Kategori: Övrig offentlig sektor

Webbplats Betyg
Alingsås tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Inget snittbetyg ännu
Andra AP-fonden Inget snittbetyg ännu
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Inget snittbetyg ännu
Arbetsdomstolen (AD) Inget snittbetyg ännu
Arbetsgivarverket Inget snittbetyg ännu
Arbetsmiljöverket (AV) Inget snittbetyg ännu
Arvsfonden Inget snittbetyg ännu
Attunda tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Barnombudsmannen Inget snittbetyg ännu
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Inget snittbetyg ännu
Blekinge tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Bokföringsnämnden (BFN) Inget snittbetyg ännu
Bolagsverket Inget snittbetyg ännu
Borås tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Boverket Inget snittbetyg ännu
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Inget snittbetyg ännu
Brottsoffermyndigheten Inget snittbetyg ännu
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) Inget snittbetyg ännu
Datainspektionen (DI) Inget snittbetyg ännu
DIGG - Myndigheten för digital förvaltning Inget snittbetyg ännu
Diskrimineringsombudsmannen (DO) Inget snittbetyg ännu
Ehälsomyndigheten Inget snittbetyg ännu
Ekobrottsmyndigheten Inget snittbetyg ännu
Ekonomistyrningsverket (ESV) Inget snittbetyg ännu
Eksjö tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Elegnämnden Inget snittbetyg ännu
Elsäkerhetsverket Inget snittbetyg ännu
Energimarknadsinspektionen Inget snittbetyg ännu
Energimyndigheten Inget snittbetyg ännu
Eskilstuna tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Etikprövningsnämnderna (EPN) Inget snittbetyg ännu
Exportkreditnämnden (EKN) Inget snittbetyg ännu
Falu tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) Inget snittbetyg ännu
Finansinspektionen (FI) Inget snittbetyg ännu
Finanspolitiska rådet Inget snittbetyg ännu
Fjärde AP-fonden (AP4) Inget snittbetyg ännu
Folke Bernadotteakademin (FBA) Inget snittbetyg ännu
Folkhälsomyndigheten Inget snittbetyg ännu
Forskarskattenämnden Inget snittbetyg ännu
Forskningsrådet Formas Inget snittbetyg ännu
Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Inget snittbetyg ännu
Fortifikationsverket Inget snittbetyg ännu
Forum för levande historia Inget snittbetyg ännu
Första AP-fonden (AP1) Inget snittbetyg ännu
Försvarets materielverk (FMV) Inget snittbetyg ännu
Försvarets radioanstalt (FRA) Inget snittbetyg ännu
Försvarsexportmyndigheten (FXM) Inget snittbetyg ännu
Försvarshögskolan (FHS) Inget snittbetyg ännu
Försvarsmakten Inget snittbetyg ännu
Försvarsunderrättelsedomstolen Inget snittbetyg ännu
Försäkringskassan (FK) Inget snittbetyg ännu
Förvaltningsrätten Växjö Inget snittbetyg ännu
Förvaltningsrätten i Linköping Inget snittbetyg ännu
Förvaltningsrätten i Umeå Inget snittbetyg ännu
Gentekniknämnden Inget snittbetyg ännu
Gotlands tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Inget snittbetyg ännu
Gävle tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Göta hovrätt Inget snittbetyg ännu
Göteborgs tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Göteborgs Universitet (GU) Inget snittbetyg ännu
Halmstads tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Harpsundsnämnden Inget snittbetyg ännu
Havs och Vattenmyndigheten (HaV) Inget snittbetyg ännu
Helsingborgs tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Historiska Museet Inget snittbetyg ännu
Hovrätten för Nedre Norrland Inget snittbetyg ännu
Hovrätten för Skåne och Blekinge Inget snittbetyg ännu
Hovrätten för Västra Sverige Inget snittbetyg ännu
Hovrätten Övre Norrland Inget snittbetyg ännu
Hudiksvalls tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Hyresnämnden Inget snittbetyg ännu
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) Inget snittbetyg ännu
Hässleholms tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Högskolan Dalarna Inget snittbetyg ännu
Högskolan i Borås Inget snittbetyg ännu
Högskolan i Gävle Inget snittbetyg ännu
Högskolan i Halmstad Inget snittbetyg ännu
Högskolan i Skövde Inget snittbetyg ännu
Högskolan Kristianstad Inget snittbetyg ännu
Högskolan Väst Inget snittbetyg ännu
Högskolans avskiljandenämnd Inget snittbetyg ännu
Högsta domstolen (HD) Inget snittbetyg ännu
Högsta förvaltningsdomstolen Inget snittbetyg ännu
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Inget snittbetyg ännu
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Inget snittbetyg ännu
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Inget snittbetyg ännu
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inget snittbetyg ännu
