Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Julis topplista för övrig offentlig sektor

Julis topplista för övrig offentlig sektor

Jämförelse över hur övrig offentlig sektors webbplatser under Juli står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Julis topplista för övrig offentlig sektor är här. Precis som vanligt är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 2. Polisen — 4.3
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.2
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.2
 5. Medlings­institutet — 4.2
 6. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 7. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 8. Konjunktu­rinstitutet — 3.9
 9. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.8
 10. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.8
 11. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.7
 12. Tillväxtverket — 3.7
 13. Barnombudsmannen — 3.7
 14. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.7
 15. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.7
 16. Arvsfonden — 3.7
 17. Genteknik­nämnden — 3.7
 18. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.6
 19. Kammar­kollegiet — 3.6
 20. Kammarrätten i Göteborg — 3.6
 21. Pensions­myndigheten — 3.6
 22. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.6
 23. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.6
 24. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.6
 25. Finanspolitiska rådet — 3.6
 26. Forskarskatte­nämnden — 3.6
 27. Rättshjälp­smyndigheten — 3.6
 28. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.5
 29. Hyres­nämnden — 3.5
 30. Svenska Institutet (SI) — 3.5
 31. Sveriges författarfond — 3.5
 32. Riksbanken — 3.5
 33. Konkurrens­verket — 3.5
 34. Konsument­verket — 3.5
 35. Riksdagen — 3.5
 36. Val­myndigheten — 3.5
 37. Åklagar­myndigheten — 3.5
 38. Spel­inspektionen — 3.5
 39. Transport­styrelsen — 3.5
 40. Sveriges domstolar — 3.5
 41. Ehälso­myndigheten — 3.5
 42. Bolagsverket — 3.4
 43. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.4
 44. Statens Geotekniska Institut — 3.4
 45. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.4
 46. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.4
 47. Arbets­domstolen (AD) — 3.4
 48. Nordiska Afrika­institutet — 3.4
 49. Finans­inspektionen (FI) — 3.4
 50. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.4
 51. Riksgälden — 3.4
 52. Harpsunds­nämnden — 3.3
 53. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.3
 54. InfraSweden — 3.3
 55. Jordbruks­verket — 3.3
 56. Statens medieråd — 3.3
 57. Skolverket — 3.3
 58. Kungliga biblioteket (KB) — 3.3
 59. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.3
 60. Lantmäteriet — 3.3
 61. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 62. Kemikamlie­inspektionen — 3.3
 63. Länsstyrelserna — 3.3
 64. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.3
 65. Trafikanalys — 3.3
 66. Kriminal­vården — 3.3
 67. Luftfarts­verket (LFV) — 3.3
 68. Upphandlings­myndigheten — 3.3
 69. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.3
 70. Andra AP-fonden — 3.3
 71. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.3
 72. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 73. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.3
 74. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.3
 75. Regeringen — 3.3
 76. Första AP-fonden (AP1) — 3.3
 77. Riksrevisionen — 3.3
 78. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 79. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.3
 80. Skatterätts­nämnden — 3.3
 81. Statens ansvars­nämnd — 3.2
 82. SWElife — 3.2
 83. Smart Built Environment — 3.2
 84. Statens servicecenter — 3.2
 85. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.2
 86. Tillits­delegationen — 3.2
 87. Riksantikvarieämbetet — 3.2
 88. Universitetskanslers­ämbetet — 3.2
 89. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 90. Lagrådet — 3.2
 91. Swedac — 3.2
 92. Statens Historiska Museer — 3.2
 93. Trafikverket — 3.2
 94. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.2
 95. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.2
 96. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.2
 97. Fortifikations­verket — 3.2
 98. Riksarkivet — 3.2
 99. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 100. Statens fastighetsverk — 3.1
 101. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.1
 102. Svenska kraftnät — 3.1
 103. Kammarrätten i Sundsvall — 3.1
 104. Tullverket — 3.1
 105. Kust­bevakningen — 3.1
 106. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.1
 107. Läkemedels­verket — 3.1
 108. Sveriges ambassader och konsulat — 3.1
 109. Arbetsgivarverket — 3.1
 110. eSamverka — 3.1
 111. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.1
 112. Revisors­inspektionen — 3.1
 113. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.1
 114. Överklagande­nämnden — 3.1
 115. Boverket — 3.0
 116. Drive Sweden — 3.0
 117. SIO Grafen — 3.0
 118. SIP STRIM — 3.0
 119. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.0
 120. LIGHTer — 3.0
 121. InnovAir — 3.0
 122. Viable cities — 3.0
 123. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 124. Kommers­kollegium — 3.0
