Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur står sig övrig offentlig sektor på webben i november, 2020?

Hur står sig övrig offentlig sektor på webben i november, 2020?

Novembers lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Novembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Precis som vanligt är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Myndigheten för press, radio och tv — 4.679
 2. Polisen — 4.607
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.464
 4. Folkhälso­myndigheten — 4.371
 5. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.250
 6. Konjunktu­rinstitutet — 4.229
 7. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.136
 8. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.107
 9. Medlings­institutet — 4.107
 10. Åklagar­myndigheten — 4.071
 11. Arvsfonden — 4.007
 12. Kammar­kollegiet — 4.000
 13. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 4.000
 14. eSamverka — 3.993
 15. Delegationen för cirkulär ekonomi — 3.993
 16. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.962
 17. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.957
 18. Kungliga biblioteket (KB) — 3.914
 19. Statens fastighetsverk — 3.886
 20. Tillväxtverket — 3.886
 21. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.885
 22. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.843
 23. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.833
 24. Pensions­myndigheten — 3.831
 25. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.829
 26. Fortifikations­verket — 3.829
 27. Lantmäteriet — 3.814
 28. Svenska Institutet (SI) — 3.808
 29. Barnombudsmannen — 3.800
 30. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.786
 31. Universitetskanslers­ämbetet — 3.771
 32. Forskarskatte­nämnden — 3.771
 33. Svenska ILO-kommittén — 3.769
 34. Kemikamlie­inspektionen — 3.764
 35. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.757
 36. Sveriges domstolar — 3.750
 37. Länsstyrelserna — 3.729
 38. Riksdagen — 3.729
 39. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.721
 40. Nordiska Afrika­institutet — 3.714
 41. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.707
 42. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.707
 43. Nämnden mot diskriminering — 3.707
 44. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.693
 45. Statens servicecenter — 3.686
 46. Luftfarts­verket (LFV) — 3.686
 47. Rymdstyrelsen — 3.686
 48. Spel­inspektionen — 3.671
 49. Boverket — 3.664
 50. Kammarrätten i Göteborg — 3.654
 51. Riksrevisionen — 3.650
 52. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.643
 53. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.629
 54. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.607
 55. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.600
 56. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.593
 57. InfraSweden — 3.577
 58. Hyres­nämnden — 3.577
 59. Rättshjälp­smyndigheten — 3.577
 60. Tullverket — 3.571
 61. Ehälso­myndigheten — 3.564
 62. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.550
 63. Riksgälden — 3.550
 64. Trafikverket — 3.543
 65. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.543
 66. Skatterätts­nämnden — 3.543
 67. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.536
 68. Myndigheten för Kulturanalys — 3.529
 69. Skolverket — 3.521
 70. Jordbruks­verket — 3.514
 71. Kommers­kollegium — 3.500
 72. Transport­styrelsen — 3.500
 73. Första AP-fonden (AP1) — 3.500
 74. Skatteverket — 3.493
 75. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.493
 76. Riksarkivet — 3.486
 77. Bolagsverket — 3.471
 78. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.471
 79. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.464
 80. Upphandlings­myndigheten — 3.464
 81. Försäkringskassan (FK) — 3.464
 82. SIO Grafen — 3.462
 83. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.462
 84. Tillits­delegationen — 3.458
 85. Trafikanalys — 3.457
 86. Arbetsförmedlingen — 3.450
 87. Andra AP-fonden — 3.443
 88. Boråsregionen — 3.429
 89. Finans­inspektionen (FI) — 3.423
 90. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.421
 91. Statens ansvars­nämnd — 3.417
 92. Statens medieråd — 3.414
 93. Smart Built Environment — 3.393
 94. Konkurrens­verket — 3.393
 95. Socialstyrelsen — 3.393
 96. Sveriges ambassader och konsulat — 3.393
 97. Val­myndigheten — 3.386
 98. Riksbanken — 3.379
 99. Lagrådet — 3.371
 100. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.371
 101. Sveriges författarfond — 3.357
 102. Kust­bevakningen — 3.357
 103. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.357
 104. Konsument­verket — 3.350
 105. Skolforsknings­institutet — 3.350
 106. VästKom — 3.350
 107. Statens konstråd — 3.346
 108. Arbets­domstolen (AD) — 3.346
 109. SWElife — 3.343
 110. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.343
 111. Polarforsknings­sekretariatet — 3.336
 112. Forskningsrådet Formas — 3.329
 113. Riksantikvarieämbetet — 3.321
 114. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.314
 115. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.314
 116. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.308
 117. Kriminal­vården — 3.308
 118. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.307
