Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser i november, 2023

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser i november, 2023

Se novembers lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Novembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade. Felsidor anropas avsiktligt för att testa 404-meddelanden, vi tittar efter filer som har med webbstandard att göra. Exempelvis robots.txt och sitemaps.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Totalbetyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Ibland har inte samtliga tester lyckats köra på en webbplats sedan föregående månad. I de fallen kommer det senast fungerande testet räknas med i betyget.

Totalbetyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.85
 2. Polisen – 4.84
 3. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.74
 4. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.73
 5. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.72
 6. Finanspolitiska rådet – 4.69
 7. Folkhälso­myndigheten – 4.68
 8. Myndigheten för press, radio och tv – 4.63
 9. Integritetsskydds­myndigheten – 4.62
 10. Val­myndigheten – 4.60
 11. Plikt- och prövningsverket – 4.60
 12. Andra AP-fonden – 4.57
 13. Kronofogden – 4.57
 14. Lagrådet – 4.56
 15. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.51
 16. Tillväxtverket – 4.50
 17. Pensions­myndigheten – 4.49
 18. Forskarskatte­nämnden – 4.47
 19. Försäkringskassan – 4.46
 20. Åklagar­myndigheten – 4.46
 21. Ekobrotts­myndigheten – 4.46
 22. Konjunktu­rinstitutet – 4.43
 23. Konstnärs­nämnden – 4.43
 24. Institutet för språk och folkminnen – 4.42
 25. Medlings­institutet – 4.41
 26. Havs och Vatten­myndigheten – 4.40
 27. Riksdagen – 4.40
 28. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.40
 29. Internet of Things Sverige – 4.39
 30. Skatterätts­nämnden – 4.39
 31. Energimarknads­inspektionen – 4.38
 32. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.36
 33. Vetenskaps­rådet – 4.36
 34. Nordiska Afrika­institutet – 4.36
 35. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.35
 36. eSamverka – 4.35
 37. SWElife – 4.35
 38. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.34
 39. Konsument­verket – 4.34
 40. Fortifikations­verket – 4.33
 41. Bokförings­nämnden – 4.32
 42. Justitie­ombudsmannen – 4.32
 43. Kemikalie­inspektionen – 4.31
 44. Kammar­kollegiet – 4.30
 45. Svenska ILO-kommittén – 4.30
 46. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.29
 47. Höglandsförbundet – 4.29
 48. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.29
 49. Arbetsgivarverket – 4.29
 50. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.27
 51. Svenska kraftnät – 4.26
 52. Re:Source – 4.25
 53. Jordbruks­verket – 4.24
 54. Upphandlings­myndigheten – 4.23
 55. Barnombudsmannen – 4.23
 56. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.23
 57. Arvsfonden – 4.22
 58. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.22
 59. Justitie­kanslern – 4.20
 60. Sveriges författarfond – 4.19
 61. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.19
 62. Tullverket – 4.18
 63. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.18
 64. Transport­styrelsen – 4.17
 65. Brottsoffer­myndigheten – 4.17
 66. Spel­inspektionen – 4.17
 67. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.17
 68. Forskningsrådet Formas – 4.16
 69. Ekonomistyrnings­verket – 4.16
 70. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.14
 71. Trafikverket – 4.14
 72. Total­försvarets forsknings­institut – 4.14
 73. Arbetsmiljö­verket – 4.13
 74. Jämställdhets­myndigheten – 4.13
 75. Harpsunds­nämnden – 4.12
 76. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.12
 77. VästKom – 4.12
 78. Vinnova – 4.11
 79. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.11
 80. Sveriges ambassader och konsulat – 4.11
 81. Göteborgs­regionen – 4.11
 82. Universitetskanslers­ämbetet – 4.10
 83. Ehälso­myndigheten – 4.09
 84. Sjunde AP-fonden – 4.09
 85. Fjärde AP-fonden – 4.08
 86. Riksrevisionen – 4.08
 87. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.07
 88. Myndigheten för Kulturanalys – 4.07
 89. Göliska IT – 4.07
 90. Skolverket – 4.06
 91. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.05
 92. Kärnavfalls­fonden – 4.05
 93. Luftfarts­verket – 4.04
 94. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.04
 95. Inspektionen för vård och omsorg – 4.04
 96. Statens tjänste­pensions­verk – 4.04
 97. Statens fastighetsverk – 4.03
 98. Naturvårds­verket – 4.03
 99. Riksgälden – 4.03
 100. Boråsregionen – 4.02
 101. Sjätte AP-fonden – 4.02
 102. InfraSweden – 4.02
 103. Kungliga biblioteket – 4.01
 104. Afori – 4.00
 105. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.00
 106. Länsstyrelserna – 4.00
 107. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.99
 108. Kommers­kollegium – 3.99
 109. Socialstyrelsen – 3.99
 110. InnovAir – 3.99
 111. Första AP-fonden – 3.99
 112. Läkemedels­verket – 3.98
 113. Fondtorgsnämnden – 3.98