 125. Konstnärs­nämnden — 3.0
 126. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.0
 127. Kronofogden — 3.0
 128. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.0
 129. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 130. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.0
 131. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.0
 132. Myndigheten för press, radio och tv — 3.0
 133. Brottsoffer­myndigheten — 3.0
 134. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 135. Datainspektionen (DI) — 3.0
 136. Elsäkerhets­verket — 3.0
 137. Göteborgs­regionen — 3.0
 138. Fyrbodal — 3.0
 139. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.0
 140. Forskningsrådet Formas — 3.0
 141. Internet of Things Sverige — 2.9
 142. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.9
 143. Statskontoret — 2.9
 144. Svenska ESF-rådet — 2.9
 145. Karolinska Institutet — 2.9
 146. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.9
 147. Skatteverket — 2.9
 148. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.9
 149. VästKom — 2.9
 150. Försvarets materielverk (FMV) — 2.9
 151. Försvarsmakten — 2.9
 152. Sameskol­styrelsen — 2.9
 153. Skogsstyrelsen — 2.9
 154. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.8
 155. Energi­myndigheten — 2.8
 156. Smartare elektroniksystem — 2.8
 157. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.8
 158. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.8
 159. Institutet för språk och folkminnen — 2.8
 160. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.8
 161. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.8
 162. Migrationsverket — 2.8
 163. Naturvårds­verket — 2.8
 164. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.8
 165. Skolforsknings­institutet — 2.8
 166. Polarforsknings­sekretariatet — 2.8
 167. Boråsregionen — 2.8
 168. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.8
 169. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.8
 170. Delegationen mot segregation — 2.8
 171. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.8
 172. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.8
 173. Metalliska material — 2.7
 174. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.7
 175. Re:Source — 2.7
 176. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.7
 177. Justitie­kanslern — 2.7
 178. Socialstyrelsen — 2.7
 179. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 180. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.7
 181. Rymdstyrelsen — 2.7
 182. Rättsmedicinal­verket — 2.7
 183. Kulturrådet — 2.6
 184. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.6
 185. Myndigheten för Kulturanalys — 2.6
 186. Etikprövnings­myndigheten — 2.6
 187. BioInnovation — 2.5
 188. Livsmedels­verket — 2.5
 189. Energimarknads­inspektionen — 2.5
 190. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 191. Medtech4­Health — 2.4
 192. Statens konstråd — 2.4
 193. Skol­inspektionen — 2.4
 194. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.4
 195. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.4
 196. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.4
 197. Sjöfarts­verket — 2.4
 198. Produktion2030 — 2.3
 199. Ekobrotts­myndigheten — 2.3
 200. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 201. Sametinget — 2.1
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.6
 2. Medlings­institutet — 4.4
 3. Polisen — 4.4
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.3
 5. Harpsunds­nämnden — 4.2
 6. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.2
 7. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.2
 8. Tillväxtverket — 4.2
 9. Upphandlings­myndigheten — 4.2
 10. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.2
 11. Genteknik­nämnden — 4.2
 12. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.1
 13. InfraSweden — 4.0
 14. Finanspolitiska rådet — 4.0
 15. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.9
 16. Drive Sweden — 3.9
 17. SIP STRIM — 3.9
 18. Skolverket — 3.9
 19. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.9
 20. Riksdagen — 3.9
 21. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.9
 22. Barnombudsmannen — 3.9
 23. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.9
 24. Folkhälso­myndigheten — 3.9
 25. Första AP-fonden (AP1) — 3.9
 26. Bolagsverket — 3.8
 27. LIGHTer — 3.8
 28. InnovAir — 3.8
 29. Kemikamlie­inspektionen — 3.8
 30. Trafikanalys — 3.8
 31. Riksantikvarieämbetet — 3.8
 32. Swedac — 3.8
 33. Luftfarts­verket (LFV) — 3.8
 34. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.8
 35. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.8
 36. Forskarskatte­nämnden — 3.8
 37. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.7
 38. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 39. Konkurrens­verket — 3.7
 40. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.7
 41. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.7
 42. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.7
 43. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.7
 44. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.7
 45. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.6
 46. Statens Geotekniska Institut — 3.6