 119. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.300
 120. Swedac — 3.300
 121. Karolinska Institutet — 3.293
 122. Försvarets materielverk (FMV) — 3.293
 123. Kärnavfalls­fonden — 3.292
 124. Finanspolitiska rådet — 3.285
 125. Energi­myndigheten — 3.279
 126. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.271
 127. Elsäkerhets­verket — 3.271
 128. InnovAir — 3.269
 129. Fyrbodal — 3.264
 130. Skogsstyrelsen — 3.250
 131. Överklagande­nämnden — 3.250
 132. Harpsunds­nämnden — 3.231
 133. Datainspektionen (DI) — 3.221
 134. Regeringen — 3.221
 135. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.200
 136. Revisors­inspektionen — 3.193
 137. Kammarrätten i Sundsvall — 3.192
 138. Viable cities — 3.186
 139. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.186
 140. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.171
 141. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.164
 142. Göteborgs­regionen — 3.164
 143. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.157
 144. Genteknik­nämnden — 3.154
 145. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.150
 146. Arbetsgivarverket — 3.143
 147. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.136
 148. Institutet för språk och folkminnen — 3.121
 149. Statens Historiska Museer — 3.121
 150. Drive Sweden — 3.107
 151. Läkemedels­verket — 3.107
 152. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.100
 153. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.100
 154. BioInnovation — 3.086
 155. Justitie­kanslern — 3.086
 156. Svenska kraftnät — 3.086
 157. Smartare elektroniksystem — 3.077
 158. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.077
 159. Skol­inspektionen — 3.071
 160. Konstnärs­nämnden — 3.064
 161. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.057
 162. Kronofogden — 3.050
 163. SIP STRIM — 3.038
 164. Migrationsverket — 3.036
 165. Statens Geotekniska Institut — 3.021
 166. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.014
 167. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.014
 168. Sameskol­styrelsen — 3.014
 169. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.000
 170. Kulturrådet — 2.986
 171. Naturvårds­verket — 2.979
 172. Internet of Things Sverige — 2.962
 173. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.957
 174. Brottsoffer­myndigheten — 2.957
 175. Etikprövnings­myndigheten — 2.923
 176. Statskontoret — 2.907
 177. Svenska ESF-rådet — 2.907
 178. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.893
 179. Försvarsmakten — 2.886
 180. Rekrytering­smyndigheten — 2.864
 181. Rättsmedicinal­verket — 2.864
 182. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.846
 183. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.821
 184. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.814
 185. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.807
 186. Livsmedels­verket — 2.800
 187. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.793
 188. Delegationen mot segregation — 2.786
 189. LIGHTer — 2.750
 190. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.750
 191. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.750
 192. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.743
 193. Metalliska material — 2.729
 194. Jämställdhets­myndigheten — 2.692
 195. Produktion2030 — 2.615
 196. Re:Source — 2.615
 197. Energimarknads­inspektionen — 2.586
 198. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.564
 199. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.564
 200. Sjöfarts­verket — 2.521
 201. Ekobrotts­myndigheten — 2.464
 202. Medtech4­Health — 2.429
 203. Sametinget — 2.250
 204. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.179

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.8
 2. Myndigheten för press, radio och tv — 4.8
 3. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.6
 4. Folkhälso­myndigheten — 4.6
 5. SIO Grafen — 4.5
 6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.5
 7. Tillväxtverket — 4.5
 8. Kommers­kollegium — 4.5
 9. Sjätte AP-fonden (AP6) — 4.5
 10. InnovAir — 4.4
 11. Trafikanalys — 4.4
 12. Universitetskanslers­ämbetet — 4.4
 13. Medlings­institutet — 4.4
 14. Arvsfonden — 4.4
 15. eSamverka — 4.4
 16. Delegationen för cirkulär ekonomi — 4.4
 17. Polisen — 4.4
 18. InfraSweden — 4.3
 19. Svenska ILO-kommittén — 4.3
 20. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.3
 21. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.3
 22. Harpsunds­nämnden — 4.2
 23. Drive Sweden — 4.2
 24. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.2
 25. Statens servicecenter — 4.2
 26. Kungliga biblioteket (KB) — 4.2
 27. Kammar­kollegiet — 4.2
 28. Kemikamlie­inspektionen — 4.2
 29. Konjunktu­rinstitutet — 4.2
 30. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 4.2
 31. Trafikverket — 4.2
 32. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.2
 33. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.2
 34. Nordiska Afrika­institutet — 4.2
 35. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 4.2
 36. Första AP-fonden (AP1) — 4.2
 37. Riksrevisionen — 4.2
 38. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.2
 39. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.1
 40. SIP STRIM — 4.1