 114. Post- och tele­styrelsen – 3.98
 115. Arbetsförmedlingen – 3.98
 116. Tredje AP-fonden – 3.97
 117. Sveriges domstolar – 3.97
 118. Trafikanalys – 3.97
 119. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.96
 120. Riksbanken – 3.96
 121. Migrationsverket – 3.96
 122. Statens institutions­styrelse – 3.96
 123. Allmänna reklamations­nämnden – 3.95
 124. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.95
 125. Konkurrens­verket – 3.95
 126. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.92
 127. Inspektionen för strategiska produkter – 3.92
 128. Myndigheten för delaktighet – 3.91
 129. Inspektionen för social­försäkringen – 3.91
 130. Lantmäteriet – 3.89
 131. Nämnden mot diskriminering – 3.89
 132. Rymdstyrelsen – 3.88
 133. Säkerhets­polisen – 3.88
 134. Boverket – 3.88
 135. Statens servicecenter – 3.87
 136. Statens konstråd – 3.87
 137. Medtech4­Health – 3.87
 138. Riksarkivet – 3.87
 139. Skolforsknings­institutet – 3.84
 140. Svenska Institutet – 3.84
 141. Sjöfarts­verket – 3.83
 142. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.82
 143. Statens Historiska Museer – 3.81
 144. Institutet för rymdfysik – 3.80
 145. Kriminal­vården – 3.78
 146. Kust­bevakningen – 3.78
 147. Skol­inspektionen – 3.77
 148. Genteknik­nämnden – 3.77
 149. Skatteverket – 3.77
 150. Exportkredit­nämnden – 3.76
 151. Swedish Mining Innovation – 3.76
 152. Statens person­adress­register – 3.76
 153. Livsmedels­verket – 3.76
 154. Revisors­inspektionen – 3.75
 155. Försvarets radioanstalt – 3.75
 156. Statens Geotekniska Institut – 3.75
 157. Smart Built Environment – 3.74
 158. SIO Grafen – 3.72
 159. Swedac – 3.72
 160. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.71
 161. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.71
 162. Överklagande­nämnden – 3.70
 163. Arbets­domstolen – 3.70
 164. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.68
 165. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.68
 166. Käppala – 3.66
 167. Process­industriell IT och automation – 3.65
 168. Patent- och registrerings­verket – 3.64
 169. Rättsmedicinal­verket – 3.64
 170. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.64
 171. Försvarets materielverk – 3.64
 172. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.63
 173. Statskontoret – 3.62
 174. Statens medieråd – 3.62
 175. Brotts­förebyggande rådet – 3.61
 176. Riksantikvarieämbetet – 3.61
 177. Skogsstyrelsen – 3.60
 178. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.58
 179. Kulturrådet – 3.56
 180. Polarforsknings­sekretariatet – 3.56
 181. Energi­myndigheten – 3.56
 182. Elsäkerhets­verket – 3.56
 183. Statens haveri­kommission – 3.54
 184. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.54
 185. Smartare elektroniksystem – 3.53
 186. Metalliska material – 3.52
 187. Sameskol­styrelsen – 3.52
 188. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.51
 189. Svenska ESF-rådet – 3.49
 190. Drive Sweden – 3.43
 191. BioInnovation – 3.41
 192. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.41
 193. Finans­inspektionen – 3.40
 194. Folke Bernadotte­akademin – 3.40
 195. LIGHTer – 3.40
 196. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.39
 197. Etikprövnings­myndigheten – 3.39
 198. Försvarsmakten – 3.38
 199. Regeringen – 3.38
 200. Produktion2030 – 3.36
 201. Bolagsverket – 3.34
 202. Vafabmiljö – 3.34
 203. Viable cities – 3.28
 204. Fyrbodal – 3.19
 205. Sametinget – 3.15
 206. Länstrafiken Kronoberg – 2.97
 207. Skånes kommuner – 2.86

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Polisen – 4.87
 2. Folkhälso­myndigheten – 4.78
 3. Statistiska Centralbyrån – 4.76
 4. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.74
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.69
 6. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.69
 7. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.69
 8. Vetenskaps­rådet – 4.65
 9. Kemikalie­inspektionen – 4.64
 10. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.64
 11. Institutet för språk och folkminnen – 4.63
 12. Göteborgs­regionen – 4.62
 13. Nordiska Afrika­institutet – 4.61
 14. Havs och Vatten­myndigheten – 4.60
 15. Plikt- och prövningsverket – 4.59
 16. Kronofogden – 4.59
 17. Val­myndigheten – 4.59
 18. Energimarknads­inspektionen – 4.59
 19. Försäkringskassan – 4.59
 20. Konjunktu­rinstitutet – 4.58
 21. VästKom – 4.58
 22. InnovAir – 4.57
 23. Kammar­kollegiet – 4.57
 24. Konsument­verket – 4.56
 25. Myndigheten för press, radio och tv – 4.56
 26. Post- och tele­styrelsen – 4.55
 27. Upphandlings­myndigheten – 4.55
 28. Lagrådet – 4.54
 29. Harpsunds­nämnden – 4.53
 30. InfraSweden – 4.53
 31. Universitetskanslers­ämbetet – 4.53
 32. Andra AP-fonden – 4.53
 33. BioInnovation – 4.52
 34. Arvsfonden – 4.52
 35. Forskningsrådet Formas – 4.52
 36. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.51
 37. Integritetsskydds­myndigheten – 4.51
 38. Fortifikations­verket – 4.49
 39. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.48
