 3.7
 108. Rättshjälp­smyndigheten — 3.7
 109. BioInnovation — 3.6
 110. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.6
 111. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.6
 112. Svenska ESF-rådet — 3.6
 113. Kriminal­vården — 3.6
 114. Kronofogden — 3.6
 115. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.6
 116. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.6
 117. Statens Historiska Museer — 3.6
 118. Spel­inspektionen — 3.6
 119. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.6
 120. Datainspektionen (DI) — 3.6
 121. Polarforsknings­sekretariatet — 3.6
 122. Energimarknads­inspektionen — 3.6
 123. Finanspolitiska rådet — 3.6
 124. Fortifikations­verket — 3.6
 125. Försäkringskassan (FK) — 3.6
 126. Rymdstyrelsen — 3.6
 127. Skogsstyrelsen — 3.6
 128. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.5
 129. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.5
 130. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.5
 131. Pensions­myndigheten — 3.5
 132. Lagrådet — 3.5
 133. Skatteverket — 3.5
 134. Läkemedels­verket — 3.5
 135. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.5
 136. Jämställdhets­myndigheten — 3.5
 137. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 138. Sameskol­styrelsen — 3.5
 139. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.5
 140. Statens fastighetsverk — 3.4
 141. Kungliga biblioteket (KB) — 3.4
 142. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.4
 143. Svenska kraftnät — 3.4
 144. Migrationsverket — 3.4
 145. Konsument­verket — 3.4
 146. Kust­bevakningen — 3.4
 147. Kärnavfalls­fonden — 3.4
 148. Socialstyrelsen — 3.4
 149. Andra AP-fonden — 3.4
 150. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.4
 151. Elsäkerhets­verket — 3.4
 152. Finans­inspektionen (FI) — 3.4
 153. Regeringen — 3.4
 154. Statens konstråd — 3.3
 155. Produktion2030 — 3.3
 156. Kammarrätten i Sundsvall — 3.3
 157. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.3
 158. Skolforsknings­institutet — 3.3
 159. Myndigheten för Kulturanalys — 3.3
 160. Arbets­domstolen (AD) — 3.3
 161. Etikprövnings­myndigheten — 3.3
 162. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.3
 163. VästKom — 3.3
 164. Revisors­inspektionen — 3.3
 165. Riksgälden — 3.3
 166. Statens ansvars­nämnd — 3.2
 167. Energi­myndigheten — 3.2
 168. Smart Built Environment — 3.2
 169. Naturvårds­verket — 3.2
 170. Konstnärs­nämnden — 3.2
 171. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.2
 172. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.2
 173. Rekrytering­smyndigheten — 3.2
 174. Boråsregionen — 3.2
 175. Försvarsmakten — 3.2
 176. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 177. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.2
 178. Rättsmedicinal­verket — 3.2
 179. Sametinget — 3.2
 180. Metalliska material — 3.1
 181. Kulturrådet — 3.1
 182. Justitie­kanslern — 3.1
 183. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.1
 184. Brottsoffer­myndigheten — 3.1
 185. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.1
 186. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.0
 187. Statskontoret — 3.0
 188. Sveriges författarfond — 3.0
 189. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.9
 190. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.9
 191. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.9
 192. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.9
 193. Överklagande­nämnden — 2.9
 194. Medtech4­Health — 2.8
 195. Re:Source — 2.8
 196. Skol­inspektionen — 2.8
 197. Livsmedels­verket — 2.8
 198. Ekobrotts­myndigheten — 2.8
 199. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.8
 200. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.8
 201. Sjöfarts­verket — 2.8
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.4

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 2. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 3. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 4. Riksdagen — 5.0
 5. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 5.0
 6. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 7. Medlings­institutet — 5.0
 8. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 5.0
 9. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 10. Polisen — 5.0
 11. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 12. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.5
 13. Statens ansvars­nämnd — 4.5
 14. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.5
 15. Smart Built Environment — 4.5
 16. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 17. Kungliga biblioteket (KB) — 4.5
 18. Lantmäteriet — 4.5
 19. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.5
 20. Åklagar­myndigheten — 4.5
 21. Spel­inspektionen — 4.5
 22. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.5
 23. Andra AP-fonden — 4.5
 24. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.5
 25. Arvsfonden — 4.5
 26. Sveriges domstolar — 4.5
 27. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.5
 28. Riksgälden — 4.5
 29. Hyres­nämnden — 4.0
 30. Statens medieråd — 4.0
 31. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 32. Trafikanalys — 4.0
 33. Kriminal­vården — 4.0
 34. Pensions­myndigheten — 4.0
 35. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 36. Universitetskanslers­ämbetet — 4.0
 37. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 38. Lagrådet — 4.0
 39. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 4.0
 40. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 41. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 42. Elsäkerhets­verket — 4.0
 43. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 44. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 45. Genteknik­nämnden — 4.0