 41. Jordbruks­verket — 4.1
 42. Skolverket — 4.1
 43. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.1
 44. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.1
 45. Svenska Institutet (SI) — 4.1
 46. Länsstyrelserna — 4.1
 47. Tredje AP-fonden (AP3) — 4.1
 48. Tullverket — 4.1
 49. Barnombudsmannen — 4.1
 50. Upphandlings­myndigheten — 4.1
 51. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.1
 52. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 4.1
 53. Viable cities — 4.0
 54. Smartare elektroniksystem — 4.0
 55. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.0
 56. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 57. VästKom — 4.0
 58. Fyrbodal — 4.0
 59. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 60. Genteknik­nämnden — 4.0
 61. Bolagsverket — 3.9
 62. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.9
 63. Lantmäteriet — 3.9
 64. Tillits­delegationen — 3.9
 65. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.9
 66. Arbetsgivarverket — 3.9
 67. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.9
 68. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.9
 69. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.9
 70. Forskarskatte­nämnden — 3.9
 71. Fortifikations­verket — 3.9
 72. Rymdstyrelsen — 3.9
 73. Boverket — 3.8
 74. Statens fastighetsverk — 3.8
 75. LIGHTer — 3.8
 76. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.8
 77. Statens medieråd — 3.8
 78. SWElife — 3.8
 79. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.8
 80. Karolinska Institutet — 3.8
 81. Konkurrens­verket — 3.8
 82. Riksantikvarieämbetet — 3.8
 83. Åklagar­myndigheten — 3.8
 84. Spel­inspektionen — 3.8
 85. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.8
 86. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.8
 87. Nämnden mot diskriminering — 3.8
 88. Sveriges domstolar — 3.8
 89. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.8
 90. Göteborgs­regionen — 3.8
 91. Riksarkivet — 3.8
 92. Skatterätts­nämnden — 3.8
 93. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.7
 94. Institutet för språk och folkminnen — 3.7
 95. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.7
 96. Swedac — 3.7
 97. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.7
 98. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.7
 99. Ehälso­myndigheten — 3.7
 100. Delegationen mot segregation — 3.7
 101. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.7
 102. BioInnovation — 3.6
 103. Internet of Things Sverige — 3.6
 104. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.6
 105. Statens konstråd — 3.6
 106. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.6
 107. Riksdagen — 3.6
 108. Socialstyrelsen — 3.6
 109. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.6
 110. Statens Historiska Museer — 3.6
 111. Luftfarts­verket (LFV) — 3.6
 112. Transport­styrelsen — 3.6
 113. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.6
 114. Myndigheten för Kulturanalys — 3.6
 115. Datainspektionen (DI) — 3.6
 116. Arbetsförmedlingen — 3.6
 117. Forskningsrådet Formas — 3.6
 118. Skogsstyrelsen — 3.6
 119. Hyres­nämnden — 3.5
 120. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.5
 121. Kammarrätten i Göteborg — 3.5
 122. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.5
 123. Pensions­myndigheten — 3.5
 124. Lagrådet — 3.5
 125. Skatteverket — 3.5
 126. Sveriges ambassader och konsulat — 3.5
 127. Jämställdhets­myndigheten — 3.5
 128. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.5
 129. Etikprövnings­myndigheten — 3.5
 130. Rättshjälp­smyndigheten — 3.5
 131. Sameskol­styrelsen — 3.5
 132. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.5
 133. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.4
 134. Svenska ESF-rådet — 3.4
 135. Konsument­verket — 3.4
 136. Kust­bevakningen — 3.4
 137. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.4
 138. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.4
 139. Andra AP-fonden — 3.4
 140. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.4
 141. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.4
 142. Polarforsknings­sekretariatet — 3.4
 143. Finans­inspektionen (FI) — 3.4
 144. Finanspolitiska rådet — 3.4
 145. Regeringen — 3.4
 146. Försäkringskassan (FK) — 3.4
 147. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.3
 148. Energi­myndigheten — 3.3
 149. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.3
 150. Val­myndigheten — 3.3
 151. Läkemedels­verket — 3.3
 152. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.3
 153. Arbets­domstolen (AD) — 3.3
 154. Revisors­inspektionen — 3.3
 155. Försvarets materielverk (FMV) — 3.3
 156. Riksgälden — 3.3
 157. Statens ansvars­nämnd — 3.2
 158. Produktion2030 — 3.2
 159. Smart Built Environment — 3.2
 160. Svenska kraftnät — 3.2
 161. Riksbanken — 3.2
 162. Migrationsverket — 3.2
 163. Naturvårds­verket — 3.2
 164. Kriminal­vården — 3.2
 165. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 166. Elsäkerhets­verket — 3.2
 167. Boråsregionen — 3.2
 168. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 169. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.2
 170. Rättsmedicinal­verket — 3.2
 171. Kulturrådet — 3.1
 172. Justitie­kanslern — 3.1
