Topplista: Övrig offentlig sektors bästa och sämsta webbplatser – Webperf

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 2.8 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.2 av 5
2. Polisen 4.2 av 5
3. Havs och Vattenmyndigheten (HaV) 3.8 av 5
4. Riksbanken 3.8 av 5
5. Svenska ILO-kommittén 3.7 av 5
6. Folkhälsomyndigheten 3.7 av 5
7. Spelinspektionen 3.6 av 5
8. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.6 av 5
9. Kammarkollegiet 3.5 av 5
10. Post- och telestyrelsen (PTS) 3.5 av 5
11. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.5 av 5
12. Andra AP-fonden 3.5 av 5
13. Nämnden för hemslöjdsfrågor 3.5 av 5
14. Första AP-fonden (AP1) 3.5 av 5
15. Bolagsverket 3.4 av 5
16. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 3.4 av 5
17. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) 3.4 av 5
18. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 3.4 av 5
19. Medlingsinstitutet 3.4 av 5
20. Barnombudsmannen 3.4 av 5
21. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 3.4 av 5
22. Statskontoret 3.3 av 5
23. Konkurrensverket 3.3 av 5
24. Vetenskapsrådet 3.3 av 5
25. Luftfartsverket (LFV) 3.3 av 5
26. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.3 av 5
27. Arbetsmiljöverket (AV) 3.3 av 5
28. Nämnden mot diskriminering 3.3 av 5
29. Ekobrottsmyndigheten 3.3 av 5
30. Finansinspektionen (FI) 3.3 av 5
31. Statens servicecenter 3.2 av 5
32. Jönköpings tingsrätt 3.2 av 5
33. Konsumentverket 3.2 av 5
34. Upphandlingsmyndigheten 3.2 av 5
35. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 3.2 av 5
36. Bokföringsnämnden (BFN) 3.2 av 5
37. Justitieombudsmannen (JO) 3.2 av 5
38. Boverket 3.1 av 5
39. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 3.1 av 5
40. Harpsundsnämnden 3.1 av 5
41. Energimyndigheten 3.1 av 5
42. Hyresnämnden 3.1 av 5
43. Statens medieråd 3.1 av 5
44. Lantmäteriet 3.1 av 5
45. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.1 av 5
46. Länsstyrelserna 3.1 av 5
47. Tillväxtverket 3.1 av 5
48. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 3.1 av 5
49. Trafikanalys 3.1 av 5
50. Universitetskanslersämbetet 3.1 av 5
51. Valmyndigheten 3.1 av 5
52. Högsta förvaltningsdomstolen 3.1 av 5
53. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 3.1 av 5
54. Myndigheten för arbetsmiljölkunskap 3.1 av 5
55. Göta hovrätt 3.0 av 5
56. Solna tingsrätt 3.0 av 5
57. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) 3.0 av 5
58. Statens ansvarsnämnd 3.0 av 5
59. Drive Sweden 3.0 av 5
60. Statens Geotekniska Institut 3.0 av 5
61. Statens haverikommission (SHK) 3.0 av 5
62. LIGHTer 3.0 av 5
63. Hovrätten för Nedre Norrland 3.0 av 5
64. Hovrätten för Västra Sverige 3.0 av 5
65. Hovrätten Övre Norrland 3.0 av 5
66. Hudiksvalls tingsrätt 3.0 av 5
67. Hässleholms tingsrätt 3.0 av 5
68. Stockholms tingsrätt 3.0 av 5
69. Kungliga biblioteket (KB) 3.0 av 5
70. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.0 av 5
71. Svea hovrätt 3.0 av 5
72. Kalmar tingsrätt 3.0 av 5
73. Sveriges författarfond 3.0 av 5
74. Kammarrätten i Jönköping 3.0 av 5
75. Kammarrätten i Stockholm 3.0 av 5
76. Södertälje tingsrätt 3.0 av 5
77. Konjunkturinstitutet 3.0 av 5
78. Uddevalla tingsrätt 3.0 av 5
79. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3.0 av 5
80. Varbergs tingsrätt 3.0 av 5
81. Strålsäkerhetsmyndigheten 3.0 av 5
82. Vänersborgs tingsrätt 3.0 av 5
83. Värmlands tingsrätt 3.0 av 5
