Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser i augusti, 2020

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser i augusti, 2020

Jämförelse över hur övrig offentlig sektors webbplatser under Augusti står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Augustis topplista för övrig offentlig sektor är här. Precis som vanligt är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 2. Polisen — 4.4
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 4. Medlings­institutet — 4.3
 5. Folkhälso­myndigheten — 4.3
 6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.1
 7. Konjunktu­rinstitutet — 4.1
 8. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 9. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.9
 11. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.9
 12. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.9
 13. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.9
 14. Arvsfonden — 3.9
 15. Hyres­nämnden — 3.8
 16. Kammar­kollegiet — 3.8
 17. Kammarrätten i Göteborg — 3.8
 18. Finanspolitiska rådet — 3.8
 19. Rättshjälp­smyndigheten — 3.8
 20. Genteknik­nämnden — 3.8
 21. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.7
 22. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.7
 23. Tillväxtverket — 3.7
 24. Trafikanalys — 3.7
 25. Riksdagen — 3.7
 26. Åklagar­myndigheten — 3.7
 27. Spel­inspektionen — 3.7
 28. Transport­styrelsen — 3.7
 29. Barnombudsmannen — 3.7
 30. Sveriges domstolar — 3.7
 31. Ehälso­myndigheten — 3.7
 32. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.6
 33. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.6
 34. InfraSweden — 3.6
 35. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.6
 36. Riksbanken — 3.6
 37. Länsstyrelserna — 3.6
 38. Pensions­myndigheten — 3.6
 39. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.6
 40. Universitetskanslers­ämbetet — 3.6
 41. Nordiska Afrika­institutet — 3.6
 42. Forskarskatte­nämnden — 3.6
 43. Statens ansvars­nämnd — 3.5
 44. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.5
 45. Viable cities — 3.5
 46. Statens medieråd — 3.5
 47. Statens servicecenter — 3.5
 48. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.5
 49. Lantmäteriet — 3.5
 50. Svenska Institutet (SI) — 3.5
 51. Kemikamlie­inspektionen — 3.5
 52. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.5
 53. Konkurrens­verket — 3.5
 54. Val­myndigheten — 3.5
 55. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.5
 56. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.5
 57. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 58. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.5
 59. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.5
 60. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 61. Försäkringskassan (FK) — 3.5
 62. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.5
 63. SWElife — 3.4
 64. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.4
 65. Sveriges författarfond — 3.4
 66. Tullverket — 3.4
 67. Kärnavfalls­fonden — 3.4
 68. Luftfarts­verket (LFV) — 3.4
 69. Sveriges ambassader och konsulat — 3.4
 70. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.4
 71. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.4
 72. eSamverka — 3.4
 73. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.4
 74. Finans­inspektionen (FI) — 3.4
 75. Riksgälden — 3.4
 76. Riksrevisionen — 3.4
 77. Bolagsverket — 3.3
 78. Statens Geotekniska Institut — 3.3
 79. Internet of Things Sverige — 3.3
 80. Jordbruks­verket — 3.3
 81. Smart Built Environment — 3.3
 82. Skolverket — 3.3
 83. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.3
 84. Kungliga biblioteket (KB) — 3.3
 85. Tillits­delegationen — 3.3
 86. Riksantikvarieämbetet — 3.3
 87. Lagrådet — 3.3
 88. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.3
 89. Swedac — 3.3
 90. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.3
 91. Trafikverket — 3.3
 92. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.3
 93. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.3
 94. Upphandlings­myndigheten — 3.3
 95. Andra AP-fonden — 3.3
 96. Brottsoffer­myndigheten — 3.3
 97. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 98. Elsäkerhets­verket — 3.3
 99. Första AP-fonden (AP1) — 3.3
 100. Riksarkivet — 3.3
 101. Skatterätts­nämnden — 3.3
 102. Boverket — 3.2
 103. Harpsunds­nämnden — 3.2
 104. InnovAir — 3.2
 105. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.2
 106. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.2
 107. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.2
 108. Kammarrätten i Sundsvall — 3.2
 109. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.2
 110. Karolinska Institutet — 3.2
 111. Kriminal­vården — 3.2
 112. Socialstyrelsen — 3.2
 113. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.2
 114. Arbetsgivarverket — 3.2
 115. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.2
 116. Datainspektionen (DI) — 3.2
 117. Göteborgs­regionen — 3.2
 118. Fyrbodal — 3.2
 119. Forskningsrådet Formas — 3.2
 120. Fortifikations­verket — 3.2
 121. Revisors­inspektionen — 3.2
 122. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 123. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.2