 47. Jordbruks­verket — 3.6
 48. Lantmäteriet — 3.6
 49. Svenska Institutet (SI) — 3.6
 50. Kommers­kollegium — 3.6
 51. Konjunktu­rinstitutet — 3.6
 52. Tillits­delegationen — 3.6
 53. Statens Historiska Museer — 3.6
 54. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.6
 55. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.6
 56. Arvsfonden — 3.6
 57. Nämnden mot diskriminering — 3.6
 58. Riksrevisionen — 3.6
 59. Skatterätts­nämnden — 3.6
 60. SIO Grafen — 3.5
 61. Viable cities — 3.5
 62. Statens servicecenter — 3.5
 63. Riksbanken — 3.5
 64. Åklagar­myndigheten — 3.5
 65. Trafikverket — 3.5
 66. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.5
 67. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 68. Delegationen mot segregation — 3.5
 69. BioInnovation — 3.4
 70. Statens medieråd — 3.4
 71. Smartare elektroniksystem — 3.4
 72. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.4
 73. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.4
 74. Svenska ESF-rådet — 3.4
 75. Länsstyrelserna — 3.4
 76. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.4
 77. Konsument­verket — 3.4
 78. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.4
 79. Universitetskanslers­ämbetet — 3.4
 80. Arbetsgivarverket — 3.4
 81. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.4
 82. Sveriges domstolar — 3.4
 83. Göteborgs­regionen — 3.4
 84. Regeringen — 3.4
 85. Forskningsrådet Formas — 3.4
 86. Riksarkivet — 3.4
 87. Rymdstyrelsen — 3.4
 88. SWElife — 3.3
 89. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.3
 90. Pensions­myndigheten — 3.3
 91. Val­myndigheten — 3.3
 92. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.3
 93. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.3
 94. Nordiska Afrika­institutet — 3.3
 95. Ehälso­myndigheten — 3.3
 96. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.3
 97. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.3
 98. Sameskol­styrelsen — 3.3
 99. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.3
 100. Statens fastighetsverk — 3.2
 101. Internet of Things Sverige — 3.2
 102. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.2
 103. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.2
 104. Produktion2030 — 3.2
 105. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.2
 106. Svenska kraftnät — 3.2
 107. Naturvårds­verket — 3.2
 108. Tullverket — 3.2
 109. Kust­bevakningen — 3.2
 110. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.2
 111. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.2
 112. Transport­styrelsen — 3.2
 113. Läkemedels­verket — 3.2
 114. Sveriges ambassader och konsulat — 3.2
 115. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.2
 116. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 117. Myndigheten för press, radio och tv — 3.2
 118. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.2
 119. Fyrbodal — 3.2
 120. Finans­inspektionen (FI) — 3.2
 121. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.2
 122. Fortifikations­verket — 3.2
 123. Försvarets materielverk (FMV) — 3.2
 124. Riksgälden — 3.2
 125. Försäkringskassan (FK) — 3.2
 126. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.2
 127. Skogsstyrelsen — 3.2
 128. Hyres­nämnden — 3.1
 129. Kungliga biblioteket (KB) — 3.1
 130. Kammar­kollegiet — 3.1
 131. Kammarrätten i Göteborg — 3.1
 132. Migrationsverket — 3.1
 133. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.1
 134. Spel­inspektionen — 3.1
 135. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.1
 136. Andra AP-fonden — 3.1
 137. Arbets­domstolen (AD) — 3.1
 138. Försvarsmakten — 3.1
 139. Rättshjälp­smyndigheten — 3.1
 140. Rättsmedicinal­verket — 3.1
 141. Energi­myndigheten — 3.0
 142. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.0
 143. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 144. Statskontoret — 3.0
 145. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.0
 146. Lagrådet — 3.0
 147. Skatteverket — 3.0
 148. Skolforsknings­institutet — 3.0
 149. eSamverka — 3.0
 150. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.0
 151. Polarforsknings­sekretariatet — 3.0
 152. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 153. Boverket — 2.9
 154. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.9
 155. Konstnärs­nämnden — 2.9
 156. Kriminal­vården — 2.9
 157. Kronofogden — 2.9
 158. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.9
 159. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.9
 160. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.9
 161. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.9
 162. Datainspektionen (DI) — 2.9
 163. Sametinget — 2.9
 164. Statens ansvars­nämnd — 2.8
 165. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.8
 166. Metalliska material — 2.8
 167. Kulturrådet — 2.8
 168. Smart Built Environment — 2.8
 169. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.8
 170. Justitie­kanslern — 2.8
 171. Sveriges författarfond — 2.8
 172. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 173. Kärnavfalls­fonden — 2.8
 174. Socialstyrelsen — 2.8
 175. Brottsoffer­myndigheten — 2.8
 176. Elsäkerhets­verket — 2.8
 177. Revisors­inspektionen — 2.8
