Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur bra var övrig offentlig sektor på webben under oktober, 2020?

Hur bra var övrig offentlig sektor på webben under oktober, 2020?

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under oktober står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Oktobers topplista för övrig offentlig sektor är här. Precis som vanligt är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen — 4.6
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.5
 3. Folkhälso­myndigheten — 4.2
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.0
 5. Konjunktu­rinstitutet — 4.0
 6. Medlings­institutet — 4.0
 7. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 8. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 9. Delegationen för cirkulär ekonomi — 4.0
 10. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.9
 11. Åklagar­myndigheten — 3.9
 12. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.9
 13. eSamverka — 3.9
 14. InfraSweden — 3.8
 15. Kammar­kollegiet — 3.8
 16. Länsstyrelserna — 3.8
 17. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.8
 18. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.8
 19. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.8
 20. Nordiska Afrika­institutet — 3.8
 21. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.8
 22. Forskarskatte­nämnden — 3.8
 23. Genteknik­nämnden — 3.8
 24. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.7
 25. Skolverket — 3.7
 26. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 27. Kungliga biblioteket (KB) — 3.7
 28. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.7
 29. Svenska Institutet (SI) — 3.7
 30. Kemikamlie­inspektionen — 3.7
 31. Universitetskanslers­ämbetet — 3.7
 32. Val­myndigheten — 3.7
 33. Transport­styrelsen — 3.7
 34. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.7
 35. Arvsfonden — 3.7
 36. Riksrevisionen — 3.7
 37. Försäkringskassan (FK) — 3.7
 38. Bolagsverket — 3.6
 39. Statens fastighetsverk — 3.6
 40. SIO Grafen — 3.6
 41. InnovAir — 3.6
 42. Jordbruks­verket — 3.6
 43. Tillväxtverket — 3.6
 44. Pensions­myndigheten — 3.6
 45. Barnombudsmannen — 3.6
 46. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.6
 47. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.6
 48. Nämnden mot diskriminering — 3.6
 49. Sveriges domstolar — 3.6
 50. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.6
 51. Rymdstyrelsen — 3.6
 52. Skatterätts­nämnden — 3.6
 53. Harpsunds­nämnden — 3.5
 54. Hyres­nämnden — 3.5
 55. SWElife — 3.5
 56. Statens servicecenter — 3.5
 57. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.5
 58. Lantmäteriet — 3.5
 59. Sveriges författarfond — 3.5
 60. Kammarrätten i Göteborg — 3.5
 61. Riksbanken — 3.5
 62. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.5
 63. Tillits­delegationen — 3.5
 64. Tullverket — 3.5
 65. Swedac — 3.5
 66. Spel­inspektionen — 3.5
 67. Luftfarts­verket (LFV) — 3.5
 68. Trafikverket — 3.5
 69. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.5
 70. Sveriges ambassader och konsulat — 3.5
 71. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.5
 72. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.5
 73. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 74. Myndigheten för press, radio och tv — 3.5
 75. Ehälso­myndigheten — 3.5
 76. Arbetsförmedlingen — 3.5
 77. Regeringen — 3.5
 78. Fortifikations­verket — 3.5
 79. Rättshjälp­smyndigheten — 3.5
 80. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.5
 81. Boverket — 3.4
 82. Internet of Things Sverige — 3.4
 83. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.4
 84. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.4
 85. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.4
 86. Trafikanalys — 3.4
 87. Riksdagen — 3.4
 88. Upphandlings­myndigheten — 3.4
 89. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.4
 90. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.4
 91. Boråsregionen — 3.4
 92. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.4
 93. Första AP-fonden (AP1) — 3.4
 94. Riksarkivet — 3.4
 95. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.4
 96. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.3
 97. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.3
 98. Energi­myndigheten — 3.3
 99. SIP STRIM — 3.3
 100. Statens medieråd — 3.3
 101. Svenska kraftnät — 3.3
 102. Kammarrätten i Sundsvall — 3.3
 103. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.3
 104. Karolinska Institutet — 3.3
 105. Kommers­kollegium — 3.3
 106. Konsument­verket — 3.3
 107. Kriminal­vården — 3.3
 108. Kronofogden — 3.3
 109. Riksantikvarieämbetet — 3.3
 110. Lagrådet — 3.3
 111. Skatteverket — 3.3
 112. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.3
 113. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.3
 114. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.3
 115. Andra AP-fonden — 3.3
 116. Myndigheten för Kulturanalys — 3.3
 117. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.3
 118. Datainspektionen (DI) — 3.3
 119. Fyrbodal — 3.3
 120. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 121. Riksgälden — 3.3
 122. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.3
 123. Statens ansvars­nämnd — 3.2
 124. Statens Geotekniska Institut — 3.2
