Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser i Maj, 2020

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser i Maj, 2020

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i Maj, 2020.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.4
 2. Polisen — 4.4
 3. Medlings­institutet — 4.2
 4. Svenska ILO-kommittén — 3.8
 5. Konjunktu­rinstitutet — 3.8
 6. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.8
 7. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.8
 8. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.7
 9. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.6
 10. Tillväxtverket — 3.6
 11. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.6
 12. Folkhälso­myndigheten — 3.6
 13. Genteknik­nämnden — 3.6
 14. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 15. Bolagsverket — 3.4
 16. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.4
 17. Kammarrätten i Göteborg — 3.4
 18. Riksbanken — 3.4
 19. Konkurrens­verket — 3.4
 20. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.4
 21. Andra AP-fonden — 3.4
 22. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.4
 23. Ehälso­myndigheten — 3.4
 24. Forskarskatte­nämnden — 3.4
 25. Rättshjälp­smyndigheten — 3.4
 26. Hyres­nämnden — 3.3
 27. Sveriges författarfond — 3.3
 28. Kammar­kollegiet — 3.3
 29. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.3
 30. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 31. Barnombudsmannen — 3.3
 32. Nordiska Afrika­institutet — 3.3
 33. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.2
 34. Harpsunds­nämnden — 3.2
 35. SIO Grafen — 3.2
 36. Statens Geotekniska Institut — 3.2
 37. Jordbruks­verket — 3.2
 38. Statens medieråd — 3.2
 39. Kammarrätten i Sundsvall — 3.2
 40. Länsstyrelserna — 3.2
 41. Trafikanalys — 3.2
 42. Riksdagen — 3.2
 43. Val­myndigheten — 3.2
 44. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 45. Arbets­domstolen (AD) — 3.2
 46. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.2
 47. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.2
 48. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.2
 49. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.2
 50. Sveriges domstolar — 3.2
 51. Finans­inspektionen (FI) — 3.2
 52. Riksgälden — 3.2
 53. Rymdstyrelsen — 3.2
 54. Skatterätts­nämnden — 3.2
 55. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.1
 56. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.1
 57. InfraSweden — 3.1
 58. Statens servicecenter — 3.1
 59. Pensions­myndigheten — 3.1
 60. Luftfarts­verket (LFV) — 3.1
 61. Första AP-fonden (AP1) — 3.1
 62. Boverket — 3.0
 63. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 64. Statens fastighetsverk — 3.0
 65. LIGHTer — 3.0
 66. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 67. Smart Built Environment — 3.0
 68. Skolverket — 3.0
 69. Kungliga biblioteket (KB) — 3.0
 70. Lantmäteriet — 3.0
 71. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.0
 72. Kemikamlie­inspektionen — 3.0
 73. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 74. Konsument­verket — 3.0
 75. Tullverket — 3.0
 76. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 77. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 78. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.0
 79. Åklagar­myndigheten — 3.0
 80. Spel­inspektionen — 3.0
 81. Transport­styrelsen — 3.0
 82. Upphandlings­myndigheten — 3.0
 83. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 84. Arbetsgivarverket — 3.0
 85. eSamverka — 3.0
 86. Fortifikations­verket — 3.0
 87. Försvarsmakten — 3.0
 88. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.0
 89. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.0
 90. SIP STRIM — 2.9
 91. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.9
 92. Svenska Institutet (SI) — 2.9
 93. Kriminal­vården — 2.9
 94. Kärnavfalls­fonden — 2.9
 95. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.9
 96. Swedac — 2.9
 97. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.9
 98. Sveriges ambassader och konsulat — 2.9
 99. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.9
 100. Finanspolitiska rådet — 2.9
 101. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.9
 102. Rättsmedicinal­verket — 2.9
 103. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.9
 104. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.8
 105. BioInnovation — 2.8
 106. Drive Sweden — 2.8
 107. Viable cities — 2.8
 108. SWElife — 2.8
 109. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.8
 110. Statskontoret — 2.8
 111. Svenska ESF-rådet — 2.8
 112. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.8
 113. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.8
 114. Kommers­kollegium — 2.8
 115. Naturvårds­verket — 2.8
 116. Tillits­delegationen — 2.8
 117. Kronofogden — 2.8
 118. Kust­bevakningen — 2.8
 119. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 120. Statens Historiska Museer — 2.8
 121. Trafikverket — 2.8
 122. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.8
 123. Skolforsknings­institutet — 2.8
 124. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.8
 125. Nämnden mot diskriminering — 2.8
 126. Elegnämnden — 2.8
 127. Revisors­inspektionen — 2.8