 124. Drive Sweden — 3.1
 125. SIO Grafen — 3.1
 126. Institutet för språk och folkminnen — 3.1
 127. Naturvårds­verket — 3.1
 128. Konstnärs­nämnden — 3.1
 129. Konsument­verket — 3.1
 130. Kronofogden — 3.1
 131. Kust­bevakningen — 3.1
 132. Skatteverket — 3.1
 133. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.1
 134. Statens Historiska Museer — 3.1
 135. Myndigheten för press, radio och tv — 3.1
 136. VästKom — 3.1
 137. Boråsregionen — 3.1
 138. Regeringen — 3.1
 139. Försvarets materielverk (FMV) — 3.1
 140. Statens fastighetsverk — 3.0
 141. SIP STRIM — 3.0
 142. Smartare elektroniksystem — 3.0
 143. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.0
 144. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.0
 145. Justitie­kanslern — 3.0
 146. Svenska kraftnät — 3.0
 147. Kommers­kollegium — 3.0
 148. Läkemedels­verket — 3.0
 149. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.0
 150. Polarforsknings­sekretariatet — 3.0
 151. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.0
 152. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.0
 153. Sameskol­styrelsen — 3.0
 154. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 155. Skogsstyrelsen — 3.0
 156. Överklagande­nämnden — 3.0
 157. BioInnovation — 2.9
 158. Svenska ESF-rådet — 2.9
 159. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.9
 160. Migrationsverket — 2.9
 161. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.9
 162. Skolforsknings­institutet — 2.9
 163. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.9
 164. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.9
 165. Försvarsmakten — 2.9
 166. Delegationen mot segregation — 2.9
 167. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.9
 168. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.8
 169. Energi­myndigheten — 2.8
 170. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.8
 171. Statskontoret — 2.8
 172. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.8
 173. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.8
 174. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.8
 175. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.8
 176. Jämställdhets­myndigheten — 2.8
 177. Rekrytering­smyndigheten — 2.8
 178. Myndigheten för Kulturanalys — 2.8
 179. Energimarknads­inspektionen — 2.8
 180. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.8
 181. LIGHTer — 2.7
 182. Statens konstråd — 2.7
 183. Metalliska material — 2.7
 184. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.7
 185. Kulturrådet — 2.7
 186. Etikprövnings­myndigheten — 2.7
 187. Rymdstyrelsen — 2.7
 188. Rättsmedicinal­verket — 2.7
 189. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.6
 190. Livsmedels­verket — 2.6
 191. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.6
 192. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.6
 193. Re:Source — 2.5
 194. Ekobrotts­myndigheten — 2.5
 195. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.5
 196. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 197. Sjöfarts­verket — 2.5
 198. Produktion2030 — 2.4
 199. Skol­inspektionen — 2.4
 200. Medtech4­Health — 2.3
 201. Sametinget — 2.3
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.1

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Svenska ILO-kommittén — 4.8
 2. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.8
 3. Medlings­institutet — 4.8
 4. InfraSweden — 4.7
 5. Trafikanalys — 4.6
 6. Folkhälso­myndigheten — 4.6
 7. Genteknik­nämnden — 4.5
 8. InnovAir — 4.4
 9. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.4
 10. Polisen — 4.4
 11. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.3
 12. Viable cities — 4.3
 13. Tillväxtverket — 4.3
 14. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.2
 15. Harpsunds­nämnden — 4.2
 16. Drive Sweden — 4.2
 17. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.2
 18. Smartare elektroniksystem — 4.2
 19. Kemikamlie­inspektionen — 4.2
 20. Konjunktu­rinstitutet — 4.2
 21. Swedac — 4.2
 22. Trafikverket — 4.2
 23. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.2
 24. Upphandlings­myndigheten — 4.2
 25. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.2
 26. Arvsfonden — 4.2
 27. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.2
 28. Första AP-fonden (AP1) — 4.2
 29. Riksrevisionen — 4.2
 30. SIP STRIM — 4.1
 31. Internet of Things Sverige — 4.1
 32. Statens medieråd — 4.1
 33. Skolverket — 4.1
 34. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.1
 35. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.1
 36. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.1
 37. Svenska Institutet (SI) — 4.1
 38. Länsstyrelserna — 4.1
 39. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 4.1
 40. Universitetskanslers­ämbetet — 4.1
 41. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.1
 42. Barnombudsmannen — 4.1
 43. Arbetsgivarverket — 4.1
 44. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.1
 45. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.1
 46. Sveriges domstolar — 4.1
 47. Statens servicecenter — 4.0
 48. Finanspolitiska rådet — 4.0
 49. Bolagsverket — 3.9
 50. Jordbruks­verket — 3.9
 51. Hyres­nämnden — 3.9
