Övrig offentlig sektor

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 2.7 av 5.

Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnitts­betyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›

# Webbplats Betyg
1. Polisen 4.4 av 5
2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.2 av 5
3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) 3.8 av 5
4. Svenska ILO-kommittén 3.7 av 5
5. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) 3.6 av 5
6. Riksbanken 3.6 av 5
7. Spel­inspektionen 3.6 av 5
8. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.6 av 5
9. Kammar­kollegiet 3.5 av 5
10. Nämnden för hemslöjds­frågor 3.5 av 5
11. Bolagsverket 3.4 av 5
12. Statens Geotekniska Institut 3.4 av 5
13. Smart Built Environment 3.4 av 5
14. Post- och tele­styrelsen (PTS) 3.4 av 5
15. Medlings­institutet 3.4 av 5
16. Barnombudsmannen 3.4 av 5
17. Andra AP-fonden 3.4 av 5
18. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.4 av 5
19. Arbetsmiljö­verket (AV) 3.4 av 5
20. Ekobrotts­myndigheten 3.4 av 5
21. Folkhälso­myndigheten 3.4 av 5
22. Första AP-fonden (AP1) 3.4 av 5
23. Trafikanalys 3.3 av 5
24. Tillits­delegationen 3.3 av 5
25. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.3 av 5
26. Nämnden mot diskriminering 3.3 av 5
27. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) 3.3 av 5
28. Justitie­ombudsmannen (JO) 3.3 av 5
29. Drive Sweden 3.2 av 5
30. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) 3.2 av 5
31. Länsstyrelserna 3.2 av 5
32. Konkurrens­verket 3.2 av 5
33. Val­myndigheten 3.2 av 5
34. Vetenskaps­rådet (VR) 3.2 av 5
35. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) 3.2 av 5
36. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) 3.2 av 5
37. Bokförings­nämnden (BFN) 3.2 av 5
38. Boverket 3.1 av 5
39. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 3.1 av 5
40. Harpsunds­nämnden 3.1 av 5
41. Statens haveri­kommission (SHK) 3.1 av 5
42. Statens servicecenter 3.1 av 5
43. Statskontoret 3.1 av 5
44. Lantmäteriet 3.1 av 5
45. Tillväxtverket 3.1 av 5
46. Konsument­verket 3.1 av 5
47. Universitetskanslers­ämbetet 3.1 av 5
48. Upphandlings­myndigheten 3.1 av 5
49. Finans­inspektionen (FI) 3.1 av 5
50. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) 3.0 av 5
51. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) 3.0 av 5
52. Statens ansvars­nämnd 3.0 av 5
53. SIO Grafen 3.0 av 5
54. LIGHTer 3.0 av 5
55. Statens institutions­styrelse (SiS) 3.0 av 5
56. Statens medieråd 3.0 av 5
57. Institutet för språk och folkminnen 3.0 av 5
58. Kungliga biblioteket (KB) 3.0 av 5
59. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.0 av 5
60. Sveriges författarfond 3.0 av 5
61. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 3.0 av 5
62. Västmanlands tingsrätt 3.0 av 5
63. Ångerman­lands tingsrätt 3.0 av 5
64. Luftfarts­verket (LFV) 3.0 av 5
65. Sveriges ambassader och konsulat 3.0 av 5
66. Mora tingsrätt 3.0 av 5
67. Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.0 av 5
68. Arbets­domstolen (AD) 3.0 av 5
69. Nacka tingsrätt 3.0 av 5
70. eSam 3.0 av 5
71. Falu tingsrätt 3.0 av 5
72. Försvarsmakten 3.0 av 5
73. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap 3.0 av 5
74. Statens fastighetsverk 2.9 av 5
75. Hyres­nämnden 2.9 av 5
76. Hässleholms tingsrätt 2.9 av 5
77. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 2.9 av 5
78. Svenska ESF-rådet 2.9 av 5
79. Kammarrätten i Göteborg 2.9 av 5
80. Kemikamlie­inspektionen 2.9 av 5
81. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) 2.9 av 5
82. Kriminal­vården 2.9 av 5
83. Kust­bevakningen 2.9 av 5
84. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 2.9 av 5
85. Blekinge tingsrätt 2.9 av 5
86. Ekonomistyrnings­verket (ESV) 2.9 av 5
87. Göteborgs­regionen 2.9 av 5
88. Revisors­inspektionen 2.9 av 5
89. Försvarets materielverk (FMV) 2.9 av 5
90. Riksgälden 2.9 av 5
91. Rättshjälp­smyndigheten 2.9 av 5
92. Skellefteå tingsrätt 2.9 av 5
93. Energi­myndigheten 2.8 av 5
94. SIP STRIM 2.8 av 5
95. Justitie­kanslern 2.8 av 5
96. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) 2.8 av 5
97. Svenska kraftnät 2.8 av 5
98. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) 2.8 av 5
99. Pensions­myndigheten 2.8 av 5
100. Strålsäkerhets­myndigheten 2.8 av 5
101. Statens Historiska Museer 2.8 av 5
102. Åklagar­myndigheten 2.8 av 5
103. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) 2.8 av 5
104. Skolforsknings­institutet 2.8 av 5
105. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 2.8 av 5
106. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 2.8 av 5
107. Nordiska Afrika­institutet 2.8 av 5
108. Brottsoffer­myndigheten 2.8 av 5
109. Myndigheten för stöd till tros­samfund 2.8 av 5
110. Ehälso­myndigheten 2.8 av 5
111. Riksrevisionen 2.8 av 5
112. Försäkringskassan (FK) 2.8 av 5
113. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) 2.7 av 5
114. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 2.7 av 5
115. Kammarrätten i Sundsvall 2.7 av 5
116. Konjunktu­rinstitutet 2.7 av 5
117. Riksdagen 2.7 av 5
118. Lagrådet 2.7 av 5
119. Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.7 av 5
120. Trafikverket 2.7 av 5
121. Vinnova - Verket för innovations­system 2.7 av 5
122. Myndigheten för press, radio och tv 2.7 av 5
123. Norrköpings tingsrätt 2.7 av 5
124. Polarforsknings­sekretariatet 2.7 av 5
125. Exportkredit­nämnden (EKN) 2.7 av 5
126. Forskarskatte­nämnden 2.7 av 5
127. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.7 av 5
128. Rättsmedicinal­verket 2.7 av 5
129. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.7 av 5
130. Sjunde AP-fonden (AP7) 2.7 av 5
131. Göteborgs tingsrätt 2.6 av 5
132. Solna tingsrätt 2.6 av 5
133. Hudiksvalls tingsrätt 2.6 av 5
134. Re:Source 2.6 av 5
135. Smartare elektroniksystem 2.6 av 5
136. Högsta domstolen (HD) 2.6 av 5
137. Stockholms tingsrätt 2.6 av 5
138. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) 2.6 av 5
139. Svea hovrätt 2.6 av 5
140. Jönköpings tingsrätt 2.6 av 5
141. Kalmar tingsrätt 2.6 av 5
142. Kammarrätten i Jönköping 2.6 av 5
143. Karolinska Institutet 2.6 av 5
144. Södertörns tingsrätt 2.6 av 5
145. Kronofogden 2.6 av 5
146. Uddevalla tingsrätt 2.6 av 5
147. Kärnavfalls­fonden 2.6 av 5
148. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 2.6 av 5
149. Swedac 2.6 av 5
150. Vänersborgs tingsrätt 2.6 av 5
151. Värmlands tingsrätt 2.6 av 5
152. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2.6 av 5
153. Växjö tingsrätt 2.6 av 5
154. Transport­styrelsen 2.6 av 5
155. Lunds tingsrätt 2.6 av 5
156. Lycksele tingsrätt 2.6 av 5
157. Örebro tingsrätt 2.6 av 5
158. Östersunds tingsrätt 2.6 av 5
159. Malmö tingsrätt 2.6 av 5
160. Arbetsgivarverket 2.6 av 5
161. Norrtälje tingsrätt 2.6 av 5
162. Nyköpings tingsrätt 2.6 av 5
163. Eksjö tingsrätt 2.6 av 5
164. Eskilstuna tingsrätt 2.6 av 5
165. VästKom 2.6 av 5
166. Skaraborgs kommunal­förbund 2.6 av 5
167. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) 2.6 av 5
168. Regeringen 2.6 av 5