 46. Bolagsverket — 3.5
 47. Boverket — 3.5
 48. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.5
 49. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.5
 50. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.5
 51. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.5
 52. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.5
 53. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.5
 54. Sveriges författarfond — 3.5
 55. Kammar­kollegiet — 3.5
 56. Kammarrätten i Sundsvall — 3.5
 57. Länsstyrelserna — 3.5
 58. Tillväxtverket — 3.5
 59. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.5
 60. Riksantikvarieämbetet — 3.5
 61. Barnombudsmannen — 3.5
 62. Upphandlings­myndigheten — 3.5
 63. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.5
 64. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 65. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.5
 66. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.5
 67. Polarforsknings­sekretariatet — 3.5
 68. Finans­inspektionen (FI) — 3.5
 69. Fortifikations­verket — 3.5
 70. Statens fastighetsverk — 3.0
 71. Statens Geotekniska Institut — 3.0
 72. Jordbruks­verket — 3.0
 73. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.0
 74. Statens servicecenter — 3.0
 75. Skol­inspektionen — 3.0
 76. Svenska Institutet (SI) — 3.0
 77. Svenska kraftnät — 3.0
 78. Riksbanken — 3.0
 79. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 80. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.0
 81. Migrationsverket — 3.0
 82. Konkurrens­verket — 3.0
 83. Konstnärs­nämnden — 3.0
 84. Konsument­verket — 3.0
 85. Tillits­delegationen — 3.0
 86. Kust­bevakningen — 3.0
 87. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 88. Luftfarts­verket (LFV) — 3.0
 89. Transport­styrelsen — 3.0
 90. Läkemedels­verket — 3.0
 91. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 92. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.0
 93. Finanspolitiska rådet — 3.0
 94. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 95. Revisors­inspektionen — 3.0
 96. Riksarkivet — 3.0
 97. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 98. Delegationen mot segregation — 3.0
 99. Överklagande­nämnden — 3.0
 100. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.5
 101. Energi­myndigheten — 2.5
 102. InfraSweden — 2.5
 103. Medtech4­Health — 2.5
 104. Statens konstråd — 2.5
 105. Viable cities — 2.5
 106. Skolverket — 2.5
 107. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.5
 108. Institutet för språk och folkminnen — 2.5
 109. Statskontoret — 2.5
 110. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.5
 111. Justitie­kanslern — 2.5
 112. Karolinska Institutet — 2.5
 113. Kemikamlie­inspektionen — 2.5
 114. Kommers­kollegium — 2.5
 115. Kronofogden — 2.5
 116. Skatteverket — 2.5
 117. Val­myndigheten — 2.5
 118. Swedac — 2.5
 119. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.5
 120. Livsmedels­verket — 2.5
 121. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.5
 122. Sveriges ambassader och konsulat — 2.5
 123. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.5
 124. Rekrytering­smyndigheten — 2.5
 125. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.5
 126. Brottsoffer­myndigheten — 2.5
 127. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.5
 128. Etikprövnings­myndigheten — 2.5
 129. Nämnden mot diskriminering — 2.5
 130. eSamverka — 2.5
 131. Ehälso­myndigheten — 2.5
 132. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.5
 133. Ekobrotts­myndigheten — 2.5
 134. Boråsregionen — 2.5
 135. Regeringen — 2.5
 136. Forskningsrådet Formas — 2.5
 137. Försvarets materielverk (FMV) — 2.5
 138. Riksrevisionen — 2.5
 139. Försäkringskassan (FK) — 2.5
 140. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.5
 141. Internet of Things Sverige — 2.0
 142. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 143. Kulturrådet — 2.0
 144. Smartare elektroniksystem — 2.0
 145. SWElife — 2.0
 146. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.0
 147. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 2.0
 148. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.0
 149. Tullverket — 2.0
 150. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 151. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.0
 152. Socialstyrelsen — 2.0
 153. Statens Historiska Museer — 2.0
 154. Skolforsknings­institutet — 2.0
 155. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 156. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.0
 157. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 158. Göteborgs­regionen — 2.0
 159. VästKom — 2.0
 160. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.0
 161. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 162. Rättsmedicinal­verket — 2.0
 163. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 164. Skatterätts­nämnden — 2.0
 165. Skogsstyrelsen — 2.0
 166. Harpsunds­nämnden — 1.5
 167. Drive Sweden — 1.5
 168. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.5
 169. InnovAir — 1.5
 170. Produktion2030 — 1.5
 171. Re:Source — 1.5
 172. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.5
 173. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.5
 174. Svenska ESF-rådet — 1.5
 175. Naturvårds­verket — 1.5
 176. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.5
 177. Myndigheten för Kulturanalys — 1.5
 178. Myndigheten för press, radio och tv — 1.5
 179. Arbetsgivarverket — 1.5
 180. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.5
 181. Datainspektionen (DI) — 1.5
 182. Energimarknads­inspektionen — 1.5
 183. Fyrbodal — 1.5
 184. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.5
 185. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.5