 52. Konkurrens­verket — 3.9
 53. Naturvårds­verket — 3.9
 54. Tullverket — 3.9
 55. Riksantikvarieämbetet — 3.9
 56. Riksdagen — 3.9
 57. Socialstyrelsen — 3.9
 58. Luftfarts­verket (LFV) — 3.9
 59. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.9
 60. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.9
 61. Göteborgs­regionen — 3.9
 62. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.9
 63. Forskarskatte­nämnden — 3.9
 64. Forskningsrådet Formas — 3.9
 65. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.8
 66. SIO Grafen — 3.8
 67. Statens Geotekniska Institut — 3.8
 68. LIGHTer — 3.8
 69. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.8
 70. SWElife — 3.8
 71. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.8
 72. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.8
 73. Lantmäteriet — 3.8
 74. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.8
 75. Kammar­kollegiet — 3.8
 76. Riksbanken — 3.8
 77. Kommers­kollegium — 3.8
 78. Tillits­delegationen — 3.8
 79. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.8
 80. Val­myndigheten — 3.8
 81. Transport­styrelsen — 3.8
 82. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.8
 83. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.8
 84. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.8
 85. Myndigheten för press, radio och tv — 3.8
 86. Nämnden mot diskriminering — 3.8
 87. Ehälso­myndigheten — 3.8
 88. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.8
 89. Fyrbodal — 3.8
 90. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.8
 91. Riksarkivet — 3.8
 92. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.8
 93. Delegationen mot segregation — 3.8
 94. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.8
 95. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.8
 96. Skatterätts­nämnden — 3.8
 97. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.7
 98. Institutet för språk och folkminnen — 3.7
 99. Kammarrätten i Göteborg — 3.7
 100. Skatteverket — 3.7
 101. Åklagar­myndigheten — 3.7
 102. Sveriges ambassader och konsulat — 3.7
 103. Nordiska Afrika­institutet — 3.7
 104. eSamverka — 3.7
 105. Rättshjälp­smyndigheten — 3.7
 106. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.7
 107. BioInnovation — 3.6
 108. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.6
 109. Svenska ESF-rådet — 3.6
 110. Kriminal­vården — 3.6
 111. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.6
 112. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.6
 113. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.6
 114. Statens Historiska Museer — 3.6
 115. Spel­inspektionen — 3.6
 116. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.6
 117. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.6
 118. Brottsoffer­myndigheten — 3.6
 119. Datainspektionen (DI) — 3.6
 120. Polarforsknings­sekretariatet — 3.6
 121. Energimarknads­inspektionen — 3.6
 122. Regeringen — 3.6
 123. Fortifikations­verket — 3.6
 124. Försäkringskassan (FK) — 3.6
 125. Rymdstyrelsen — 3.6
 126. Skogsstyrelsen — 3.6
 127. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.5
 128. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.5
 129. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.5
 130. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.5
 131. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.5
 132. Pensions­myndigheten — 3.5
 133. Lagrådet — 3.5
 134. Läkemedels­verket — 3.5
 135. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.5
 136. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.5
 137. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 138. Sameskol­styrelsen — 3.5
 139. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.5
 140. Kungliga biblioteket (KB) — 3.4
 141. Svenska kraftnät — 3.4
 142. Migrationsverket — 3.4
 143. Konsument­verket — 3.4
 144. Kust­bevakningen — 3.4
 145. Kärnavfalls­fonden — 3.4
 146. Andra AP-fonden — 3.4
 147. Elsäkerhets­verket — 3.4
 148. Finans­inspektionen (FI) — 3.4
 149. Energi­myndigheten — 3.3
 150. Statens konstråd — 3.3
 151. Produktion2030 — 3.3
 152. Kammarrätten i Sundsvall — 3.3
 153. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.3
 154. Jämställdhets­myndigheten — 3.3
 155. Skolforsknings­institutet — 3.3
 156. Myndigheten för Kulturanalys — 3.3
 157. Arbets­domstolen (AD) — 3.3
 158. VästKom — 3.3
 159. Revisors­inspektionen — 3.3
 160. Riksgälden — 3.3
 161. Boverket — 3.2
 162. Statens ansvars­nämnd — 3.2
 163. Statens fastighetsverk — 3.2
 164. Smart Built Environment — 3.2
 165. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.2
 166. Justitie­kanslern — 3.2
 167. Karolinska Institutet — 3.2
 168. Konstnärs­nämnden — 3.2
 169. Kronofogden — 3.2
 170. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.2
 171. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.2
 172. Rekrytering­smyndigheten — 3.2
 173. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.2
 174. Etikprövnings­myndigheten — 3.2
 175. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.2
 176. Boråsregionen — 3.2
 177. Försvarsmakten — 3.2
 178. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 179. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.2
