Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Juni 2020 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

Juni 2020 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i Juni, 2020.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 2. Polisen — 4.3
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.2
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.2
 5. Medlings­institutet — 4.2
 6. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 7. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 8. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 9. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.9
 10. Konjunktu­rinstitutet — 3.9
 11. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.8
 12. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.8
 13. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 14. Riksbanken — 3.7
 15. Barnombudsmannen — 3.7
 16. Genteknik­nämnden — 3.7
 17. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.6
 18. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.6
 19. Länsstyrelserna — 3.6
 20. Pensions­myndigheten — 3.6
 21. Bolagsverket — 3.5
 22. InfraSweden — 3.5
 23. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.5
 24. Sveriges författarfond — 3.5
 25. Kammarrätten i Göteborg — 3.5
 26. Konkurrens­verket — 3.5
 27. Konsument­verket — 3.5
 28. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.5
 29. Val­myndigheten — 3.5
 30. Åklagar­myndigheten — 3.5
 31. Transport­styrelsen — 3.5
 32. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.5
 33. Sveriges domstolar — 3.5
 34. Forskarskatte­nämnden — 3.5
 35. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 36. Riksgälden — 3.5
 37. Rättshjälp­smyndigheten — 3.5
 38. Hyres­nämnden — 3.4
 39. Skolverket — 3.4
 40. Kungliga biblioteket (KB) — 3.4
 41. Lantmäteriet — 3.4
 42. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.4
 43. Svenska Institutet (SI) — 3.4
 44. Kammar­kollegiet — 3.4
 45. Tillväxtverket — 3.4
 46. Spel­inspektionen — 3.4
 47. Luftfarts­verket (LFV) — 3.4
 48. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.4
 49. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.4
 50. Nordiska Afrika­institutet — 3.4
 51. Nämnden mot diskriminering — 3.4
 52. eSamverka — 3.4
 53. Ehälso­myndigheten — 3.4
 54. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.4
 55. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.3
 56. Statens ansvars­nämnd — 3.3
 57. Statens Geotekniska Institut — 3.3
 58. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.3
 59. Jordbruks­verket — 3.3
 60. Statens medieråd — 3.3
 61. Smart Built Environment — 3.3
 62. Kemikamlie­inspektionen — 3.3
 63. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.3
 64. Trafikanalys — 3.3
 65. Tillits­delegationen — 3.3
 66. Riksantikvarieämbetet — 3.3
 67. Upphandlings­myndigheten — 3.3
 68. Andra AP-fonden — 3.3
 69. Arbets­domstolen (AD) — 3.3
 70. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.3
 71. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.3
 72. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.3
 73. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 74. Riksarkivet — 3.3
 75. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 76. Skatterätts­nämnden — 3.3
 77. Harpsunds­nämnden — 3.2
 78. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.2
 79. SWElife — 3.2
 80. Statens servicecenter — 3.2
 81. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.2
 82. Tullverket — 3.2
 83. Riksdagen — 3.2
 84. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 85. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.2
 86. Swedac — 3.2
 87. Sveriges ambassader och konsulat — 3.2
 88. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.2
 89. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.2
 90. Finanspolitiska rådet — 3.2
 91. Första AP-fonden (AP1) — 3.2
 92. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 93. Boverket — 3.1
 94. Svenska kraftnät — 3.1
 95. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.1
 96. Kommers­kollegium — 3.1
 97. Kriminal­vården — 3.1
 98. Kust­bevakningen — 3.1
 99. Universitetskanslers­ämbetet — 3.1
 100. Lagrådet — 3.1
 101. Statens Historiska Museer — 3.1
 102. Trafikverket — 3.1
 103. Läkemedels­verket — 3.1
 104. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.1
 105. Göteborgs­regionen — 3.1
 106. Fortifikations­verket — 3.1
 107. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.1
 108. Drive Sweden — 3.0
 109. Statens fastighetsverk — 3.0
 110. SIO Grafen — 3.0
 111. SIP STRIM — 3.0
 112. LIGHTer — 3.0
 113. InnovAir — 3.0
 114. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.0
 115. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.0
 116. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 117. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 118. Konstnärs­nämnden — 3.0
 119. Kronofogden — 3.0
 120. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 121. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.0
 122. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 123. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.0