 186. Första AP-fonden (AP1) — 1.5
 187. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.5
 188. Sameskol­styrelsen — 1.5
 189. Sametinget — 1.5
 190. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.5
 191. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.5
 192. Sjöfarts­verket — 1.5
 193. BioInnovation — 1.0
 194. SIO Grafen — 1.0
 195. SIP STRIM — 1.0
 196. LIGHTer — 1.0
 197. Metalliska material — 1.0
 198. Trafikverket — 1.0
 199. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 200. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 201. Försvarsmakten — 1.0
 202. Rymdstyrelsen — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.7
 3. Åklagar­myndigheten — 4.7
 4. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.7
 5. Överklagande­nämnden — 4.7
 6. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 7. Konsument­verket — 4.3
 8. Arbets­domstolen (AD) — 4.3
 9. SIO Grafen — 4.0
 10. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 11. Metalliska material — 4.0
 12. Hyres­nämnden — 4.0
 13. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.0
 14. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.0
 15. Svenska Institutet (SI) — 4.0
 16. Kammar­kollegiet — 4.0
 17. Kammarrätten i Göteborg — 4.0
 18. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 4.0
 19. Konjunktu­rinstitutet — 4.0
 20. Pensions­myndigheten — 4.0
 21. Tullverket — 4.0
 22. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.0
 23. Val­myndigheten — 4.0
 24. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 4.0
 25. Spel­inspektionen — 4.0
 26. Transport­styrelsen — 4.0
 27. Sveriges ambassader och konsulat — 4.0
 28. Barnombudsmannen — 4.0
 29. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 30. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 31. Myndigheten för press, radio och tv — 4.0
 32. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 4.0
 33. Arvsfonden — 4.0
 34. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 35. eSamverka — 4.0
 36. Sveriges domstolar — 4.0
 37. Finanspolitiska rådet — 4.0
 38. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 39. Forskarskatte­nämnden — 4.0
 40. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 41. Försvars­underrättelse­domstolen — 4.0
 42. Rättshjälp­smyndigheten — 4.0
 43. Skatterätts­nämnden — 4.0
 44. Statens fastighetsverk — 3.7
 45. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.7
 46. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 3.7
 47. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.7
 48. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.7
 49. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.7
 50. Statskontoret — 3.7
 51. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 52. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.7
 53. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.7
 54. Svenska kraftnät — 3.7
 55. Riksbanken — 3.7
 56. Kammarrätten i Sundsvall — 3.7
 57. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.7
 58. Karolinska Institutet — 3.7
 59. Konstnärs­nämnden — 3.7
 60. Kronofogden — 3.7
 61. Kärnavfalls­fonden — 3.7
 62. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.7
 63. Medlings­institutet — 3.7
 64. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.7
 65. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.7
 66. Ehälso­myndigheten — 3.7
 67. VästKom — 3.7
 68. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.7
 69. Första AP-fonden (AP1) — 3.7
 70. Revisors­inspektionen — 3.7
 71. Polisen — 3.7
 72. Harpsunds­nämnden — 3.5
 73. Internet of Things Sverige — 3.5
 74. Tillits­delegationen — 3.5
 75. Boverket — 3.3
 76. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.3
 77. Jordbruks­verket — 3.3
 78. SWElife — 3.3
 79. Smart Built Environment — 3.3
 80. Skolverket — 3.3
 81. Justitie­kanslern — 3.3
 82. Kemikamlie­inspektionen — 3.3
 83. Länsstyrelserna — 3.3
 84. Konkurrens­verket — 3.3
 85. Naturvårds­verket — 3.3
 86. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.3
 87. Kust­bevakningen — 3.3
 88. Lagrådet — 3.3
 89. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.3
 90. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.3
 91. Statens Historiska Museer — 3.3
 92. Livsmedels­verket — 3.3
 93. Trafikverket — 3.3
 94. Skolforsknings­institutet — 3.3
 95. Andra AP-fonden — 3.3
 96. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.3
 97. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.3
 98. Brottsoffer­myndigheten — 3.3
 99. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.3
 100. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.3
 101. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.3
 102. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.3
 103. Göteborgs­regionen — 3.3
 104. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 105. Riksarkivet — 3.3
 106. Riksgälden — 3.3
 107. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 108. Rymdstyrelsen — 3.3
 109. Sameskol­styrelsen — 3.3
 110. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.3
 111. Bolagsverket — 3.0
 112. Statens ansvars­nämnd — 3.0
 113. Energi­myndigheten — 3.0
 114. Statens medieråd — 3.0
 115. Re:Source — 3.0
 116. Statens servicecenter — 3.0
 117. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.0
 118. Svenska ESF-rådet — 3.0
 119. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 120. Tillväxtverket — 3.0
 121. Kriminal­vården — 3.0
 122. Riksdagen — 3.0
 123. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.0
 124. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 125. Swedac — 3.0
 126. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 127. Rekrytering­smyndigheten — 3.0
