Topplista: Övrig offentlig sektors bästa och sämsta webbplatser – Webperf

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Nu visas webbplatserna efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Konstnärsnämnden 5.0 av 5
2. Riksbanken 4.5 av 5
3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.2 av 5
4. Marknadsdomstolen 4.2 av 5
5. Polisen 4.1 av 5
6. Bolagsverket 3.9 av 5
7. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 3.9 av 5
8. Svenska ILO-kommittén 3.9 av 5
9. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.9 av 5
10. Upphandlingsmyndigheten 3.9 av 5
11. Justitieombudsmannen (JO) 3.9 av 5
12. Statens servicecenter 3.8 av 5
13. Post- och telestyrelsen (PTS) 3.8 av 5
14. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.8 av 5
15. Arbetsmiljöverket (AV) 3.8 av 5
16. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 3.8 av 5
17. Första AP-fonden (AP1) 3.8 av 5
18. Hyresnämnden 3.7 av 5
19. Konkurrensverket 3.7 av 5
20. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 3.7 av 5
21. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.7 av 5
22. Bokföringsnämnden (BFN) 3.7 av 5
23. Ekobrottsmyndigheten 3.7 av 5
24. Boverket 3.6 av 5
25. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 3.6 av 5
26. Havs och Vattenmyndigheten (HaV) 3.6 av 5
27. Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) 3.6 av 5
28. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 3.6 av 5
29. Konsumentverket 3.6 av 5
30. Lotteriinspektionen 3.6 av 5
31. Medlingsinstitutet 3.6 av 5
32. Barnombudsmannen 3.6 av 5
33. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 3.6 av 5
34. Andra AP-fonden 3.6 av 5
35. Nämnden för hemslöjdsfrågor 3.6 av 5
36. Exportkreditnämnden (EKN) 3.6 av 5
37. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) 3.5 av 5
38. Energimyndigheten 3.5 av 5
39. Drive Sweden 3.5 av 5
40. Statens haverikommission (SHK) 3.5 av 5
41. Smart Built Environment 3.5 av 5
42. Svenska ESF-rådet 3.5 av 5
43. Universitetskanslersämbetet 3.5 av 5
44. Nämnden mot diskriminering 3.5 av 5
45. Finansinspektionen (FI) 3.5 av 5
46. Harpsundsnämnden 3.4 av 5
47. Statens medieråd 3.4 av 5
48. Re:Source 3.4 av 5
49. Statskontoret 3.4 av 5
50. Regeringsrätten 3.4 av 5
51. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 3.4 av 5
52. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.4 av 5
53. Länsstyrelserna 3.4 av 5
54. Skolforskningsinstitutet 3.4 av 5
55. Myndigheten för stöd till trossamfund 3.4 av 5
56. Folkhälsomyndigheten 3.4 av 5
57. Försvarsmakten 3.4 av 5
58. Statens ansvarsnämnd 3.3 av 5
59. LIGHTer 3.3 av 5
60. Jönköpings tingsrätt 3.3 av 5
61. Vetenskapsrådet 3.3 av 5
62. Högsta förvaltningsdomstolen 3.3 av 5
63. Statens fastighetsverk 3.2 av 5
64. Statens Geotekniska Institut 3.2 av 5
65. Kungliga biblioteket (KB) 3.2 av 5
66. Lantmäteriet 3.2 av 5
67. Kammarkollegiet 3.2 av 5
68. Uddevalla tingsrätt 3.2 av 5
69. Valmyndigheten 3.2 av 5
70. Strålsäkerhetsmyndigheten 3.2 av 5
71. Östersunds tingsrätt 3.2 av 5
72. Alingsås tingsrätt 3.2 av 5
73. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.2 av 5
74. Nacka tingsrätt 3.2 av 5
75. Skatterättsnämnden 3.2 av 5
76. Göta hovrätt 3.1 av 5
77. Solna tingsrätt 3.1 av 5
78. Helsingborgs tingsrätt 3.1 av 5
79. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) 3.1 av 5
80. Hovrätten för Västra Sverige 3.1 av 5