 180. Rättsmedicinal­verket — 3.2
 181. Sametinget — 3.2
 182. Metalliska material — 3.1
 183. Kulturrådet — 3.1
 184. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.1
 185. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.1
 186. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.1
 187. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.1
 188. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.0
 189. Statskontoret — 3.0
 190. Sveriges författarfond — 3.0
 191. Skol­inspektionen — 2.9
 192. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.9
 193. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.9
 194. Överklagande­nämnden — 2.9
 195. Medtech4­Health — 2.8
 196. Re:Source — 2.8
 197. Livsmedels­verket — 2.8
 198. Ekobrotts­myndigheten — 2.8
 199. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.8
 200. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.8
 201. Sjöfarts­verket — 2.8
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.4

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 2. Lantmäteriet — 5.0
 3. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 4. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 5. Riksdagen — 5.0
 6. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 5.0
 7. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 8. Medlings­institutet — 5.0
 9. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 5.0
 10. Elsäkerhets­verket — 5.0
 11. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 12. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 13. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.5
 14. Statens ansvars­nämnd — 4.5
 15. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.5
 16. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.5
 17. Smart Built Environment — 4.5
 18. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 19. Kungliga biblioteket (KB) — 4.5
 20. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 4.5
 21. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.5
 22. Spel­inspektionen — 4.5
 23. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.5
 24. Andra AP-fonden — 4.5
 25. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.5
 26. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.5
 27. Arvsfonden — 4.5
 28. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.5
 29. Riksgälden — 4.5
 30. Polisen — 4.5
 31. Hyres­nämnden — 4.0
 32. Statens medieråd — 4.0
 33. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.0
 34. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 35. Trafikanalys — 4.0
 36. Pensions­myndigheten — 4.0
 37. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 38. Universitetskanslers­ämbetet — 4.0
 39. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 40. Lagrådet — 4.0
 41. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 42. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 43. Sveriges domstolar — 4.0
 44. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 45. Försäkringskassan (FK) — 4.0
 46. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 47. Genteknik­nämnden — 4.0
 48. Bolagsverket — 3.5
 49. Boverket — 3.5
 50. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.5
 51. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.5
 52. Viable cities — 3.5
 53. Statens servicecenter — 3.5
 54. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.5
 55. Sveriges författarfond — 3.5
 56. Kammar­kollegiet — 3.5
 57. Kammarrätten i Sundsvall — 3.5
 58. Karolinska Institutet — 3.5
 59. Länsstyrelserna — 3.5
 60. Tillväxtverket — 3.5
 61. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.5
 62. Riksantikvarieämbetet — 3.5
 63. Val­myndigheten — 3.5
 64. Åklagar­myndigheten — 3.5
 65. Transport­styrelsen — 3.5
 66. Barnombudsmannen — 3.5
 67. Upphandlings­myndigheten — 3.5
 68. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.5
 69. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 70. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.5
 71. Finans­inspektionen (FI) — 3.5
 72. Fortifikations­verket — 3.5
 73. Statens fastighetsverk — 3.0
 74. Jordbruks­verket — 3.0
 75. Skol­inspektionen — 3.0
 76. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 77. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.0
 78. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.0
 79. Svenska Institutet (SI) — 3.0
 80. Riksbanken — 3.0
 81. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 82. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.0
 83. Migrationsverket — 3.0
 84. Konkurrens­verket — 3.0
 85. Konstnärs­nämnden — 3.0
 86. Konsument­verket — 3.0
 87. Kriminal­vården — 3.0
 88. Tillits­delegationen — 3.0
 89. Kust­bevakningen — 3.0
 90. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 91. Luftfarts­verket (LFV) — 3.0
 92. Läkemedels­verket — 3.0
 93. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 94. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 95. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.0
 96. Ehälso­myndigheten — 3.0
 97. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 98. Finanspolitiska rådet — 3.0
 99. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 100. Revisors­inspektionen — 3.0