 125. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.2
 126. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.2
 127. Viable cities — 3.2
 128. Smartare elektroniksystem — 3.2
 129. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.2
 130. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.2
 131. Konkurrens­verket — 3.2
 132. Kust­bevakningen — 3.2
 133. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 134. Socialstyrelsen — 3.2
 135. Statens Historiska Museer — 3.2
 136. Arbetsgivarverket — 3.2
 137. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.2
 138. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.2
 139. Polarforsknings­sekretariatet — 3.2
 140. Göteborgs­regionen — 3.2
 141. VästKom — 3.2
 142. Finanspolitiska rådet — 3.2
 143. Forskningsrådet Formas — 3.2
 144. Revisors­inspektionen — 3.2
 145. Försvarets materielverk (FMV) — 3.2
 146. Sameskol­styrelsen — 3.2
 147. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.2
 148. Skogsstyrelsen — 3.2
 149. Drive Sweden — 3.1
 150. Statens konstråd — 3.1
 151. Smart Built Environment — 3.1
 152. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.1
 153. Justitie­kanslern — 3.1
 154. Svenska ESF-rådet — 3.1
 155. Konstnärs­nämnden — 3.1
 156. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.1
 157. Läkemedels­verket — 3.1
 158. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.1
 159. Elsäkerhets­verket — 3.1
 160. Delegationen mot segregation — 3.1
 161. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.1
 162. BioInnovation — 3.0
 163. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.0
 164. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.0
 165. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 166. Statskontoret — 3.0
 167. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 168. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 169. Migrationsverket — 3.0
 170. Naturvårds­verket — 3.0
 171. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 172. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 173. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 174. Skolforsknings­institutet — 3.0
 175. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.0
 176. Brottsoffer­myndigheten — 3.0
 177. Energimarknads­inspektionen — 3.0
 178. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.0
 179. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.0
 180. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.0
 181. Överklagande­nämnden — 3.0
 182. Kulturrådet — 2.9
 183. Skol­inspektionen — 2.9
 184. Rekrytering­smyndigheten — 2.9
 185. Etikprövnings­myndigheten — 2.9
 186. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.8
 187. LIGHTer — 2.8
 188. Metalliska material — 2.8
 189. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.8
 190. Livsmedels­verket — 2.8
 191. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.8
 192. Rättsmedicinal­verket — 2.8
 193. Produktion2030 — 2.7
 194. Re:Source — 2.7
 195. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.7
 196. Jämställdhets­myndigheten — 2.7
 197. Ekobrotts­myndigheten — 2.7
 198. Försvarsmakten — 2.7
 199. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.6
 200. Medtech4­Health — 2.5
 201. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.5
 202. Sjöfarts­verket — 2.5
 203. Sametinget — 2.3
 204. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.2

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Svenska ILO-kommittén — 4.8
 2. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.8
 3. Medlings­institutet — 4.6
 4. Folkhälso­myndigheten — 4.6
 5. SIO Grafen — 4.5
 6. InfraSweden — 4.5
 7. Tillväxtverket — 4.5
 8. Genteknik­nämnden — 4.5
 9. InnovAir — 4.4
 10. Trafikanalys — 4.4
 11. Arvsfonden — 4.4
 12. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.4
 13. Polisen — 4.4
 14. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.3
 15. Viable cities — 4.3
 16. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.3
 17. Harpsunds­nämnden — 4.2
 18. Drive Sweden — 4.2
 19. SIP STRIM — 4.2
 20. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.2
 21. Smartare elektroniksystem — 4.2
 22. Statens servicecenter — 4.2
 23. Kemikamlie­inspektionen — 4.2
 24. Konjunktu­rinstitutet — 4.2
 25. Universitetskanslers­ämbetet — 4.2
 26. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.2
 27. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.2
 28. Nordiska Afrika­institutet — 4.2
 29. Första AP-fonden (AP1) — 4.2
 30. Riksrevisionen — 4.2
 31. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.2
 32. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.1
 33. Skolverket — 4.1
 34. Kungliga biblioteket (KB) — 4.1
 35. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.1
 36. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.1
 37. Svenska Institutet (SI) — 4.1
 38. Länsstyrelserna — 4.1
 39. Tredje AP-fonden (AP3) — 4.1
 40. Barnombudsmannen — 4.1
 41. Upphandlings­myndigheten — 4.1
 42. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.1
 43. eSamverka — 4.1
 44. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.0
 45. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 46. Swedac — 4.0
 47. Trafikverket — 4.0
 48. Fyrbodal — 4.0