 128. Försvarets materielverk (FMV) — 2.8
 129. Riksrevisionen — 2.8
 130. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 131. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.8
 132. Re:Source — 2.7
 133. Institutet för språk och folkminnen — 2.7
 134. Lagrådet — 2.7
 135. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 136. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 137. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.7
 138. Fyrbodal — 2.7
 139. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 140. Riksarkivet — 2.7
 141. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.7
 142. Energi­myndigheten — 2.6
 143. InnovAir — 2.6
 144. Metalliska material — 2.6
 145. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.6
 146. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.6
 147. Svenska kraftnät — 2.6
 148. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.6
 149. Konstnärs­nämnden — 2.6
 150. Riksantikvarieämbetet — 2.6
 151. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.6
 152. Myndigheten för press, radio och tv — 2.6
 153. Brottsoffer­myndigheten — 2.6
 154. Datainspektionen (DI) — 2.6
 155. Göteborgs­regionen — 2.6
 156. VästKom — 2.6
 157. Boråsregionen — 2.6
 158. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.6
 159. Regeringen — 2.6
 160. Forskningsrådet Formas — 2.6
 161. Sameskol­styrelsen — 2.6
 162. Skogsstyrelsen — 2.6
 163. Överklagande­nämnden — 2.6
 164. Statens ansvars­nämnd — 2.5
 165. Livsmedels­verket — 2.5
 166. Polarforsknings­sekretariatet — 2.5
 167. Delegationen mot segregation — 2.5
 168. Internet of Things Sverige — 2.4
 169. Kulturrådet — 2.4
 170. Smartare elektroniksystem — 2.4
 171. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.4
 172. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.4
 173. Justitie­kanslern — 2.4
 174. Skatteverket — 2.4
 175. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.4
 176. Arvsfonden — 2.4
 177. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.4
 178. Elsäkerhets­verket — 2.4
 179. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.4
 180. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.3
 181. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.3
 182. Migrationsverket — 2.3
 183. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.3
 184. Läkemedels­verket — 2.3
 185. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.3
 186. Etikprövnings­myndigheten — 2.3
 187. Energimarknads­inspektionen — 2.3
 188. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.3
 189. Sjöfarts­verket — 2.3
 190. Karolinska Institutet — 2.2
 191. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.2
 192. Socialstyrelsen — 2.2
 193. Ekobrotts­myndigheten — 2.2
 194. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.2
 195. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.2
 196. Statens konstråd — 2.1
 197. Jämställdhets­myndigheten — 2.1
 198. Produktion2030 — 2.0
 199. Skol­inspektionen — 2.0
 200. Myndigheten för Kulturanalys — 2.0
 201. Sametinget — 2.0
 202. Medtech4­Health — 1.8
 203. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.8

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.7
 2. Medlings­institutet — 4.5
 3. Harpsunds­nämnden — 4.4
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.4
 5. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 6. Upphandlings­myndigheten — 4.3
 7. Polisen — 4.3
 8. InfraSweden — 4.2
 9. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.2
 10. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.2
 11. Konjunktu­rinstitutet — 4.2
 12. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.2
 13. Genteknik­nämnden — 4.2
 14. Länsstyrelserna — 4.1
 15. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.1
 16. SIO Grafen — 4.0
 17. SIP STRIM — 4.0
 18. LIGHTer — 4.0
 19. Tillväxtverket — 4.0
 20. Luftfarts­verket (LFV) — 4.0
 21. Barnombudsmannen — 4.0
 22. Första AP-fonden (AP1) — 4.0
 23. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.9
 24. Drive Sweden — 3.9
 25. Skolverket — 3.9
 26. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.9
 27. Kemikamlie­inspektionen — 3.9
 28. Konkurrens­verket — 3.9
 29. Trafikanalys — 3.9
 30. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.9
 31. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.9
 32. Folkhälso­myndigheten — 3.9
 33. Viable cities — 3.8
 34. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.8
 35. Svenska Institutet (SI) — 3.8
 36. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.8
 37. Nordiska Afrika­institutet — 3.8
 38. Forskarskatte­nämnden — 3.8
 39. Riksrevisionen — 3.8
 40. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.8
 41. Bolagsverket — 3.7
 42. Statens Geotekniska Institut — 3.7
 43. InnovAir — 3.7
 44. Jordbruks­verket — 3.7
 45. Svenska ESF-rådet — 3.7
 46. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.7
 47. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.7
 48. Rymdstyrelsen — 3.7
 49. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.6
 50. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.6
 51. Riksbanken — 3.6
 52. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.6
 53. Swedac — 3.6