 40. Forskarskatte­nämnden – 4.48
 41. Skatterätts­nämnden – 4.48
 42. Första AP-fonden – 4.47
 43. Sjunde AP-fonden – 4.47
 44. Internet of Things Sverige – 4.46
 45. Medtech4­Health – 4.46
 46. Svenska Institutet – 4.46
 47. Statens fastighetsverk – 4.43
 48. Statens medieråd – 4.43
 49. Ekonomistyrnings­verket – 4.43
 50. Afori – 4.42
 51. Fondtorgsnämnden – 4.42
 52. Riksrevisionen – 4.42
 53. Konstnärs­nämnden – 4.41
 54. Viable cities – 4.39
 55. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.39
 56. Re:Source – 4.38
 57. Svenska ILO-kommittén – 4.38
 58. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.38
 59. Swedish Mining Innovation – 4.37
 60. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.37
 61. Jordbruks­verket – 4.36
 62. Skolforsknings­institutet – 4.35
 63. SIO Grafen – 4.34
 64. Sveriges domstolar – 4.34
 65. Polarforsknings­sekretariatet – 4.33
 66. Migrationsverket – 4.32
 67. Smartare elektroniksystem – 4.31
 68. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.31
 69. Brottsoffer­myndigheten – 4.30
 70. Ekobrotts­myndigheten – 4.30
 71. Boråsregionen – 4.30
 72. Justitie­ombudsmannen – 4.30
 73. Process­industriell IT och automation – 4.29
 74. Kungliga biblioteket – 4.28
 75. Total­försvarets forsknings­institut – 4.28
 76. SWElife – 4.27
 77. Svenska kraftnät – 4.27
 78. Kärnavfalls­fonden – 4.25
 79. Åklagar­myndigheten – 4.25
 80. Trafikverket – 4.24
 81. Jämställdhets­myndigheten – 4.24
 82. Arbetsgivarverket – 4.24
 83. Riksarkivet – 4.24
 84. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.24
 85. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.22
 86. Statens Historiska Museer – 4.22
 87. Sameskol­styrelsen – 4.22
 88. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.21
 89. Transport­styrelsen – 4.21
 90. Sveriges ambassader och konsulat – 4.21
 91. Socialstyrelsen – 4.19
 92. Barnombudsmannen – 4.19
 93. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.19
 94. Swedac – 4.18
 95. Göliska IT – 4.18
 96. Konkurrens­verket – 4.17
 97. Riksdagen – 4.17
 98. Tredje AP-fonden – 4.16
 99. eSamverka – 4.15
 100. Finanspolitiska rådet – 4.15
 101. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.14
 102. Justitie­kanslern – 4.12
 103. Kriminal­vården – 4.11
 104. Statens konstråd – 4.10
 105. Institutet för rymdfysik – 4.10
 106. Säkerhets­polisen – 4.10
 107. Käppala – 4.10
 108. Produktion2030 – 4.09
 109. Sjätte AP-fonden – 4.09
 110. Myndigheten för delaktighet – 4.08
 111. Riksgälden – 4.07
 112. Drive Sweden – 4.06
 113. Riksantikvarieämbetet – 4.06
 114. Pensions­myndigheten – 4.05
 115. Skatteverket – 4.05
 116. Bokförings­nämnden – 4.05
 117. Höglandsförbundet – 4.03
 118. Medlings­institutet – 4.03
 119. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.03
 120. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.02
 121. Trafikanalys – 4.02
 122. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.01
 123. Tillväxtverket – 4.01
 124. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.01
 125. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.99
 126. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.99
 127. Boverket – 3.98
 128. Kommers­kollegium – 3.98
 129. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.98
 130. Revisors­inspektionen – 3.97
 131. Arbetsförmedlingen – 3.96
 132. Luftfarts­verket – 3.95
 133. Ehälso­myndigheten – 3.95
 134. Statens tjänste­pensions­verk – 3.94
 135. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.93
 136. Svenska ESF-rådet – 3.92
 137. Naturvårds­verket – 3.92
 138. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.90
 139. Statskontoret – 3.89
 140. Tullverket – 3.88
 141. Folke Bernadotte­akademin – 3.88
 142. Sametinget – 3.87
 143. Läkemedels­verket – 3.86
 144. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.85
 145. Genteknik­nämnden – 3.84
 146. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.83
 147. Arbetsmiljö­verket – 3.83
 148. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.82
 149. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.81
 150. Energi­myndigheten – 3.81
 151. Fjärde AP-fonden – 3.81
 152. Inspektionen för vård och omsorg – 3.80
 153. Metalliska material – 3.78
 154. Exportkredit­nämnden – 3.78
 155. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.77
 156. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.77
 157. Regeringen – 3.77
 158. Skol­inspektionen – 3.76
 159. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.74
 160. Spel­inspektionen – 3.72
 161. Patent- och registrerings­verket – 3.71
 162. Livsmedels­verket – 3.69
 163. Elsäkerhets­verket – 3.69
 164. Smart Built Environment – 3.68
 165. Riksbanken – 3.68
 166. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.67
 167. Nämnden mot diskriminering – 3.64
 168. Lantmäteriet – 3.61
 169. Statens institutions­styrelse – 3.60
 170. Myndigheten för Kulturanalys – 3.60
 171. Överklagande­nämnden – 3.60
 172. Vinnova – 3.59