81. Svea hovrätt 3.1 av 5
82. Svenska kraftnät 3.1 av 5
83. Kalmar tingsrätt 3.1 av 5
84. Sveriges författarfond 3.1 av 5
85. Södertörns tingsrätt 3.1 av 5
86. Varbergs tingsrätt 3.1 av 5
87. Vänersborgs tingsrätt 3.1 av 5
88. Värmlands tingsrätt 3.1 av 5
89. Linköpings tingsrätt 3.1 av 5
90. Ångermanlands tingsrätt 3.1 av 5
91. Luftfartsverket (LFV) 3.1 av 5
92. Lunds tingsrätt 3.1 av 5
93. Lycksele tingsrätt 3.1 av 5
94. Malmö tingsrätt 3.1 av 5
95. Sveriges ambassader och konsulat 3.1 av 5
96. Mora tingsrätt 3.1 av 5
97. Arbetsdomstolen (AD) 3.1 av 5
98. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.1 av 5
99. Nordiska Afrikainstitutet 3.1 av 5
100. Norrtälje tingsrätt 3.1 av 5
101. Ekonomistyrningsverket (ESV) 3.1 av 5
102. Falu tingsrätt 3.1 av 5
103. Försvarsexportmyndigheten (FXM) 3.1 av 5
104. Riksrevisionen 3.1 av 5
105. Förvaltningsrätten i Linköping 3.1 av 5
106. Förvaltningsrätten i Umeå 3.1 av 5
107. Förvaltningsrätten Växjö 3.1 av 5
108. Gotlands tingsrätt 3.1 av 5
109. Skellefteå tingsrätt 3.1 av 5
110. Gävle tingsrätt 3.1 av 5
111. Halmstads tingsrätt 3.0 av 5
112. SIP STRIM 3.0 av 5
113. Internet of Things Sverige 3.0 av 5
114. Hovrätten för Nedre Norrland 3.0 av 5
115. Hovrätten Övre Norrland 3.0 av 5
116. Hässleholms tingsrätt 3.0 av 5
117. Stockholms tingsrätt 3.0 av 5
118. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 3.0 av 5
119. Sundsvalls tingsrätt 3.0 av 5
120. Kammarrätten i Göteborg 3.0 av 5
121. Kammarrätten i Jönköping 3.0 av 5
122. Kammarrätten i Stockholm 3.0 av 5
123. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 3.0 av 5
124. Kammarrätten i Sundsvall 3.0 av 5
125. Konjunkturinstitutet 3.0 av 5
126. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 3.0 av 5
127. Riksantikvarieämbetet 3.0 av 5
128. Kustbevakningen 3.0 av 5
129. Statistiska Centralbyrån (SCB) 3.0 av 5
130. Västmanlands tingsrätt 3.0 av 5
131. Växjö tingsrätt 3.0 av 5
132. Statens Historiska Museer 3.0 av 5
133. Örebro tingsrätt 3.0 av 5
134. Myndigheten för press, radio och tv 3.0 av 5
135. Attunda tingsrätt 3.0 av 5
136. Blekinge tingsrätt 3.0 av 5
137. Norrköpings tingsrätt 3.0 av 5
138. Nyköpings tingsrätt 3.0 av 5
139. Brottsoffermyndigheten 3.0 av 5
140. Sveriges domstolar 3.0 av 5
141. Eskilstuna tingsrätt 3.0 av 5
142. Försvarsunderrättelsedomstolen 3.0 av 5
143. Rättshjälpsmyndigheten 3.0 av 5
144. Sjöfartsverket 3.0 av 5
145. Skaraborgs tingsrätt 3.0 av 5
146. Göteborgs tingsrätt 2.9 av 5
147. BioInnovation 2.9 av 5
148. Statens institutionsstyrelse (SiS) 2.9 av 5
149. Hudiksvalls tingsrätt 2.9 av 5
150. Viable cities 2.9 av 5
151. Skolverket 2.9 av 5
152. Högsta domstolen (HD) 2.9 av 5
153. Justitiekanslern 2.9 av 5
154. Södertälje tingsrätt 2.9 av 5
155. Kemikamlieinspektionen 2.9 av 5
156. Migrationsverket 2.9 av 5
157. Trafikanalys 2.9 av 5
158. Kriminalvården 2.9 av 5
159. Kristianstads tingsrätt 2.9 av 5
160. Kronofogden 2.9 av 5
161. Umeå tingsrätt 2.9 av 5
162. Riksdagen 2.9 av 5
163. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2.9 av 5
164. Kärnavfallsfonden 2.9 av 5
165. Lagrådet 2.9 av 5
166. Åklagarmyndigheten 2.9 av 5
167. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2.9 av 5
168. Arbetsgivarverket 2.9 av 5
169. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2.9 av 5
170. Borås tingsrätt 2.9 av 5