 54. Statens Historiska Museer — 3.6
 55. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.6
 56. Forskningsrådet Formas — 3.6
 57. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.6
 58. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.6
 59. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.6
 60. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.5
 61. Lantmäteriet — 3.5
 62. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.5
 63. Tillits­delegationen — 3.5
 64. Riksdagen — 3.5
 65. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.5
 66. Arbetsgivarverket — 3.5
 67. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.5
 68. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.5
 69. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.5
 70. Finanspolitiska rådet — 3.5
 71. Regeringen — 3.5
 72. Skatterätts­nämnden — 3.5
 73. BioInnovation — 3.4
 74. Smartare elektroniksystem — 3.4
 75. Statens servicecenter — 3.4
 76. Institutet för språk och folkminnen — 3.4
 77. Kommers­kollegium — 3.4
 78. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.4
 79. Riksantikvarieämbetet — 3.4
 80. Åklagar­myndigheten — 3.4
 81. Trafikverket — 3.4
 82. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.4
 83. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.4
 84. eSamverka — 3.4
 85. Ehälso­myndigheten — 3.4
 86. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.4
 87. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.4
 88. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.4
 89. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.4
 90. Delegationen mot segregation — 3.4
 91. Rättsmedicinal­verket — 3.4
 92. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.4
 93. Boverket — 3.3
 94. Statens fastighetsverk — 3.3
 95. Statens medieråd — 3.3
 96. Naturvårds­verket — 3.3
 97. Konsument­verket — 3.3
 98. Tullverket — 3.3
 99. Kust­bevakningen — 3.3
 100. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 101. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 102. Fortifikations­verket — 3.3
 103. Skogsstyrelsen — 3.3
 104. Internet of Things Sverige — 3.2
 105. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.2
 106. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.2
 107. SWElife — 3.2
 108. Kammar­kollegiet — 3.2
 109. Pensions­myndigheten — 3.2
 110. Val­myndigheten — 3.2
 111. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.2
 112. Skolforsknings­institutet — 3.2
 113. Riksarkivet — 3.2
 114. Riksgälden — 3.2
 115. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 116. Försäkringskassan (FK) — 3.2
 117. Sameskol­styrelsen — 3.2
 118. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.1
 119. Svenska kraftnät — 3.1
 120. Kronofogden — 3.1
 121. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.1
 122. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.1
 123. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.1
 124. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.1
 125. Andra AP-fonden — 3.1
 126. Arbets­domstolen (AD) — 3.1
 127. Myndigheten för press, radio och tv — 3.1
 128. Elegnämnden — 3.1
 129. Göteborgs­regionen — 3.1
 130. Sametinget — 3.1
 131. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 132. Energi­myndigheten — 3.0
 133. Produktion2030 — 3.0
 134. Hyres­nämnden — 3.0
 135. Re:Source — 3.0
 136. Statskontoret — 3.0
 137. Kammarrätten i Göteborg — 3.0
 138. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 139. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 140. Sveriges ambassader och konsulat — 3.0
 141. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 142. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.0
 143. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.0
 144. Fyrbodal — 3.0
 145. Boråsregionen — 3.0
 146. Försvarets materielverk (FMV) — 3.0
 147. Försvarsmakten — 3.0
 148. Rättshjälp­smyndigheten — 3.0
 149. Metalliska material — 2.9
 150. Kungliga biblioteket (KB) — 2.9
 151. Kriminal­vården — 2.9
 152. Spel­inspektionen — 2.9
 153. Transport­styrelsen — 2.9
 154. Rekrytering­smyndigheten — 2.9
 155. Brottsoffer­myndigheten — 2.9
 156. Nämnden mot diskriminering — 2.9
 157. Statens konstråd — 2.8
 158. Kulturrådet — 2.8
 159. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 160. Kammarrätten i Sundsvall — 2.8
 161. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.8
 162. Migrationsverket — 2.8
 163. Lagrådet — 2.8
 164. Skatteverket — 2.8
 165. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 166. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 167. Sveriges domstolar — 2.8
 168. Polarforsknings­sekretariatet — 2.8
 169. VästKom — 2.8
 170. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.8
 171. Revisors­inspektionen — 2.8
 172. Sjöfarts­verket — 2.8
 173. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.7
 174. Justitie­kanslern — 2.7
 175. Konstnärs­nämnden — 2.7
 176. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.7
 177. Datainspektionen (DI) — 2.7
 178. Överklagande­nämnden — 2.7
 179. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.6
 180. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.6
 181. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.6