 124. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 125. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 126. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.0
 127. Regeringen — 3.0
 128. Revisors­inspektionen — 3.0
 129. Sameskol­styrelsen — 3.0
 130. Överklagande­nämnden — 3.0
 131. Internet of Things Sverige — 2.9
 132. Viable cities — 2.9
 133. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.9
 134. Svenska ESF-rådet — 2.9
 135. Karolinska Institutet — 2.9
 136. Naturvårds­verket — 2.9
 137. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.9
 138. Skatteverket — 2.9
 139. Myndigheten för press, radio och tv — 2.9
 140. Arbetsgivarverket — 2.9
 141. Brottsoffer­myndigheten — 2.9
 142. Datainspektionen (DI) — 2.9
 143. Polarforsknings­sekretariatet — 2.9
 144. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.9
 145. Forskningsrådet Formas — 2.9
 146. Försvarets materielverk (FMV) — 2.9
 147. Försvarsmakten — 2.9
 148. Riksrevisionen — 2.9
 149. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.9
 150. Skogsstyrelsen — 2.9
 151. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.8
 152. Energi­myndigheten — 2.8
 153. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.8
 154. Statskontoret — 2.8
 155. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.8
 156. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.8
 157. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.8
 158. Skolforsknings­institutet — 2.8
 159. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.8
 160. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.8
 161. Elsäkerhets­verket — 2.8
 162. VästKom — 2.8
 163. Fyrbodal — 2.8
 164. Boråsregionen — 2.8
 165. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.8
 166. Rymdstyrelsen — 2.8
 167. Delegationen mot segregation — 2.8
 168. Rättsmedicinal­verket — 2.8
 169. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.8
 170. BioInnovation — 2.7
 171. Metalliska material — 2.7
 172. Institutet för språk och folkminnen — 2.7
 173. Justitie­kanslern — 2.7
 174. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.7
 175. Migrationsverket — 2.7
 176. Socialstyrelsen — 2.7
 177. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.7
 178. Arvsfonden — 2.7
 179. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.7
 180. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.7
 181. Smartare elektroniksystem — 2.6
 182. Rekrytering­smyndigheten — 2.6
 183. Energimarknads­inspektionen — 2.6
 184. Statens konstråd — 2.5
 185. Re:Source — 2.5
 186. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.5
 187. Livsmedels­verket — 2.5
 188. Myndigheten för Kulturanalys — 2.5
 189. Etikprövnings­myndigheten — 2.5
 190. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.5
 191. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 192. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.4
 193. Kulturrådet — 2.4
 194. Produktion2030 — 2.4
 195. Skol­inspektionen — 2.4
 196. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.4
 197. Sjöfarts­verket — 2.4
 198. Medtech4­Health — 2.3
 199. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 200. Ekobrotts­myndigheten — 2.2
 201. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.2
 202. Sametinget — 2.1

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.6
 2. Medlings­institutet — 4.4
 3. Polisen — 4.4
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.3
 5. Harpsunds­nämnden — 4.2
 6. InfraSweden — 4.2
 7. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.2
 8. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.2
 9. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.2
 10. Upphandlings­myndigheten — 4.2
 11. Genteknik­nämnden — 4.2
 12. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.1
 13. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.1
 14. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.1
 15. Tillväxtverket — 4.0
 16. Drive Sweden — 3.9
 17. SIP STRIM — 3.9
 18. Skolverket — 3.9
 19. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.9
 20. Länsstyrelserna — 3.9
 21. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.9
 22. Barnombudsmannen — 3.9
 23. Folkhälso­myndigheten — 3.9
 24. Första AP-fonden (AP1) — 3.9
 25. Bolagsverket — 3.8
 26. LIGHTer — 3.8
 27. InnovAir — 3.8
 28. Jordbruks­verket — 3.8
 29. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.8
 30. Kemikamlie­inspektionen — 3.8
 31. Trafikanalys — 3.8
 32. Riksdagen — 3.8
 33. Swedac — 3.8
 34. Luftfarts­verket (LFV) — 3.8
 35. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.8
 36. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.8
 37. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.8
 38. Forskarskatte­nämnden — 3.8
 39. SIO Grafen — 3.7
 40. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.7
 41. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 42. Konkurrens­verket — 3.7
 43. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.7
 44. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.7
 45. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.7
 46. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.7
 47. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.6
 48. Statens Geotekniska Institut — 3.6