 128. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 129. Myndigheten för Kulturanalys — 3.0
 130. Arbetsgivarverket — 3.0
 131. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 132. Nordiska Afrika­institutet — 3.0
 133. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.0
 134. Elsäkerhets­verket — 3.0
 135. Energimarknads­inspektionen — 3.0
 136. Fyrbodal — 3.0
 137. Boråsregionen — 3.0
 138. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.0
 139. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.0
 140. Fjärde AP-fonden (AP4) — 3.0
 141. Fortifikations­verket — 3.0
 142. Försvarets materielverk (FMV) — 3.0
 143. Försvarsmakten — 3.0
 144. Rättsmedicinal­verket — 3.0
 145. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.0
 146. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.0
 147. Genteknik­nämnden — 3.0
 148. Skogsstyrelsen — 3.0
 149. BioInnovation — 2.7
 150. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.7
 151. LIGHTer — 2.7
 152. InnovAir — 2.7
 153. Skol­inspektionen — 2.7
 154. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.7
 155. Institutet för språk och folkminnen — 2.7
 156. Lantmäteriet — 2.7
 157. Kommers­kollegium — 2.7
 158. Trafikanalys — 2.7
 159. Riksantikvarieämbetet — 2.7
 160. Universitetskanslers­ämbetet — 2.7
 161. Skatteverket — 2.7
 162. Luftfarts­verket (LFV) — 2.7
 163. Läkemedels­verket — 2.7
 164. Datainspektionen (DI) — 2.7
 165. Polarforsknings­sekretariatet — 2.7
 166. Regeringen — 2.7
 167. Forskningsrådet Formas — 2.7
 168. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.7
 169. Sjöfarts­verket — 2.7
 170. SIP STRIM — 2.5
 171. InfraSweden — 2.5
 172. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 2.3
 173. Drive Sweden — 2.3
 174. Viable cities — 2.3
 175. Kungliga biblioteket (KB) — 2.3
 176. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.3
 177. Migrationsverket — 2.3
 178. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.3
 179. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.3
 180. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.3
 181. Ekobrotts­myndigheten — 2.3
 182. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.3
 183. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.3
 184. Riksrevisionen — 2.3
 185. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.3
 186. Kulturrådet — 2.0
 187. Smartare elektroniksystem — 2.0
 188. Socialstyrelsen — 2.0
 189. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 190. Jämställdhets­myndigheten — 2.0
 191. Upphandlings­myndigheten — 2.0
 192. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 193. Etikprövnings­myndigheten — 2.0
 194. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.7
 195. Medtech4­Health — 1.7
 196. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.7
 197. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.7
 198. Delegationen mot segregation — 1.7
 199. Statens konstråd — 1.5
 200. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.5
 201. Produktion2030 — 1.0
 202. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.4
 2. Polisen — 4.4
 3. Datainspektionen (DI) — 4.0
 4. Försvarsmakten — 3.8
 5. Kammar­kollegiet — 3.8
 6. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 7. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 8. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 9. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 10. Riksbanken — 2.9
 11. Socialstyrelsen — 2.8
 12. Trafikverket — 2.8
 13. Transport­styrelsen — 2.8
 14. Ehälso­myndigheten — 2.8
 15. Finans­inspektionen (FI) — 2.8
 16. Fortifikations­verket — 2.8
 17. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 2.8
 18. SIO Grafen — 2.8
 19. Kriminal­vården — 2.5
 20. Riksgälden — 2.5
 21. InfraSweden — 2.5
 22. Forskarskatte­nämnden — 2.4
 23. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.4
 24. Skatterätts­nämnden — 2.4
 25. Riksdagen — 2.2
 26. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.2
 27. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 28. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 30. Pensions­myndigheten — 2.0
 31. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 32. Skatteverket — 2.0
 33. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 34. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 35. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 36. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 37. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 38. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 39. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 2.0
 40. Konjunktu­rinstitutet — 2.0
 41. Kronofogden — 2.0
 42. Läkemedels­verket — 2.0
 43. Medlings­institutet — 2.0
 44. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 45. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 46. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 47. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 48. Sameskol­styrelsen — 2.0
 49. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 50. Sveriges författarfond — 2.0
 51. Val­myndigheten — 2.0
 52. LIGHTer — 2.0
 53. Fyrbodal — 2.0
 54. Boråsregionen — 2.0
 55. Lantmäteriet — 1.8
 56. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.8
 57. Åklagar­myndigheten — 1.8
 58. Justitie­kanslern — 1.6
 59. Institutet för språk och folkminnen — 1.2
 60. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.2
 61. Bolagsverket — 1.0
 62. Boverket — 1.0
 63. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 64. Länsstyrelserna — 1.0
 65. Migrationsverket — 1.0
 66. Naturvårds­verket — 1.0
 67. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 68. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 69. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 70. Swedac — 1.0