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Inget snittbetyg ännu
Institutet för rymdfysik (IRF) Inget snittbetyg ännu
Institutet för språk och folkminnen Inget snittbetyg ännu
Jordbruksverket Inget snittbetyg ännu
Justitiekanslern Inget snittbetyg ännu
Justitieombudsmannen (JO) Inget snittbetyg ännu
Jämställdhetsmyndigheten Inget snittbetyg ännu
Jönköpings tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Kalmar tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Kammarkollegiet Inget snittbetyg ännu
Kammarrätten i Göteborg Inget snittbetyg ännu
Kammarrätten i Jönköping Inget snittbetyg ännu
Kammarrätten i Stockholm Inget snittbetyg ännu
Kammarrätten i Sundsvall Inget snittbetyg ännu
Karlstads Universitet Inget snittbetyg ännu
Karolinska Institutet Inget snittbetyg ännu
Kemikamlieinspektionen Inget snittbetyg ännu
Kommerskollegium Inget snittbetyg ännu
Konjunkturinstitutet Inget snittbetyg ännu
Konkurrensverket Inget snittbetyg ännu
Konstfack Inget snittbetyg ännu
Konstnärsnämnden Inget snittbetyg ännu
Konsumentverket Inget snittbetyg ännu
Kriminalvården Inget snittbetyg ännu
Kristianstads tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Kronofogden Inget snittbetyg ännu
Kulturrådet Inget snittbetyg ännu
Kungliga biblioteket (KB) Inget snittbetyg ännu
Kungliga Konsthögskolan Inget snittbetyg ännu
Kungliga Musikhögskolan Inget snittbetyg ännu
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Inget snittbetyg ännu
Kustbevakningen Inget snittbetyg ännu
Kärnavfallsfonden Inget snittbetyg ännu
Lagrådet Inget snittbetyg ännu
Lantmäteriet Inget snittbetyg ännu
Linköpings tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Linköpings Universitet Inget snittbetyg ännu
Linnéuniversitetet Inget snittbetyg ännu
Livsmedelsverket Inget snittbetyg ännu
Lotteriinspektionen Inget snittbetyg ännu
Luftfartsverket (LFV) Inget snittbetyg ännu
Luleå Tekniska Universitet (LTU) Inget snittbetyg ännu
Lunds tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Lunds Universitet Inget snittbetyg ännu
Lycksele tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Läkemedelsverket Inget snittbetyg ännu
Länsstyrelsen Norrbotten Inget snittbetyg ännu
Länsstyrelserna Inget snittbetyg ännu
Malmö tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Malmö Universitet Inget snittbetyg ännu
Marknadsdomstolen Inget snittbetyg ännu
Medlingsinstitutet Inget snittbetyg ännu
Migrationsverket Inget snittbetyg ännu
Mittuniversitetet Inget snittbetyg ännu
Moderna museet Inget snittbetyg ännu
Mora tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Musikverket Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för delaktighet (MFD) Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för Kulturanalys Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för press, radio och tv Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för stöd till trossamfund Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Inget snittbetyg ännu
Myndigheten för yrkeshögskolan Inget snittbetyg ännu
Mälardalens Högskola Inget snittbetyg ännu
Nacka tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Nationalmuseum Inget snittbetyg ännu
Nationellt forensiskt centrum (NFC) Inget snittbetyg ännu
Naturhistoriska riksmuseet Inget snittbetyg ännu
Naturvårdsverket Inget snittbetyg ännu
Nordiska Afrikainstitutet Inget snittbetyg ännu
Norrköpings tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Norrtälje tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Nyköpings tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Nämnden för hemslöjdsfrågor Inget snittbetyg ännu
Nämnden mot diskriminering Inget snittbetyg ännu
Patent- och registreringsverket (PRV) Inget snittbetyg ännu
Pensionsmyndigheten Inget snittbetyg ännu
Pliktverket Inget snittbetyg ännu
Polarforskningssekretariatet Inget snittbetyg ännu
Polisen Inget snittbetyg ännu
Post- och telestyrelsen (PTS) Inget snittbetyg ännu
Presstodsnämnden Inget snittbetyg ännu
Programkontoret Inget snittbetyg ännu
Regeringen Inget snittbetyg ännu
Regeringsrätten Inget snittbetyg ännu
Rekryteringsmyndigheten Inget snittbetyg ännu
Revisorsnämnden Inget snittbetyg ännu
Riksantikvarieämbetet Inget snittbetyg ännu
Riksarkivet Inget snittbetyg ännu
Riksbanken Inget snittbetyg ännu
Riksdagen Inget snittbetyg ännu
Riksgälden Inget snittbetyg ännu
Riksrevisionen Inget snittbetyg ännu
Riksutställningar Inget snittbetyg ännu
Rymdstyrelsen Inget snittbetyg ännu
Rättshjälpsmyndigheten Inget snittbetyg ännu
Rättsmedicinalverket Inget snittbetyg ännu
Sameskolstyrelsen Inget snittbetyg ännu
Sametinget Inget snittbetyg ännu
Sida Inget snittbetyg ännu
