Topplista: Övrig offentlig sektors bästa och sämsta webbplatser – Webperf

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Nu visas webbplatserna efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Örebro universitet 4.3 av 5
2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.1 av 5
3. Svenska ILO-kommittén 4.1 av 5
4. Riksbanken 4.1 av 5
5. Konstnärsnämnden 4.0 av 5
6. Marknadsdomstolen 4.0 av 5
7. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.9 av 5
8. Polisen 3.9 av 5
9. Bolagsverket 3.8 av 5
10. Havs och Vattenmyndigheten (HaV) 3.8 av 5
11. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 3.7 av 5
12. Statens servicecenter 3.7 av 5
13. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 3.7 av 5
14. Vetenskapsrådet 3.7 av 5
15. Medlingsinstitutet 3.7 av 5
16. Folkhälsomyndigheten 3.7 av 5
17. Kammarkollegiet 3.6 av 5
18. Andra AP-fonden 3.6 av 5
19. Första AP-fonden (AP1) 3.6 av 5
20. Justitieombudsmannen (JO) 3.6 av 5
21. Post- och telestyrelsen (PTS) 3.5 av 5
22. Kungliga Musikhögskolan 3.5 av 5
23. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 3.5 av 5
24. Barnombudsmannen 3.5 av 5
25. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 3.5 av 5
26. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.5 av 5
27. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 3.5 av 5
28. Finansinspektionen (FI) 3.5 av 5
29. Försvarshögskolan (FHS) 3.5 av 5
30. Harpsundsnämnden 3.4 av 5
31. Drive Sweden 3.4 av 5
32. Statens haverikommission (SHK) 3.4 av 5
33. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) 3.4 av 5
34. Regeringsrätten 3.4 av 5
35. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.4 av 5
36. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 3.4 av 5
37. Konsumentverket 3.4 av 5
38. Linnéuniversitetet 3.4 av 5
39. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 3.4 av 5
40. Upphandlingsmyndigheten 3.4 av 5
41. Arbetsmiljöverket (AV) 3.4 av 5
42. Nämnden för hemslöjdsfrågor 3.4 av 5
43. Nämnden mot diskriminering 3.4 av 5
44. Exportkreditnämnden (EKN) 3.4 av 5
45. Försvarsexportmyndigheten (FXM) 3.4 av 5
46. Skolverket 3.3 av 5
47. Statskontoret 3.3 av 5
48. Länsstyrelserna 3.3 av 5
49. Konkurrensverket 3.3 av 5
50. Universitetskanslersämbetet 3.3 av 5
51. Lagrådet 3.3 av 5
52. Valmyndigheten 3.3 av 5
53. Luleå Tekniska Universitet (LTU) 3.3 av 5
54. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.3 av 5
55. Bokföringsnämnden (BFN) 3.3 av 5
56. Ekobrottsmyndigheten 3.3 av 5
57. Göta hovrätt 3.2 av 5
58. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) 3.2 av 5
59. Statens ansvarsnämnd 3.2 av 5
60. Energimyndigheten 3.2 av 5
61. Statens fastighetsverk 3.2 av 5
62. Statens Geotekniska Institut 3.2 av 5
63. LIGHTer 3.2 av 5
64. Hyresnämnden 3.2 av 5
65. Re:Source 3.2 av 5
66. Kungliga biblioteket (KB) 3.2 av 5
67. Svenska ESF-rådet 3.2 av 5
68. Jönköpings tingsrätt 3.2 av 5
69. Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) 3.2 av 5
70. Södertörns högskola 3.2 av 5
71. Strålsäkerhetsmyndigheten 3.2 av 5
72. Högsta förvaltningsdomstolen 3.2 av 5
73. Mittuniversitetet 3.2 av 5
74. Solna tingsrätt 3.1 av 5
75. Boverket 3.1 av 5
76. Halmstads tingsrätt 3.1 av 5
77. Helsingborgs tingsrätt 3.1 av 5
78. Hovrätten för Nedre Norrland 3.1 av 5
79. Hovrätten för Västra Sverige 3.1 av 5
80. Hovrätten Övre Norrland 3.1 av 5
81. Metalliska material 3.1 av 5
82. Smart Built Environment 3.1 av 5
83. Hässleholms tingsrätt 3.1 av 5
84. Högskolan i Gävle 3.1 av 5
85. Stockholms tingsrätt 3.1 av 5
86. Svea hovrätt 3.1 av 5
87. Kalmar tingsrätt 3.1 av 5
88. Sveriges författarfond 3.1 av 5
89. Kammarrätten i Göteborg 3.1 av 5
90. Kammarrätten i Jönköping 3.1 av 5
91. Kammarrätten i Stockholm 3.1 av 5
92. Kärnavfallsfonden 3.1 av 5
93. Linköpings tingsrätt 3.1 av 5