 182. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.6
 183. Sveriges författarfond — 2.6
 184. Socialstyrelsen — 2.6
 185. Livsmedels­verket — 2.6
 186. Läkemedels­verket — 2.6
 187. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.6
 188. Energimarknads­inspektionen — 2.6
 189. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.6
 190. Statens ansvars­nämnd — 2.5
 191. Smart Built Environment — 2.5
 192. Arvsfonden — 2.5
 193. Ekobrotts­myndigheten — 2.5
 194. Elsäkerhets­verket — 2.5
 195. Jämställdhets­myndigheten — 2.4
 196. Myndigheten för Kulturanalys — 2.4
 197. Medtech4­Health — 2.3
 198. Skol­inspektionen — 2.3
 199. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.3
 200. Karolinska Institutet — 2.3
 201. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.3
 202. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.9
 203. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.9

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 2. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 5.0
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 4. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 5. Smart Built Environment — 5.0
 6. Svenska ILO-kommittén — 5.0
 7. Kungliga biblioteket (KB) — 5.0
 8. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 5.0
 9. Lantmäteriet — 5.0
 10. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 11. Riksbanken — 5.0
 12. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 13. Strålsäkerhets­myndigheten — 5.0
 14. Spel­inspektionen — 5.0
 15. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 16. Medlings­institutet — 5.0
 17. Andra AP-fonden — 5.0
 18. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 5.0
 19. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 5.0
 20. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 21. Riksgälden — 5.0
 22. Polisen — 5.0
 23. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 24. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 4.0
 25. Hyres­nämnden — 4.0
 26. Statens medieråd — 4.0
 27. Kammarrätten i Sundsvall — 4.0
 28. Tillväxtverket — 4.0
 29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 30. Trafikanalys — 4.0
 31. Kriminal­vården — 4.0
 32. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 33. Lagrådet — 4.0
 34. Val­myndigheten — 4.0
 35. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 36. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 37. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 38. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 39. Sveriges domstolar — 4.0
 40. Elsäkerhets­verket — 4.0
 41. Fortifikations­verket — 4.0
 42. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 43. Boverket — 3.0
 44. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 45. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 46. Statens servicecenter — 3.0
 47. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.0
 48. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 49. Sveriges författarfond — 3.0
 50. Kammar­kollegiet — 3.0
 51. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 52. Länsstyrelserna — 3.0
 53. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 54. Pensions­myndigheten — 3.0
 55. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 56. Riksantikvarieämbetet — 3.0
 57. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 58. Åklagar­myndigheten — 3.0
 59. Transport­styrelsen — 3.0
 60. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 61. Barnombudsmannen — 3.0
 62. Upphandlings­myndigheten — 3.0
 63. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.0
 64. Arbets­domstolen (AD) — 3.0
 65. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 66. Ehälso­myndigheten — 3.0
 67. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 68. Delegationen mot segregation — 3.0
 69. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.0
 70. Genteknik­nämnden — 3.0
 71. Bolagsverket — 2.0
 72. Statens fastighetsverk — 2.0
 73. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 74. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.0
 75. Jordbruks­verket — 2.0
 76. Kulturrådet — 2.0
 77. Skol­inspektionen — 2.0
 78. Institutet för språk och folkminnen — 2.0
 79. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.0
 80. Statskontoret — 2.0
 81. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.0
 82. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 83. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 84. Karolinska Institutet — 2.0
 85. Konkurrens­verket — 2.0
 86. Konstnärs­nämnden — 2.0
 87. Konsument­verket — 2.0
 88. Tillits­delegationen — 2.0
 89. Tullverket — 2.0
 90. Riksdagen — 2.0
 91. Kust­bevakningen — 2.0
 92. Skatteverket — 2.0
 93. Socialstyrelsen — 2.0
 94. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 95. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.0
 96. Swedac — 2.0
 97. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 98. Livsmedels­verket — 2.0
 99. Luftfarts­verket (LFV) — 2.0
 100. Läkemedels­verket — 2.0
 101. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.0
 102. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 103. Arvsfonden — 2.0
 104. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 105. Nämnden mot diskriminering — 2.0
