Gå direkt till sidans huvudinnehåll
Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 3.8 av 5.

Webbplats Betyg
Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.78 av 5
Andra AP-fonden 3.45 av 5
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.79 av 5
Arbets­domstolen (AD) 3.35 av 5
Arbetsförmedlingen 3.71 av 5
Arbetsgivarverket 3.18 av 5
Arbetsmiljö­verket (AV) 3.83 av 5
Arvsfonden 3.63 av 5
Barnombudsmannen 3.85 av 5
BioInnovation 3.29 av 5
Bokförings­nämnden (BFN) 3.86 av 5
Bolagsverket 3.69 av 5
Boråsregionen 3.49 av 5
Boverket 3.83 av 5
Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 2.84 av 5
Brottsoffer­myndigheten 3.16 av 5
Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.73 av 5
Delegationen för cirkulär ekonomi 3.99 av 5
Delegationen mot segregation 3.38 av 5
DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.38 av 5
Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.39 av 5
Drive Sweden 2.78 av 5
Ehälso­myndigheten 3.72 av 5
Ekobrotts­myndigheten 2.55 av 5
Ekonomistyrnings­verket (ESV) 4.18 av 5
Elsäkerhets­verket 3.30 av 5
Energi­myndigheten 3.41 av 5
Energimarknads­inspektionen 2.73 av 5
eSamverka 4.27 av 5
Etikprövnings­myndigheten 2.88 av 5
Exportkredit­nämnden (EKN) 3.15 av 5
Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 3.55 av 5
Finans­inspektionen (FI) 3.62 av 5
Finanspolitiska rådet 3.51 av 5
Fjärde AP-fonden (AP4) 2.59 av 5
Folke Bernadotte­akademin (FBA) 3.01 av 5
Folkhälso­myndigheten 4.00 av 5
Forskarskatte­nämnden 3.74 av 5
Forskningsrådet Formas 3.24 av 5
Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 3.58 av 5
Fortifikations­verket 4.19 av 5
Fyrbodal 2.84 av 5
Första AP-fonden (AP1) 3.52 av 5
Försvarets materielverk (FMV) 3.32 av 5
Försvarets radioanstalt (FRA) 2.04 av 5
Försvars­underrättelse­domstolen 3.39 av 5
Försvarsmakten 2.81 av 5
Försäkringskassan (FK) 3.46 av 5
Genteknik­nämnden 2.99 av 5
Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.82 av 5
Göteborgs­regionen 3.58 av 5
Harpsunds­nämnden 3.53 av 5
Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 4.21 av 5
InfraSweden 3.26 av 5
InnovAir 2.68 av 5
Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.49 av 5
Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 3.74 av 5
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.74 av 5
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 4.04 av 5
Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 3.17 av 5
Institutet för rymdfysik (IRF) 3.01 av 5
Institutet för språk och folkminnen 3.20 av 5
Integritetsskydds­myndigheten 3.45 av 5
Internet of Things Sverige 3.09 av 5
Jordbruks­verket 3.61 av 5
Justitie­kanslern 3.38 av 5
Justitie­ombudsmannen (JO) 3.87 av 5
Jämställdhets­myndigheten 2.61 av 5
Kammar­kollegiet 3.86 av 5
Kemikamlie­inspektionen 4.01 av 5
Kommers­kollegium 3.57 av 5
Konjunktu­rinstitutet 4.54 av 5
Konkurrens­verket 3.61 av 5
Konstnärs­nämnden 3.35 av 5
Konsument­verket 4.23 av 5
Kriminal­vården 3.59 av 5
Kronofogden 3.18 av 5
Kulturrådet 2.80 av 5
Kungliga biblioteket (KB) 3.92 av 5
Kust­bevakningen 3.21 av 5
Kärnavfalls­fonden 3.59 av 5
Lagrådet 3.67 av 5
Lantmäteriet 3.72 av 5
LIGHTer 2.93 av 5
Livsmedels­verket 3.15 av 5
Luftfarts­verket (LFV) 3.95 av 5
Läkemedels­verket 3.42 av 5
Länsstyrelserna 3.86 av 5
Medlings­institutet 4.35 av 5
Medtech4­Health 2.36 av 5
Metalliska material 2.90 av 5
Migrationsverket 3.20 av 5
Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.84 av 5
Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.73 av 5
Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.82 av 5
Myndigheten för Kulturanalys 3.68 av 5
Myndigheten för press, radio och tv 4.69 av 5
Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 3.62 av 5