 49. Bolagsverket — 3.9
 50. Jordbruks­verket — 3.9
 51. Lantmäteriet — 3.9
 52. Kammar­kollegiet — 3.9
 53. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.9
 54. Tillits­delegationen — 3.9
 55. Tullverket — 3.9
 56. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.9
 57. Arbetsgivarverket — 3.9
 58. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.9
 59. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.9
 60. Sveriges domstolar — 3.9
 61. Delegationen för cirkulär ekonomi — 3.9
 62. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.9
 63. Forskarskatte­nämnden — 3.9
 64. Rymdstyrelsen — 3.9
 65. Statens fastighetsverk — 3.8
 66. LIGHTer — 3.8
 67. Internet of Things Sverige — 3.8
 68. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.8
 69. Statens medieråd — 3.8
 70. SWElife — 3.8
 71. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.8
 72. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.8
 73. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.8
 74. Karolinska Institutet — 3.8
 75. Kommers­kollegium — 3.8
 76. Riksantikvarieämbetet — 3.8
 77. Val­myndigheten — 3.8
 78. Spel­inspektionen — 3.8
 79. Transport­styrelsen — 3.8
 80. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.8
 81. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.8
 82. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.8
 83. Myndigheten för press, radio och tv — 3.8
 84. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.8
 85. Nämnden mot diskriminering — 3.8
 86. Arbetsförmedlingen — 3.8
 87. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.8
 88. Göteborgs­regionen — 3.8
 89. Riksarkivet — 3.8
 90. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.8
 91. Delegationen mot segregation — 3.8
 92. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.8
 93. Skatterätts­nämnden — 3.8
 94. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.7
 95. Hyres­nämnden — 3.7
 96. Institutet för språk och folkminnen — 3.7
 97. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.7
 98. Kammarrätten i Göteborg — 3.7
 99. Åklagar­myndigheten — 3.7
 100. Sveriges ambassader och konsulat — 3.7
 101. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.7
 102. Ehälso­myndigheten — 3.7
 103. Rättshjälp­smyndigheten — 3.7
 104. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.7
 105. Boverket — 3.6
 106. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.6
 107. BioInnovation — 3.6
 108. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.6
 109. Statens konstråd — 3.6
 110. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.6
 111. Konkurrens­verket — 3.6
 112. Riksdagen — 3.6
 113. Socialstyrelsen — 3.6
 114. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.6
 115. Statens Historiska Museer — 3.6
 116. Luftfarts­verket (LFV) — 3.6
 117. Myndigheten för Kulturanalys — 3.6
 118. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.6
 119. Datainspektionen (DI) — 3.6
 120. Polarforsknings­sekretariatet — 3.6
 121. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.6
 122. Forskningsrådet Formas — 3.6
 123. Skogsstyrelsen — 3.6
 124. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.5
 125. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.5
 126. Pensions­myndigheten — 3.5
 127. Lagrådet — 3.5
 128. Skatteverket — 3.5
 129. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.5
 130. Jämställdhets­myndigheten — 3.5
 131. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.5
 132. Etikprövnings­myndigheten — 3.5
 133. VästKom — 3.5
 134. Riksgälden — 3.5
 135. Sameskol­styrelsen — 3.5
 136. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.5
 137. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.4
 138. Svenska ESF-rådet — 3.4
 139. Svenska kraftnät — 3.4
 140. Konsument­verket — 3.4
 141. Kriminal­vården — 3.4
 142. Kust­bevakningen — 3.4
 143. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.4
 144. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.4
 145. Andra AP-fonden — 3.4
 146. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.4
 147. Energimarknads­inspektionen — 3.4
 148. Finans­inspektionen (FI) — 3.4
 149. Finanspolitiska rådet — 3.4
 150. Regeringen — 3.4
 151. Fortifikations­verket — 3.4
 152. Försäkringskassan (FK) — 3.4
 153. Energi­myndigheten — 3.3
 154. Statens Geotekniska Institut — 3.3
 155. Produktion2030 — 3.3
 156. Kammarrätten i Sundsvall — 3.3
 157. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.3
 158. Läkemedels­verket — 3.3
 159. Arbets­domstolen (AD) — 3.3
 160. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.3
 161. Revisors­inspektionen — 3.3
 162. Försvarets materielverk (FMV) — 3.3
 163. Statens ansvars­nämnd — 3.2
 164. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.2
 165. Smart Built Environment — 3.2
 166. Riksbanken — 3.2
 167. Migrationsverket — 3.2
 168. Naturvårds­verket — 3.2
 169. Kronofogden — 3.2
 170. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 171. Elsäkerhets­verket — 3.2
 172. Boråsregionen — 3.2
 173. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 174. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.2
 175. Rättsmedicinal­verket — 3.2
 176. Kulturrådet — 3.1
 177. Justitie­kanslern — 3.1
 178. Konstnärs­nämnden — 3.1