 101. Riksarkivet — 3.0
 102. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 103. Delegationen mot segregation — 3.0
 104. Överklagande­nämnden — 3.0
 105. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.5
 106. Statens Geotekniska Institut — 2.5
 107. InfraSweden — 2.5
 108. Medtech4­Health — 2.5
 109. Statens konstråd — 2.5
 110. Skolverket — 2.5
 111. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.5
 112. Statskontoret — 2.5
 113. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.5
 114. Justitie­kanslern — 2.5
 115. Svenska kraftnät — 2.5
 116. Kemikamlie­inspektionen — 2.5
 117. Kommers­kollegium — 2.5
 118. Kronofogden — 2.5
 119. Skatteverket — 2.5
 120. Swedac — 2.5
 121. Livsmedels­verket — 2.5
 122. Sveriges ambassader och konsulat — 2.5
 123. Jämställdhets­myndigheten — 2.5
 124. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.5
 125. Rekrytering­smyndigheten — 2.5
 126. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.5
 127. Brottsoffer­myndigheten — 2.5
 128. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.5
 129. Etikprövnings­myndigheten — 2.5
 130. Nämnden mot diskriminering — 2.5
 131. eSamverka — 2.5
 132. Ekobrotts­myndigheten — 2.5
 133. Polarforsknings­sekretariatet — 2.5
 134. Boråsregionen — 2.5
 135. Regeringen — 2.5
 136. Forskningsrådet Formas — 2.5
 137. Försvarets materielverk (FMV) — 2.5
 138. Riksrevisionen — 2.5
 139. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.5
 140. Energi­myndigheten — 2.0
 141. Internet of Things Sverige — 2.0
 142. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 143. Kulturrådet — 2.0
 144. Smartare elektroniksystem — 2.0
 145. SWElife — 2.0
 146. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.0
 147. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 2.0
 148. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.0
 149. Tullverket — 2.0
 150. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.0
 151. Socialstyrelsen — 2.0
 152. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 153. Statens Historiska Museer — 2.0
 154. Skolforsknings­institutet — 2.0
 155. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 156. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.0
 157. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 158. Göteborgs­regionen — 2.0
 159. VästKom — 2.0
 160. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.0
 161. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 162. Rättsmedicinal­verket — 2.0
 163. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 164. Skatterätts­nämnden — 2.0
 165. Skogsstyrelsen — 2.0
 166. Harpsunds­nämnden — 1.5
 167. Drive Sweden — 1.5
 168. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.5
 169. InnovAir — 1.5
 170. Produktion2030 — 1.5
 171. Re:Source — 1.5
 172. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.5
 173. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.5
 174. Svenska ESF-rådet — 1.5
 175. Naturvårds­verket — 1.5
 176. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.5
 177. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.5
 178. Myndigheten för Kulturanalys — 1.5
 179. Myndigheten för press, radio och tv — 1.5
 180. Arbetsgivarverket — 1.5
 181. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.5
 182. Datainspektionen (DI) — 1.5
 183. Energimarknads­inspektionen — 1.5
 184. Fyrbodal — 1.5
 185. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.5
 186. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.5
 187. Första AP-fonden (AP1) — 1.5
 188. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.5
 189. Sameskol­styrelsen — 1.5
 190. Sametinget — 1.5
 191. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.5
 192. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.5
 193. Sjöfarts­verket — 1.5
 194. BioInnovation — 1.0
 195. SIO Grafen — 1.0
 196. SIP STRIM — 1.0
 197. LIGHTer — 1.0
 198. Metalliska material — 1.0
 199. Trafikverket — 1.0
 200. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 201. Försvarsmakten — 1.0
 202. Rymdstyrelsen — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

 1. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.7
 2. Sveriges författarfond — 4.3
 3. Åklagar­myndigheten — 4.3
 4. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.3
 5. Arbets­domstolen (AD) — 4.3
 6. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 7. Hyres­nämnden — 4.0
 8. Tullverket — 4.0
 9. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.0
 10. Sveriges ambassader och konsulat — 4.0
 11. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 12. Finanspolitiska rådet — 4.0
 13. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 14. Polisen — 4.0
 15. Överklagande­nämnden — 4.0
 16. Statens Geotekniska Institut — 3.7
 17. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.7
 18. SWElife — 3.7
 19. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.7
 20. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.7
 21. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.7
 22. Kammar­kollegiet — 3.7
 23. Kammarrätten i Göteborg — 3.7
 24. Konjunktu­rinstitutet — 3.7
 25. Pensions­myndigheten — 3.7
 26. Kärnavfalls­fonden — 3.7
 27. Val­myndigheten — 3.7