 106. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 2.0
 107. eSamverka — 2.0
 108. Finanspolitiska rådet — 2.0
 109. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 110. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 111. Revisors­inspektionen — 2.0
 112. Riksarkivet — 2.0
 113. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.0
 114. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 115. Skatterätts­nämnden — 2.0
 116. Skogsstyrelsen — 2.0
 117. Överklagande­nämnden — 2.0
 118. BioInnovation — 1.0
 119. Harpsunds­nämnden — 1.0
 120. Energi­myndigheten — 1.0
 121. Drive Sweden — 1.0
 122. SIO Grafen — 1.0
 123. SIP STRIM — 1.0
 124. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 125. LIGHTer — 1.0
 126. Internet of Things Sverige — 1.0
 127. InnovAir — 1.0
 128. InfraSweden — 1.0
 129. Medtech4­Health — 1.0
 130. Statens konstråd — 1.0
 131. Metalliska material — 1.0
 132. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 133. Produktion2030 — 1.0
 134. Viable cities — 1.0
 135. Re:Source — 1.0
 136. Smartare elektroniksystem — 1.0
 137. SWElife — 1.0
 138. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 139. Skolverket — 1.0
 140. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 141. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 142. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 143. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 144. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 145. Justitie­kanslern — 1.0
 146. Svenska ESF-rådet — 1.0
 147. Svenska kraftnät — 1.0
 148. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 149. Migrationsverket — 1.0
 150. Kommers­kollegium — 1.0
 151. Naturvårds­verket — 1.0
 152. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 153. Kronofogden — 1.0
 154. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 155. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 156. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 157. Statens Historiska Museer — 1.0
 158. Trafikverket — 1.0
 159. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 160. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 161. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 162. Skolforsknings­institutet — 1.0
 163. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 164. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 165. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 166. Arbetsgivarverket — 1.0
 167. Arbetsmiljö­verket (AV) — 1.0
 168. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 169. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 170. Brottsoffer­myndigheten — 1.0
 171. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 172. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 173. Datainspektionen (DI) — 1.0
 174. Elegnämnden — 1.0
 175. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 176. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 177. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.0
 178. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 179. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 180. Göteborgs­regionen — 1.0
 181. VästKom — 1.0
 182. Fyrbodal — 1.0
 183. Boråsregionen — 1.0
 184. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 185. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 186. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 187. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 188. Regeringen — 1.0
 189. Forskningsrådet Formas — 1.0
 190. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 191. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 192. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.0
 193. Försvarsmakten — 1.0
 194. Riksrevisionen — 1.0
 195. Försäkringskassan (FK) — 1.0
 196. Rymdstyrelsen — 1.0
 197. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 198. Sameskol­styrelsen — 1.0
 199. Sametinget — 1.0
 200. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 201. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.0
 202. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.0
 203. Sjöfarts­verket — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.7
 3. Polisen — 4.7
 4. Hyres­nämnden — 4.3
 5. Kammarrätten i Göteborg — 4.3
 6. Kammarrätten i Sundsvall — 4.3
 7. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.3
 8. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 4.3
 9. Sveriges domstolar — 4.3
 10. Rättshjälp­smyndigheten — 4.3
 11. Bolagsverket — 4.0
 12. Konkurrens­verket — 4.0
 13. Sveriges ambassader och konsulat — 4.0
 14. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 15. Medlings­institutet — 4.0
 16. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 17. Andra AP-fonden — 4.0
 18. Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 19. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 20. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 21. Ehälso­myndigheten — 4.0
 22. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 23. Statens Geotekniska Institut — 3.7
 24. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.7
 25. Jordbruks­verket — 3.7
 26. Smart Built Environment — 3.7
