Gå direkt till sidans huvudinnehåll

April 2020 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

April 2020 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under April står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Aprils topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.4
 2. Polisen — 4.4
 3. Medlings­institutet — 4.2
 4. Svenska ILO-kommittén — 3.8
 5. Konjunktu­rinstitutet — 3.8
 6. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.8
 7. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.8
 8. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.7
 9. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.6
 10. Folkhälso­myndigheten — 3.6
 11. Genteknik­nämnden — 3.6
 12. Tillväxtverket — 3.5
 13. Sveriges domstolar — 3.5
 14. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 15. Bolagsverket — 3.4
 16. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.4
 17. SIO Grafen — 3.4
 18. Kammarrätten i Göteborg — 3.4
 19. Riksbanken — 3.4
 20. Konkurrens­verket — 3.4
 21. Luftfarts­verket (LFV) — 3.4
 22. Andra AP-fonden — 3.4
 23. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.4
 24. Ehälso­myndigheten — 3.4
 25. Forskarskatte­nämnden — 3.4
 26. Rättshjälp­smyndigheten — 3.4
 27. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.3
 28. Hyres­nämnden — 3.3
 29. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.3
 30. Sveriges författarfond — 3.3
 31. Kammar­kollegiet — 3.3
 32. Kammarrätten i Sundsvall — 3.3
 33. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 34. Barnombudsmannen — 3.3
 35. Nordiska Afrika­institutet — 3.3
 36. Statens Geotekniska Institut — 3.2
 37. Viable cities — 3.2
 38. Statens servicecenter — 3.2
 39. Kungliga biblioteket (KB) — 3.2
 40. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.2
 41. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.2
 42. Länsstyrelserna — 3.2
 43. Trafikanalys — 3.2
 44. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.2
 45. Riksdagen — 3.2
 46. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 47. Arbets­domstolen (AD) — 3.2
 48. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.2
 49. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.2
 50. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.2
 51. Fortifikations­verket — 3.2
 52. Skatterätts­nämnden — 3.2
 53. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.1
 54. InfraSweden — 3.1
 55. Jordbruks­verket — 3.1
 56. Pensions­myndigheten — 3.1
 57. Val­myndigheten — 3.1
 58. eSamverka — 3.1
 59. Första AP-fonden (AP1) — 3.1
 60. Boverket — 3.0
 61. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 62. Statens fastighetsverk — 3.0
 63. LIGHTer — 3.0
 64. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 65. Statens medieråd — 3.0
 66. Smartare elektroniksystem — 3.0
 67. Smart Built Environment — 3.0
 68. Skolverket — 3.0
 69. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 70. Lantmäteriet — 3.0
 71. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.0
 72. Kemikamlie­inspektionen — 3.0
 73. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 74. Konsument­verket — 3.0
 75. Tullverket — 3.0
 76. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 77. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 78. Swedac — 3.0
 79. Spel­inspektionen — 3.0
 80. Transport­styrelsen — 3.0
 81. Skolforsknings­institutet — 3.0
 82. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.0
 83. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 84. Arbetsgivarverket — 3.0
 85. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 86. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 87. Försvarsmakten — 3.0
 88. Harpsunds­nämnden — 2.9
 89. SIP STRIM — 2.9
 90. Svenska Institutet (SI) — 2.9
 91. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.9
 92. Kriminal­vården — 2.9
 93. Kärnavfalls­fonden — 2.9
 94. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.9
 95. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.9
 96. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.9
 97. Finanspolitiska rådet — 2.9
 98. Revisors­inspektionen — 2.9
 99. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.9
 100. Försäkringskassan (FK) — 2.9
 101. Rättsmedicinal­verket — 2.9
 102. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.9
 103. BioInnovation — 2.8
 104. Drive Sweden — 2.8
 105. SWElife — 2.8
 106. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.8
 107. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.8
 108. Svenska ESF-rådet — 2.8
 109. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 110. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.8
 111. Kommers­kollegium — 2.8
 112. Naturvårds­verket — 2.8
 113. Kronofogden — 2.8
 114. Kust­bevakningen — 2.8
 115. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 116. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.8
 117. Statens Historiska Museer — 2.8
 118. Åklagar­myndigheten — 2.8
 119. Trafikverket — 2.8
 120. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.8
 121. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.8
 122. Upphandlings­myndigheten — 2.8
 123. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.8
 124. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.8