 179. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.1
 180. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.1
 181. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.1
 182. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.1
 183. Försvarsmakten — 3.1
 184. Sametinget — 3.1
 185. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.0
 186. Statskontoret — 3.0
 187. Sveriges författarfond — 3.0
 188. Skolforsknings­institutet — 3.0
 189. Rekrytering­smyndigheten — 3.0
 190. Metalliska material — 2.9
 191. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.9
 192. Brottsoffer­myndigheten — 2.9
 193. Överklagande­nämnden — 2.9
 194. Re:Source — 2.8
 195. Skol­inspektionen — 2.8
 196. Livsmedels­verket — 2.8
 197. Ekobrotts­myndigheten — 2.8
 198. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.8
 199. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.8
 200. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.8
 201. Sjöfarts­verket — 2.8
 202. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 203. Medtech4­Health — 2.6
 204. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.2

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Bolagsverket — 5.0
 2. Statens institutions­styrelse (SiS) — 5.0
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 4. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 5. Kungliga biblioteket (KB) — 5.0
 6. Svenska Institutet (SI) — 5.0
 7. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 8. Migrationsverket — 5.0
 9. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 10. Tredje AP-fonden (AP3) — 5.0
 11. Pensions­myndigheten — 5.0
 12. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 5.0
 13. Riksdagen — 5.0
 14. Val­myndigheten — 5.0
 15. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 5.0
 16. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 5.0
 17. Åklagar­myndigheten — 5.0
 18. Luftfarts­verket (LFV) — 5.0
 19. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 20. Medlings­institutet — 5.0
 21. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 5.0
 22. Arbetsförmedlingen — 5.0
 23. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 5.0
 24. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 5.0
 25. Delegationen för cirkulär ekonomi — 5.0
 26. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 27. Polisen — 5.0
 28. Riksrevisionen — 5.0
 29. Rymdstyrelsen — 5.0
 30. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 31. Genteknik­nämnden — 5.0
 32. Boverket — 4.0
 33. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.0
 34. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.0
 35. Statens ansvars­nämnd — 4.0
 36. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 4.0
 37. Energi­myndigheten — 4.0
 38. Statens fastighetsverk — 4.0
 39. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.0
 40. InfraSweden — 4.0
 41. Jordbruks­verket — 4.0
 42. Medtech4­Health — 4.0
 43. Statens konstråd — 4.0
 44. Hyres­nämnden — 4.0
 45. Viable cities — 4.0
 46. Statens medieråd — 4.0
 47. Smart Built Environment — 4.0
 48. Statens servicecenter — 4.0
 49. Skolverket — 4.0
 50. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 4.0
 51. Institutet för språk och folkminnen — 4.0
 52. Svenska ILO-kommittén — 4.0
 53. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.0
 54. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.0
 55. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.0
 56. Lantmäteriet — 4.0
 57. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.0
 58. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 59. Justitie­kanslern — 4.0
 60. Svenska kraftnät — 4.0
 61. Sveriges författarfond — 4.0
 62. Kammar­kollegiet — 4.0
 63. Riksbanken — 4.0
 64. Kammarrätten i Sundsvall — 4.0
 65. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 4.0
 66. Kemikamlie­inspektionen — 4.0
 67. Länsstyrelserna — 4.0
 68. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 69. Kommers­kollegium — 4.0
 70. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 4.0
 71. Konkurrens­verket — 4.0
 72. Konstnärs­nämnden — 4.0
 73. Trafikanalys — 4.0
 74. Konsument­verket — 4.0
 75. Tillits­delegationen — 4.0
 76. Kronofogden — 4.0
 77. Riksantikvarieämbetet — 4.0
 78. Universitetskanslers­ämbetet — 4.0
 79. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 80. Lagrådet — 4.0
 81. Skatteverket — 4.0
 82. Socialstyrelsen — 4.0
 83. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 4.0
 84. Vetenskaps­rådet (VR) — 4.0
 85. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.0
 86. Spel­inspektionen — 4.0
 87. Transport­styrelsen — 4.0
 88. Läkemedels­verket — 4.0
 89. Vinnova - Verket för innovations­system — 4.0
 90. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 4.0
 91. Sveriges ambassader och konsulat — 4.0
 92. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 93. Barnombudsmannen — 4.0
 94. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 4.0
 95. Rekrytering­smyndigheten — 4.0
 96. Upphandlings­myndigheten — 4.0
 97. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 98. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 99. Andra AP-fonden — 4.0
 100. Myndigheten för Kulturanalys — 4.0