 28. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.7
 29. Spel­inspektionen — 3.7
 30. Transport­styrelsen — 3.7
 31. Medlings­institutet — 3.7
 32. Barnombudsmannen — 3.7
 33. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.7
 34. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.7
 35. Arvsfonden — 3.7
 36. Nämnden mot diskriminering — 3.7
 37. eSamverka — 3.7
 38. Sveriges domstolar — 3.7
 39. Ehälso­myndigheten — 3.7
 40. VästKom — 3.7
 41. Forskarskatte­nämnden — 3.7
 42. Revisors­inspektionen — 3.7
 43. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.7
 44. Rättshjälp­smyndigheten — 3.7
 45. Statens ansvars­nämnd — 3.5
 46. SIO Grafen — 3.5
 47. Svenska ILO-kommittén — 3.5
 48. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.5
 49. Boverket — 3.3
 50. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.3
 51. Metalliska material — 3.3
 52. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.3
 53. Smart Built Environment — 3.3
 54. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.3
 55. Statskontoret — 3.3
 56. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.3
 57. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.3
 58. Riksbanken — 3.3
 59. Kammarrätten i Sundsvall — 3.3
 60. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 3.3
 61. Karolinska Institutet — 3.3
 62. Länsstyrelserna — 3.3
 63. Konkurrens­verket — 3.3
 64. Konstnärs­nämnden — 3.3
 65. Kronofogden — 3.3
 66. Statens Historiska Museer — 3.3
 67. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.3
 68. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.3
 69. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.3
 70. Myndigheten för press, radio och tv — 3.3
 71. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.3
 72. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.3
 73. Nordiska Afrika­institutet — 3.3
 74. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.3
 75. Brottsoffer­myndigheten — 3.3
 76. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.3
 77. Boråsregionen — 3.3
 78. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 79. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.3
 80. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.3
 81. Skatterätts­nämnden — 3.3
 82. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 83. BioInnovation — 3.0
 84. Statens fastighetsverk — 3.0
 85. Internet of Things Sverige — 3.0
 86. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.0
 87. Skolverket — 3.0
 88. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.0
 89. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 90. Justitie­kanslern — 3.0
 91. Svenska ESF-rådet — 3.0
 92. Svenska Institutet (SI) — 3.0
 93. Svenska kraftnät — 3.0
 94. Kemikamlie­inspektionen — 3.0
 95. Tillväxtverket — 3.0
 96. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.0
 97. Naturvårds­verket — 3.0
 98. Tillits­delegationen — 3.0
 99. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 100. Kust­bevakningen — 3.0
 101. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 102. Lagrådet — 3.0
 103. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.0
 104. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 105. Luftfarts­verket (LFV) — 3.0
 106. Trafikverket — 3.0
 107. Skolforsknings­institutet — 3.0
 108. Andra AP-fonden — 3.0
 109. Arbetsgivarverket — 3.0
 110. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.0
 111. Göteborgs­regionen — 3.0
 112. Fyrbodal — 3.0
 113. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 114. Försvarets materielverk (FMV) — 3.0
 115. Riksarkivet — 3.0
 116. Försäkringskassan (FK) — 3.0
 117. Sameskol­styrelsen — 3.0
 118. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.0
 119. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.0
 120. Skogsstyrelsen — 3.0
 121. Bolagsverket — 2.7
 122. InnovAir — 2.7
 123. Jordbruks­verket — 2.7
 124. Statens medieråd — 2.7
 125. Re:Source — 2.7
 126. Statens servicecenter — 2.7
 127. Konsument­verket — 2.7
 128. Riksdagen — 2.7
 129. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.7
 130. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 131. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 132. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.7
 133. Datainspektionen (DI) — 2.7
 134. Elsäkerhets­verket — 2.7
 135. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.7
 136. Regeringen — 2.7
 137. Försvarsmakten — 2.7
 138. Riksrevisionen — 2.7
 139. Rymdstyrelsen — 2.7
 140. Rättsmedicinal­verket — 2.7
 141. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.7
 142. Harpsunds­nämnden — 2.5
 143. SIP STRIM — 2.5
 144. Kriminal­vården — 2.5
 145. Swedac — 2.5
 146. Myndigheten för Kulturanalys — 2.5
 147. Genteknik­nämnden — 2.5
 148. Energi­myndigheten — 2.3
 149. Drive Sweden — 2.3
 150. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.3
 151. Kulturrådet — 2.3
 152. Viable cities — 2.3
 153. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.3
 154. Institutet för språk och folkminnen — 2.3
 155. Kungliga biblioteket (KB) — 2.3
 156. Lantmäteriet — 2.3
 157. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.3
 158. Kommers­kollegium — 2.3