 49. Smartare elektroniksystem — 3.6
 50. Lantmäteriet — 3.6
 51. Svenska Institutet (SI) — 3.6
 52. Kommers­kollegium — 3.6
 53. Konjunktu­rinstitutet — 3.6
 54. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.6
 55. Tillits­delegationen — 3.6
 56. Riksantikvarieämbetet — 3.6
 57. Statens Historiska Museer — 3.6
 58. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.6
 59. Nämnden mot diskriminering — 3.6
 60. Skatterätts­nämnden — 3.6
 61. Viable cities — 3.5
 62. Riksbanken — 3.5
 63. Åklagar­myndigheten — 3.5
 64. Trafikverket — 3.5
 65. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.5
 66. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.5
 67. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.5
 68. eSamverka — 3.5
 69. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.5
 70. Statens medieråd — 3.4
 71. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.4
 72. Svenska ESF-rådet — 3.4
 73. Konsument­verket — 3.4
 74. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.4
 75. Universitetskanslers­ämbetet — 3.4
 76. Arbetsgivarverket — 3.4
 77. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.4
 78. Sveriges domstolar — 3.4
 79. Göteborgs­regionen — 3.4
 80. Riksarkivet — 3.4
 81. Riksrevisionen — 3.4
 82. Rymdstyrelsen — 3.4
 83. SWElife — 3.3
 84. Statens servicecenter — 3.3
 85. Pensions­myndigheten — 3.3
 86. Val­myndigheten — 3.3
 87. Sveriges ambassader och konsulat — 3.3
 88. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.3
 89. Nordiska Afrika­institutet — 3.3
 90. Ehälso­myndigheten — 3.3
 91. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.3
 92. Delegationen mot segregation — 3.3
 93. Sameskol­styrelsen — 3.3
 94. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.3
 95. BioInnovation — 3.2
 96. Statens fastighetsverk — 3.2
 97. Internet of Things Sverige — 3.2
 98. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.2
 99. Produktion2030 — 3.2
 100. Svenska kraftnät — 3.2
 101. Naturvårds­verket — 3.2
 102. Tullverket — 3.2
 103. Kust­bevakningen — 3.2
 104. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.2
 105. Transport­styrelsen — 3.2
 106. Läkemedels­verket — 3.2
 107. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 108. Myndigheten för press, radio och tv — 3.2
 109. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.2
 110. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.2
 111. Finans­inspektionen (FI) — 3.2
 112. Finanspolitiska rådet — 3.2
 113. Regeringen — 3.2
 114. Forskningsrådet Formas — 3.2
 115. Fortifikations­verket — 3.2
 116. Försvarets materielverk (FMV) — 3.2
 117. Riksgälden — 3.2
 118. Försäkringskassan (FK) — 3.2
 119. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.2
 120. Skogsstyrelsen — 3.2
 121. Boverket — 3.1
 122. Hyres­nämnden — 3.1
 123. Kungliga biblioteket (KB) — 3.1
 124. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.1
 125. Kammar­kollegiet — 3.1
 126. Kammarrätten i Göteborg — 3.1
 127. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.1
 128. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.1
 129. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.1
 130. Andra AP-fonden — 3.1
 131. Arbets­domstolen (AD) — 3.1
 132. Polarforsknings­sekretariatet — 3.1
 133. Försvarsmakten — 3.1
 134. Rättshjälp­smyndigheten — 3.1
 135. Rättsmedicinal­verket — 3.1
 136. Energi­myndigheten — 3.0
 137. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.0
 138. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 139. Statskontoret — 3.0
 140. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.0
 141. Lagrådet — 3.0
 142. Skatteverket — 3.0
 143. Skolforsknings­institutet — 3.0
 144. Fyrbodal — 3.0
 145. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 146. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.0
 147. Statens konstråd — 2.9
 148. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.9
 149. Justitie­kanslern — 2.9
 150. Konstnärs­nämnden — 2.9
 151. Kriminal­vården — 2.9
 152. Kronofogden — 2.9
 153. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.9
 154. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.9
 155. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.9
 156. Spel­inspektionen — 2.9
 157. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.9
 158. Datainspektionen (DI) — 2.9
 159. Sametinget — 2.9
 160. Statens ansvars­nämnd — 2.8
 161. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.8
 162. Metalliska material — 2.8
 163. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.8
 164. Kulturrådet — 2.8
 165. Smart Built Environment — 2.8
 166. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.8
 167. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.8
 168. Sveriges författarfond — 2.8
 169. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 170. Migrationsverket — 2.8
 171. Kärnavfalls­fonden — 2.8
 172. Socialstyrelsen — 2.8
 173. Brottsoffer­myndigheten — 2.8
 174. Elsäkerhets­verket — 2.8
 175. Energimarknads­inspektionen — 2.8
 176. Revisors­inspektionen — 2.8
 177. Överklagande­nämnden — 2.8
 178. Re:Source — 2.7
 179. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.7
 180. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.7