 27. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 28. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.7
 29. Kammar­kollegiet — 3.7
 30. Tillväxtverket — 3.7
 31. Konsument­verket — 3.7
 32. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.7
 33. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.7
 34. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.7
 35. Finans­inspektionen (FI) — 3.7
 36. Folkhälso­myndigheten — 3.7
 37. Forskarskatte­nämnden — 3.7
 38. Revisors­inspektionen — 3.7
 39. Försvarets materielverk (FMV) — 3.7
 40. Försvarsmakten — 3.7
 41. Rymdstyrelsen — 3.7
 42. Re:Source — 3.5
 43. Genteknik­nämnden — 3.5
 44. Boverket — 3.3
 45. Statens fastighetsverk — 3.3
 46. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.3
 47. Statens medieråd — 3.3
 48. SWElife — 3.3
 49. Statens servicecenter — 3.3
 50. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.3
 51. Statskontoret — 3.3
 52. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.3
 53. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 54. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 55. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 3.3
 56. Konjunktu­rinstitutet — 3.3
 57. Pensions­myndigheten — 3.3
 58. Tullverket — 3.3
 59. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 60. Val­myndigheten — 3.3
 61. Spel­inspektionen — 3.3
 62. Transport­styrelsen — 3.3
 63. Barnombudsmannen — 3.3
 64. Skolforsknings­institutet — 3.3
 65. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.3
 66. Rekrytering­smyndigheten — 3.3
 67. Arbetsgivarverket — 3.3
 68. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.3
 69. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.3
 70. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.3
 71. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.3
 72. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 73. eSamverka — 3.3
 74. Elegnämnden — 3.3
 75. VästKom — 3.3
 76. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.3
 77. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.3
 78. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.3
 79. Rättsmedicinal­verket — 3.3
 80. Skatterätts­nämnden — 3.3
 81. Överklagande­nämnden — 3.3
 82. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 83. BioInnovation — 3.0
 84. Energi­myndigheten — 3.0
 85. SIO Grafen — 3.0
 86. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.0
 87. Metalliska material — 3.0
 88. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.0
 89. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.0
 90. Kungliga biblioteket (KB) — 3.0
 91. Svenska kraftnät — 3.0
 92. Kommers­kollegium — 3.0
 93. Naturvårds­verket — 3.0
 94. Konstnärs­nämnden — 3.0
 95. Kronofogden — 3.0
 96. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 97. Riksdagen — 3.0
 98. Kust­bevakningen — 3.0
 99. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 100. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 101. Åklagar­myndigheten — 3.0
 102. Livsmedels­verket — 3.0
 103. Luftfarts­verket (LFV) — 3.0
 104. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 105. Myndigheten för press, radio och tv — 3.0
 106. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.0
 107. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.0
 108. Polarforsknings­sekretariatet — 3.0
 109. Göteborgs­regionen — 3.0
 110. Fyrbodal — 3.0
 111. Finanspolitiska rådet — 3.0
 112. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 113. Riksgälden — 3.0
 114. Försäkringskassan (FK) — 3.0
 115. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 2.7
 116. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.7
 117. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.7
 118. Skolverket — 2.7
 119. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.7
 120. Justitie­kanslern — 2.7
 121. Svenska ESF-rådet — 2.7
 122. Riksbanken — 2.7
 123. Karolinska Institutet — 2.7
 124. Kemikamlie­inspektionen — 2.7
 125. Länsstyrelserna — 2.7
 126. Trafikanalys — 2.7
 127. Lagrådet — 2.7
 128. Statens Historiska Museer — 2.7
 129. Trafikverket — 2.7
 130. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 131. Arvsfonden — 2.7
 132. Nordiska Afrika­institutet — 2.7
 133. Brottsoffer­myndigheten — 2.7
 134. Energimarknads­inspektionen — 2.7
 135. Boråsregionen — 2.7
 136. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 137. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.7
 138. Fortifikations­verket — 2.7
 139. Riksarkivet — 2.7
 140. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.7
 141. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.7
 142. Harpsunds­nämnden — 2.5
 143. Svenska ILO-kommittén — 2.5
 144. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.5
 145. Kriminal­vården — 2.5
 146. Tillits­delegationen — 2.5
 147. Swedac — 2.5
 148. Jämställdhets­myndigheten — 2.5
 149. Etikprövnings­myndigheten — 2.5
 150. Drive Sweden — 2.3
 151. LIGHTer — 2.3
 152. Kulturrådet — 2.3
 153. Viable cities — 2.3
 154. Institutet för språk och folkminnen — 2.3
 155. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.3
 156. Lantmäteriet — 2.3
 157. Migrationsverket — 2.3
 158. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.3
 159. Datainspektionen (DI) — 2.3