 125. Nämnden mot diskriminering — 2.8
 126. Elegnämnden — 2.8
 127. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.8
 128. Regeringen — 2.8
 129. Försvarets materielverk (FMV) — 2.8
 130. Riksgälden — 2.8
 131. Riksrevisionen — 2.8
 132. Rymdstyrelsen — 2.8
 133. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.8
 134. Delegationen mot segregation — 2.8
 135. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.8
 136. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.8
 137. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.7
 138. Internet of Things Sverige — 2.7
 139. Re:Source — 2.7
 140. Tillits­delegationen — 2.7
 141. Riksantikvarieämbetet — 2.7
 142. Lagrådet — 2.7
 143. Sveriges ambassader och konsulat — 2.7
 144. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 145. Fyrbodal — 2.7
 146. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 147. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.7
 148. Riksarkivet — 2.7
 149. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.7
 150. Metalliska material — 2.6
 151. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.6
 152. Statskontoret — 2.6
 153. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.6
 154. Svenska kraftnät — 2.6
 155. Konstnärs­nämnden — 2.6
 156. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.6
 157. Myndigheten för press, radio och tv — 2.6
 158. Datainspektionen (DI) — 2.6
 159. Ekobrotts­myndigheten — 2.6
 160. VästKom — 2.6
 161. Sameskol­styrelsen — 2.6
 162. Skogsstyrelsen — 2.6
 163. Överklagande­nämnden — 2.6
 164. Statens ansvars­nämnd — 2.5
 165. Energi­myndigheten — 2.5
 166. Livsmedels­verket — 2.5
 167. Göteborgs­regionen — 2.5
 168. Boråsregionen — 2.5
 169. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 170. InnovAir — 2.4
 171. Kulturrådet — 2.4
 172. Justitie­kanslern — 2.4
 173. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.4
 174. Skatteverket — 2.4
 175. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.4
 176. Läkemedels­verket — 2.4
 177. Arvsfonden — 2.4
 178. Brottsoffer­myndigheten — 2.4
 179. Polarforsknings­sekretariatet — 2.4
 180. Elsäkerhets­verket — 2.4
 181. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.4
 182. Forskningsrådet Formas — 2.4
 183. Statens konstråd — 2.3
 184. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.3
 185. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.3
 186. Migrationsverket — 2.3
 187. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.3
 188. Sjöfarts­verket — 2.3
 189. Karolinska Institutet — 2.2
 190. Socialstyrelsen — 2.2
 191. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 192. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.2
 193. Etikprövnings­myndigheten — 2.2
 194. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.2
 195. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.1
 196. Produktion2030 — 2.0
 197. Skol­inspektionen — 2.0
 198. Myndigheten för Kulturanalys — 2.0
 199. Energimarknads­inspektionen — 2.0
 200. Sametinget — 2.0
 201. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.9
 202. Medtech4­Health — 1.8
 203. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.8

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.7
 2. Medlings­institutet — 4.5
 3. Viable cities — 4.4
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.4
 5. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 6. Upphandlings­myndigheten — 4.3
 7. Polisen — 4.3
 8. Harpsunds­nämnden — 4.2
 9. InfraSweden — 4.2
 10. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.2
 11. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.2
 12. Konjunktu­rinstitutet — 4.2
 13. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.2
 14. Genteknik­nämnden — 4.2
 15. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.1
 16. Länsstyrelserna — 4.1
 17. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.1
 18. SIO Grafen — 4.0
 19. SIP STRIM — 4.0
 20. LIGHTer — 4.0
 21. Tillväxtverket — 4.0
 22. Luftfarts­verket (LFV) — 4.0
 23. Barnombudsmannen — 4.0
 24. Första AP-fonden (AP1) — 4.0
 25. Drive Sweden — 3.9
 26. Skolverket — 3.9
 27. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.9
 28. Kemikamlie­inspektionen — 3.9
 29. Konkurrens­verket — 3.9
 30. Trafikanalys — 3.9
 31. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.9
 32. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.9
 33. Folkhälso­myndigheten — 3.9
 34. Smartare elektroniksystem — 3.8
 35. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.8
 36. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.8
 37. Svenska Institutet (SI) — 3.8
 38. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.8
 39. Nordiska Afrika­institutet — 3.8
 40. eSamverka — 3.8
 41. Forskarskatte­nämnden — 3.8
 42. Riksrevisionen — 3.8
 43. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.8
 44. Bolagsverket — 3.7
 45. Statens Geotekniska Institut — 3.7
 46. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.7
 47. Svenska ESF-rådet — 3.7
 48. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.7
 49. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.7
 50. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.6
 51. Jordbruks­verket — 3.6