 101. Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 102. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 103. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.0
 104. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 4.0
 105. Arvsfonden — 4.0
 106. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 107. Brottsoffer­myndigheten — 4.0
 108. Etikprövnings­myndigheten — 4.0
 109. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 110. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 111. eSamverka — 4.0
 112. Sveriges domstolar — 4.0
 113. Ekobrotts­myndigheten — 4.0
 114. Polarforsknings­sekretariatet — 4.0
 115. Elsäkerhets­verket — 4.0
 116. Boråsregionen — 4.0
 117. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 118. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.0
 119. Finans­inspektionen (FI) — 4.0
 120. Finanspolitiska rådet — 4.0
 121. Regeringen — 4.0
 122. Forskarskatte­nämnden — 4.0
 123. Forskningsrådet Formas — 4.0
 124. Fortifikations­verket — 4.0
 125. Revisors­inspektionen — 4.0
 126. Försvarets materielverk (FMV) — 4.0
 127. Riksarkivet — 4.0
 128. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 129. Riksgälden — 4.0
 130. Försvars­underrättelse­domstolen — 4.0
 131. Försäkringskassan (FK) — 4.0
 132. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 4.0
 133. Statens Geotekniska Institut — 3.0
 134. Internet of Things Sverige — 3.0
 135. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.0
 136. Smartare elektroniksystem — 3.0
 137. SWElife — 3.0
 138. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.0
 139. Skol­inspektionen — 3.0
 140. Statskontoret — 3.0
 141. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 142. Karolinska Institutet — 3.0
 143. Tillväxtverket — 3.0
 144. Kriminal­vården — 3.0
 145. Tullverket — 3.0
 146. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 147. Kust­bevakningen — 3.0
 148. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.0
 149. Swedac — 3.0
 150. Statens Historiska Museer — 3.0
 151. Livsmedels­verket — 3.0
 152. Skolforsknings­institutet — 3.0
 153. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.0
 154. Ehälso­myndigheten — 3.0
 155. Göteborgs­regionen — 3.0
 156. VästKom — 3.0
 157. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.0
 158. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.0
 159. Delegationen mot segregation — 3.0
 160. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.0
 161. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 162. Skogsstyrelsen — 3.0
 163. Överklagande­nämnden — 3.0
 164. Harpsunds­nämnden — 2.0
 165. Drive Sweden — 2.0
 166. SIP STRIM — 2.0
 167. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 168. InnovAir — 2.0
 169. Kulturrådet — 2.0
 170. Produktion2030 — 2.0
 171. Re:Source — 2.0
 172. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.0
 173. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.0
 174. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.0
 175. Svenska ESF-rådet — 2.0
 176. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.0
 177. Naturvårds­verket — 2.0
 178. Myndigheten för press, radio och tv — 2.0
 179. Arbetsgivarverket — 2.0
 180. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 181. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.0
 182. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 183. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 2.0
 184. Datainspektionen (DI) — 2.0
 185. Energimarknads­inspektionen — 2.0
 186. Fyrbodal — 2.0
 187. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.0
 188. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.0
 189. Första AP-fonden (AP1) — 2.0
 190. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 191. Rättsmedicinal­verket — 2.0
 192. Sameskol­styrelsen — 2.0
 193. Sametinget — 2.0
 194. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.0
 195. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 196. Sjöfarts­verket — 2.0
 197. Skatterätts­nämnden — 2.0
 198. BioInnovation — 1.0
 199. SIO Grafen — 1.0
 200. LIGHTer — 1.0
 201. Metalliska material — 1.0
 202. Trafikverket — 1.0
 203. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 204. Försvarsmakten — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

 1. Sveriges författarfond — 4.7
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 3. Åklagar­myndigheten — 4.3
 4. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.3
 5. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.3
 6. Arbets­domstolen (AD) — 4.3
 7. Polisen — 4.3
 8. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.0
 9. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.0
 10. Delegationen för cirkulär ekonomi — 4.0
 11. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 12. Försvars­underrättelse­domstolen — 4.0
 13. SWElife — 3.7
 14. Kammarrätten i Sundsvall — 3.7
 15. Länsstyrelserna — 3.7
 16. Tullverket — 3.7
 17. Sveriges ambassader och konsulat — 3.7
 18. Medlings­institutet — 3.7
 19. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.7
 20. Myndigheten för press, radio och tv — 3.7
 21. eSamverka — 3.7
 22. Försäkringskassan (FK) — 3.7
 23. Skatterätts­nämnden — 3.7
 24. Internet of Things Sverige — 3.5
 25. Statens fastighetsverk — 3.3
 26. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.3