171. Ehälsomyndigheten 2.9 av 5
172. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.9 av 5
173. Försvarets materielverk (FMV) 2.9 av 5
174. Rättsmedicinalverket 2.9 av 5
175. InfraSweden 2.8 av 5
176. Smartare elektroniksystem 2.8 av 5
177. Institutet för språk och folkminnen 2.8 av 5
178. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 2.8 av 5
179. Naturvårdsverket 2.8 av 5
180. Pensionsmyndigheten 2.8 av 5
181. Livsmedelsverket 2.8 av 5
182. Riksgälden 2.8 av 5
183. Försäkringskassan (FK) 2.8 av 5
184. Rymdstyrelsen 2.8 av 5
185. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.8 av 5
186. Gentekniknämnden 2.8 av 5
187. Skogsstyrelsen 2.8 av 5
188. Swedac 2.7 av 5
189. Trafikverket 2.7 av 5
190. Eksjö tingsrätt 2.7 av 5
191. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) 2.7 av 5
192. Medtech4Health 2.6 av 5
193. Statens konstråd 2.6 av 5
194. Produktion2030 2.6 av 5
195. Konstfack 2.6 av 5
196. Tredje AP-fonden (AP3) 2.6 av 5
197. Socialstyrelsen 2.6 av 5
198. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2.6 av 5
199. Rekryteringsmyndigheten 2.6 av 5
200. Energimarknadsinspektionen 2.6 av 5
201. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.6 av 5
202. Överklagandenämnden 2.6 av 5
203. SIO Grafen 2.5 av 5
204. Jordbruksverket 2.5 av 5
205. Statens personadressregister (SPAR) 2.5 av 5
206. Tillväxtverket 2.5 av 5
207. Kommerskollegium 2.5 av 5
208. Jämställdhetsmyndigheten 2.5 av 5
209. Polarforskningssekretariatet 2.5 av 5
210. Elsäkerhetsverket 2.5 av 5
211. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.5 av 5
212. Regeringen 2.5 av 5
213. Forskarskattenämnden 2.5 av 5
214. Forskningsrådet Formas 2.5 av 5
215. Sameskolstyrelsen 2.5 av 5
216. InnovAir 2.4 av 5
217. Metalliska material 2.4 av 5
218. SWElife 2.4 av 5
219. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 2.4 av 5
220. Pliktverket 2.4 av 5
221. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.4 av 5
222. Läkemedelsverket 2.4 av 5
223. Arvsfonden 2.4 av 5
224. Datainspektionen (DI) 2.4 av 5
225. Riksarkivet 2.4 av 5
226. Sametinget 2.4 av 5
227. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.3 av 5
228. Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) 2.3 av 5
229. Finanspolitiska rådet 2.3 av 5
230. Kulturrådet 2.2 av 5
231. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 2.2 av 5
232. Sida 2.2 av 5
233. Vinnova - Verket för innovationssystem 2.2 av 5
234. Myndigheten för Kulturanalys 2.2 av 5
235. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2.2 av 5
236. Revisorsnämnden 2.2 av 5
237. Hovrätten för Skåne och Blekinge 2.1 av 5
238. Processindustriell IT och automation (PiiA) 2.1 av 5
239. Skatteverket 2.1 av 5
240. Elegnämnden 2.1 av 5
241. Patent- och registreringsverket (PRV) 2.1 av 5
242. Folke Bernadotteakademin (FBA) 2.1 av 5
243. Fortifikationsverket 2.1 av 5
244. Karolinska Institutet 2.0 av 5
245. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.0 av 5
246. Skolinspektionen 1.9 av 5
247. Svenska Institutet (SI) 1.9 av 5
248. Transportstyrelsen 1.9 av 5
249. Tullverket 1.8 av 5
250. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 1.7 av 5
251. Säkerhetspolisen (SÄPO) 1.7 av 5
252. Statens tjänstepensionsverk (SPV) 1.6 av 5
253. Etikprövningsnämnderna (EPN) 1.4 av 5
254. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 1.1 av 5