169. Försvars­underrättelse­domstolen 2.6 av 5
170. Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.6 av 5
171. Delegationen mot segregation 2.6 av 5
172. Sameskol­styrelsen 2.6 av 5
173. Förvaltningsrätten i Umeå 2.6 av 5
174. Skatterätts­nämnden 2.6 av 5
175. Gotlands tingsrätt 2.6 av 5
176. Göta hovrätt 2.5 av 5
177. Halmstads tingsrätt 2.5 av 5
178. BioInnovation 2.5 av 5
179. Helsingborgs tingsrätt 2.5 av 5
180. Internet of Things Sverige 2.5 av 5
181. Viable cities 2.5 av 5
182. Skolverket 2.5 av 5
183. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) 2.5 av 5
184. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) 2.5 av 5
185. Sundsvalls tingsrätt 2.5 av 5
186. Institutet för rymdfysik (IRF) 2.5 av 5
187. Svenska Institutet (SI) 2.5 av 5
188. Kammarrätten i Stockholm 2.5 av 5
189. Södertälje tingsrätt 2.5 av 5
190. Migrationsverket 2.5 av 5
191. Naturvårds­verket 2.5 av 5
192. Tredje AP-fonden (AP3) 2.5 av 5
193. Kristianstads tingsrätt 2.5 av 5
194. Umeå tingsrätt 2.5 av 5
195. Riksantikvarieämbetet 2.5 av 5
196. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.5 av 5
197. Linköpings tingsrätt 2.5 av 5
198. Rekrytering­smyndigheten 2.5 av 5
199. Alingsås tingsrätt 2.5 av 5
200. Attunda tingsrätt 2.5 av 5
201. Borås tingsrätt 2.5 av 5
202. Datainspektionen (DI) 2.5 av 5
203. Sveriges domstolar 2.5 av 5
204. Elegnämnden 2.5 av 5
205. Folke Bernadotte­akademin (FBA) 2.5 av 5
206. Fortifikations­verket 2.5 av 5
207. Rymdstyrelsen 2.5 av 5
208. Förvaltningsrätten Växjö 2.5 av 5
209. Skaraborgs tingsrätt 2.5 av 5
210. Överklagande­nämnden 2.5 av 5
211. Gävle tingsrätt 2.5 av 5
212. InfraSweden 2.4 av 5
213. Medtech4­Health 2.4 av 5
214. Statens person­adress­register (SPAR) 2.4 av 5
215. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) 2.4 av 5
216. Konstnärs­nämnden 2.4 av 5
217. Tullverket 2.4 av 5
218. Socialstyrelsen 2.4 av 5
219. Högsta förvaltnings­domstolen 2.4 av 5
220. Elsäkerhets­verket 2.4 av 5
221. Sjätte AP-fonden (AP6) 2.4 av 5
222. Genteknik­nämnden 2.4 av 5
223. Skogsstyrelsen 2.4 av 5
224. Hovrätten för Västra Sverige 2.3 av 5
225. Hovrätten Övre Norrland 2.3 av 5
226. Metalliska material 2.3 av 5
227. Kommers­kollegium 2.3 av 5
228. Skatteverket 2.3 av 5
229. Varbergs tingsrätt 2.3 av 5
230. Livsmedels­verket 2.3 av 5
231. Patent- och registrerings­verket (PRV) 2.3 av 5
232. Fyrbodal 2.3 av 5
233. Riksarkivet 2.3 av 5
234. Förvaltningsrätten i Linköping 2.3 av 5
235. Sjöfarts­verket 2.3 av 5
236. Hovrätten för Nedre Norrland 2.2 av 5
237. Jordbruks­verket 2.2 av 5
238. Produktion2030 2.2 av 5
239. Läkemedels­verket 2.2 av 5
240. Jämställdhets­myndigheten 2.2 av 5
241. Arvsfonden 2.2 av 5
242. Etikprövnings­myndigheten 2.2 av 5
243. Boråsregionen 2.2 av 5
244. Finanspolitiska rådet 2.2 av 5
245. Fjärde AP-fonden (AP4) 2.2 av 5
246. Forskningsrådet Formas 2.2 av 5
247. Hovrätten för Skåne och Blekinge 2.1 av 5
248. SWElife 2.1 av 5
249. Säkerhetspolisen (SÄPO) 2.1 av 5
250. Myndigheten för Kulturanalys 2.1 av 5
251. Sametinget 2.1 av 5
252. InnovAir 2.0 av 5
253. Statens konstråd 2.0 av 5
254. Process­industriell IT och automation (PiiA) 2.0 av 5
255. Skol­inspektionen 1.9 av 5
256. Energimarknads­inspektionen 1.9 av 5
257. Kulturrådet 1.8 av 5
258. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) 1.8 av 5
259. Försvarets radioanstalt (FRA) 1.8 av 5

Saknar vi en webbplats i denna kategori? Hör av dig till @webperf_se på Twitter, eller så går du till vår Slack-kanal för både diskussion och support.