84. Västmanlands tingsrätt 3.0 av 5
85. Linköpings tingsrätt 3.0 av 5
86. Växjö tingsrätt 3.0 av 5
87. Ångermanlands tingsrätt 3.0 av 5
88. Malmö tingsrätt 3.0 av 5
89. Sveriges ambassader och konsulat 3.0 av 5
90. Mora tingsrätt 3.0 av 5
91. Alingsås tingsrätt 3.0 av 5
92. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.0 av 5
93. Attunda tingsrätt 3.0 av 5
94. Nyköpings tingsrätt 3.0 av 5
95. eSam 3.0 av 5
96. Polarforskningssekretariatet 3.0 av 5
97. Falu tingsrätt 3.0 av 5
98. Försvarsmakten 3.0 av 5
99. Rättshjälpsmyndigheten 3.0 av 5
100. Förvaltningsrätten i Linköping 3.0 av 5
101. Skaraborgs tingsrätt 3.0 av 5
102. Gotlands tingsrätt 3.0 av 5
103. Skellefteå tingsrätt 3.0 av 5
104. Göteborgs tingsrätt 2.9 av 5
105. Smart Built Environment 2.9 av 5
106. Svenska ESF-rådet 2.9 av 5
107. Kammarrätten i Göteborg 2.9 av 5
108. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2.9 av 5
109. Kammarrätten i Sundsvall 2.9 av 5
110. Kemikamlieinspektionen 2.9 av 5
111. Södertörns tingsrätt 2.9 av 5
112. Kustbevakningen 2.9 av 5
113. Lunds tingsrätt 2.9 av 5
114. Lycksele tingsrätt 2.9 av 5
115. Örebro tingsrätt 2.9 av 5
116. Östersunds tingsrätt 2.9 av 5
117. Skolforskningsinstitutet 2.9 av 5
118. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 2.9 av 5
119. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2.9 av 5
120. Nacka tingsrätt 2.9 av 5
121. Blekinge tingsrätt 2.9 av 5
122. Sveriges domstolar 2.9 av 5
123. Ekonomistyrningsverket (ESV) 2.9 av 5
124. Exportkreditnämnden (EKN) 2.9 av 5
125. Revisorsinspektionen 2.9 av 5
126. Riksgälden 2.9 av 5
127. Delegationen mot segregation 2.9 av 5
128. Sameskolstyrelsen 2.9 av 5
129. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.9 av 5
130. Förvaltningsrätten i Umeå 2.9 av 5
131. Statens fastighetsverk 2.8 av 5
132. SIO Grafen 2.8 av 5
133. SIP STRIM 2.8 av 5
134. Internet of Things Sverige 2.8 av 5
135. Statens institutionsstyrelse (SiS) 2.8 av 5
136. Re:Source 2.8 av 5
137. Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) 2.8 av 5
138. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2.8 av 5
139. Kristianstads tingsrätt 2.8 av 5
140. Pensionsmyndigheten 2.8 av 5
141. Umeå tingsrätt 2.8 av 5
142. Lagrådet 2.8 av 5
143. Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.8 av 5
144. Statens Historiska Museer 2.8 av 5
145. Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) 2.8 av 5
146. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2.8 av 5
147. Arbetsdomstolen (AD) 2.8 av 5
148. Nordiska Afrikainstitutet 2.8 av 5
149. Norrtälje tingsrätt 2.8 av 5
150. Borås tingsrätt 2.8 av 5
151. Myndigheten för stöd till trossamfund 2.8 av 5
152. Ehälsomyndigheten 2.8 av 5
153. Göteborgsregionen 2.8 av 5
154. Riksrevisionen 2.8 av 5
155. Försvarsunderrättelsedomstolen 2.8 av 5
156. Försäkringskassan (FK) 2.8 av 5
157. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.8 av 5
158. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.8 av 5
159. Gävle tingsrätt 2.8 av 5
160. Halmstads tingsrätt 2.7 av 5
161. Helsingborgs tingsrätt 2.7 av 5
162. Institutet för språk och folkminnen 2.7 av 5
163. Högsta domstolen (HD) 2.7 av 5
164. Sundsvalls tingsrätt 2.7 av 5
165. Justitiekanslern 2.7 av 5
166. Svenska kraftnät 2.7 av 5
167. Riksdagen 2.7 av 5
168. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 2.7 av 5
169. Myndigheten för press, radio och tv 2.7 av 5
170. Arbetsgivarverket 2.7 av 5