 160. Ekobrotts­myndigheten — 2.3
 161. Elsäkerhets­verket — 2.3
 162. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.3
 163. Regeringen — 2.3
 164. Riksrevisionen — 2.3
 165. Sameskol­styrelsen — 2.3
 166. Statens ansvars­nämnd — 2.0
 167. SIP STRIM — 2.0
 168. Internet of Things Sverige — 2.0
 169. Skol­inspektionen — 2.0
 170. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.0
 171. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 172. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 173. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.0
 174. Skatteverket — 2.0
 175. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 176. Läkemedels­verket — 2.0
 177. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 178. Myndigheten för Kulturanalys — 2.0
 179. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.0
 180. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.0
 181. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.0
 182. Forskningsrådet Formas — 2.0
 183. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.0
 184. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 185. Sjöfarts­verket — 2.0
 186. Skogsstyrelsen — 2.0
 187. Riksantikvarieämbetet — 1.7
 188. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.7
 189. Socialstyrelsen — 1.7
 190. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 1.7
 191. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.7
 192. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.7
 193. InnovAir — 1.5
 194. InfraSweden — 1.5
 195. Statens konstråd — 1.5
 196. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.5
 197. Smartare elektroniksystem — 1.5
 198. Medtech4­Health — 1.3
 199. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.3
 200. Upphandlings­myndigheten — 1.3
 201. Delegationen mot segregation — 1.3
 202. Produktion2030 — 1.0
 203. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Datainspektionen (DI) — 4.0
 2. Polisen — 4.0
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 4. Riksdagen — 3.0
 5. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 6. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 7. Försvarsmakten — 3.0
 8. Kammar­kollegiet — 3.0
 9. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 10. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 11. Transport­styrelsen — 2.5
 12. Riksgälden — 2.5
 13. InfraSweden — 2.5
 14. Kriminal­vården — 2.4
 15. Riksbanken — 2.1
 16. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 17. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 18. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 19. Pensions­myndigheten — 2.0
 20. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 21. Skatteverket — 2.0
 22. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 23. Trafikverket — 2.0
 24. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 25. Ehälso­myndigheten — 2.0
 26. Elegnämnden — 2.0
 27. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 28. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 29. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 30. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 31. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 32. Konjunktu­rinstitutet — 2.0
 33. Kronofogden — 2.0
 34. Medlings­institutet — 2.0
 35. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 36. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 37. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 38. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 39. Sameskol­styrelsen — 2.0
 40. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 41. Skatterätts­nämnden — 2.0
 42. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 43. Val­myndigheten — 2.0
 44. SIO Grafen — 2.0
 45. LIGHTer — 2.0
 46. Fyrbodal — 2.0
 47. Socialstyrelsen — 1.8
 48. Fortifikations­verket — 1.8
 49. Läkemedels­verket — 1.8
 50. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.8
 51. Boråsregionen — 1.8
 52. Sveriges författarfond — 1.5
 53. Finans­inspektionen (FI) — 1.3
 54. Lagrådet — 1.3
 55. Bolagsverket — 1.0
 56. Boverket — 1.0
 57. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 58. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 59. Lantmäteriet — 1.0
 60. Länsstyrelserna — 1.0
 61. Migrationsverket — 1.0
 62. Naturvårds­verket — 1.0
 63. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 64. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 65. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 66. Swedac — 1.0
 67. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 68. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 69. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.0
 70. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 71. Andra AP-fonden — 1.0
 72. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 73. Arbetsgivarverket — 1.0
 74. Arvsfonden — 1.0
 75. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 76. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 77. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 78. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 79. Sveriges domstolar — 1.0
 80. Elsäkerhets­verket — 1.0