 52. Riksbanken — 3.6
 53. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.6
 54. Riksantikvarieämbetet — 3.6
 55. Swedac — 3.6
 56. Statens Historiska Museer — 3.6
 57. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.6
 58. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.6
 59. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.6
 60. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.6
 61. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.6
 62. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.5
 63. Lantmäteriet — 3.5
 64. Tillits­delegationen — 3.5
 65. Riksdagen — 3.5
 66. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.5
 67. Arbetsgivarverket — 3.5
 68. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.5
 69. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.5
 70. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.5
 71. Finanspolitiska rådet — 3.5
 72. Regeringen — 3.5
 73. Skatterätts­nämnden — 3.5
 74. BioInnovation — 3.4
 75. Internet of Things Sverige — 3.4
 76. Statens servicecenter — 3.4
 77. Institutet för språk och folkminnen — 3.4
 78. Kommers­kollegium — 3.4
 79. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.4
 80. Trafikverket — 3.4
 81. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.4
 82. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.4
 83. Sveriges domstolar — 3.4
 84. Ehälso­myndigheten — 3.4
 85. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.4
 86. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.4
 87. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.4
 88. Delegationen mot segregation — 3.4
 89. Rättsmedicinal­verket — 3.4
 90. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.4
 91. Statens fastighetsverk — 3.3
 92. InnovAir — 3.3
 93. Statens medieråd — 3.3
 94. Naturvårds­verket — 3.3
 95. Konsument­verket — 3.3
 96. Tullverket — 3.3
 97. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.3
 98. Kust­bevakningen — 3.3
 99. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 100. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.3
 101. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 102. Fortifikations­verket — 3.3
 103. Rymdstyrelsen — 3.3
 104. Skogsstyrelsen — 3.3
 105. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.2
 106. SWElife — 3.2
 107. Kammar­kollegiet — 3.2
 108. Pensions­myndigheten — 3.2
 109. Val­myndigheten — 3.2
 110. Skolforsknings­institutet — 3.2
 111. Forskningsrådet Formas — 3.2
 112. Riksarkivet — 3.2
 113. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 114. Försäkringskassan (FK) — 3.2
 115. Sameskol­styrelsen — 3.2
 116. Boverket — 3.1
 117. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.1
 118. Svenska kraftnät — 3.1
 119. Kronofogden — 3.1
 120. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.1
 121. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.1
 122. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.1
 123. Andra AP-fonden — 3.1
 124. Arbets­domstolen (AD) — 3.1
 125. Myndigheten för press, radio och tv — 3.1
 126. Elegnämnden — 3.1
 127. Sametinget — 3.1
 128. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 129. Energi­myndigheten — 3.0
 130. Produktion2030 — 3.0
 131. Hyres­nämnden — 3.0
 132. Re:Source — 3.0
 133. Statskontoret — 3.0
 134. Kammarrätten i Göteborg — 3.0
 135. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 136. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 137. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 138. Sveriges ambassader och konsulat — 3.0
 139. Rekrytering­smyndigheten — 3.0
 140. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 141. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.0
 142. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.0
 143. Göteborgs­regionen — 3.0
 144. Fyrbodal — 3.0
 145. Boråsregionen — 3.0
 146. Försvarets materielverk (FMV) — 3.0
 147. Försvarsmakten — 3.0
 148. Rättshjälp­smyndigheten — 3.0
 149. Metalliska material — 2.9
 150. Kungliga biblioteket (KB) — 2.9
 151. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.9
 152. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.9
 153. Konstnärs­nämnden — 2.9
 154. Kriminal­vården — 2.9
 155. Spel­inspektionen — 2.9
 156. Transport­styrelsen — 2.9
 157. Brottsoffer­myndigheten — 2.9
 158. Nämnden mot diskriminering — 2.9
 159. Statens konstråd — 2.8
 160. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.8
 161. Kulturrådet — 2.8
 162. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 163. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.8
 164. Migrationsverket — 2.8
 165. Lagrådet — 2.8
 166. Skatteverket — 2.8
 167. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 168. Åklagar­myndigheten — 2.8
 169. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 170. Polarforsknings­sekretariatet — 2.8
 171. VästKom — 2.8
 172. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.8
 173. Revisors­inspektionen — 2.8
 174. Riksgälden — 2.8
 175. Sjöfarts­verket — 2.8
 176. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.7
 177. Justitie­kanslern — 2.7
 178. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.7
 179. Datainspektionen (DI) — 2.7
 180. Ekobrotts­myndigheten — 2.7
 181. Överklagande­nämnden — 2.7