Sjunde AP-fonden (AP7) Inget snittbetyg ännu
Sjätte AP-fonden (AP6) Inget snittbetyg ännu
Sjöfartsverket Inget snittbetyg ännu
Skaraborgs tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Skatterättsnämnden Inget snittbetyg ännu
Skatteverket Inget snittbetyg ännu
Skellefteå tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Skogsstyrelsen Inget snittbetyg ännu
Skolforskningsinstitutet Inget snittbetyg ännu
Skolinspektionen Inget snittbetyg ännu
Skolverket Inget snittbetyg ännu
Socialstyrelsen Inget snittbetyg ännu
Solna tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Inget snittbetyg ännu
Statens ansvarsnämnd Inget snittbetyg ännu
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) Inget snittbetyg ännu
Statens fastighetsverk Inget snittbetyg ännu
Statens försvarshistoriska museer (SFHM) Inget snittbetyg ännu
Statens Geotekniska Institut Inget snittbetyg ännu
Statens haverikommission (SHK) Inget snittbetyg ännu
Statens Historiska Museer Inget snittbetyg ännu
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) Inget snittbetyg ännu
Statens institutionsstyrelse (SiS) Inget snittbetyg ännu
Statens konstråd Inget snittbetyg ännu
Statens maritima museer Inget snittbetyg ännu
Statens medieråd Inget snittbetyg ännu
Statens personadressregister (SPAR) Inget snittbetyg ännu
Statens servicecenter Inget snittbetyg ännu
Statens tjänstepensionsverk (SPV) Inget snittbetyg ännu
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Inget snittbetyg ännu
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Inget snittbetyg ännu
Statistiska Centralbyrån (SCB) Inget snittbetyg ännu
Statskontoret Inget snittbetyg ännu
Stockholms konstnärliga högskola Inget snittbetyg ännu
Stockholms tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Stockholms universitet (SU) Inget snittbetyg ännu
Strålsäkerhetsmyndigheten Inget snittbetyg ännu
Sundsvalls tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Svea hovrätt Inget snittbetyg ännu
Svenska ESF-rådet Inget snittbetyg ännu
Svenska ILO-kommittén Inget snittbetyg ännu
Svenska Institutet (SI) Inget snittbetyg ännu
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Inget snittbetyg ännu
Svenska kraftnät Inget snittbetyg ännu
Sveriges ambassader och konsulat Inget snittbetyg ännu
Sveriges centrum för arkitektur och design Inget snittbetyg ännu
Sveriges domstolar Inget snittbetyg ännu
Sveriges författarfond Inget snittbetyg ännu
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Inget snittbetyg ännu
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Inget snittbetyg ännu
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) Inget snittbetyg ännu
Swedac Inget snittbetyg ännu
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Inget snittbetyg ännu
Säkerhetspolisen (SÄPO) Inget snittbetyg ännu
Södertälje tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Södertörns högskola Inget snittbetyg ännu
Södertörns tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Inget snittbetyg ännu
Tillväxtverket Inget snittbetyg ännu
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Inget snittbetyg ännu
Trafikanalys Inget snittbetyg ännu
Trafikverket Inget snittbetyg ännu
Transportstyrelsen Inget snittbetyg ännu
Tredje AP-fonden (AP3) Inget snittbetyg ännu
Tullverket Inget snittbetyg ännu
Uddevalla tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Umeå tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Umeå universitet Inget snittbetyg ännu
Universitets- och högskolerådet Inget snittbetyg ännu
Universitetskanslersämbetet Inget snittbetyg ännu
Upphandlingsmyndigheten Inget snittbetyg ännu
Uppsala universitet Inget snittbetyg ännu
Va-nämnden Inget snittbetyg ännu
Valmyndigheten Inget snittbetyg ännu
Varbergs tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Vetenskapsrådet Inget snittbetyg ännu
Vinnova - Verket för innovationssystem Inget snittbetyg ännu
Vänersborgs tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Världskulturmuseerna Inget snittbetyg ännu
Värmlands tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Västmanlands tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Växjö tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Åklagarmyndigheten Inget snittbetyg ännu
Ångermanlands tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Örebro tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Örebro universitet Inget snittbetyg ännu
Östersunds tingsrätt Inget snittbetyg ännu
Överklagandenämnden Inget snittbetyg ännu
Överklagandenämnden för högskolan Inget snittbetyg ännu
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) Inget snittbetyg ännu