 159. Trafikanalys — 2.3
 160. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.3
 161. Livsmedels­verket — 2.3
 162. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.3
 163. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.3
 164. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.3
 165. Polarforsknings­sekretariatet — 2.3
 166. Energimarknads­inspektionen — 2.3
 167. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.3
 168. Forskningsrådet Formas — 2.3
 169. Riksgälden — 2.3
 170. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.3
 171. Sjöfarts­verket — 2.3
 172. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.0
 173. LIGHTer — 2.0
 174. Migrationsverket — 2.0
 175. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.0
 176. Riksantikvarieämbetet — 2.0
 177. Skatteverket — 2.0
 178. Socialstyrelsen — 2.0
 179. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 180. Jämställdhets­myndigheten — 2.0
 181. Etikprövnings­myndigheten — 2.0
 182. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.0
 183. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.0
 184. Fortifikations­verket — 2.0
 185. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 186. Skol­inspektionen — 1.7
 187. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.7
 188. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.7
 189. Läkemedels­verket — 1.7
 190. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.7
 191. Ekobrotts­myndigheten — 1.7
 192. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.7
 193. InfraSweden — 1.5
 194. Statens konstråd — 1.5
 195. Smartare elektroniksystem — 1.5
 196. Medtech4­Health — 1.3
 197. Upphandlings­myndigheten — 1.3
 198. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.3
 199. Delegationen mot segregation — 1.3
 200. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 201. Produktion2030 — 1.0
 202. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.1
 2. Polisen — 4.1
 3. Datainspektionen (DI) — 4.0
 4. Försvarsmakten — 3.6
 5. Kammar­kollegiet — 3.6
 6. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 7. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 8. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 9. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 10. Transport­styrelsen — 2.8
 11. Riksbanken — 2.8
 12. Socialstyrelsen — 2.6
 13. Trafikverket — 2.6
 14. Ehälso­myndigheten — 2.6
 15. Fortifikations­verket — 2.6
 16. Säkerhets­polisen (SÄPO) — 2.6
 17. SIO Grafen — 2.6
 18. Kriminal­vården — 2.5
 19. Riksgälden — 2.5
 20. InfraSweden — 2.5
 21. Riksdagen — 2.4
 22. Finans­inspektionen (FI) — 2.4
 23. Forskarskatte­nämnden — 2.3
 24. Skatterätts­nämnden — 2.3
 25. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 26. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 27. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 28. Pensions­myndigheten — 2.0
 29. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 30. Skatteverket — 2.0
 31. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 32. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 33. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 34. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 35. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 36. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 37. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.0
 38. Konjunktu­rinstitutet — 2.0
 39. Kronofogden — 2.0
 40. Läkemedels­verket — 2.0
 41. Medlings­institutet — 2.0
 42. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 43. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 44. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 45. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 46. Sameskol­styrelsen — 2.0
 47. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 48. Sveriges författarfond — 2.0
 49. Val­myndigheten — 2.0
 50. LIGHTer — 2.0
 51. Fyrbodal — 2.0
 52. Boråsregionen — 2.0
 53. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.9
 54. Lantmäteriet — 1.6
 55. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.6
 56. Åklagar­myndigheten — 1.6
 57. Justitie­kanslern — 1.4
 58. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.4
 59. Bolagsverket — 1.0
 60. Boverket — 1.0
 61. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 62. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 63. Länsstyrelserna — 1.0
 64. Migrationsverket — 1.0
 65. Naturvårds­verket — 1.0
 66. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 67. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 68. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 69. Swedac — 1.0
 70. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 71. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 72. Andra AP-fonden — 1.0
 73. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 74. Arbetsgivarverket — 1.0
 75. Arvsfonden — 1.0
 76. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 77. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 78. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 79. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 80. Sveriges domstolar — 1.0
 81. Elsäkerhets­verket — 1.0