 173. Kammarrätten i Sundsvall — 3.1
 174. Konstnärs­nämnden — 3.1
 175. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.1
 176. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.1
 177. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.1
 178. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.1
 179. Livsmedels­verket — 3.1
 180. Försvarsmakten — 3.1
 181. Sametinget — 3.1
 182. Statens Geotekniska Institut — 3.0
 183. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.0
 184. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.0
 185. Statskontoret — 3.0
 186. Sveriges författarfond — 3.0
 187. Skolforsknings­institutet — 3.0
 188. Rekrytering­smyndigheten — 3.0
 189. Metalliska material — 2.9
 190. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.9
 191. Kronofogden — 2.9
 192. Brottsoffer­myndigheten — 2.9
 193. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.9
 194. Överklagande­nämnden — 2.9
 195. Re:Source — 2.8
 196. Skol­inspektionen — 2.8
 197. Ekobrotts­myndigheten — 2.8
 198. Energimarknads­inspektionen — 2.8
 199. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.8
 200. Sjöfarts­verket — 2.8
 201. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 202. Medtech4­Health — 2.6
 203. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.6
 204. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.2

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk — 5.0
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 4. Svenska Institutet (SI) — 5.0
 5. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 6. Pensions­myndigheten — 5.0
 7. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 5.0
 8. Åklagar­myndigheten — 5.0
 9. Luftfarts­verket (LFV) — 5.0
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 11. Medlings­institutet — 5.0
 12. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 5.0
 13. Myndigheten för press, radio och tv — 5.0
 14. Arvsfonden — 5.0
 15. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 5.0
 16. Elsäkerhets­verket — 5.0
 17. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 18. Polisen — 5.0
 19. Rymdstyrelsen — 5.0
 20. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.5
 21. Statens ansvars­nämnd — 4.5
 22. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.5
 23. Smart Built Environment — 4.5
 24. Statens servicecenter — 4.5
 25. Kungliga biblioteket (KB) — 4.5
 26. Lantmäteriet — 4.5
 27. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.5
 28. Kammarrätten i Göteborg — 4.5
 29. Kemikamlie­inspektionen — 4.5
 30. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.5
 31. Riksdagen — 4.5
 32. Skatteverket — 4.5
 33. Socialstyrelsen — 4.5
 34. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.5
 35. Spel­inspektionen — 4.5
 36. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.5
 37. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.5
 38. Andra AP-fonden — 4.5
 39. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.5
 40. Sveriges domstolar — 4.5
 41. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 4.5
 42. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.5
 43. Fortifikations­verket — 4.5
 44. Riksgälden — 4.5
 45. Rättshjälp­smyndigheten — 4.5
 46. Boverket — 4.0
 47. Hyres­nämnden — 4.0
 48. Statens medieråd — 4.0
 49. Svenska ILO-kommittén — 4.0
 50. Tillväxtverket — 4.0
 51. Trafikanalys — 4.0
 52. Kriminal­vården — 4.0
 53. Tillits­delegationen — 4.0
 54. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 55. Universitetskanslers­ämbetet — 4.0
 56. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 57. Lagrådet — 4.0
 58. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 4.0
 59. Skolforsknings­institutet — 4.0
 60. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.0
 61. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 62. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 63. Delegationen för cirkulär ekonomi — 4.0
 64. Finans­inspektionen (FI) — 4.0
 65. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 66. Riksrevisionen — 4.0
 67. Överklagande­nämnden — 4.0
 68. Bolagsverket — 3.5
 69. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.5
 70. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.5
 71. Statens konstråd — 3.5
 72. Skol­inspektionen — 3.5
 73. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.5
 74. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.5
 75. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.5
 76. Sveriges författarfond — 3.5
 77. Kammar­kollegiet — 3.5
 78. Kammarrätten i Sundsvall — 3.5
 79. Länsstyrelserna — 3.5
 80. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.5
 81. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.5
 82. Riksantikvarieämbetet — 3.5
 83. Transport­styrelsen — 3.5
 84. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.5
 85. Barnombudsmannen — 3.5
 86. Upphandlings­myndigheten — 3.5
 87. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.5
 88. Myndigheten för Kulturanalys — 3.5
 89. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 90. eSamverka — 3.5
 91. Ehälso­myndigheten — 3.5
 92. Arbetsförmedlingen — 3.5
 93. Boråsregionen — 3.5
 94. Skogsstyrelsen — 3.5
 95. Jordbruks­verket — 3.0
 96. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.0