 27. Metalliska material — 3.3
 28. Hyres­nämnden — 3.3
 29. Skol­inspektionen — 3.3
 30. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.3
 31. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 32. Kammar­kollegiet — 3.3
 33. Riksbanken — 3.3
 34. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.3
 35. Kemikamlie­inspektionen — 3.3
 36. Konjunktu­rinstitutet — 3.3
 37. Konstnärs­nämnden — 3.3
 38. Konsument­verket — 3.3
 39. Pensions­myndigheten — 3.3
 40. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.3
 41. Kärnavfalls­fonden — 3.3
 42. Lagrådet — 3.3
 43. Val­myndigheten — 3.3
 44. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.3
 45. Spel­inspektionen — 3.3
 46. Transport­styrelsen — 3.3
 47. Barnombudsmannen — 3.3
 48. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.3
 49. Andra AP-fonden — 3.3
 50. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.3
 51. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.3
 52. Arvsfonden — 3.3
 53. Nordiska Afrika­institutet — 3.3
 54. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 55. Sveriges domstolar — 3.3
 56. Ehälso­myndigheten — 3.3
 57. VästKom — 3.3
 58. Boråsregionen — 3.3
 59. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 60. Finanspolitiska rådet — 3.3
 61. Regeringen — 3.3
 62. Forskarskatte­nämnden — 3.3
 63. Revisors­inspektionen — 3.3
 64. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.3
 65. Rättshjälp­smyndigheten — 3.3
 66. Överklagande­nämnden — 3.3
 67. Boverket — 3.0
 68. Statens ansvars­nämnd — 3.0
 69. SIO Grafen — 3.0
 70. Statens Geotekniska Institut — 3.0
 71. InnovAir — 3.0
 72. Jordbruks­verket — 3.0
 73. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.0
 74. Smart Built Environment — 3.0
 75. Skolverket — 3.0
 76. Statskontoret — 3.0
 77. Svenska ILO-kommittén — 3.0
 78. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.0
 79. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.0
 80. Justitie­kanslern — 3.0
 81. Svenska ESF-rådet — 3.0
 82. Svenska Institutet (SI) — 3.0
 83. Kammarrätten i Göteborg — 3.0
 84. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 85. Karolinska Institutet — 3.0
 86. Kriminal­vården — 3.0
 87. Tillits­delegationen — 3.0
 88. Kronofogden — 3.0
 89. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 90. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 91. Statens Historiska Museer — 3.0
 92. Trafikverket — 3.0
 93. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 94. Myndigheten för Kulturanalys — 3.0
 95. Arbetsgivarverket — 3.0
 96. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 97. Brottsoffer­myndigheten — 3.0
 98. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.0
 99. Elsäkerhets­verket — 3.0
 100. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.0
 101. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.0
 102. Fortifikations­verket — 3.0
 103. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 104. Riksarkivet — 3.0
 105. Rymdstyrelsen — 3.0
 106. Sameskol­styrelsen — 3.0
 107. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.0
 108. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.0
 109. Bolagsverket — 2.7
 110. Energi­myndigheten — 2.7
 111. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.7
 112. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.7
 113. Statens medieråd — 2.7
 114. Re:Source — 2.7
 115. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.7
 116. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.7
 117. Svenska kraftnät — 2.7
 118. Tillväxtverket — 2.7
 119. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.7
 120. Kust­bevakningen — 2.7
 121. Universitetskanslers­ämbetet — 2.7
 122. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.7
 123. Livsmedels­verket — 2.7
 124. Luftfarts­verket (LFV) — 2.7
 125. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 126. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.7
 127. Skolforsknings­institutet — 2.7
 128. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 129. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.7
 130. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.7
 131. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.7
 132. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 2.7
 133. Datainspektionen (DI) — 2.7
 134. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.7
 135. Energimarknads­inspektionen — 2.7
 136. Göteborgs­regionen — 2.7
 137. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 138. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.7
 139. Riksrevisionen — 2.7
 140. Rättsmedicinal­verket — 2.7
 141. Harpsunds­nämnden — 2.5
 142. Genteknik­nämnden — 2.5
 143. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 2.3
 144. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 2.3
 145. Kulturrådet — 2.3
 146. Statens servicecenter — 2.3
 147. Kommers­kollegium — 2.3
 148. Konkurrens­verket — 2.3
 149. Naturvårds­verket — 2.3
 150. Trafikanalys — 2.3
 151. Riksantikvarieämbetet — 2.3
 152. Riksdagen — 2.3
 153. Arbetsförmedlingen — 2.3
 154. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.3
 155. Fyrbodal — 2.3
 156. Försvarets materielverk (FMV) — 2.3
 157. Skogsstyrelsen — 2.3
 158. BioInnovation — 2.0
 159. SIP STRIM — 2.0