 81. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 82. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 83. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 84. Finanspolitiska rådet — 1.0
 85. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 86. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 87. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 88. Forskningsrådet Formas — 1.0
 89. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 90. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 91. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 92. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 93. Genteknik­nämnden — 1.0
 94. Harpsunds­nämnden — 1.0
 95. Hyres­nämnden — 1.0
 96. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 97. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 98. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 99. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 100. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 101. Justitie­kanslern — 1.0
 102. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 103. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 104. Karolinska Institutet — 1.0
 105. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 106. Kommers­kollegium — 1.0
 107. Konkurrens­verket — 1.0
 108. Konstnärs­nämnden — 1.0
 109. Konsument­verket — 1.0
 110. Kust­bevakningen — 1.0
 111. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 112. Statens Historiska Museer — 1.0
 113. Livsmedels­verket — 1.0
 114. Spel­inspektionen — 1.0
 115. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 116. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 117. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 118. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 119. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 120. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 121. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 122. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 123. Regeringen — 1.0
 124. Revisors­inspektionen — 1.0
 125. Riksarkivet — 1.0
 126. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 127. Riksrevisionen — 1.0
 128. Rymdstyrelsen — 1.0
 129. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 130. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 131. Sametinget — 1.0
 132. Sjöfarts­verket — 1.0
 133. Skogsstyrelsen — 1.0
 134. Överklagande­nämnden — 1.0
 135. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 136. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 137. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 138. Energi­myndigheten — 1.0
 139. Statens fastighetsverk — 1.0
 140. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 141. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 142. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 143. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 144. Jordbruks­verket — 1.0
 145. Statens konstråd — 1.0
 146. Kulturrådet — 1.0
 147. Statens medieråd — 1.0
 148. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 149. Statens servicecenter — 1.0
 150. Skol­inspektionen — 1.0
 151. Skolverket — 1.0
 152. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 153. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 154. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 155. Statskontoret — 1.0
 156. Svenska ESF-rådet — 1.0
 157. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 158. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 159. Svenska kraftnät — 1.0
 160. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 161. Tillväxtverket — 1.0
 162. Trafikanalys — 1.0
 163. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 164. Tullverket — 1.0
 165. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 166. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 167. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 168. Åklagar­myndigheten — 1.0
 169. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 170. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 171. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 172. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 173. Barnombudsmannen — 1.0
 174. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 175. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 176. Skolforsknings­institutet — 1.0
 177. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 178. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 179. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 180. BioInnovation — 1.0
 181. Drive Sweden — 1.0
 182. SIP STRIM — 1.0
 183. Internet of Things Sverige — 1.0
 184. InnovAir — 1.0
 185. Medtech4­Health — 1.0
 186. Metalliska material — 1.0
 187. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 188. Produktion2030 — 1.0
 189. Viable cities — 1.0
 190. Re:Source — 1.0
 191. Smartare elektroniksystem — 1.0
 192. SWElife — 1.0
 193. Smart Built Environment — 1.0
 194. eSamverka — 1.0
 195. Göteborgs­regionen — 1.0
 196. VästKom — 1.0
 197. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 198. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 199. Delegationen mot segregation — 1.0
 200. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 202. Tillits­delegationen — 1.0

5 senaste rapporterna