 97. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 98. Justitie­kanslern — 3.0
 99. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 100. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.0
 101. Migrationsverket — 3.0
 102. Konkurrens­verket — 3.0
 103. Konstnärs­nämnden — 3.0
 104. Konsument­verket — 3.0
 105. Kust­bevakningen — 3.0
 106. Val­myndigheten — 3.0
 107. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 108. Swedac — 3.0
 109. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.0
 110. Läkemedels­verket — 3.0
 111. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 112. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.0
 113. Polarforsknings­sekretariatet — 3.0
 114. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.0
 115. Finanspolitiska rådet — 3.0
 116. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 117. Forskningsrådet Formas — 3.0
 118. Revisors­inspektionen — 3.0
 119. Riksarkivet — 3.0
 120. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 121. Delegationen mot segregation — 3.0
 122. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 123. Genteknik­nämnden — 3.0
 124. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.5
 125. Energi­myndigheten — 2.5
 126. Statens Geotekniska Institut — 2.5
 127. InfraSweden — 2.5
 128. Medtech4­Health — 2.5
 129. SWElife — 2.5
 130. Skolverket — 2.5
 131. Statskontoret — 2.5
 132. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.5
 133. Riksbanken — 2.5
 134. Karolinska Institutet — 2.5
 135. Kommers­kollegium — 2.5
 136. Tullverket — 2.5
 137. Kronofogden — 2.5
 138. Livsmedels­verket — 2.5
 139. Sveriges ambassader och konsulat — 2.5
 140. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.5
 141. Rekrytering­smyndigheten — 2.5
 142. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.5
 143. Brottsoffer­myndigheten — 2.5
 144. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.5
 145. Etikprövnings­myndigheten — 2.5
 146. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 2.5
 147. Ekobrotts­myndigheten — 2.5
 148. Regeringen — 2.5
 149. Försvarets materielverk (FMV) — 2.5
 150. Försäkringskassan (FK) — 2.5
 151. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.5
 152. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.5
 153. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 154. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 155. Kulturrådet — 2.0
 156. Viable cities — 2.0
 157. Smartare elektroniksystem — 2.0
 158. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.0
 159. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.0
 160. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.0
 161. Svenska kraftnät — 2.0
 162. Naturvårds­verket — 2.0
 163. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 164. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.0
 165. Statens Historiska Museer — 2.0
 166. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 167. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.0
 168. Göteborgs­regionen — 2.0
 169. VästKom — 2.0
 170. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.0
 171. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 172. Skatterätts­nämnden — 2.0
 173. Harpsunds­nämnden — 1.5
 174. Drive Sweden — 1.5
 175. Internet of Things Sverige — 1.5
 176. InnovAir — 1.5
 177. Produktion2030 — 1.5
 178. Re:Source — 1.5
 179. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.5
 180. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.5
 181. Svenska ESF-rådet — 1.5
 182. Arbetsgivarverket — 1.5
 183. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.5
 184. Datainspektionen (DI) — 1.5
 185. Energimarknads­inspektionen — 1.5
 186. Fyrbodal — 1.5
 187. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.5
 188. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.5
 189. Första AP-fonden (AP1) — 1.5
 190. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.5
 191. Försvarsmakten — 1.5
 192. Rättsmedicinal­verket — 1.5
 193. Sameskol­styrelsen — 1.5
 194. Sametinget — 1.5
 195. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.5
 196. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.5
 197. Sjöfarts­verket — 1.5
 198. BioInnovation — 1.0
 199. SIO Grafen — 1.0
 200. SIP STRIM — 1.0
 201. LIGHTer — 1.0
 202. Metalliska material — 1.0
 203. Trafikverket — 1.0
 204. Jämställdhets­myndigheten — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

 1. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.7
 2. Sveriges författarfond — 4.3
 3. Åklagar­myndigheten — 4.3
 4. Polisen — 4.3
 5. Tullverket — 4.2
 6. Sveriges ambassader och konsulat — 4.2
 7. Folkhälso­myndigheten — 4.2
 8. Första AP-fonden (AP1) — 4.2
 9. Statens fastighetsverk — 4.0
 10. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 11. Hyres­nämnden — 4.0
 12. Kammarrätten i Göteborg — 4.0
 13. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 14. Medlings­institutet — 4.0
 15. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 16. Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 17. Myndigheten för press, radio och tv — 4.0
 18. Sveriges domstolar — 4.0
 19. Konjunktu­rinstitutet — 3.9
 20. Pensions­myndigheten — 3.9
 21. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.9