Myndigheten för stöd till tros­samfund 2.90 av 5
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.70 av 5
Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.69 av 5
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.26 av 5
Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 3.41 av 5
Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.60 av 5
Naturvårds­verket 3.01 av 5
Nordiska Afrika­institutet 3.90 av 5
Nämnden för hemslöjds­frågor 3.38 av 5
Nämnden mot diskriminering 3.56 av 5
Patent- och registrerings­verket (PRV) 3.76 av 5
Pensions­myndigheten 4.31 av 5
Polarforsknings­sekretariatet 3.36 av 5
Polisen 4.68 av 5
Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.76 av 5
Process­industriell IT och automation (PiiA) 2.59 av 5
Produktion2030 2.25 av 5
Re:Source 2.87 av 5
Regeringen 2.52 av 5
Rekrytering­smyndigheten 3.62 av 5
Revisors­inspektionen 3.62 av 5
Riksantikvarieämbetet 3.25 av 5
Riksarkivet 3.37 av 5
Riksbanken 3.88 av 5
Riksdagen 3.47 av 5
Riksgälden 3.50 av 5
Riksrevisionen 3.86 av 5
Rymdstyrelsen 3.50 av 5
Rättsmedicinal­verket 3.08 av 5
Sameskol­styrelsen 3.31 av 5
Sametinget 2.45 av 5
Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 3.31 av 5
SIO Grafen 3.33 av 5
SIP STRIM 3.22 av 5
Sjunde AP-fonden (AP7) 3.13 av 5
Sjätte AP-fonden (AP6) 2.92 av 5
Sjöfarts­verket 3.09 av 5
Skaraborgs kommunal­förbund 2.50 av 5
Skatterätts­nämnden 3.50 av 5
Skatteverket 3.34 av 5
Skogsstyrelsen 3.23 av 5
Skol­inspektionen 3.22 av 5
Skolforsknings­institutet 3.50 av 5
Skolverket 3.59 av 5
Smart Built Environment 3.55 av 5
Smartare elektroniksystem 2.68 av 5
Socialstyrelsen 3.62 av 5
Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.61 av 5
Spel­inspektionen 3.92 av 5
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.67 av 5
Statens fastighetsverk 4.38 av 5
Statens Geotekniska Institut 2.91 av 5
Statens haveri­kommission (SHK) 3.47 av 5
Statens Historiska Museer 3.36 av 5
Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.54 av 5
Statens institutions­styrelse (SiS) 3.70 av 5
Statens konstråd 3.14 av 5
Statens medieråd 3.56 av 5
Statens Offentliga Utredningar (SOU) 3.15 av 5
Statens person­adress­register (SPAR) 3.40 av 5
Statens servicecenter 3.67 av 5
Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 3.22 av 5
Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 3.49 av 5
Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 3.51 av 5
Statistiska Centralbyrån (SCB) 3.23 av 5
Statskontoret 3.16 av 5
Strålsäkerhets­myndigheten 3.55 av 5
Svenska ESF-rådet 3.01 av 5
Svenska ILO-kommittén 3.40 av 5
Svenska Institutet (SI) 4.33 av 5
Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 3.30 av 5
Svenska kraftnät 3.87 av 5
Sveriges ambassader och konsulat 3.50 av 5
Sveriges domstolar 4.06 av 5
Sveriges författarfond 3.54 av 5
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 3.65 av 5
Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.78 av 5
Swedac 3.08 av 5
SWElife 3.58 av 5
Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.83 av 5
Säkerhets­polisen (SÄPO) 3.34 av 5
Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.24 av 5
Tillväxtverket 4.26 av 5
Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 3.64 av 5
Trafikanalys 3.37 av 5
Trafikverket 3.28 av 5
Transport­styrelsen 3.69 av 5
Tredje AP-fonden (AP3) 3.49 av 5
Tullverket 3.64 av 5
Universitetskanslers­ämbetet 3.68 av 5
Upphandlings­myndigheten 4.32 av 5
Val­myndigheten 3.32 av 5
Vetenskaps­rådet (VR) 3.61 av 5
Viable cities 2.74 av 5
Vinnova - Verket för innovations­system 2.77 av 5
VästKom 3.66 av 5
Åklagar­myndigheten 4.21 av 5
Överklagande­nämnden 3.40 av 5
Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.85 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.

Till toppen