94. Lotteriinspektionen 3.1 av 5
95. Lunds tingsrätt 3.1 av 5
96. Lycksele tingsrätt 3.1 av 5
97. Överklagandenämnden för högskolan 3.1 av 5
98. Malmö tingsrätt 3.1 av 5
99. Sveriges ambassader och konsulat 3.1 av 5
100. Skolforskningsinstitutet 3.1 av 5
101. Arbetsdomstolen (AD) 3.1 av 5
102. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 3.1 av 5
103. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3.1 av 5
104. Attunda tingsrätt 3.1 av 5
105. Nacka tingsrätt 3.1 av 5
106. Norrtälje tingsrätt 3.1 av 5
107. Nyköpings tingsrätt 3.1 av 5
108. Myndigheten för stöd till trossamfund 3.1 av 5
109. Falu tingsrätt 3.1 av 5
110. Försvarsmakten 3.1 av 5
111. Riksrevisionen 3.1 av 5
112. Försäkringskassan (FK) 3.1 av 5
113. Förvaltningsrätten i Linköping 3.1 av 5
114. Förvaltningsrätten i Umeå 3.1 av 5
115. Skaraborgs tingsrätt 3.1 av 5
116. Gotlands tingsrätt 3.1 av 5
117. Skellefteå tingsrätt 3.1 av 5
118. Gävle tingsrätt 3.1 av 5
119. Göteborgs tingsrätt 3.0 av 5
120. Hudiksvalls tingsrätt 3.0 av 5
121. Högskolan Dalarna 3.0 av 5
122. Institutet för språk och folkminnen 3.0 av 5
123. Högskolan Väst 3.0 av 5
124. Kammarrätten i Sundsvall 3.0 av 5
125. Södertälje tingsrätt 3.0 av 5
126. Kemikamlieinspektionen 3.0 av 5
127. Södertörns tingsrätt 3.0 av 5
128. Konjunkturinstitutet 3.0 av 5
129. Trafikanalys 3.0 av 5
130. Tredje AP-fonden (AP3) 3.0 av 5
131. Umeå universitet 3.0 av 5
132. Universitets- och högskolerådet 3.0 av 5
133. Malmö Universitet 3.0 av 5
134. Högskolans avskiljandenämnd 3.0 av 5
135. Alingsås tingsrätt 3.0 av 5
136. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.0 av 5
137. Myndigheten för press, radio och tv 3.0 av 5
138. Nordiska Afrikainstitutet 3.0 av 5
139. Brottsoffermyndigheten 3.0 av 5
140. Eskilstuna tingsrätt 3.0 av 5
141. Försvarsunderrättelsedomstolen 3.0 av 5
142. Rymdstyrelsen 3.0 av 5
143. Rättshjälpsmyndigheten 3.0 av 5
144. Förvaltningsrätten Växjö 3.0 av 5
145. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2.9 av 5
146. BioInnovation 2.9 av 5
147. Statens institutionsstyrelse (SiS) 2.9 av 5
148. Högskolan i Halmstad 2.9 av 5
149. Högskolan i Skövde 2.9 av 5
150. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 2.9 av 5
151. Justitiekanslern 2.9 av 5
152. Svenska kraftnät 2.9 av 5
153. Kriminalvården 2.9 av 5
154. Kristianstads tingsrätt 2.9 av 5
155. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2.9 av 5
156. Uppsala universitet 2.9 av 5
157. Statens Historiska Museer 2.9 av 5
158. Lunds Universitet 2.9 av 5
159. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2.9 av 5
160. Myndigheten för yrkeshögskolan 2.9 av 5
161. Blekinge tingsrätt 2.9 av 5
162. Borås tingsrätt 2.9 av 5
163. Sveriges domstolar 2.9 av 5
164. Ekonomistyrningsverket (ESV) 2.9 av 5
165. Försvarets materielverk (FMV) 2.9 av 5
166. Riksarkivet 2.9 av 5
167. Rättsmedicinalverket 2.9 av 5
168. Skatterättsnämnden 2.9 av 5
169. Statens medieråd 2.8 av 5
170. Smartare elektroniksystem 2.8 av 5
171. Högskolan Kristianstad 2.8 av 5
172. Högsta domstolen (HD) 2.8 av 5
173. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 2.8 av 5
174. Sundsvalls tingsrätt 2.8 av 5
175. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2.8 av 5
176. Pensionsmyndigheten 2.8 av 5
177. Kronofogden 2.8 av 5
178. Swedac 2.8 av 5
179. Luftfartsverket (LFV) 2.8 av 5
180. Mora tingsrätt 2.8 av 5
181. Norrköpings tingsrätt 2.8 av 5
182. Datainspektionen (DI) 2.8 av 5
183. Ehälsomyndigheten 2.8 av 5
184. Eksjö tingsrätt 2.8 av 5
185. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) 2.8 av 5
186. Forskarskattenämnden 2.8 av 5
187. Riksgälden 2.8 av 5
188. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.8 av 5
189. Gentekniknämnden 2.8 av 5
190. Internet of Things Sverige 2.7 av 5
191. Naturvårdsverket 2.7 av 5
192. Uddevalla tingsrätt 2.7 av 5