 173. LIGHTer – 3.58
 174. Statens servicecenter – 3.58
 175. Inspektionen för strategiska produkter – 3.58
 176. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 177. Länstrafiken Kronoberg – 3.55
 178. Allmänna reklamations­nämnden – 3.54
 179. Sjöfarts­verket – 3.54
 180. Skolverket – 3.53
 181. Inspektionen för social­försäkringen – 3.53
 182. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.52
 183. Skogsstyrelsen – 3.47
 184. Statens haveri­kommission – 3.46
 185. Statens person­adress­register – 3.46
 186. Sveriges författarfond – 3.45
 187. Kust­bevakningen – 3.44
 188. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.44
 189. Fyrbodal – 3.44
 190. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 191. Statens Geotekniska Institut – 3.42
 192. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.42
 193. Vafabmiljö – 3.38
 194. Brotts­förebyggande rådet – 3.38
 195. Finans­inspektionen – 3.32
 196. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.31
 197. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.31
 198. Försvarets radioanstalt – 3.16
 199. Rymdstyrelsen – 3.14
 200. Försvarets materielverk – 3.08
 201. Kulturrådet – 3.07
 202. Arbets­domstolen – 2.99
 203. Länsstyrelserna – 2.93
 204. Etikprövnings­myndigheten – 2.87
 205. Försvarsmakten – 2.67
 206. Skånes kommuner – 2.40
 207. Bolagsverket – 2.25

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera. Bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Det finns andra Webperf-tester som påverkar betyget i tillgänglighet, exempelvis om det finns en sidtitel och huvudrubrik på webbplatsens 404-sida.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.5 av 5.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 3. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 4. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 5. Kammar­kollegiet – 5.00
 6. Tillväxtverket – 5.00
 7. Trafikanalys – 5.00
 8. Konsument­verket – 5.00
 9. Pensions­myndigheten – 5.00
 10. Post- och tele­styrelsen – 5.00
 11. Riksdagen – 5.00
 12. Lagrådet – 5.00
 13. Statistiska Centralbyrån – 5.00
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 15. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 16. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 17. Andra AP-fonden – 5.00
 18. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 19. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 20. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 21. Göteborgs­regionen – 5.00
 22. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 23. Polisen – 5.00
 24. Försäkringskassan – 5.00
 25. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 5.00
 26. Nordiska Afrika­institutet – 4.97
 27. Ehälso­myndigheten – 4.97
 28. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.95
 29. Institutet för språk och folkminnen – 4.95
 30. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.95
 31. Plikt- och prövningsverket – 4.95
 32. Energimarknads­inspektionen – 4.95
 33. Justitie­ombudsmannen – 4.95
 34. Riksrevisionen – 4.95
 35. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.95
 36. Socialstyrelsen – 4.93
 37. Vetenskaps­rådet – 4.93
 38. Brottsoffer­myndigheten – 4.93
 39. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.92
 40. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.92
 41. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.92
 42. Kemikalie­inspektionen – 4.92
 43. Kronofogden – 4.92
 44. Kust­bevakningen – 4.92
 45. Finanspolitiska rådet – 4.92
 46. Svenska ILO-kommittén – 4.90
 47. Kommers­kollegium – 4.90
 48. Konstnärs­nämnden – 4.90
 49. Medlings­institutet – 4.90
 50. Arbetsmiljö­verket – 4.90
 51. Ekonomistyrnings­verket – 4.90
 52. Skolforsknings­institutet – 4.88
 53. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.88
 54. Sveriges domstolar – 4.88
 55. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.88
 56. Skatterätts­nämnden – 4.88
 57. Skogsstyrelsen – 4.88
 58. Statens servicecenter – 4.87
 59. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.87
 60. Vinnova – 4.87
 61. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.87
 62. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.87
 63. Myndigheten för Kulturanalys – 4.87
 64. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.87
 65. eSamverka – 4.87
 66. Fortifikations­verket – 4.87
 67. Kungliga biblioteket – 4.85
 68. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.85
 69. Arbetsförmedlingen – 4.85
 70. Elsäkerhets­verket – 4.85
 71. Boverket – 4.83
 72. Tullverket – 4.83
 73. Svenska Institutet – 4.82
 74. Konjunktu­rinstitutet – 4.82
 75. Tredje AP-fonden – 4.82
 76. Riksantikvarieämbetet – 4.82
 77. Åklagar­myndigheten – 4.82
 78. Arbetsgivarverket – 4.82
 79. Ekobrotts­myndigheten – 4.82
 80. Statens institutions­styrelse – 4.80
 81. Justitie­kanslern – 4.80
 82. Svenska kraftnät – 4.80
 83. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 84. Trafikverket – 4.80
 85. Bokförings­nämnden – 4.80