 82. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 83. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 84. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 85. Finanspolitiska rådet — 1.0
 86. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 87. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 88. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 89. Forskningsrådet Formas — 1.0
 90. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 91. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 92. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 93. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 94. Genteknik­nämnden — 1.0
 95. Harpsunds­nämnden — 1.0
 96. Hyres­nämnden — 1.0
 97. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 98. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 99. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 100. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 101. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 102. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 103. Karolinska Institutet — 1.0
 104. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 105. Kommers­kollegium — 1.0
 106. Konkurrens­verket — 1.0
 107. Konstnärs­nämnden — 1.0
 108. Konsument­verket — 1.0
 109. Kust­bevakningen — 1.0
 110. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 111. Lagrådet — 1.0
 112. Statens Historiska Museer — 1.0
 113. Livsmedels­verket — 1.0
 114. Spel­inspektionen — 1.0
 115. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 116. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 117. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 118. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 119. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 120. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 121. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 122. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 123. Regeringen — 1.0
 124. Revisors­inspektionen — 1.0
 125. Riksarkivet — 1.0
 126. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 127. Riksrevisionen — 1.0
 128. Rymdstyrelsen — 1.0
 129. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 130. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 131. Sametinget — 1.0
 132. Sjöfarts­verket — 1.0
 133. Skogsstyrelsen — 1.0
 134. Överklagande­nämnden — 1.0
 135. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 136. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 137. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 138. Energi­myndigheten — 1.0
 139. Statens fastighetsverk — 1.0
 140. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 141. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 142. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 143. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 144. Jordbruks­verket — 1.0
 145. Statens konstråd — 1.0
 146. Kulturrådet — 1.0
 147. Statens medieråd — 1.0
 148. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 149. Statens servicecenter — 1.0
 150. Skol­inspektionen — 1.0
 151. Skolverket — 1.0
 152. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 153. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 154. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 155. Statskontoret — 1.0
 156. Svenska ESF-rådet — 1.0
 157. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 158. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 159. Svenska kraftnät — 1.0
 160. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 161. Tillväxtverket — 1.0
 162. Trafikanalys — 1.0
 163. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 164. Tullverket — 1.0
 165. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 166. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 167. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 168. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 169. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 170. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 171. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 172. Barnombudsmannen — 1.0
 173. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 174. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 175. Skolforsknings­institutet — 1.0
 176. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 177. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 178. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 179. BioInnovation — 1.0
 180. Drive Sweden — 1.0
 181. SIP STRIM — 1.0
 182. Internet of Things Sverige — 1.0
 183. InnovAir — 1.0
 184. Medtech4­Health — 1.0
 185. Metalliska material — 1.0
 186. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 187. Produktion2030 — 1.0
 188. Viable cities — 1.0
 189. Re:Source — 1.0
 190. Smartare elektroniksystem — 1.0
 191. SWElife — 1.0
 192. Smart Built Environment — 1.0
 193. eSamverka — 1.0
 194. Göteborgs­regionen — 1.0
 195. VästKom — 1.0
 196. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 197. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 198. Delegationen mot segregation — 1.0
 199. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 200. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 201. Tillits­delegationen — 1.0

5 senaste rapporterna