 182. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.6
 183. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.6
 184. Sveriges författarfond — 2.6
 185. Socialstyrelsen — 2.6
 186. Livsmedels­verket — 2.6
 187. Läkemedels­verket — 2.6
 188. Energimarknads­inspektionen — 2.6
 189. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.6
 190. Statens ansvars­nämnd — 2.5
 191. Smart Built Environment — 2.5
 192. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.5
 193. Arvsfonden — 2.5
 194. Elsäkerhets­verket — 2.5
 195. Jämställdhets­myndigheten — 2.4
 196. Myndigheten för Kulturanalys — 2.4
 197. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.4
 198. Medtech4­Health — 2.3
 199. Skol­inspektionen — 2.3
 200. Karolinska Institutet — 2.3
 201. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.3
 202. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.9
 203. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.9

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 2. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 5.0
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 4. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 5. Smart Built Environment — 5.0
 6. Svenska ILO-kommittén — 5.0
 7. Kungliga biblioteket (KB) — 5.0
 8. Lantmäteriet — 5.0
 9. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 10. Riksbanken — 5.0
 11. Kammarrätten i Sundsvall — 5.0
 12. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 13. Strålsäkerhets­myndigheten — 5.0
 14. Spel­inspektionen — 5.0
 15. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 16. Medlings­institutet — 5.0
 17. Andra AP-fonden — 5.0
 18. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 5.0
 19. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 5.0
 20. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 21. Riksgälden — 5.0
 22. Polisen — 5.0
 23. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 24. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 4.0
 25. Hyres­nämnden — 4.0
 26. Statens medieråd — 4.0
 27. Statens servicecenter — 4.0
 28. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.0
 29. Tillväxtverket — 4.0
 30. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 31. Trafikanalys — 4.0
 32. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 33. Lagrådet — 4.0
 34. Val­myndigheten — 4.0
 35. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 36. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 37. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 38. Sveriges domstolar — 4.0
 39. Elsäkerhets­verket — 4.0
 40. Fortifikations­verket — 4.0
 41. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 42. Boverket — 3.0
 43. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 44. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 45. Jordbruks­verket — 3.0
 46. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.0
 47. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.0
 48. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 49. Sveriges författarfond — 3.0
 50. Kammar­kollegiet — 3.0
 51. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 52. Länsstyrelserna — 3.0
 53. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 54. Pensions­myndigheten — 3.0
 55. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 56. Riksantikvarieämbetet — 3.0
 57. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 58. Swedac — 3.0
 59. Åklagar­myndigheten — 3.0
 60. Transport­styrelsen — 3.0
 61. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 62. Barnombudsmannen — 3.0
 63. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.0
 64. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.0
 65. Arbets­domstolen (AD) — 3.0
 66. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 67. Ehälso­myndigheten — 3.0
 68. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 69. Delegationen mot segregation — 3.0
 70. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.0
 71. Genteknik­nämnden — 3.0
 72. Bolagsverket — 2.0
 73. Statens fastighetsverk — 2.0
 74. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 75. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.0
 76. Kulturrådet — 2.0
 77. Smartare elektroniksystem — 2.0
 78. Skol­inspektionen — 2.0
 79. Institutet för språk och folkminnen — 2.0
 80. Statskontoret — 2.0
 81. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 2.0
 82. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 83. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 84. Karolinska Institutet — 2.0
 85. Konkurrens­verket — 2.0
 86. Konstnärs­nämnden — 2.0
 87. Konsument­verket — 2.0
 88. Tillits­delegationen — 2.0
 89. Tullverket — 2.0
 90. Riksdagen — 2.0
 91. Kust­bevakningen — 2.0
 92. Skatteverket — 2.0
 93. Socialstyrelsen — 2.0
 94. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 95. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.0
 96. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 97. Livsmedels­verket — 2.0
 98. Luftfarts­verket (LFV) — 2.0
 99. Läkemedels­verket — 2.0
 100. Upphandlings­myndigheten — 2.0
 101. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 102. Arvsfonden — 2.0
 103. Nämnden mot diskriminering — 2.0