 86. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.80
 87. Säkerhets­polisen – 4.78
 88. Kriminal­vården – 4.78
 89. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.78
 90. Höglandsförbundet – 4.78
 91. Jämställdhets­myndigheten – 4.78
 92. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.78
 93. Re:Source – 4.77
 94. SWElife – 4.77
 95. Val­myndigheten – 4.77
 96. Myndigheten för delaktighet – 4.77
 97. Forskarskatte­nämnden – 4.77
 98. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.75
 99. Lantmäteriet – 4.75
 100. Upphandlings­myndigheten – 4.75
 101. Jordbruks­verket – 4.73
 102. Konkurrens­verket – 4.73
 103. Swedac – 4.73
 104. Genteknik­nämnden – 4.72
 105. Statskontoret – 4.70
 106. Total­försvarets forsknings­institut – 4.68
 107. Sameskol­styrelsen – 4.68
 108. Sjöfarts­verket – 4.68
 109. Skol­inspektionen – 4.67
 110. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.67
 111. Spel­inspektionen – 4.67
 112. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.67
 113. Arvsfonden – 4.67
 114. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.67
 115. Försvarets materielverk – 4.67
 116. Energi­myndigheten – 4.65
 117. Inspektionen för strategiska produkter – 4.63
 118. Exportkredit­nämnden – 4.63
 119. Kulturrådet – 4.62
 120. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.62
 121. Riksbanken – 4.62
 122. Transport­styrelsen – 4.62
 123. Statens konstråd – 4.60
 124. Inspektionen för social­försäkringen – 4.60
 125. Forskningsrådet Formas – 4.60
 126. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.58
 127. Barnombudsmannen – 4.58
 128. Migrationsverket – 4.57
 129. Polarforsknings­sekretariatet – 4.57
 130. Process­industriell IT och automation – 4.55
 131. Skatteverket – 4.55
 132. Göliska IT – 4.53
 133. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.52
 134. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.52
 135. Brotts­förebyggande rådet – 4.52
 136. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 137. Sveriges författarfond – 4.48
 138. Läkemedels­verket – 4.48
 139. Riksarkivet – 4.48
 140. Patent- och registrerings­verket – 4.47
 141. Sjunde AP-fonden – 4.47
 142. Sjätte AP-fonden – 4.47
 143. Medtech4­Health – 4.45
 144. Skolverket – 4.43
 145. Luftfarts­verket – 4.43
 146. Livsmedels­verket – 4.42
 147. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.42
 148. Smartare elektroniksystem – 4.40
 149. Smart Built Environment – 4.40
 150. Universitetskanslers­ämbetet – 4.40
 151. VästKom – 4.35
 152. Statens person­adress­register – 4.33
 153. Statens Historiska Museer – 4.33
 154. Allmänna reklamations­nämnden – 4.30
 155. Rättsmedicinal­verket – 4.30
 156. Sveriges ambassader och konsulat – 4.27
 157. Institutet för rymdfysik – 4.25
 158. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.25
 159. Fondtorgsnämnden – 4.25
 160. Käppala – 4.23
 161. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.23
 162. Nämnden mot diskriminering – 4.22
 163. Fjärde AP-fonden – 4.20
 164. Boråsregionen – 4.18
 165. Första AP-fonden – 4.18
 166. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.17
 167. Internet of Things Sverige – 4.12
 168. Naturvårds­verket – 4.12
 169. Regeringen – 4.07
 170. Arbets­domstolen – 4.03
 171. Harpsunds­nämnden – 4.02
 172. Svenska ESF-rådet – 3.98
 173. Kärnavfalls­fonden – 3.98
 174. Finans­inspektionen – 3.98
 175. InnovAir – 3.97
 176. Statens Geotekniska Institut – 3.93
 177. Folke Bernadotte­akademin – 3.82
 178. Statens medieråd – 3.78
 179. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.77
 180. Drive Sweden – 3.73
 181. Fyrbodal – 3.73
 182. Metalliska material – 3.72
 183. InfraSweden – 3.70
 184. Viable cities – 3.70
 185. Swedish Mining Innovation – 3.67
 186. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 187. Etikprövnings­myndigheten – 3.65
 188. Sametinget – 3.65
 189. SIO Grafen – 3.62
 190. BioInnovation – 3.53
 191. Vafabmiljö – 3.53
 192. Revisors­inspektionen – 3.52
 193. Överklagande­nämnden – 3.52
 194. Försvarets radioanstalt – 3.48
 195. Riksgälden – 3.47
 196. LIGHTer – 3.45
 197. Rymdstyrelsen – 3.45
 198. Länsstyrelserna – 3.43
 199. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.35
 200. Statens haveri­kommission – 3.32
 201. Afori – 3.32
 202. Bolagsverket – 3.28
 203. Produktion2030 – 3.23
 204. Länstrafiken Kronoberg – 3.17
 205. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.17
 206. Försvarsmakten – 3.13
 207. Skånes kommuner – 1.98

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan, alltså webbplatsens hastighet, mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan, samt Google Lighthouse Performance. Internet­uppkopplingen där anropen görs påverkar dessa två betyg. Anropen görs antingen från ett datacenter i Norden med 100 Mbit/s uppkoppling alternativt från en uppkoppling på upp till 1Gbit/s via svenska Bahnhof. Dessa två tester recenserar prestanda på serversidan och hur pass prestanda­optimerat innehåll som bilder är.