 178. Överklagande­nämnden — 2.8
 179. Statens konstråd — 2.7
 180. Re:Source — 2.7
 181. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.7
 182. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.7
 183. Kammarrätten i Sundsvall — 2.7
 184. Livsmedels­verket — 2.7
 185. Jämställdhets­myndigheten — 2.7
 186. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 187. Myndigheten för Kulturanalys — 2.7
 188. Etikprövnings­myndigheten — 2.7
 189. Energimarknads­inspektionen — 2.7
 190. VästKom — 2.7
 191. Boråsregionen — 2.7
 192. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 193. Medtech4­Health — 2.6
 194. Karolinska Institutet — 2.6
 195. Ekobrotts­myndigheten — 2.6
 196. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.6
 197. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 198. Sjöfarts­verket — 2.5
 199. Skol­inspektionen — 2.4
 200. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.4
 201. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.2
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.1

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 2. Lantmäteriet — 5.0
 3. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 4. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 5. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 6. Medlings­institutet — 5.0
 7. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 8. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 9. Statens ansvars­nämnd — 4.5
 10. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 4.5
 11. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.5
 12. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.5
 13. Smart Built Environment — 4.5
 14. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 15. Kungliga biblioteket (KB) — 4.5
 16. Kriminal­vården — 4.5
 17. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.5
 18. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 4.5
 19. Spel­inspektionen — 4.5
 20. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.5
 21. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.5
 22. Andra AP-fonden — 4.5
 23. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.5
 24. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.5
 25. Arvsfonden — 4.5
 26. Elsäkerhets­verket — 4.5
 27. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.5
 28. Riksgälden — 4.5
 29. Polisen — 4.5
 30. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.0
 31. Hyres­nämnden — 4.0
 32. Statens medieråd — 4.0
 33. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.0
 34. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 35. Trafikanalys — 4.0
 36. Pensions­myndigheten — 4.0
 37. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 38. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 39. Lagrådet — 4.0
 40. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 41. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 42. Sveriges domstolar — 4.0
 43. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 44. Genteknik­nämnden — 4.0
 45. Bolagsverket — 3.5
 46. Boverket — 3.5
 47. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.5
 48. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.5
 49. Statens servicecenter — 3.5
 50. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.5
 51. Sveriges författarfond — 3.5
 52. Kammar­kollegiet — 3.5
 53. Kammarrätten i Sundsvall — 3.5
 54. Länsstyrelserna — 3.5
 55. Tillväxtverket — 3.5
 56. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.5
 57. Riksantikvarieämbetet — 3.5
 58. Riksdagen — 3.5
 59. Universitetskanslers­ämbetet — 3.5
 60. Val­myndigheten — 3.5
 61. Åklagar­myndigheten — 3.5
 62. Transport­styrelsen — 3.5
 63. Barnombudsmannen — 3.5
 64. Upphandlings­myndigheten — 3.5
 65. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.5
 66. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 67. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.5
 68. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.5
 69. Finans­inspektionen (FI) — 3.5
 70. Fortifikations­verket — 3.5
 71. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 72. Statens Geotekniska Institut — 3.0
 73. Jordbruks­verket — 3.0
 74. Skol­inspektionen — 3.0
 75. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 76. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.0
 77. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.0
 78. Svenska Institutet (SI) — 3.0
 79. Riksbanken — 3.0
 80. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 81. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.0
 82. Migrationsverket — 3.0
 83. Konkurrens­verket — 3.0
 84. Konstnärs­nämnden — 3.0
 85. Konsument­verket — 3.0
 86. Kust­bevakningen — 3.0
 87. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.0
 88. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 89. Luftfarts­verket (LFV) — 3.0
 90. Läkemedels­verket — 3.0
 91. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 92. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 93. Ehälso­myndigheten — 3.0
 94. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 95. Finanspolitiska rådet — 3.0
 96. Regeringen — 3.0
 97. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 98. Revisors­inspektionen — 3.0