 104. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 2.0
 105. eSamverka — 2.0
 106. Finanspolitiska rådet — 2.0
 107. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 108. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 109. Revisors­inspektionen — 2.0
 110. Riksarkivet — 2.0
 111. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.0
 112. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 113. Skatterätts­nämnden — 2.0
 114. Skogsstyrelsen — 2.0
 115. Överklagande­nämnden — 2.0
 116. BioInnovation — 1.0
 117. Harpsunds­nämnden — 1.0
 118. Energi­myndigheten — 1.0
 119. Drive Sweden — 1.0
 120. SIO Grafen — 1.0
 121. SIP STRIM — 1.0
 122. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 123. LIGHTer — 1.0
 124. Internet of Things Sverige — 1.0
 125. InnovAir — 1.0
 126. InfraSweden — 1.0
 127. Medtech4­Health — 1.0
 128. Statens konstråd — 1.0
 129. Metalliska material — 1.0
 130. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 131. Produktion2030 — 1.0
 132. Viable cities — 1.0
 133. Re:Source — 1.0
 134. SWElife — 1.0
 135. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 136. Skolverket — 1.0
 137. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 138. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 139. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 140. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 141. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 142. Justitie­kanslern — 1.0
 143. Svenska ESF-rådet — 1.0
 144. Svenska kraftnät — 1.0
 145. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 146. Migrationsverket — 1.0
 147. Kommers­kollegium — 1.0
 148. Naturvårds­verket — 1.0
 149. Kriminal­vården — 1.0
 150. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 151. Kronofogden — 1.0
 152. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 153. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 154. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 155. Statens Historiska Museer — 1.0
 156. Trafikverket — 1.0
 157. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.0
 158. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 159. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 160. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 161. Skolforsknings­institutet — 1.0
 162. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 163. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 164. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 165. Arbetsgivarverket — 1.0
 166. Arbetsmiljö­verket (AV) — 1.0
 167. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 168. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 169. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 170. Brottsoffer­myndigheten — 1.0
 171. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 172. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 173. Datainspektionen (DI) — 1.0
 174. Elegnämnden — 1.0
 175. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 176. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 177. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.0
 178. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 179. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 180. Göteborgs­regionen — 1.0
 181. VästKom — 1.0
 182. Fyrbodal — 1.0
 183. Boråsregionen — 1.0
 184. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 185. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 186. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 187. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 188. Regeringen — 1.0
 189. Forskningsrådet Formas — 1.0
 190. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 191. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 192. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.0
 193. Försvarsmakten — 1.0
 194. Riksrevisionen — 1.0
 195. Försäkringskassan (FK) — 1.0
 196. Rymdstyrelsen — 1.0
 197. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 198. Sameskol­styrelsen — 1.0
 199. Sametinget — 1.0
 200. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 201. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.0
 202. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.0
 203. Sjöfarts­verket — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.7
 3. Polisen — 4.7
 4. Hyres­nämnden — 4.3
 5. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.3
 6. Kammarrätten i Göteborg — 4.3
 7. Sveriges domstolar — 4.3
 8. Rättshjälp­smyndigheten — 4.3
 9. Bolagsverket — 4.0
 10. SIO Grafen — 4.0
 11. Statens institutions­styrelse (SiS) — 4.0
 12. Kammarrätten i Sundsvall — 4.0
 13. Konkurrens­verket — 4.0
 14. Kriminal­vården — 4.0
 15. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 4.0
 16. Luftfarts­verket (LFV) — 4.0
 17. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 18. Medlings­institutet — 4.0
 19. Skolforsknings­institutet — 4.0
 20. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 21. Andra AP-fonden — 4.0
 22. Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 23. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 24. Ehälso­myndigheten — 4.0
 25. Revisors­inspektionen — 4.0
 26. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 27. Statens Geotekniska Institut — 3.7