 181. Kammarrätten i Sundsvall — 2.7
 182. Livsmedels­verket — 2.7
 183. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 184. Myndigheten för Kulturanalys — 2.7
 185. Etikprövnings­myndigheten — 2.7
 186. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.7
 187. Boråsregionen — 2.7
 188. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 189. Medtech4­Health — 2.6
 190. Karolinska Institutet — 2.6
 191. Arvsfonden — 2.6
 192. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.6
 193. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.6
 194. Jämställdhets­myndigheten — 2.5
 195. VästKom — 2.5
 196. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 197. Sjöfarts­verket — 2.5
 198. Skol­inspektionen — 2.4
 199. Ekobrotts­myndigheten — 2.4
 200. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.4
 201. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.2
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.1

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 2. Kungliga biblioteket (KB) — 5.0
 3. Lantmäteriet — 5.0
 4. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 5. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 6. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 7. Medlings­institutet — 5.0
 8. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 9. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 10. Statens ansvars­nämnd — 4.5
 11. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.5
 12. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.5
 13. Smart Built Environment — 4.5
 14. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 15. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.5
 16. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 4.5
 17. Spel­inspektionen — 4.5
 18. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.5
 19. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.5
 20. Andra AP-fonden — 4.5
 21. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.5
 22. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.5
 23. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.5
 24. Riksgälden — 4.5
 25. Polisen — 4.5
 26. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 4.0
 27. Hyres­nämnden — 4.0
 28. Statens medieråd — 4.0
 29. Riksbanken — 4.0
 30. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 31. Trafikanalys — 4.0
 32. Pensions­myndigheten — 4.0
 33. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 34. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 35. Lagrådet — 4.0
 36. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 37. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 38. Sveriges domstolar — 4.0
 39. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 40. Genteknik­nämnden — 4.0
 41. Bolagsverket — 3.5
 42. Boverket — 3.5
 43. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.5
 44. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.5
 45. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.5
 46. Statens servicecenter — 3.5
 47. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.5
 48. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.5
 49. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.5
 50. Sveriges författarfond — 3.5
 51. Kammar­kollegiet — 3.5
 52. Kammarrätten i Sundsvall — 3.5
 53. Länsstyrelserna — 3.5
 54. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.5
 55. Kriminal­vården — 3.5
 56. Riksantikvarieämbetet — 3.5
 57. Universitetskanslers­ämbetet — 3.5
 58. Val­myndigheten — 3.5
 59. Åklagar­myndigheten — 3.5
 60. Transport­styrelsen — 3.5
 61. Barnombudsmannen — 3.5
 62. Upphandlings­myndigheten — 3.5
 63. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.5
 64. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 65. Elsäkerhets­verket — 3.5
 66. Finans­inspektionen (FI) — 3.5
 67. Fortifikations­verket — 3.5
 68. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 69. Jordbruks­verket — 3.0
 70. Skol­inspektionen — 3.0
 71. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 72. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.0
 73. Svenska Institutet (SI) — 3.0
 74. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 75. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 76. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.0
 77. Tillväxtverket — 3.0
 78. Migrationsverket — 3.0
 79. Konkurrens­verket — 3.0
 80. Konsument­verket — 3.0
 81. Tillits­delegationen — 3.0
 82. Kust­bevakningen — 3.0
 83. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.0
 84. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 85. Luftfarts­verket (LFV) — 3.0
 86. Läkemedels­verket — 3.0
 87. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 88. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 89. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.0
 90. Ehälso­myndigheten — 3.0
 91. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 92. Finanspolitiska rådet — 3.0
 93. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 94. Revisors­inspektionen — 3.0
 95. Riksarkivet — 3.0
 96. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 97. Delegationen mot segregation — 3.0
 98. Överklagande­nämnden — 3.0
 99. Statens fastighetsverk — 2.5