 22. Barnombudsmannen — 3.9
 23. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.9
 24. Arvsfonden — 3.9
 25. Finanspolitiska rådet — 3.9
 26. Forskarskatte­nämnden — 3.9
 27. Revisors­inspektionen — 3.9
 28. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.9
 29. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.9
 30. Skatterätts­nämnden — 3.9
 31. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.8
 32. Kammar­kollegiet — 3.8
 33. Konsument­verket — 3.8
 34. Val­myndigheten — 3.8
 35. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.8
 36. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.8
 37. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.8
 38. Nämnden mot diskriminering — 3.8
 39. eSamverka — 3.8
 40. Riksarkivet — 3.8
 41. Smart Built Environment — 3.7
 42. Kammarrätten i Sundsvall — 3.7
 43. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.7
 44. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.7
 45. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.7
 46. Boråsregionen — 3.7
 47. Försvarets materielverk (FMV) — 3.7
 48. Rättshjälp­smyndigheten — 3.7
 49. Överklagande­nämnden — 3.7
 50. Boverket — 3.6
 51. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.6
 52. Metalliska material — 3.6
 53. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.6
 54. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.6
 55. Länsstyrelserna — 3.6
 56. Kärnavfalls­fonden — 3.6
 57. Spel­inspektionen — 3.6
 58. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.6
 59. Skolforsknings­institutet — 3.6
 60. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.6
 61. Andra AP-fonden — 3.6
 62. Myndigheten för Kulturanalys — 3.6
 63. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.6
 64. Ehälso­myndigheten — 3.6
 65. VästKom — 3.6
 66. Statens ansvars­nämnd — 3.5
 67. SIO Grafen — 3.5
 68. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.5
 69. Svenska ILO-kommittén — 3.5
 70. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.5
 71. Karolinska Institutet — 3.5
 72. Tillväxtverket — 3.5
 73. Konstnärs­nämnden — 3.5
 74. Kust­bevakningen — 3.5
 75. Trafikverket — 3.5
 76. Transport­styrelsen — 3.5
 77. Arbetsgivarverket — 3.5
 78. Delegationen för cirkulär ekonomi — 3.5
 79. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.5
 80. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.4
 81. Statens Geotekniska Institut — 3.4
 82. Riksbanken — 3.4
 83. Kemikamlie­inspektionen — 3.4
 84. Lagrådet — 3.4
 85. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.4
 86. Statens Historiska Museer — 3.4
 87. Energi­myndigheten — 3.3
 88. SWElife — 3.3
 89. Skol­inspektionen — 3.3
 90. Skolverket — 3.3
 91. Konkurrens­verket — 3.3
 92. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.3
 93. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.3
 94. Brottsoffer­myndigheten — 3.3
 95. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.3
 96. Göteborgs­regionen — 3.3
 97. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 98. BioInnovation — 3.2
 99. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.2
 100. Justitie­kanslern — 3.2
 101. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.2
 102. Datainspektionen (DI) — 3.2
 103. Rättsmedicinal­verket — 3.2
 104. Kulturrådet — 3.1
 105. Statens medieråd — 3.1
 106. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.1
 107. Lantmäteriet — 3.1
 108. Kronofogden — 3.1
 109. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.1
 110. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.1
 111. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.1
 112. Polarforsknings­sekretariatet — 3.1
 113. Sameskol­styrelsen — 3.1
 114. Internet of Things Sverige — 3.0
 115. Statens konstråd — 3.0
 116. Re:Source — 3.0
 117. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.0
 118. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.0
 119. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.0
 120. Svenska Institutet (SI) — 3.0
 121. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.0
 122. Kommers­kollegium — 3.0
 123. Tillits­delegationen — 3.0
 124. Luftfarts­verket (LFV) — 3.0
 125. Rekrytering­smyndigheten — 3.0
 126. Nordiska Afrika­institutet — 3.0
 127. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 128. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.0
 129. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 130. Fjärde AP-fonden (AP4) — 3.0
 131. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.0
 132. Fortifikations­verket — 3.0
 133. Rymdstyrelsen — 3.0
 134. Jordbruks­verket — 2.9
 135. Viable cities — 2.9
 136. Statens servicecenter — 2.9
 137. Statskontoret — 2.9
 138. Svenska kraftnät — 2.9
 139. Riksdagen — 2.9
 140. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.9
 141. Arbetsförmedlingen — 2.9
 142. Fyrbodal — 2.9
 143. Regeringen — 2.9
 144. Riksrevisionen — 2.9
 145. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.9
 146. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 2.8
 147. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.8
 148. Kungliga biblioteket (KB) — 2.8
 149. Universitetskanslers­ämbetet — 2.8
 150. Elsäkerhets­verket — 2.8
 151. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.8