 28. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.7
 29. Smart Built Environment — 3.7
 30. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.7
 31. Kammar­kollegiet — 3.7
 32. Konsument­verket — 3.7
 33. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.7
 34. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.7
 35. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.7
 36. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.7
 37. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.7
 38. Forskarskatte­nämnden — 3.7
 39. Försvarets materielverk (FMV) — 3.7
 40. Försvarsmakten — 3.7
 41. Re:Source — 3.5
 42. Genteknik­nämnden — 3.5
 43. Boverket — 3.3
 44. Statens fastighetsverk — 3.3
 45. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.3
 46. SWElife — 3.3
 47. Statens servicecenter — 3.3
 48. Institutet för språk och folkminnen — 3.3
 49. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.3
 50. Kungliga biblioteket (KB) — 3.3
 51. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 52. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 53. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.3
 54. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 3.3
 55. Tillväxtverket — 3.3
 56. Konjunktu­rinstitutet — 3.3
 57. Pensions­myndigheten — 3.3
 58. Tullverket — 3.3
 59. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 60. Åklagar­myndigheten — 3.3
 61. Spel­inspektionen — 3.3
 62. Transport­styrelsen — 3.3
 63. Sveriges ambassader och konsulat — 3.3
 64. Barnombudsmannen — 3.3
 65. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.3
 66. Rekrytering­smyndigheten — 3.3
 67. Arbetsgivarverket — 3.3
 68. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.3
 69. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.3
 70. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 71. eSamverka — 3.3
 72. Elegnämnden — 3.3
 73. VästKom — 3.3
 74. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 75. Fjärde AP-fonden (AP4) — 3.3
 76. Folkhälso­myndigheten — 3.3
 77. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.3
 78. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.3
 79. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 80. Rymdstyrelsen — 3.3
 81. Rättsmedicinal­verket — 3.3
 82. Skatterätts­nämnden — 3.3
 83. Överklagande­nämnden — 3.3
 84. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 85. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 86. BioInnovation — 3.0
 87. Jordbruks­verket — 3.0
 88. Metalliska material — 3.0
 89. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.0
 90. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.0
 91. Kommers­kollegium — 3.0
 92. Naturvårds­verket — 3.0
 93. Konstnärs­nämnden — 3.0
 94. Kronofogden — 3.0
 95. Riksdagen — 3.0
 96. Kust­bevakningen — 3.0
 97. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 98. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.0
 99. Val­myndigheten — 3.0
 100. Livsmedels­verket — 3.0
 101. Jämställdhets­myndigheten — 3.0
 102. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 103. Myndigheten för press, radio och tv — 3.0
 104. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.0
 105. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 106. Ekobrotts­myndigheten — 3.0
 107. Fyrbodal — 3.0
 108. Finanspolitiska rådet — 3.0
 109. Fortifikations­verket — 3.0
 110. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 111. Energi­myndigheten — 2.7
 112. Viable cities — 2.7
 113. Statens medieråd — 2.7
 114. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.7
 115. Skolverket — 2.7
 116. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.7
 117. Statskontoret — 2.7
 118. Justitie­kanslern — 2.7
 119. Svenska ESF-rådet — 2.7
 120. Svenska kraftnät — 2.7
 121. Riksbanken — 2.7
 122. Karolinska Institutet — 2.7
 123. Kemikamlie­inspektionen — 2.7
 124. Länsstyrelserna — 2.7
 125. Trafikanalys — 2.7
 126. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.7
 127. Lagrådet — 2.7
 128. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.7
 129. Statens Historiska Museer — 2.7
 130. Trafikverket — 2.7
 131. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 132. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.7
 133. Arvsfonden — 2.7
 134. Nordiska Afrika­institutet — 2.7
 135. Datainspektionen (DI) — 2.7
 136. Polarforsknings­sekretariatet — 2.7
 137. Göteborgs­regionen — 2.7
 138. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 139. Regeringen — 2.7
 140. Riksarkivet — 2.7
 141. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.7
 142. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.7
 143. Internet of Things Sverige — 2.5
 144. Statens konstråd — 2.5
 145. Smartare elektroniksystem — 2.5
 146. Svenska ILO-kommittén — 2.5
 147. Swedac — 2.5
 148. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.3
 149. LIGHTer — 2.3
 150. Kulturrådet — 2.3
 151. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.3
 152. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.3
 153. Lantmäteriet — 2.3
 154. Migrationsverket — 2.3
 155. Läkemedels­verket — 2.3
 156. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 2.3
 157. Brottsoffer­myndigheten — 2.3
 158. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.3