 99. Riksarkivet — 3.0
 100. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 101. Delegationen mot segregation — 3.0
 102. Överklagande­nämnden — 3.0
 103. Statens fastighetsverk — 2.5
 104. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.5
 105. InfraSweden — 2.5
 106. Medtech4­Health — 2.5
 107. Statens konstråd — 2.5
 108. Skolverket — 2.5
 109. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.5
 110. Statskontoret — 2.5
 111. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.5
 112. Svenska kraftnät — 2.5
 113. Karolinska Institutet — 2.5
 114. Kemikamlie­inspektionen — 2.5
 115. Kommers­kollegium — 2.5
 116. Tillits­delegationen — 2.5
 117. Kronofogden — 2.5
 118. Skatteverket — 2.5
 119. Swedac — 2.5
 120. Sveriges ambassader och konsulat — 2.5
 121. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.5
 122. Arbetsgivarverket — 2.5
 123. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.5
 124. Brottsoffer­myndigheten — 2.5
 125. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.5
 126. Etikprövnings­myndigheten — 2.5
 127. Nämnden mot diskriminering — 2.5
 128. eSamverka — 2.5
 129. Ekobrotts­myndigheten — 2.5
 130. Polarforsknings­sekretariatet — 2.5
 131. Boråsregionen — 2.5
 132. Forskningsrådet Formas — 2.5
 133. Försvarets materielverk (FMV) — 2.5
 134. Riksrevisionen — 2.5
 135. Försäkringskassan (FK) — 2.5
 136. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.5
 137. Internet of Things Sverige — 2.0
 138. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 139. Viable cities — 2.0
 140. Smartare elektroniksystem — 2.0
 141. SWElife — 2.0
 142. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.0
 143. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 2.0
 144. Justitie­kanslern — 2.0
 145. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.0
 146. Tullverket — 2.0
 147. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.0
 148. Socialstyrelsen — 2.0
 149. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 150. Statens Historiska Museer — 2.0
 151. Livsmedels­verket — 2.0
 152. Rekrytering­smyndigheten — 2.0
 153. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 154. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.0
 155. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 156. Göteborgs­regionen — 2.0
 157. VästKom — 2.0
 158. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.0
 159. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 160. Rättsmedicinal­verket — 2.0
 161. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 162. Skatterätts­nämnden — 2.0
 163. Skogsstyrelsen — 2.0
 164. Harpsunds­nämnden — 1.5
 165. Energi­myndigheten — 1.5
 166. Drive Sweden — 1.5
 167. InnovAir — 1.5
 168. Kulturrådet — 1.5
 169. Produktion2030 — 1.5
 170. Re:Source — 1.5
 171. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.5
 172. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.5
 173. Svenska ESF-rådet — 1.5
 174. Naturvårds­verket — 1.5
 175. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.5
 176. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.5
 177. Skolforsknings­institutet — 1.5
 178. Myndigheten för Kulturanalys — 1.5
 179. Myndigheten för press, radio och tv — 1.5
 180. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.5
 181. Datainspektionen (DI) — 1.5
 182. Energimarknads­inspektionen — 1.5
 183. Fyrbodal — 1.5
 184. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.5
 185. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.5
 186. Första AP-fonden (AP1) — 1.5
 187. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.5
 188. Sameskol­styrelsen — 1.5
 189. Sametinget — 1.5
 190. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.5
 191. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.5
 192. Sjöfarts­verket — 1.5
 193. BioInnovation — 1.0
 194. SIO Grafen — 1.0
 195. SIP STRIM — 1.0
 196. LIGHTer — 1.0
 197. Metalliska material — 1.0
 198. Trafikverket — 1.0
 199. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 200. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 201. Försvarsmakten — 1.0
 202. Rymdstyrelsen — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.7
 3. Överklagande­nämnden — 4.7
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 5. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.3
 6. Konsument­verket — 4.3
 7. Arbets­domstolen (AD) — 4.3
 8. VästKom — 4.3
 9. Försvars­underrättelse­domstolen — 4.3
 10. SIO Grafen — 4.0
 11. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 12. Metalliska material — 4.0
 13. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.0
 14. Hyres­nämnden — 4.0
 15. SWElife — 4.0
 16. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.0
 17. Svenska Institutet (SI) — 4.0
 18. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 4.0
 19. Kammar­kollegiet — 4.0
 20. Kammarrätten i Göteborg — 4.0
 21. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 4.0
 22. Kammarrätten i Sundsvall — 4.0
 23. Konjunktu­rinstitutet — 4.0
 24. Pensions­myndigheten — 4.0
 25. Tullverket — 4.0
 26. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.0
 27. Val­myndigheten — 4.0
 28. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 4.0