Dessutom görs tester med Yellow Lab Tools som i större utsträckning utvärderar kvaliteten på hur hantverket är utfört ur klientens perspektiv.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Lagrådet – 4.85
 2. Andra AP-fonden – 4.82
 3. Åklagar­myndigheten – 4.78
 4. SWElife – 4.75
 5. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.72
 6. Skolforsknings­institutet – 4.65
 7. Folkhälso­myndigheten – 4.65
 8. Statistiska Centralbyrån – 4.63
 9. Ekobrotts­myndigheten – 4.62
 10. Första AP-fonden – 4.59
 11. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.58
 12. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.58
 13. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.57
 14. Val­myndigheten – 4.52
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 4.50
 16. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.46
 17. Fjärde AP-fonden – 4.45
 18. Polisen – 4.43
 19. Sjunde AP-fonden – 4.42
 20. Arbetsgivarverket – 4.39
 21. Kärnavfalls­fonden – 4.37
 22. Konsument­verket – 4.33
 23. Sveriges ambassader och konsulat – 4.33
 24. Barnombudsmannen – 4.33
 25. Re:Source – 4.32
 26. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.32
 27. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.30
 28. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.30
 29. Upphandlings­myndigheten – 4.30
 30. Nämnden mot diskriminering – 4.29
 31. Svenska ILO-kommittén – 4.28
 32. Justitie­kanslern – 4.28
 33. Plikt- och prövningsverket – 4.27
 34. Konstnärs­nämnden – 4.27
 35. SIO Grafen – 4.26
 36. Transport­styrelsen – 4.26
 37. Medlings­institutet – 4.26
 38. Sveriges författarfond – 4.25
 39. Finanspolitiska rådet – 4.25
 40. Bokförings­nämnden – 4.22
 41. Forskarskatte­nämnden – 4.22
 42. Skatterätts­nämnden – 4.21
 43. Statens person­adress­register – 4.20
 44. Höglandsförbundet – 4.20
 45. Integritetsskydds­myndigheten – 4.20
 46. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.20
 47. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.18
 48. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.16
 49. Metalliska material – 4.14
 50. Länsstyrelserna – 4.14
 51. Riksdagen – 4.13
 52. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.13
 53. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.13
 54. Tredje AP-fonden – 4.12
 55. Polarforsknings­sekretariatet – 4.12
 56. BioInnovation – 4.11
 57. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.11
 58. Havs och Vatten­myndigheten – 4.10
 59. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.10
 60. Säkerhets­polisen – 4.09
 61. Kronofogden – 4.09
 62. Statens institutions­styrelse – 4.08
 63. Inspektionen för vård och omsorg – 4.08
 64. Tillväxtverket – 4.08
 65. Arbetsmiljö­verket – 4.07
 66. Statens konstråd – 4.04
 67. Allmänna reklamations­nämnden – 4.04
 68. Rymdstyrelsen – 4.04
 69. Vinnova – 4.03
 70. Konjunktu­rinstitutet – 4.02
 71. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.02
 72. Statens Historiska Museer – 4.02
 73. Riksarkivet – 4.02
 74. Spel­inspektionen – 4.01
 75. Ekonomistyrnings­verket – 4.00
 76. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.99
 77. Svenska Institutet – 3.98
 78. Justitie­ombudsmannen – 3.98
 79. Statens haveri­kommission – 3.97
 80. Swedish Mining Innovation – 3.96
 81. Internet of Things Sverige – 3.95
 82. Etikprövnings­myndigheten – 3.95
 83. Smart Built Environment – 3.94
 84. Tullverket – 3.94
 85. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.94
 86. Brottsoffer­myndigheten – 3.94
 87. Revisors­inspektionen – 3.94
 88. Vetenskaps­rådet – 3.93
 89. Produktion2030 – 3.92
 90. eSamverka – 3.92
 91. VästKom – 3.92
 92. Fortifikations­verket – 3.92
 93. Harpsunds­nämnden – 3.91
 94. Försvarsmakten – 3.90
 95. Kammar­kollegiet – 3.89
 96. Statskontoret – 3.88
 97. Afori – 3.88
 98. Sjätte AP-fonden – 3.87
 99. LIGHTer – 3.86
 100. Statens Geotekniska Institut – 3.85
 101. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.85
 102. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.84
 103. Riksrevisionen – 3.84
 104. Sameskol­styrelsen – 3.83
 105. Sjöfarts­verket – 3.83
 106. Riksbanken – 3.82
 107. Smartare elektroniksystem – 3.81
 108. Institutet för språk och folkminnen – 3.81
 109. Kemikalie­inspektionen – 3.81
 110. Konkurrens­verket – 3.81
 111. Pensions­myndigheten – 3.81
 112. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.81
 113. Inspektionen för strategiska produkter – 3.79
 114. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.79
 115. Boråsregionen – 3.79
 116. Statens fastighetsverk – 3.78
 117. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.78
 118. Göteborgs­regionen – 3.78
 119. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.77
 120. Göliska IT – 3.76
 121. Naturvårds­verket – 3.75
 122. Swedac – 3.75
 123. Ehälso­myndigheten – 3.75
 124. Energimarknads­inspektionen – 3.75
 125. Svenska kraftnät – 3.74
 126. Jämställdhets­myndigheten – 3.74
 127. Arbets­domstolen – 3.74
 128. Överklagande­nämnden – 3.74
 129. Skol­inspektionen – 3.73
 130. Försäkringskassan – 3.73
 131. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.71
 132. Universitetskanslers­ämbetet – 3.71
 133. Trafikverket – 3.71
 134. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.71
 135. Sveriges domstolar – 3.71
 136. Kommers­kollegium – 3.69
 137. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.69