171. Norrköpings tingsrätt 2.7 av 5
172. Brottsoffermyndigheten 2.7 av 5
173. Eksjö tingsrätt 2.7 av 5
174. Eskilstuna tingsrätt 2.7 av 5
175. VästKom 2.7 av 5
176. Forskarskattenämnden 2.7 av 5
177. Fortifikationsverket 2.7 av 5
178. Försvarets materielverk (FMV) 2.7 av 5
179. Rymdstyrelsen 2.7 av 5
180. Förvaltningsrätten Växjö 2.7 av 5
181. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.7 av 5
182. Skatterättsnämnden 2.7 av 5
183. Smartare elektroniksystem 2.6 av 5
184. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 2.6 av 5
185. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.6 av 5
186. Kriminalvården 2.6 av 5
187. Kronofogden 2.6 av 5
188. Kärnavfallsfonden 2.6 av 5
189. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2.6 av 5
190. Livsmedelsverket 2.6 av 5
191. Transportstyrelsen 2.6 av 5
192. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) 2.6 av 5
193. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.6 av 5
194. Rättsmedicinalverket 2.6 av 5
195. BioInnovation 2.5 av 5
196. Hovrätten för Skåne och Blekinge 2.5 av 5
197. Jordbruksverket 2.5 av 5
198. Produktion2030 2.5 av 5
199. Viable cities 2.5 av 5
200. Skolverket 2.5 av 5
201. Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2.5 av 5
202. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 2.5 av 5
203. Migrationsverket 2.5 av 5
204. Naturvårdsverket 2.5 av 5
205. Riksantikvarieämbetet 2.5 av 5
206. Swedac 2.5 av 5
207. Trafikverket 2.5 av 5
208. Rekryteringsmyndigheten 2.5 av 5
209. Datainspektionen (DI) 2.5 av 5
210. Elsäkerhetsverket 2.5 av 5
211. Skaraborgs kommunalförbund 2.5 av 5
212. Regeringen 2.5 av 5
213. Riksarkivet 2.5 av 5
214. Skogsstyrelsen 2.5 av 5
215. Överklagandenämnden 2.5 av 5
216. InfraSweden 2.4 av 5
217. Medtech4Health 2.4 av 5
218. Metalliska material 2.4 av 5
219. SWElife 2.4 av 5
220. Statens personadressregister (SPAR) 2.4 av 5
221. Svenska Institutet (SI) 2.4 av 5
222. Karolinska Institutet 2.4 av 5
223. Tredje AP-fonden (AP3) 2.4 av 5
224. Tullverket 2.4 av 5
225. Skatteverket 2.4 av 5
226. Åklagarmyndigheten 2.4 av 5
227. Vinnova - Verket för innovationssystem 2.4 av 5
228. Energimarknadsinspektionen 2.4 av 5
229. Finanspolitiska rådet 2.4 av 5
230. Gentekniknämnden 2.4 av 5
231. Kulturrådet 2.3 av 5
232. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 2.3 av 5
233. Kommerskollegium 2.3 av 5
234. Konstnärsnämnden 2.3 av 5
235. Läkemedelsverket 2.3 av 5
236. Sjöfartsverket 2.3 av 5
237. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.2 av 5
238. Jämställdhetsmyndigheten 2.2 av 5
239. Arvsfonden 2.2 av 5
240. Etikprövningsmyndigheten 2.2 av 5
241. Elegnämnden 2.2 av 5
242. Patent- och registreringsverket (PRV) 2.2 av 5
243. Boråsregionen 2.2 av 5
244. Folke Bernadotteakademin (FBA) 2.2 av 5
245. InnovAir 2.1 av 5
246. Socialstyrelsen 2.1 av 5
247. Myndigheten för Kulturanalys 2.1 av 5
248. Fyrbodal 2.1 av 5
249. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.1 av 5
250. Sametinget 2.1 av 5
251. Statens konstråd 2.0 av 5
252. Säkerhetspolisen (SÄPO) 2.0 av 5
253. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2.0 av 5
254. Forskningsrådet Formas 2.0 av 5
255. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.0 av 5
256. Konstfack 1.9 av 5
257. Processindustriell IT och automation (PiiA) 1.8 av 5
258. Skolinspektionen 1.8 av 5
259. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 1.8 av 5