 29. Åklagar­myndigheten — 4.0
 30. Spel­inspektionen — 4.0
 31. Transport­styrelsen — 4.0
 32. Medlings­institutet — 4.0
 33. Barnombudsmannen — 4.0
 34. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 35. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 4.0
 36. Arvsfonden — 4.0
 37. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 38. Sveriges domstolar — 4.0
 39. Ehälso­myndigheten — 4.0
 40. Finanspolitiska rådet — 4.0
 41. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 42. Forskarskatte­nämnden — 4.0
 43. Revisors­inspektionen — 4.0
 44. Rättshjälp­smyndigheten — 4.0
 45. Statens fastighetsverk — 3.7
 46. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.7
 47. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 3.7
 48. Re:Source — 3.7
 49. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.7
 50. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.7
 51. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.7
 52. Svenska kraftnät — 3.7
 53. Riksbanken — 3.7
 54. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.7
 55. Karolinska Institutet — 3.7
 56. Länsstyrelserna — 3.7
 57. Konkurrens­verket — 3.7
 58. Kronofogden — 3.7
 59. Kärnavfalls­fonden — 3.7
 60. Statens Historiska Museer — 3.7
 61. Trafikverket — 3.7
 62. Sveriges ambassader och konsulat — 3.7
 63. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.7
 64. Myndigheten för press, radio och tv — 3.7
 65. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.7
 66. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.7
 67. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.7
 68. Brottsoffer­myndigheten — 3.7
 69. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.7
 70. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.7
 71. eSamverka — 3.7
 72. Finans­inspektionen (FI) — 3.7
 73. Regeringen — 3.7
 74. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.7
 75. Första AP-fonden (AP1) — 3.7
 76. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.7
 77. Polisen — 3.7
 78. Försäkringskassan (FK) — 3.7
 79. Skatterätts­nämnden — 3.7
 80. Harpsunds­nämnden — 3.5
 81. Tillits­delegationen — 3.5
 82. Myndigheten för Kulturanalys — 3.5
 83. Bolagsverket — 3.3
 84. Boverket — 3.3
 85. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.3
 86. Smart Built Environment — 3.3
 87. Skolverket — 3.3
 88. Statskontoret — 3.3
 89. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.3
 90. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.3
 91. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 92. Tillväxtverket — 3.3
 93. Konstnärs­nämnden — 3.3
 94. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.3
 95. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.3
 96. Kust­bevakningen — 3.3
 97. Lagrådet — 3.3
 98. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 99. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.3
 100. Skolforsknings­institutet — 3.3
 101. Rekrytering­smyndigheten — 3.3
 102. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.3
 103. Andra AP-fonden — 3.3
 104. Arbetsgivarverket — 3.3
 105. Göteborgs­regionen — 3.3
 106. Fyrbodal — 3.3
 107. Fjärde AP-fonden (AP4) — 3.3
 108. Riksarkivet — 3.3
 109. Riksrevisionen — 3.3
 110. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 111. Statens ansvars­nämnd — 3.0
 112. Energi­myndigheten — 3.0
 113. SIP STRIM — 3.0
 114. Internet of Things Sverige — 3.0
 115. Jordbruks­verket — 3.0
 116. Viable cities — 3.0
 117. Statens medieråd — 3.0
 118. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.0
 119. Justitie­kanslern — 3.0
 120. Svenska ESF-rådet — 3.0
 121. Kemikamlie­inspektionen — 3.0
 122. Naturvårds­verket — 3.0
 123. Kriminal­vården — 3.0
 124. Riksdagen — 3.0
 125. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 126. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 127. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 128. Swedac — 3.0
 129. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 130. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 131. Nordiska Afrika­institutet — 3.0
 132. Datainspektionen (DI) — 3.0
 133. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.0
 134. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 135. Elsäkerhets­verket — 3.0
 136. Energimarknads­inspektionen — 3.0
 137. Boråsregionen — 3.0
 138. Försvarets materielverk (FMV) — 3.0
 139. Riksgälden — 3.0
 140. Försvarsmakten — 3.0
 141. Rymdstyrelsen — 3.0
 142. Sameskol­styrelsen — 3.0
 143. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.0
 144. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.0
 145. Genteknik­nämnden — 3.0
 146. Skogsstyrelsen — 3.0
 147. Drive Sweden — 2.7
 148. LIGHTer — 2.7
 149. Kulturrådet — 2.7
 150. Statens servicecenter — 2.7
 151. Kungliga biblioteket (KB) — 2.7
 152. Kommers­kollegium — 2.7
 153. Trafikanalys — 2.7
 154. Skatteverket — 2.7
 155. Livsmedels­verket — 2.7
 156. Luftfarts­verket (LFV) — 2.7
 157. Läkemedels­verket — 2.7
 158. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.7
 159. Polarforsknings­sekretariatet — 2.7
 160. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 161. Forskningsrådet Formas — 2.7