 152. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.8
 153. Bolagsverket — 2.7
 154. Svenska ESF-rådet — 2.7
 155. Naturvårds­verket — 2.7
 156. Riksantikvarieämbetet — 2.7
 157. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 158. Energimarknads­inspektionen — 2.7
 159. Forskningsrådet Formas — 2.7
 160. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.7
 161. Livsmedels­verket — 2.6
 162. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.6
 163. Försvarsmakten — 2.6
 164. SIP STRIM — 2.5
 165. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.5
 166. Kriminal­vården — 2.5
 167. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.5
 168. Swedac — 2.5
 169. Läkemedels­verket — 2.5
 170. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.5
 171. Arbetsmiljö­verket (AV) — 2.5
 172. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.5
 173. Riksgälden — 2.4
 174. Sjöfarts­verket — 2.4
 175. Drive Sweden — 2.3
 176. Trafikanalys — 2.3
 177. Skatteverket — 2.3
 178. Skogsstyrelsen — 2.3
 179. Institutet för språk och folkminnen — 2.2
 180. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.1
 181. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.1
 182. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.1
 183. Harpsunds­nämnden — 2.0
 184. LIGHTer — 2.0
 185. InnovAir — 2.0
 186. Smartare elektroniksystem — 2.0
 187. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.0
 188. Migrationsverket — 2.0
 189. Jämställdhets­myndigheten — 2.0
 190. Upphandlings­myndigheten — 2.0
 191. Etikprövnings­myndigheten — 2.0
 192. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 193. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 194. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 1.7
 195. Socialstyrelsen — 1.7
 196. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.7
 197. InfraSweden — 1.5
 198. Medtech4­Health — 1.5
 199. Genteknik­nämnden — 1.5
 200. Ekobrotts­myndigheten — 1.3
 201. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 202. Produktion2030 — 1.0
 203. Delegationen mot segregation — 1.0
 204. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen — 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.00
 3. Datainspektionen (DI) — 4.00
 4. Försvarsmakten — 4.00
 5. Kammar­kollegiet — 4.00
 6. Socialstyrelsen — 3.00
 7. Trafikverket — 3.00
 8. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.00
 9. Ehälso­myndigheten — 3.00
 10. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.00
 11. Finans­inspektionen (FI) — 3.00
 12. Fortifikations­verket — 3.00
 13. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.00
 14. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.00
 15. Riksbanken — 3.00
 16. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.00
 17. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.00
 18. SIO Grafen — 3.00
 19. Riksgälden — 2.75
 20. Försäkringskassan (FK) — 2.61
 21. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.50
 22. Forskarskatte­nämnden — 2.50
 23. Kriminal­vården — 2.50
 24. Skatterätts­nämnden — 2.50
 25. InfraSweden — 2.50
 26. Riksdagen — 2.40
 27. Transport­styrelsen — 2.40
 28. Lantmäteriet — 2.20
 29. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.00
 30. Kungliga biblioteket (KB) — 2.00
 31. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.00
 32. Pensions­myndigheten — 2.00
 33. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.00
 34. Skatteverket — 2.00
 35. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.00
 36. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.00
 37. Brottsoffer­myndigheten — 2.00
 38. Ekobrotts­myndigheten — 2.00
 39. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.00
 40. Svenska ILO-kommittén — 2.00
 41. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 2.00
 42. Justitie­kanslern — 2.00
 43. Konjunktu­rinstitutet — 2.00
 44. Kronofogden — 2.00
 45. Läkemedels­verket — 2.00
 46. Medlings­institutet — 2.00
 47. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.00
 48. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.00
 49. Nordiska Afrika­institutet — 2.00
 50. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.00
 51. Sameskol­styrelsen — 2.00
 52. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.00
 53. Sveriges författarfond — 2.00
 54. Val­myndigheten — 2.00
 55. Åklagar­myndigheten — 2.00
 56. LIGHTer — 2.00
 57. Fyrbodal — 2.00
 58. Boråsregionen — 2.00
 59. Delegationen för cirkulär ekonomi — 2.00
 60. Myndigheten för press, radio och tv — 1.80
 61. Statens fastighetsverk — 1.80
 62. eSamverka — 1.80
 63. Institutet för språk och folkminnen — 1.60
 64. Swedac — 1.40
 65. Myndigheten för Kulturanalys — 1.40
 66. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.40
 67. Överklagande­nämnden — 1.40
 68. Statens konstråd — 1.40
 69. Skol­inspektionen — 1.40
 70. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.40
 71. Svenska kraftnät — 1.20
 72. Bolagsverket — 1.00
 73. Boverket — 1.00
 74. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.00
 75. Länsstyrelserna — 1.00
 76. Migrationsverket — 1.00
 77. Naturvårds­verket — 1.00
 78. Riksantikvarieämbetet — 1.00
 79. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.00
 80. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.00
