Gå direkt till sidans huvudinnehåll

DOS-lagen: DIGG hotar med böter efter tillsyn hos Pajalabostäder och Ockelbo kommun

För första gången hotar tillsynsmyndigheten för tillgänglighetslagen, DIGG, med vite. Ett kommunalt bolag och en kommun måste nu genomföra åtgärder eller betala en sanktionsavgift.


Avsnitt:

  1. Vad har hänt?
  2. Diggs dokumentation – granskningsprotokoll, tjänsteanteckningar, beräkning av vite

Vad har hänt?

I en intressant tråd på t12t:s Slack-grupp har det under dagen varit en givande frågestund med Ilias Bennani som är tillgänglighetsspecialist på DIGG. Ilias beskriver tillsynsprocessen i följande fem punkter:

  1. Digg granskar aktörens webb eller app.
  2. Efter granskningen får aktören en lista med brister som behöver åtgärdas. Standard är 5 månader, men varje ärende är unikt. Aktören kan även inkomma med en åtgärdsplan. Ser den ok ut så stänger Digg ärendet.
  3. Efter fem månader (eller senare om det fanns en godkänd åtgärdsplan) gör Digg ett stickprov för att kontrollera att bristerna är åtgärdade. Är bristerna åtgärdade stänger Digg ärendet.
  4. Förekommer det brister så gör Digg en omgranskning för att se vilka brister som återstår. Aktören får ett sk föreläggande (en "order") om att bristerna ska rättas. Här får aktören alltid tillräckligt med tid för att rätta bristerna.
  5. Har bristerna inte rättats efter denna tid så blir det ett nytt föreläggande, men den här gången kopplat till vite.

DIGG kommunicerar förstås med de som är under tillsyn.

”– Efter att vi granskat för vi en dialog med aktören om tillgänglighetsbristerna och försöker se till att brister åtgärdas. Brister som inte åtgärdas behöver aktören ange i en åtgärdsplan med tydlig information om hur, när och med vilka resurser bristerna ska åtgärdas, säger Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet på Digg.”

- Digg förelägger om vite i två tillsynsärenden (DIGG, 14 mars 2023)

Diggs dokumentation – granskningsprotokoll, tjänsteanteckningar, beräkning av vite

Diggs beslut och inledande klagan mot Ockelbo ser ut som följer:

Myndigheten för digital förvaltning beslutar att förelägga Ockelbo kommun vid vite om 700 000 kr att senast den 31 augusti vidta följande åtgärder.

1. Tillgänglighetsredogörelsen ska innehålla datum för bedömning av följsamhet till lagkraven.

2. Tillgänglighetsredogörelsen ska redogöra för innehåll som undantagits på grund av oskäligt betungande anpassning (12 §) med tydlig motivering.

3. PDF-dokument ska använda taggat format. Tomma taggar ska inte användas för presentationssyfte.

4. I dokument ska informationsbärande bilder ha textalternativ. Bilder som inte är informationsbärande ska vara markerade som dekorativa eller artefakter.

5. I dokument ska rubriker, och enbart rubriker, vara uppmärkta som sådana på ett maskinläsbart sätt. Inga mellanliggande rubriknivåer ska utelämnas. Rubriker ska inte vara tomma.

6. I dokument ska tabeller vara uppmärkta som sådana så att rubrik- och dataceller går att identifiera på ett maskinläsbart sätt. Rubrikceller och tabellrader ska inte vara tomma. Endast tabelldata ska vara uppmärkt som tabell, tabeller ska inte användas som presentation.

7. I dokument ska listor vara uppmärkta som sådana på ett maskinläsbart sätt som motsvarar den visuella presentationen.

8. I dokument ska text, inte bilder av text, användas för att förmedla information.

9. Varje dokument ska ha en maskinläsbar titel som beskriver dess innehåll eller syfte.

10. I dokument ska alla rubriker beskriva ämnet eller syftet med det avsnitt som följer.

11. Varje dokument ska ha ett språk angivet på ett maskinläsbart sätt.

12. Alla förgrundsbilder ska ha ett textalternativ (alt-attribut) som förmedlar samma information som bilden i det sammanhang där den används. Dekorativa bilder ska ha tomma textalternativ.

13. Rubriker ska vara uppmärkta som sådana på ett sätt som motsvarar innehållets struktur, och inga mellanliggande rubriknivåer ska utelämnas. Enbart rubriker ska vara uppmärkta som sådana. Det ska finnas innehåll som följer efter en rubrik.

14. Syftet med varje länk ska framgå, åtminstone tillsammans med dess maskinläsbara sammanhang.

15. Alla komponenter i användargränssnittet ska ha ett maskinläsbart namn.

Jag finner det intressant med punkt 13 om rubriker då det åtminstone enligt verktyget Axe Core anses höra till god praxis framför WCAG. Det vill säga inte i linje med ett förenklat synsätt att DOS-lagen är liktydig med WCAG 2.1 på nivå AA.

Ladda ner besluten, testprotokollen och annan dokumentation

Du som vill läsa de beslut som Digg tagit nu 2023 kan ladda ner besluten här från Webperf:

Ockelbo kommuns vitesföreläggande (PDF, 200 Kb)
Pajalabostäders vitesföreläggande (PDF, 200Kb)

Ifall du vill ladda ner all dokumentation, det vill säga Diggs testprotokoll, tjänsteanteckningar, beräkningar av vite, etc, är det följande något större filer att ladda hem:

Ockelbo kommuns dokumentation (ZIP, 500 Kb)
Pajalabostäders dokumentation (ZIP, 3 Mb)