 162. Fortifikations­verket — 2.7
 163. Rättsmedicinal­verket — 2.7
 164. Sjöfarts­verket — 2.7
 165. InnovAir — 2.5
 166. Smartare elektroniksystem — 2.5
 167. Etikprövnings­myndigheten — 2.5
 168. Skol­inspektionen — 2.3
 169. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.3
 170. Institutet för språk och folkminnen — 2.3
 171. Migrationsverket — 2.3
 172. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.3
 173. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.3
 174. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.3
 175. Socialstyrelsen — 2.3
 176. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.3
 177. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.3
 178. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.3
 179. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.3
 180. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.0
 181. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 182. Medtech4­Health — 2.0
 183. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 184. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.0
 185. Riksantikvarieämbetet — 2.0
 186. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 187. Jämställdhets­myndigheten — 2.0
 188. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.0
 189. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.0
 190. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 191. BioInnovation — 1.7
 192. Lantmäteriet — 1.7
 193. Upphandlings­myndigheten — 1.7
 194. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.7
 195. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.7
 196. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.7
 197. InfraSweden — 1.5
 198. Statens konstråd — 1.5
 199. Delegationen mot segregation — 1.3
 200. Produktion2030 — 1.0
 201. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 202. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 2. Polisen — 4.0
 3. Datainspektionen (DI) — 4.0
 4. Försvarsmakten — 3.3
 5. Kammar­kollegiet — 3.3
 6. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 7. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 8. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 9. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 10. Riksdagen — 2.8
 11. Transport­styrelsen — 2.8
 12. Riksbanken — 2.6
 13. Kriminal­vården — 2.5
 14. Riksgälden — 2.5
 15. InfraSweden — 2.5
 16. Socialstyrelsen — 2.3
 17. Trafikverket — 2.3
 18. Ehälso­myndigheten — 2.3
 19. Fortifikations­verket — 2.3
 20. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 2.3
 21. SIO Grafen — 2.3
 22. Forskarskatte­nämnden — 2.1
 23. Skatterätts­nämnden — 2.1
 24. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 25. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 26. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 27. Pensions­myndigheten — 2.0
 28. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 29. Skatteverket — 2.0
 30. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 31. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 32. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 33. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 34. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 35. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 36. Konjunktu­rinstitutet — 2.0
 37. Kronofogden — 2.0
 38. Läkemedels­verket — 2.0
 39. Medlings­institutet — 2.0
 40. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 41. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 42. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 43. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 44. Sameskol­styrelsen — 2.0
 45. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 46. Sveriges författarfond — 2.0
 47. Val­myndigheten — 2.0
 48. LIGHTer — 2.0
 49. Fyrbodal — 2.0
 50. Boråsregionen — 2.0
 51. Finans­inspektionen (FI) — 1.8
 52. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.8
 53. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.4
 54. Lantmäteriet — 1.3
 55. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.3
 56. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.3
 57. Åklagar­myndigheten — 1.3
 58. Bolagsverket — 1.0
 59. Boverket — 1.0
 60. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 61. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 62. Länsstyrelserna — 1.0
 63. Migrationsverket — 1.0
 64. Naturvårds­verket — 1.0
 65. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 66. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 67. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 68. Swedac — 1.0
 69. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 70. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 71. Andra AP-fonden — 1.0
 72. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 73. Arbetsgivarverket — 1.0
 74. Arvsfonden — 1.0
 75. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 76. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 77. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 78. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 79. Sveriges domstolar — 1.0
 80. Elsäkerhets­verket — 1.0