 138. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.69
 139. Kust­bevakningen – 3.68
 140. Skånes kommuner – 3.67
 141. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.66
 142. Svenska ESF-rådet – 3.65
 143. Livsmedels­verket – 3.65
 144. Forskningsrådet Formas – 3.65
 145. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.64
 146. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.64
 147. Arvsfonden – 3.64
 148. Försvarets materielverk – 3.64
 149. Käppala – 3.63
 150. Myndigheten för Kulturanalys – 3.63
 151. Inspektionen för social­försäkringen – 3.62
 152. Lantmäteriet – 3.62
 153. Total­försvarets forsknings­institut – 3.62
 154. Regeringen – 3.62
 155. Jordbruks­verket – 3.61
 156. Riksgälden – 3.61
 157. Nordiska Afrika­institutet – 3.60
 158. InfraSweden – 3.59
 159. Fondtorgsnämnden – 3.59
 160. Myndigheten för delaktighet – 3.58
 161. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.58
 162. Drive Sweden – 3.57
 163. Boverket – 3.56
 164. Trafikanalys – 3.56
 165. Försvarets radioanstalt – 3.56
 166. Luftfarts­verket – 3.54
 167. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.53
 168. Energi­myndigheten – 3.53
 169. InnovAir – 3.52
 170. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.52
 171. Elsäkerhets­verket – 3.52
 172. Post- och tele­styrelsen – 3.51
 173. Exportkredit­nämnden – 3.51
 174. Kungliga biblioteket – 3.50
 175. Finans­inspektionen – 3.50
 176. Rättsmedicinal­verket – 3.49
 177. Statens tjänste­pensions­verk – 3.48
 178. Skatteverket – 3.48
 179. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.48
 180. Institutet för rymdfysik – 3.45
 181. Riksantikvarieämbetet – 3.45
 182. Läkemedels­verket – 3.43
 183. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.43
 184. Folke Bernadotte­akademin – 3.42
 185. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.42
 186. Sametinget – 3.41
 187. Statens servicecenter – 3.40
 188. Migrationsverket – 3.40
 189. Patent- och registrerings­verket – 3.40
 190. Medtech4­Health – 3.39
 191. Genteknik­nämnden – 3.39
 192. Skolverket – 3.37
 193. Vafabmiljö – 3.36
 194. Arbetsförmedlingen – 3.34
 195. Process­industriell IT och automation – 3.28
 196. Fyrbodal – 3.24
 197. Statens medieråd – 3.16
 198. Skogsstyrelsen – 3.15
 199. Kriminal­vården – 3.12
 200. Brotts­förebyggande rådet – 3.10
 201. Viable cities – 3.07
 202. Kulturrådet – 3.01
 203. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.00
 204. Socialstyrelsen – 2.98
 205. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.97
 206. Bolagsverket – 2.93
 207. Länstrafiken Kronoberg – 2.87

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets- och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar om sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av flera olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone en gång med varje test.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Polisen – 4.92
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.80
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.77
 4. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.75
 5. Fondtorgsnämnden – 4.71
 6. Folkhälso­myndigheten – 4.71
 7. Pensions­myndigheten – 4.67
 8. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.64
 9. Havs och Vatten­myndigheten – 4.63
 10. Göteborgs­regionen – 4.61
 11. Plikt- och prövningsverket – 4.60
 12. Finanspolitiska rådet – 4.59
 13. InfraSweden – 4.57
 14. Institutet för språk och folkminnen – 4.56
 15. Arvsfonden – 4.55
 16. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.50
 17. eSamverka – 4.47
 18. Energimarknads­inspektionen – 4.47
 19. Integritetsskydds­myndigheten – 4.45
 20. Boråsregionen – 4.45
 21. Forskningsrådet Formas – 4.44
 22. Kemikalie­inspektionen – 4.42
 23. Riksgälden – 4.42
 24. Konjunktu­rinstitutet – 4.41
 25. Försäkringskassan – 4.40
 26. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.39
 27. Åklagar­myndigheten – 4.38
 28. Statens medieråd – 4.35
 29. Tillväxtverket – 4.35
 30. Kronofogden – 4.33
 31. Universitetskanslers­ämbetet – 4.33
 32. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.32
 33. Vetenskaps­rådet – 4.31
 34. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.31
 35. Nordiska Afrika­institutet – 4.31
 36. Statens fastighetsverk – 4.27
 37. Migrationsverket – 4.26
 38. Kammar­kollegiet – 4.25
 39. Riksrevisionen – 4.25
 40. Medlings­institutet – 4.22
 41. Brotts­förebyggande rådet – 4.20
 42. VästKom – 4.20
 43. Internet of Things Sverige – 4.18
 44. Fortifikations­verket – 4.18
 45. Inspektionen för social­försäkringen – 4.17
 46. Val­myndigheten – 4.17
 47. Riksdagen – 4.14
 48. Ekobrotts­myndigheten – 4.11
 49. Finans­inspektionen – 4.10
 50. Institutet för rymdfysik – 4.09
 51. Länsstyrelserna – 4.09
 52. Trafikverket – 4.09
 53. Svenska kraftnät – 4.08
 54. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.07
 55. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.05
 56. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.04
 57. Tullverket – 4.04
 58. Afori – 4.04
 59. Tredje AP-fonden – 4.01
 60. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.01
 61. Justitie­ombudsmannen – 4.00
 62. Andra AP-fonden – 3.98
 63. SWElife – 3.97
 64. Harpsunds­nämnden – 3.96
 65. Lagrådet – 3.96
 66. InnovAir – 3.94
 67. Myndigheten för Kulturanalys – 3.94
 68. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.92