 160. Viable cities — 2.0
 161. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.0
 162. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.0
 163. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 164. Lantmäteriet — 2.0
 165. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 166. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.0
 167. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.0
 168. Skatteverket — 2.0
 169. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 170. Swedac — 2.0
 171. Läkemedels­verket — 2.0
 172. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 173. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 174. Riksgälden — 2.0
 175. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 176. Delegationen mot segregation — 2.0
 177. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.0
 178. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 179. Sjöfarts­verket — 2.0
 180. Drive Sweden — 1.7
 181. LIGHTer — 1.7
 182. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.7
 183. Upphandlings­myndigheten — 1.7
 184. Etikprövnings­myndigheten — 1.7
 185. Ekobrotts­myndigheten — 1.7
 186. Polarforsknings­sekretariatet — 1.7
 187. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.7
 188. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.7
 189. Forskningsrådet Formas — 1.7
 190. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.7
 191. Försvarsmakten — 1.7
 192. Statens konstråd — 1.5
 193. Smartare elektroniksystem — 1.5
 194. Medtech4­Health — 1.3
 195. Institutet för språk och folkminnen — 1.3
 196. Migrationsverket — 1.3
 197. Socialstyrelsen — 1.3
 198. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.3
 199. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 200. InfraSweden — 1.0
 201. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 202. Produktion2030 — 1.0
 203. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 204. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 2. Polisen — 5.0
 3. Datainspektionen (DI) — 4.0
 4. Försvarsmakten — 4.0
 5. Kammar­kollegiet — 4.0
 6. Socialstyrelsen — 3.0
 7. Trafikverket — 3.0
 8. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 9. Ehälso­myndigheten — 3.0
 10. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 11. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 12. Fortifikations­verket — 3.0
 13. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 14. Riksbanken — 3.0
 15. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.0
 16. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 17. SIO Grafen — 3.0
 18. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.8
 19. Transport­styrelsen — 2.6
 20. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.5
 21. Forskarskatte­nämnden — 2.5
 22. Kriminal­vården — 2.5
 23. Riksgälden — 2.5
 24. Skatterätts­nämnden — 2.5
 25. InfraSweden — 2.5
 26. Lantmäteriet — 2.1
 27. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 28. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 30. Pensions­myndigheten — 2.0
 31. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 32. Riksdagen — 2.0
 33. Skatteverket — 2.0
 34. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 35. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 36. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 37. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 38. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 39. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 40. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 41. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 2.0
 42. Konjunktu­rinstitutet — 2.0
 43. Kronofogden — 2.0
 44. Läkemedels­verket — 2.0
 45. Medlings­institutet — 2.0
 46. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 47. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 48. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 49. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 50. Sameskol­styrelsen — 2.0
 51. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 52. Sveriges författarfond — 2.0
 53. Val­myndigheten — 2.0
 54. Åklagar­myndigheten — 2.0
 55. LIGHTer — 2.0
 56. Fyrbodal — 2.0
 57. Boråsregionen — 2.0
 58. Delegationen för cirkulär ekonomi — 2.0
 59. Justitie­kanslern — 1.8
 60. Institutet för språk och folkminnen — 1.4
 61. Statens fastighetsverk — 1.4
 62. eSamverka — 1.4
 63. Swedac — 1.2
 64. Myndigheten för Kulturanalys — 1.2
 65. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.2
 66. Överklagande­nämnden — 1.2
 67. Statens konstråd — 1.2
 68. Skol­inspektionen — 1.2
 69. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.2
 70. Bolagsverket — 1.0
 71. Boverket — 1.0
 72. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 73. Länsstyrelserna — 1.0
 74. Migrationsverket — 1.0
 75. Naturvårds­verket — 1.0
 76. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 77. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 78. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 79. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 80. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 81. Andra AP-fonden — 1.0
 82. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 83. Arbetsgivarverket — 1.0
 84. Arvsfonden — 1.0