 159. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.3
 160. Elsäkerhets­verket — 2.3
 161. Boråsregionen — 2.3
 162. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.3
 163. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.3
 164. Riksrevisionen — 2.3
 165. Delegationen mot segregation — 2.3
 166. Sameskol­styrelsen — 2.3
 167. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.3
 168. Sjöfarts­verket — 2.3
 169. Statens ansvars­nämnd — 2.0
 170. Harpsunds­nämnden — 2.0
 171. Drive Sweden — 2.0
 172. SIP STRIM — 2.0
 173. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 174. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 175. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.0
 176. Tillits­delegationen — 2.0
 177. Skatteverket — 2.0
 178. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 179. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 180. Myndigheten för Kulturanalys — 2.0
 181. Etikprövnings­myndigheten — 2.0
 182. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.0
 183. Forskningsrådet Formas — 2.0
 184. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 185. Riksgälden — 2.0
 186. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 187. Skogsstyrelsen — 2.0
 188. Medtech4­Health — 1.7
 189. Skol­inspektionen — 1.7
 190. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.7
 191. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.7
 192. Riksantikvarieämbetet — 1.7
 193. Socialstyrelsen — 1.7
 194. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 1.7
 195. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.7
 196. Energimarknads­inspektionen — 1.7
 197. InnovAir — 1.5
 198. InfraSweden — 1.5
 199. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.5
 200. Upphandlings­myndigheten — 1.3
 201. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 202. Produktion2030 — 1.0
 203. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Datainspektionen (DI) — 4.0
 2. Polisen — 4.0
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 4. Riksdagen — 3.0
 5. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 6. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 7. Försvarsmakten — 3.0
 8. Kammar­kollegiet — 3.0
 9. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 10. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 11. Transport­styrelsen — 2.5
 12. Riksgälden — 2.5
 13. InfraSweden — 2.5
 14. Kriminal­vården — 2.3
 15. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 16. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 17. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 18. Pensions­myndigheten — 2.0
 19. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 20. Skatteverket — 2.0
 21. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 22. Trafikverket — 2.0
 23. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 24. Ehälso­myndigheten — 2.0
 25. Elegnämnden — 2.0
 26. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 27. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 28. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 29. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 30. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 31. Kronofogden — 2.0
 32. Medlings­institutet — 2.0
 33. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 34. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 35. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 36. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 37. Sameskol­styrelsen — 2.0
 38. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 39. Skatterätts­nämnden — 2.0
 40. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 41. Val­myndigheten — 2.0
 42. SIO Grafen — 2.0
 43. LIGHTer — 2.0
 44. Fyrbodal — 2.0
 45. Konjunktu­rinstitutet — 1.8
 46. Riksbanken — 1.8
 47. Socialstyrelsen — 1.5
 48. Finans­inspektionen (FI) — 1.5
 49. Fortifikations­verket — 1.5
 50. Lagrådet — 1.5
 51. Läkemedels­verket — 1.5
 52. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.5
 53. Boråsregionen — 1.5
 54. Sveriges författarfond — 1.3
 55. Bolagsverket — 1.0
 56. Boverket — 1.0
 57. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 58. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 59. Lantmäteriet — 1.0
 60. Länsstyrelserna — 1.0
 61. Migrationsverket — 1.0
 62. Naturvårds­verket — 1.0
 63. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 64. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 65. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 66. Swedac — 1.0
 67. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 68. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 69. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.0
 70. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 71. Andra AP-fonden — 1.0
 72. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 73. Arbetsgivarverket — 1.0
 74. Arvsfonden — 1.0
 75. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 76. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 77. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 78. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 79. Sveriges domstolar — 1.0
 80. Elsäkerhets­verket — 1.0