193. Riksdagen 2.7 av 5
194. Kustbevakningen 2.7 av 5
195. Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.7 av 5
196. Vänersborgs tingsrätt 2.7 av 5
197. Värmlands tingsrätt 2.7 av 5
198. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2.7 av 5
199. Västmanlands tingsrätt 2.7 av 5
200. Växjö tingsrätt 2.7 av 5
201. Åklagarmyndigheten 2.7 av 5
202. Ångermanlands tingsrätt 2.7 av 5
203. Örebro tingsrätt 2.7 av 5
204. Östersunds tingsrätt 2.7 av 5
205. Arbetsgivarverket 2.7 av 5
206. Finanspolitiska rådet 2.7 av 5
207. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.7 av 5
208. SIP STRIM 2.6 av 5
209. Hovrätten för Skåne och Blekinge 2.6 av 5
210. InfraSweden 2.6 av 5
211. Jordbruksverket 2.6 av 5
212. Kulturrådet 2.6 av 5
213. Viable cities 2.6 av 5
214. Musikverket 2.6 av 5
215. SWElife 2.6 av 5
216. Statens personadressregister (SPAR) 2.6 av 5
217. Högskolan i Borås 2.6 av 5
218. Konstfack 2.6 av 5
219. Stockholms universitet (SU) 2.6 av 5
220. Lantmäteriet 2.6 av 5
221. Karlstads Universitet 2.6 av 5
222. Migrationsverket 2.6 av 5
223. Kommerskollegium 2.6 av 5
224. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2.6 av 5
225. Varbergs tingsrätt 2.6 av 5
226. Linköpings Universitet 2.6 av 5
227. Trafikverket 2.6 av 5
228. Mälardalens Högskola 2.6 av 5
229. Polarforskningssekretariatet 2.6 av 5
230. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.6 av 5
231. Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 2.6 av 5
232. Skogsstyrelsen 2.6 av 5
233. Göteborgs Universitet (GU) 2.5 av 5
234. Stockholms konstnärliga högskola 2.5 av 5
235. Rekryteringsmyndigheten 2.5 av 5
236. Arvsfonden 2.5 av 5
237. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 2.5 av 5
238. Elsäkerhetsverket 2.5 av 5
239. Regeringen 2.5 av 5
240. Forskningsrådet Formas 2.5 av 5
241. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.5 av 5
242. Sjöfartsverket 2.5 av 5
243. Överklagandenämnden 2.5 av 5
244. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 2.4 av 5
245. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.4 av 5
246. Svenska Institutet (SI) 2.4 av 5
247. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2.4 av 5
248. Tillväxtverket 2.4 av 5
249. Kungliga Konsthögskolan 2.4 av 5
250. Umeå tingsrätt 2.4 av 5
251. Sida 2.4 av 5
252. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.4 av 5
253. Vinnova - Verket för innovationssystem 2.4 av 5
254. Elegnämnden 2.4 av 5
255. Fortifikationsverket 2.4 av 5
256. Revisorsnämnden 2.4 av 5
257. Sameskolstyrelsen 2.4 av 5
258. Medtech4Health 2.3 av 5
259. Statens konstråd 2.3 av 5
260. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 2.3 av 5
261. Karolinska Institutet 2.3 av 5
262. Livsmedelsverket 2.3 av 5
263. Läkemedelsverket 2.3 av 5
264. Jämställdhetsmyndigheten 2.3 av 5
265. Myndigheten för Kulturanalys 2.3 av 5
266. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2.3 av 5
267. Etikprövningsnämnderna (EPN) 2.3 av 5
268. Patent- och registreringsverket (PRV) 2.3 av 5
269. Energimarknadsinspektionen 2.3 av 5
270. Sametinget 2.2 av 5
271. SIO Grafen 2.1 av 5
272. InnovAir 2.1 av 5
273. Produktion2030 2.1 av 5
274. Pliktverket 2.1 av 5
275. Riksantikvarieämbetet 2.1 av 5
276. Skatteverket 2.1 av 5
277. Transportstyrelsen 2.1 av 5
278. Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) 2.1 av 5
279. Processindustriell IT och automation (PiiA) 2.0 av 5
280. Försvarets radioanstalt (FRA) 2.0 av 5
281. Skolinspektionen 1.9 av 5
282. Statens tjänstepensionsverk (SPV) 1.9 av 5
283. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 1.9 av 5
284. Tullverket 1.9 av 5
285. Socialstyrelsen 1.9 av 5
286. Folke Bernadotteakademin (FBA) 1.9 av 5
287. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 1.7 av 5
288. Säkerhetspolisen (SÄPO) 1.7 av 5