 81. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.00
 82. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.00
 83. Andra AP-fonden — 1.00
 84. Arbets­domstolen (AD) — 1.00
 85. Arbetsgivarverket — 1.00
 86. Arvsfonden — 1.00
 87. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.00
 88. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.00
 89. Etikprövnings­myndigheten — 1.00
 90. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.00
 91. Sveriges domstolar — 1.00
 92. Elsäkerhets­verket — 1.00
 93. Energimarknads­inspektionen — 1.00
 94. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.00
 95. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.00
 96. Finanspolitiska rådet — 1.00
 97. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.00
 98. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.00
 99. Folkhälso­myndigheten — 1.00
 100. Forskningsrådet Formas — 1.00
 101. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.00
 102. Första AP-fonden (AP1) — 1.00
 103. Försvarets materielverk (FMV) — 1.00
 104. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.00
 105. Genteknik­nämnden — 1.00
 106. Harpsunds­nämnden — 1.00
 107. Hyres­nämnden — 1.00
 108. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.00
 109. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.00
 110. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.00
 111. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.00
 112. Kammarrätten i Göteborg — 1.00
 113. Kammarrätten i Sundsvall — 1.00
 114. Karolinska Institutet — 1.00
 115. Kemikamlie­inspektionen — 1.00
 116. Kommers­kollegium — 1.00
 117. Konkurrens­verket — 1.00
 118. Konstnärs­nämnden — 1.00
 119. Konsument­verket — 1.00
 120. Kust­bevakningen — 1.00
 121. Kärnavfalls­fonden — 1.00
 122. Lagrådet — 1.00
 123. Statens Historiska Museer — 1.00
 124. Livsmedels­verket — 1.00
 125. Spel­inspektionen — 1.00
 126. Luftfarts­verket (LFV) — 1.00
 127. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.00
 128. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.00
 129. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.00
 130. Nämnden mot diskriminering — 1.00
 131. Polarforsknings­sekretariatet — 1.00
 132. Regeringen — 1.00
 133. Revisors­inspektionen — 1.00
 134. Riksarkivet — 1.00
 135. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.00
 136. Riksrevisionen — 1.00
 137. Rymdstyrelsen — 1.00
 138. Rättshjälp­smyndigheten — 1.00
 139. Rättsmedicinal­verket — 1.00
 140. Sametinget — 1.00
 141. Sjöfarts­verket — 1.00
 142. Skogsstyrelsen — 1.00
 143. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.00
 144. Statens ansvars­nämnd — 1.00
 145. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.00
 146. Energi­myndigheten — 1.00
 147. Statens Geotekniska Institut — 1.00
 148. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.00
 149. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.00
 150. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.00
 151. Jordbruks­verket — 1.00
 152. Kulturrådet — 1.00
 153. Statens medieråd — 1.00
 154. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.00
 155. Statens servicecenter — 1.00
 156. Skolverket — 1.00
 157. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.00
 158. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.00
 159. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.00
 160. Statskontoret — 1.00
 161. Svenska ESF-rådet — 1.00
 162. Svenska Institutet (SI) — 1.00
 163. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.00
 164. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.00
 165. Tillväxtverket — 1.00
 166. Trafikanalys — 1.00
 167. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.00
 168. Tullverket — 1.00
 169. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.00
 170. Universitetskanslers­ämbetet — 1.00
 171. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.00
 172. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.00
 173. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.00
 174. Sveriges ambassader och konsulat — 1.00
 175. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.00
 176. Barnombudsmannen — 1.00
 177. Jämställdhets­myndigheten — 1.00
 178. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.00
 179. Skolforsknings­institutet — 1.00
 180. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.00
 181. Rekrytering­smyndigheten — 1.00
 182. Upphandlings­myndigheten — 1.00
 183. BioInnovation — 1.00
 184. Drive Sweden — 1.00
 185. SIP STRIM — 1.00
 186. Internet of Things Sverige — 1.00
 187. InnovAir — 1.00
 188. Medtech4­Health — 1.00
 189. Metalliska material — 1.00
 190. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.00
 191. Produktion2030 — 1.00
 192. Viable cities — 1.00
 193. Re:Source — 1.00
 194. Smartare elektroniksystem — 1.00
 195. SWElife — 1.00
 196. Smart Built Environment — 1.00
 197. Göteborgs­regionen — 1.00
 198. VästKom — 1.00
 199. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.00
 200. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.00
 201. Delegationen mot segregation — 1.00
 202. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.00
 203. Tillits­delegationen — 1.00
 204. Arbetsförmedlingen — 1.00
Till toppen