 85. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 86. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 87. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 88. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 89. Sveriges domstolar — 1.0
 90. Elsäkerhets­verket — 1.0
 91. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 92. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 93. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 94. Finanspolitiska rådet — 1.0
 95. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 96. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 97. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 98. Forskningsrådet Formas — 1.0
 99. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 100. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 101. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 102. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 103. Genteknik­nämnden — 1.0
 104. Harpsunds­nämnden — 1.0
 105. Hyres­nämnden — 1.0
 106. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 107. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 108. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 109. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 110. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 111. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 112. Karolinska Institutet — 1.0
 113. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 114. Kommers­kollegium — 1.0
 115. Konkurrens­verket — 1.0
 116. Konstnärs­nämnden — 1.0
 117. Konsument­verket — 1.0
 118. Kust­bevakningen — 1.0
 119. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 120. Lagrådet — 1.0
 121. Statens Historiska Museer — 1.0
 122. Livsmedels­verket — 1.0
 123. Spel­inspektionen — 1.0
 124. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 125. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.0
 126. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 127. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 128. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 129. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 130. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 131. Regeringen — 1.0
 132. Revisors­inspektionen — 1.0
 133. Riksarkivet — 1.0
 134. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 135. Riksrevisionen — 1.0
 136. Rymdstyrelsen — 1.0
 137. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 138. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 139. Sametinget — 1.0
 140. Sjöfarts­verket — 1.0
 141. Skogsstyrelsen — 1.0
 142. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 143. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 144. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 145. Energi­myndigheten — 1.0
 146. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 147. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 148. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 149. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 150. Jordbruks­verket — 1.0
 151. Kulturrådet — 1.0
 152. Statens medieråd — 1.0
 153. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 154. Statens servicecenter — 1.0
 155. Skolverket — 1.0
 156. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 157. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 158. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 159. Statskontoret — 1.0
 160. Svenska ESF-rådet — 1.0
 161. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 162. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 163. Svenska kraftnät — 1.0
 164. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 165. Tillväxtverket — 1.0
 166. Trafikanalys — 1.0
 167. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 168. Tullverket — 1.0
 169. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 170. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 171. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 172. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 173. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 174. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 175. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 176. Barnombudsmannen — 1.0
 177. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 178. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 179. Skolforsknings­institutet — 1.0
 180. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 181. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 182. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 183. BioInnovation — 1.0
 184. Drive Sweden — 1.0
 185. SIP STRIM — 1.0
 186. Internet of Things Sverige — 1.0
 187. InnovAir — 1.0
 188. Medtech4­Health — 1.0
 189. Metalliska material — 1.0
 190. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 191. Produktion2030 — 1.0
 192. Viable cities — 1.0
 193. Re:Source — 1.0
 194. Smartare elektroniksystem — 1.0
 195. SWElife — 1.0
 196. Smart Built Environment — 1.0
 197. Göteborgs­regionen — 1.0
 198. VästKom — 1.0
 199. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 200. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 201. Delegationen mot segregation — 1.0
 202. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 203. Tillits­delegationen — 1.0
 204. Arbetsförmedlingen — 1.0
Till toppen