 100. Statens Geotekniska Institut — 2.5
 101. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.5
 102. InfraSweden — 2.5
 103. Medtech4­Health — 2.5
 104. Skolverket — 2.5
 105. Statskontoret — 2.5
 106. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.5
 107. Justitie­kanslern — 2.5
 108. Svenska kraftnät — 2.5
 109. Karolinska Institutet — 2.5
 110. Kommers­kollegium — 2.5
 111. Konstnärs­nämnden — 2.5
 112. Tullverket — 2.5
 113. Kronofogden — 2.5
 114. Skatteverket — 2.5
 115. Swedac — 2.5
 116. Sveriges ambassader och konsulat — 2.5
 117. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.5
 118. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.5
 119. Brottsoffer­myndigheten — 2.5
 120. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.5
 121. Etikprövnings­myndigheten — 2.5
 122. Nämnden mot diskriminering — 2.5
 123. eSamverka — 2.5
 124. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.5
 125. Ekobrotts­myndigheten — 2.5
 126. Polarforsknings­sekretariatet — 2.5
 127. Boråsregionen — 2.5
 128. Regeringen — 2.5
 129. Forskningsrådet Formas — 2.5
 130. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.5
 131. Försvarets materielverk (FMV) — 2.5
 132. Försäkringskassan (FK) — 2.5
 133. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.5
 134. Energi­myndigheten — 2.0
 135. Internet of Things Sverige — 2.0
 136. Statens konstråd — 2.0
 137. Viable cities — 2.0
 138. Smartare elektroniksystem — 2.0
 139. SWElife — 2.0
 140. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.0
 141. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 2.0
 142. Kemikamlie­inspektionen — 2.0
 143. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.0
 144. Socialstyrelsen — 2.0
 145. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 146. Statens Historiska Museer — 2.0
 147. Livsmedels­verket — 2.0
 148. Rekrytering­smyndigheten — 2.0
 149. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 150. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 151. Göteborgs­regionen — 2.0
 152. VästKom — 2.0
 153. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.0
 154. Riksrevisionen — 2.0
 155. Rättsmedicinal­verket — 2.0
 156. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 157. Skatterätts­nämnden — 2.0
 158. Skogsstyrelsen — 2.0
 159. Harpsunds­nämnden — 1.5
 160. Drive Sweden — 1.5
 161. InnovAir — 1.5
 162. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.5
 163. Kulturrådet — 1.5
 164. Produktion2030 — 1.5
 165. Re:Source — 1.5
 166. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.5
 167. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.5
 168. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.5
 169. Svenska ESF-rådet — 1.5
 170. Naturvårds­verket — 1.5
 171. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.5
 172. Riksdagen — 1.5
 173. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.5
 174. Skolforsknings­institutet — 1.5
 175. Myndigheten för Kulturanalys — 1.5
 176. Myndigheten för press, radio och tv — 1.5
 177. Arbetsgivarverket — 1.5
 178. Arvsfonden — 1.5
 179. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.5
 180. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.5
 181. Datainspektionen (DI) — 1.5
 182. Energimarknads­inspektionen — 1.5
 183. Fyrbodal — 1.5
 184. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.5
 185. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.5
 186. Första AP-fonden (AP1) — 1.5
 187. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.5
 188. Sameskol­styrelsen — 1.5
 189. Sametinget — 1.5
 190. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.5
 191. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.5
 192. Sjöfarts­verket — 1.5
 193. BioInnovation — 1.0
 194. SIO Grafen — 1.0
 195. SIP STRIM — 1.0
 196. LIGHTer — 1.0
 197. Metalliska material — 1.0
 198. Trafikverket — 1.0
 199. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 200. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 201. Försvarsmakten — 1.0
 202. Rymdstyrelsen — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

 1. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 5.0
 2. Sveriges författarfond — 5.0
 3. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.7
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 5. Konsument­verket — 4.3
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.3
 7. Nämnden mot diskriminering — 4.3
 8. VästKom — 4.3
 9. Överklagande­nämnden — 4.3
 10. SIO Grafen — 4.0
 11. Metalliska material — 4.0
 12. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 13. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.0
 14. SWElife — 4.0
 15. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.0
 16. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 4.0
 17. Konjunktu­rinstitutet — 4.0
 18. Konkurrens­verket — 4.0
 19. Pensions­myndigheten — 4.0
 20. Tullverket — 4.0
 21. Val­myndigheten — 4.0
 22. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 4.0
 23. Åklagar­myndigheten — 4.0
 24. Spel­inspektionen — 4.0
 25. Transport­styrelsen — 4.0
 26. Sveriges ambassader och konsulat — 4.0
 27. Medlings­institutet — 4.0
 28. Barnombudsmannen — 4.0