 81. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 82. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 83. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 84. Finanspolitiska rådet — 1.0
 85. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 86. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 87. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 88. Forskningsrådet Formas — 1.0
 89. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 90. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 91. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 92. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 93. Genteknik­nämnden — 1.0
 94. Harpsunds­nämnden — 1.0
 95. Hyres­nämnden — 1.0
 96. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 97. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 98. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 99. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 100. Justitie­kanslern — 1.0
 101. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 102. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 103. Karolinska Institutet — 1.0
 104. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 105. Kommers­kollegium — 1.0
 106. Konkurrens­verket — 1.0
 107. Konstnärs­nämnden — 1.0
 108. Konsument­verket — 1.0
 109. Kust­bevakningen — 1.0
 110. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 111. Lagrådet — 1.0
 112. Statens Historiska Museer — 1.0
 113. Livsmedels­verket — 1.0
 114. Spel­inspektionen — 1.0
 115. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 116. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 117. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 118. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 119. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 120. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 121. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 122. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 123. Regeringen — 1.0
 124. Revisors­inspektionen — 1.0
 125. Riksarkivet — 1.0
 126. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 127. Riksrevisionen — 1.0
 128. Rymdstyrelsen — 1.0
 129. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 130. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 131. Sametinget — 1.0
 132. Sjöfarts­verket — 1.0
 133. Skogsstyrelsen — 1.0
 134. Överklagande­nämnden — 1.0
 135. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 136. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 137. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 138. Energi­myndigheten — 1.0
 139. Statens fastighetsverk — 1.0
 140. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 141. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 142. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 143. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 144. Jordbruks­verket — 1.0
 145. Statens konstråd — 1.0
 146. Kulturrådet — 1.0
 147. Statens medieråd — 1.0
 148. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 149. Statens servicecenter — 1.0
 150. Skol­inspektionen — 1.0
 151. Skolverket — 1.0
 152. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 153. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 154. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 155. Statskontoret — 1.0
 156. Svenska ESF-rådet — 1.0
 157. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 158. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 159. Svenska kraftnät — 1.0
 160. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 161. Tillväxtverket — 1.0
 162. Trafikanalys — 1.0
 163. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 164. Tullverket — 1.0
 165. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 166. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 167. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 168. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 169. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 170. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 171. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 172. Barnombudsmannen — 1.0
 173. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 174. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 175. Skolforsknings­institutet — 1.0
 176. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 177. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 178. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 179. BioInnovation — 1.0
 180. Drive Sweden — 1.0
 181. SIP STRIM — 1.0
 182. Internet of Things Sverige — 1.0
 183. InnovAir — 1.0
 184. Medtech4­Health — 1.0
 185. Metalliska material — 1.0
 186. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 187. Produktion2030 — 1.0
 188. Viable cities — 1.0
 189. Re:Source — 1.0
 190. Smartare elektroniksystem — 1.0
 191. SWElife — 1.0
 192. Smart Built Environment — 1.0
 193. eSamverka — 1.0
 194. Göteborgs­regionen — 1.0
 195. VästKom — 1.0
 196. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 197. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 198. Delegationen mot segregation — 1.0
 199. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 200. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 201. Tillits­delegationen — 1.0

5 senaste rapporterna