 71. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 72. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 73. Andra AP-fonden — 1.0
 74. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 75. Arbetsgivarverket — 1.0
 76. Arvsfonden — 1.0
 77. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 78. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 79. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 80. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 81. Sveriges domstolar — 1.0
 82. Elsäkerhets­verket — 1.0
 83. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 84. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 85. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 86. Finanspolitiska rådet — 1.0
 87. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 88. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 89. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 90. Forskningsrådet Formas — 1.0
 91. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 92. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 93. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 94. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 95. Genteknik­nämnden — 1.0
 96. Harpsunds­nämnden — 1.0
 97. Hyres­nämnden — 1.0
 98. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 99. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 100. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 101. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 102. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 103. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 104. Karolinska Institutet — 1.0
 105. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 106. Kommers­kollegium — 1.0
 107. Konkurrens­verket — 1.0
 108. Konstnärs­nämnden — 1.0
 109. Konsument­verket — 1.0
 110. Kust­bevakningen — 1.0
 111. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 112. Lagrådet — 1.0
 113. Statens Historiska Museer — 1.0
 114. Livsmedels­verket — 1.0
 115. Spel­inspektionen — 1.0
 116. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 117. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 118. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 119. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 120. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 121. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 122. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 123. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 124. Regeringen — 1.0
 125. Revisors­inspektionen — 1.0
 126. Riksarkivet — 1.0
 127. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 128. Riksrevisionen — 1.0
 129. Rymdstyrelsen — 1.0
 130. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 131. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 132. Sametinget — 1.0
 133. Sjöfarts­verket — 1.0
 134. Skogsstyrelsen — 1.0
 135. Överklagande­nämnden — 1.0
 136. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 137. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 138. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 139. Energi­myndigheten — 1.0
 140. Statens fastighetsverk — 1.0
 141. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 142. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 143. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 144. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 145. Jordbruks­verket — 1.0
 146. Statens konstråd — 1.0
 147. Kulturrådet — 1.0
 148. Statens medieråd — 1.0
 149. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 150. Statens servicecenter — 1.0
 151. Skol­inspektionen — 1.0
 152. Skolverket — 1.0
 153. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 154. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 155. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 156. Statskontoret — 1.0
 157. Svenska ESF-rådet — 1.0
 158. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 159. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 160. Svenska kraftnät — 1.0
 161. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 162. Tillväxtverket — 1.0
 163. Trafikanalys — 1.0
 164. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 165. Tullverket — 1.0
 166. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 167. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 168. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 169. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 170. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 171. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 172. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 173. Barnombudsmannen — 1.0
 174. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 175. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 176. Skolforsknings­institutet — 1.0
 177. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 178. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 179. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 180. BioInnovation — 1.0
 181. Drive Sweden — 1.0
 182. SIP STRIM — 1.0
 183. Internet of Things Sverige — 1.0
 184. InnovAir — 1.0
 185. Medtech4­Health — 1.0
 186. Metalliska material — 1.0
 187. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 188. Produktion2030 — 1.0
 189. Viable cities — 1.0
 190. Re:Source — 1.0
 191. Smartare elektroniksystem — 1.0
 192. SWElife — 1.0
 193. Smart Built Environment — 1.0
 194. eSamverka — 1.0
 195. Göteborgs­regionen — 1.0
 196. VästKom — 1.0
 197. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 198. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 199. Delegationen mot segregation — 1.0
 200. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 202. Tillits­delegationen — 1.0
Till toppen