 29. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 30. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 31. Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 32. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 4.0
 33. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.0
 34. eSamverka — 4.0
 35. Sveriges domstolar — 4.0
 36. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 37. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 38. Polisen — 4.0
 39. Försvars­underrättelse­domstolen — 4.0
 40. Bolagsverket — 3.7
 41. Statens Geotekniska Institut — 3.7
 42. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.7
 43. Hyres­nämnden — 3.7
 44. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.7
 45. Smart Built Environment — 3.7
 46. Skolverket — 3.7
 47. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 48. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.7
 49. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.7
 50. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.7
 51. Svenska kraftnät — 3.7
 52. Kammar­kollegiet — 3.7
 53. Kammarrätten i Göteborg — 3.7
 54. Riksbanken — 3.7
 55. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.7
 56. Karolinska Institutet — 3.7
 57. Länsstyrelserna — 3.7
 58. Konstnärs­nämnden — 3.7
 59. Kronofogden — 3.7
 60. Kärnavfalls­fonden — 3.7
 61. Trafikverket — 3.7
 62. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.7
 63. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.7
 64. Ehälso­myndigheten — 3.7
 65. Göteborgs­regionen — 3.7
 66. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.7
 67. Finans­inspektionen (FI) — 3.7
 68. Finanspolitiska rådet — 3.7
 69. Forskarskatte­nämnden — 3.7
 70. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.7
 71. Revisors­inspektionen — 3.7
 72. Riksarkivet — 3.7
 73. Försäkringskassan (FK) — 3.7
 74. Rättshjälp­smyndigheten — 3.7
 75. Skatterätts­nämnden — 3.7
 76. Statens ansvars­nämnd — 3.5
 77. Svenska Institutet (SI) — 3.5
 78. Tillits­delegationen — 3.5
 79. Boverket — 3.3
 80. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.3
 81. Statens fastighetsverk — 3.3
 82. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.3
 83. Kammarrätten i Sundsvall — 3.3
 84. Kemikamlie­inspektionen — 3.3
 85. Naturvårds­verket — 3.3
 86. Kust­bevakningen — 3.3
 87. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.3
 88. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.3
 89. Statens Historiska Museer — 3.3
 90. Luftfarts­verket (LFV) — 3.3
 91. Skolforsknings­institutet — 3.3
 92. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.3
 93. Andra AP-fonden — 3.3
 94. Myndigheten för press, radio och tv — 3.3
 95. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.3
 96. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.3
 97. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.3
 98. Arvsfonden — 3.3
 99. Brottsoffer­myndigheten — 3.3
 100. Boråsregionen — 3.3
 101. Fjärde AP-fonden (AP4) — 3.3
 102. Första AP-fonden (AP1) — 3.3
 103. Riksgälden — 3.3
 104. Försvarsmakten — 3.3
 105. Rymdstyrelsen — 3.3
 106. Sameskol­styrelsen — 3.3
 107. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.3
 108. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 109. Harpsunds­nämnden — 3.0
 110. Energi­myndigheten — 3.0
 111. SIP STRIM — 3.0
 112. Internet of Things Sverige — 3.0
 113. Jordbruks­verket — 3.0
 114. Statens medieråd — 3.0
 115. Re:Source — 3.0
 116. Statens servicecenter — 3.0
 117. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.0
 118. Statskontoret — 3.0
 119. Kungliga biblioteket (KB) — 3.0
 120. Svenska ESF-rådet — 3.0
 121. Kommers­kollegium — 3.0
 122. Kriminal­vården — 3.0
 123. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 124. Riksdagen — 3.0
 125. Lagrådet — 3.0
 126. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 127. Swedac — 3.0
 128. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 129. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.0
 130. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.0
 131. Rekrytering­smyndigheten — 3.0
 132. Myndigheten för Kulturanalys — 3.0
 133. Arbetsgivarverket — 3.0
 134. Nordiska Afrika­institutet — 3.0
 135. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.0
 136. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 137. Energimarknads­inspektionen — 3.0
 138. Fyrbodal — 3.0
 139. Försvarets materielverk (FMV) — 3.0
 140. Rättsmedicinal­verket — 3.0
 141. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.0
 142. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.0
 143. Genteknik­nämnden — 3.0
 144. Skogsstyrelsen — 3.0
 145. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.7
 146. BioInnovation — 2.7
 147. Drive Sweden — 2.7
 148. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.7
 149. LIGHTer — 2.7
 150. Viable cities — 2.7
 151. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.7
 152. Lantmäteriet — 2.7
 153. Justitie­kanslern — 2.7
 154. Tillväxtverket — 2.7
 155. Migrationsverket — 2.7
 156. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.7
 157. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.7
 158. Riksantikvarieämbetet — 2.7
 159. Universitetskanslers­ämbetet — 2.7