 69. Luftfarts­verket – 3.92
 70. Ekonomistyrnings­verket – 3.91
 71. Försvarets radioanstalt – 3.89
 72. Trafikanalys – 3.87
 73. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.85
 74. Drive Sweden – 3.84
 75. Konstnärs­nämnden – 3.84
 76. Upphandlings­myndigheten – 3.84
 77. Total­försvarets forsknings­institut – 3.83
 78. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.83
 79. Swedac – 3.82
 80. Göliska IT – 3.82
 81. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.81
 82. Sveriges författarfond – 3.81
 83. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.81
 84. Myndigheten för press, radio och tv – 3.81
 85. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.81
 86. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.81
 87. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.80
 88. Re:Source – 3.79
 89. Socialstyrelsen – 3.79
 90. Konsument­verket – 3.77
 91. Forskarskatte­nämnden – 3.75
 92. Jordbruks­verket – 3.73
 93. Höglandsförbundet – 3.73
 94. Svenska ILO-kommittén – 3.71
 95. Kärnavfalls­fonden – 3.71
 96. Bolagsverket – 3.70
 97. Justitie­kanslern – 3.70
 98. Rättsmedicinal­verket – 3.68
 99. Skolverket – 3.67
 100. Skånes kommuner – 3.65
 101. Jämställdhets­myndigheten – 3.65
 102. Medtech4­Health – 3.64
 103. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.64
 104. LIGHTer – 3.61
 105. Svenska Institutet – 3.61
 106. Kust­bevakningen – 3.61
 107. Statskontoret – 3.60
 108. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 109. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.60
 110. Patent- och registrerings­verket – 3.60
 111. Fjärde AP-fonden – 3.60
 112. Riksbanken – 3.59
 113. Säkerhets­polisen – 3.59
 114. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.59
 115. Statens servicecenter – 3.58
 116. Rymdstyrelsen – 3.58
 117. Överklagande­nämnden – 3.58
 118. Boverket – 3.57
 119. Spel­inspektionen – 3.57
 120. Skolforsknings­institutet – 3.57
 121. Barnombudsmannen – 3.56
 122. Skol­inspektionen – 3.55
 123. Swedish Mining Innovation – 3.54
 124. Bokförings­nämnden – 3.54
 125. Genteknik­nämnden – 3.53
 126. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.52
 127. Försvarsmakten – 3.52
 128. Skatterätts­nämnden – 3.52
 129. Lantmäteriet – 3.51
 130. Kommers­kollegium – 3.51
 131. Konkurrens­verket – 3.51
 132. Arbetsgivarverket – 3.51
 133. Arbetsmiljö­verket – 3.51
 134. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.50
 135. Käppala – 3.50
 136. Produktion2030 – 3.49
 137. Kungliga biblioteket – 3.48
 138. Försvarets materielverk – 3.48
 139. Kulturrådet – 3.47
 140. Statens person­adress­register – 3.47
 141. Arbetsförmedlingen – 3.46
 142. Transport­styrelsen – 3.44
 143. Sjöfarts­verket – 3.43
 144. Vafabmiljö – 3.42
 145. Skatteverket – 3.41
 146. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.41
 147. SIO Grafen – 3.40
 148. Statens konstråd – 3.40
 149. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.38
 150. Statens tjänste­pensions­verk – 3.36
 151. Nämnden mot diskriminering – 3.36
 152. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.36
 153. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.34
 154. Sjunde AP-fonden – 3.34
 155. Process­industriell IT och automation – 3.33
 156. Läkemedels­verket – 3.33
 157. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.32
 158. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.32
 159. BioInnovation – 3.31
 160. Exportkredit­nämnden – 3.31
 161. Sameskol­styrelsen – 3.31
 162. Första AP-fonden – 3.30
 163. Sjätte AP-fonden – 3.30
 164. Smartare elektroniksystem – 3.28
 165. Kriminal­vården – 3.28
 166. Vinnova – 3.28
 167. Sveriges ambassader och konsulat – 3.28
 168. Statens institutions­styrelse – 3.24
 169. Etikprövnings­myndigheten – 3.24
 170. Ehälso­myndigheten – 3.24
 171. Riksantikvarieämbetet – 3.23
 172. Sveriges domstolar – 3.23
 173. Allmänna reklamations­nämnden – 3.21
 174. Statens Geotekniska Institut – 3.20
 175. Viable cities – 3.19
 176. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.17
 177. Naturvårds­verket – 3.14
 178. Revisors­inspektionen – 3.13
 179. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.12
 180. Brottsoffer­myndigheten – 3.11
 181. Inspektionen för strategiska produkter – 3.09
 182. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.09
 183. Fyrbodal – 3.06
 184. Regeringen – 3.06
 185. Riksarkivet – 3.05
 186. Smart Built Environment – 3.03
 187. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.03
 188. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.03
 189. Sametinget – 3.03
 190. Livsmedels­verket – 3.02
 191. Svenska ESF-rådet – 3.01
 192. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.98
 193. Statens Historiska Museer – 2.98
 194. Skogsstyrelsen – 2.98
 195. Elsäkerhets­verket – 2.97
 196. Energi­myndigheten – 2.94
 197. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.94
 198. Inspektionen för vård och omsorg – 2.93
 199. Arbets­domstolen – 2.92
 200. Folke Bernadotte­akademin – 2.89
 201. Polarforsknings­sekretariatet – 2.86
 202. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.82
 203. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.76
 204. Myndigheten för delaktighet – 2.64
 205. Länstrafiken Kronoberg – 2.63
 206. Statens haveri­kommission – 2.47
 207. Metalliska material – 2.40

5 senaste rapporterna