 81. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 82. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 83. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 84. Finanspolitiska rådet — 1.0
 85. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 86. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 87. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 88. Forskningsrådet Formas — 1.0
 89. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 90. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 91. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 92. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 93. Genteknik­nämnden — 1.0
 94. Harpsunds­nämnden — 1.0
 95. Hyres­nämnden — 1.0
 96. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 97. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 98. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 99. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 100. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 101. Justitie­kanslern — 1.0
 102. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 103. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 104. Karolinska Institutet — 1.0
 105. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 106. Kommers­kollegium — 1.0
 107. Konkurrens­verket — 1.0
 108. Konstnärs­nämnden — 1.0
 109. Konsument­verket — 1.0
 110. Kust­bevakningen — 1.0
 111. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 112. Statens Historiska Museer — 1.0
 113. Livsmedels­verket — 1.0
 114. Spel­inspektionen — 1.0
 115. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 116. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 117. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 118. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 119. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 120. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 121. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 122. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 123. Regeringen — 1.0
 124. Revisors­inspektionen — 1.0
 125. Riksarkivet — 1.0
 126. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 127. Riksrevisionen — 1.0
 128. Rymdstyrelsen — 1.0
 129. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 130. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 131. Sametinget — 1.0
 132. Sjöfarts­verket — 1.0
 133. Skogsstyrelsen — 1.0
 134. Överklagande­nämnden — 1.0
 135. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 136. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 137. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 138. Energi­myndigheten — 1.0
 139. Statens fastighetsverk — 1.0
 140. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 141. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 142. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 143. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 144. Jordbruks­verket — 1.0
 145. Statens konstråd — 1.0
 146. Kulturrådet — 1.0
 147. Statens medieråd — 1.0
 148. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 149. Statens servicecenter — 1.0
 150. Skol­inspektionen — 1.0
 151. Skolverket — 1.0
 152. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 153. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 154. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 155. Statskontoret — 1.0
 156. Svenska ESF-rådet — 1.0
 157. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 158. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 159. Svenska kraftnät — 1.0
 160. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 161. Tillväxtverket — 1.0
 162. Trafikanalys — 1.0
 163. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 164. Tullverket — 1.0
 165. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 166. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 167. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 168. Åklagar­myndigheten — 1.0
 169. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 170. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 171. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 172. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 173. Barnombudsmannen — 1.0
 174. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 175. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 176. Skolforsknings­institutet — 1.0
 177. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 178. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 179. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 180. BioInnovation — 1.0
 181. Drive Sweden — 1.0
 182. SIP STRIM — 1.0
 183. Internet of Things Sverige — 1.0
 184. InnovAir — 1.0
 185. Medtech4­Health — 1.0
 186. Metalliska material — 1.0
 187. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 188. Produktion2030 — 1.0
 189. Viable cities — 1.0
 190. Re:Source — 1.0
 191. Smartare elektroniksystem — 1.0
 192. SWElife — 1.0
 193. Smart Built Environment — 1.0
 194. eSamverka — 1.0
 195. Göteborgs­regionen — 1.0
 196. VästKom — 1.0
 197. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 198. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 199. Delegationen mot segregation — 1.0
 200. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 202. Tillits­delegationen — 1.0
Till toppen