 160. Skatteverket — 2.7
 161. Livsmedels­verket — 2.7
 162. Läkemedels­verket — 2.7
 163. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.7
 164. Datainspektionen (DI) — 2.7
 165. Polarforsknings­sekretariatet — 2.7
 166. Elsäkerhets­verket — 2.7
 167. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 168. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.7
 169. Regeringen — 2.7
 170. Fortifikations­verket — 2.7
 171. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.7
 172. Riksrevisionen — 2.7
 173. Sjöfarts­verket — 2.7
 174. InnovAir — 2.5
 175. Skol­inspektionen — 2.3
 176. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.3
 177. Trafikanalys — 2.3
 178. Socialstyrelsen — 2.3
 179. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.3
 180. Forskningsrådet Formas — 2.3
 181. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.3
 182. InfraSweden — 2.0
 183. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 184. Kulturrådet — 2.0
 185. Institutet för språk och folkminnen — 2.0
 186. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.0
 187. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 188. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 189. Jämställdhets­myndigheten — 2.0
 190. Etikprövnings­myndigheten — 2.0
 191. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 192. Medtech4­Health — 1.7
 193. Upphandlings­myndigheten — 1.7
 194. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.7
 195. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.7
 196. Delegationen mot segregation — 1.7
 197. Statens konstråd — 1.5
 198. Produktion2030 — 1.3
 199. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.3
 200. Smartare elektroniksystem — 1.0
 201. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 202. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Datainspektionen (DI) — 4.0
 2. Polisen — 4.0
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 4. Riksdagen — 3.0
 5. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 6. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 7. Försvarsmakten — 3.0
 8. Kammar­kollegiet — 3.0
 9. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 10. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 11. Transport­styrelsen — 2.8
 12. Kriminal­vården — 2.5
 13. Riksgälden — 2.5
 14. Riksbanken — 2.5
 15. InfraSweden — 2.5
 16. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 17. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 18. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 19. Pensions­myndigheten — 2.0
 20. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 21. Skatteverket — 2.0
 22. Socialstyrelsen — 2.0
 23. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 24. Trafikverket — 2.0
 25. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 26. Ehälso­myndigheten — 2.0
 27. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 28. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 29. Fortifikations­verket — 2.0
 30. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 31. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 32. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 33. Konjunktu­rinstitutet — 2.0
 34. Kronofogden — 2.0
 35. Läkemedels­verket — 2.0
 36. Medlings­institutet — 2.0
 37. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.0
 38. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 39. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 40. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 41. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 42. Sameskol­styrelsen — 2.0
 43. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 44. Skatterätts­nämnden — 2.0
 45. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 2.0
 46. Val­myndigheten — 2.0
 47. SIO Grafen — 2.0
 48. LIGHTer — 2.0
 49. Fyrbodal — 2.0
 50. Boråsregionen — 2.0
 51. Sveriges författarfond — 1.8
 52. Finans­inspektionen (FI) — 1.3
 53. Bolagsverket — 1.0
 54. Boverket — 1.0
 55. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 56. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 57. Lantmäteriet — 1.0
 58. Länsstyrelserna — 1.0
 59. Migrationsverket — 1.0
 60. Naturvårds­verket — 1.0
 61. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 62. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 63. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 64. Swedac — 1.0
 65. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 66. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 67. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.0
 68. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 69. Andra AP-fonden — 1.0
 70. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 71. Arbetsgivarverket — 1.0
 72. Arvsfonden — 1.0
 73. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 74. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 75. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 76. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 77. Sveriges domstolar — 1.0
 78. Elsäkerhets­verket — 1.0
 79. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 80. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 81. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 82. Finanspolitiska rådet — 1.0
 83. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 84. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 85. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 86. Forskningsrådet Formas — 1.0
 87. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 88. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 89. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 90. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 91. Genteknik­nämnden — 1.0
 92. Harpsunds­nämnden — 1.0
 93. Hyres­nämnden — 1.0
 94. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 95. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 96. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 97. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 98. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 99. Justitie­kanslern — 1.0
 100. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 101. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 102. Karolinska Institutet — 1.0
 103. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 104. Kommers­kollegium — 1.0
 105. Konkurrens­verket — 1.0
 106. Konstnärs­nämnden — 1.0
 107. Konsument­verket — 1.0
 108. Kust­bevakningen — 1.0
 109. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 110. Lagrådet — 1.0
 111. Statens Historiska Museer — 1.0
 112. Livsmedels­verket — 1.0
 113. Spel­inspektionen — 1.0
 114. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 115. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 116. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 117. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 118. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 119. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 120. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 121. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 122. Regeringen — 1.0
 123. Revisors­inspektionen — 1.0
 124. Riksarkivet — 1.0
 125. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 126. Riksrevisionen — 1.0
 127. Rymdstyrelsen — 1.0
 128. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 129. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 130. Sametinget — 1.0
 131. Sjöfarts­verket — 1.0
 132. Skogsstyrelsen — 1.0
 133. Överklagande­nämnden — 1.0
 134. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 135. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 136. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 137. Energi­myndigheten — 1.0
 138. Statens fastighetsverk — 1.0
 139. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 140. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 141. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 142. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 143. Jordbruks­verket — 1.0
 144. Statens konstråd — 1.0
 145. Kulturrådet — 1.0
 146. Statens medieråd — 1.0
 147. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 148. Statens servicecenter — 1.0
 149. Skol­inspektionen — 1.0
 150. Skolverket — 1.0
 151. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 152. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 153. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 154. Statskontoret — 1.0
 155. Svenska ESF-rådet — 1.0
 156. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 157. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 158. Svenska kraftnät — 1.0
 159. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 160. Tillväxtverket — 1.0
 161. Trafikanalys — 1.0
 162. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 163. Tullverket — 1.0
 164. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 165. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 166. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 167. Åklagar­myndigheten — 1.0
 168. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 169. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 170. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 171. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 172. Barnombudsmannen — 1.0
 173. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 174. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 175. Skolforsknings­institutet — 1.0
 176. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 177. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 178. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 179. BioInnovation — 1.0
 180. Drive Sweden — 1.0
 181. SIP STRIM — 1.0
 182. Internet of Things Sverige — 1.0
 183. InnovAir — 1.0
 184. Medtech4­Health — 1.0
 185. Metalliska material — 1.0
 186. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 187. Produktion2030 — 1.0
 188. Viable cities — 1.0
 189. Re:Source — 1.0
 190. Smartare elektroniksystem — 1.0
 191. SWElife — 1.0
 192. Smart Built Environment — 1.0
 193. eSamverka — 1.0
 194. Göteborgs­regionen — 1.0
 195. VästKom — 1.0
 196. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 197. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 198. Delegationen mot segregation — 1.0
 199. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 200. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 201. Tillits­delegationen — 1.0

5 senaste rapporterna

Till toppen