Övrig offentlig sektors webbprestanda och följsamhet till webbstandard – Webperf

Kategori: Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 2.8 av 5.

Webbplats Betyg
Alingsås tingsrätt 3.0 av 5
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 3.2 av 5
Andra AP-fonden 3.5 av 5
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 3.6 av 5
Arbetsdomstolen (AD) 2.8 av 5
Arbetsgivarverket 2.7 av 5
Arbetsmiljöverket (AV) 3.3 av 5
Arvsfonden 2.2 av 5
Attunda tingsrätt 3.0 av 5
Barnombudsmannen 3.4 av 5
BioInnovation 2.5 av 5
Blekinge tingsrätt 2.9 av 5
Bokföringsnämnden (BFN) 3.2 av 5
Bolagsverket 3.4 av 5
Borås tingsrätt 2.8 av 5
Boråsregionen 2.2 av 5
Boverket 3.1 av 5
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2.0 av 5
Brottsoffermyndigheten 2.7 av 5
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) 3.0 av 5
Datainspektionen (DI) 2.5 av 5
Delegationen mot segregation 2.9 av 5
DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 3.5 av 5
Diskrimineringsombudsmannen (DO) 3.1 av 5
Drive Sweden 3.0 av 5
Ehälsomyndigheten 2.8 av 5
Ekobrottsmyndigheten 3.3 av 5
Ekonomistyrningsverket (ESV) 2.9 av 5
Eksjö tingsrätt 2.7 av 5
Elegnämnden 2.2 av 5
Elsäkerhetsverket 2.5 av 5
Energimarknadsinspektionen 2.4 av 5
Energimyndigheten 3.1 av 5
eSam 3.0 av 5
Eskilstuna tingsrätt 2.7 av 5
Etikprövningsmyndigheten 2.2 av 5
Exportkreditnämnden (EKN) 2.9 av 5
Falu tingsrätt 3.0 av 5
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) 2.6 av 5
Finansinspektionen (FI) 3.3 av 5
Finanspolitiska rådet 2.4 av 5
Fjärde AP-fonden (AP4) 2.1 av 5
Folke Bernadotteakademin (FBA) 2.2 av 5
Folkhälsomyndigheten 3.7 av 5
Forskarskattenämnden 2.7 av 5
Forskningsrådet Formas 2.0 av 5
Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2.6 av 5
Fortifikationsverket 2.7 av 5
Fyrbodal 1.8 av 5
Första AP-fonden (AP1) 3.5 av 5
Försvarets materielverk (FMV) 2.7 av 5
Försvarets radioanstalt (FRA) 2.0 av 5
Försvarsmakten 3.0 av 5
Försvarsunderrättelsedomstolen 2.8 av 5
Försäkringskassan (FK) 2.8 av 5
Förvaltningsrätten Växjö 2.7 av 5
Förvaltningsrätten i Linköping 3.0 av 5
Förvaltningsrätten i Umeå 2.9 av 5
Gentekniknämnden 2.4 av 5
Gotlands tingsrätt 3.0 av 5
Government Offices of Sweden (Regeringen) 2.8 av 5
Gävle tingsrätt 2.8 av 5
Göta hovrätt 3.0 av 5
Göteborgs tingsrätt 2.9 av 5
Göteborgsregionen 2.8 av 5
Halmstads tingsrätt 2.7 av 5
Harpsundsnämnden 3.1 av 5
Havs och Vattenmyndigheten (HaV) 3.8 av 5
Helsingborgs tingsrätt 2.7 av 5
Hovrätten för Nedre Norrland 3.0 av 5
Hovrätten för Skåne och Blekinge 2.5 av 5
Hovrätten för Västra Sverige 3.0 av 5
Hovrätten Övre Norrland 3.0 av 5
Hudiksvalls tingsrätt 3.0 av 5
Hyresnämnden 3.1 av 5
Hässleholms tingsrätt 3.0 av 5
Högsta domstolen (HD) 2.7 av 5
Högsta förvaltningsdomstolen 3.1 av 5
InfraSweden 2.4 av 5
InnovAir 2.1 av 5
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 3.4 av 5
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 1.8 av 5
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 3.0 av 5
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 3.1 av 5
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 2.6 av 5
Institutet för rymdfysik (IRF) 2.6 av 5
Institutet för språk och folkminnen 2.7 av 5
Internet of Things Sverige 2.8 av 5
Jordbruksverket 2.5 av 5
Justitiekanslern 2.7 av 5
Justitieombudsmannen (JO) 3.2 av 5
Jämställdhetsmyndigheten 2.2 av 5
Jönköpings tingsrätt 3.2 av 5
Kalmar tingsrätt 3.0 av 5
Kammarkollegiet 3.5 av 5
Kammarrätten i Göteborg 2.9 av 5
Kammarrätten i Jönköping 3.0 av 5
Kammarrätten i Stockholm 3.0 av 5
Kammarrätten i Sundsvall 2.9 av 5
Karolinska Institutet 2.4 av 5
Kemikamlieinspektionen 2.9 av 5
Kommerskollegium 2.3 av 5
Konjunkturinstitutet 3.0 av 5
Konkurrensverket 3.3 av 5
Konstfack 1.9 av 5
Konstnärsnämnden 2.3 av 5
Konsumentverket 3.2 av 5
Kriminalvården 2.6 av 5
Kristianstads tingsrätt 2.8 av 5
Kronofogden 2.6 av 5
Kulturrådet 2.3 av 5
Kungliga biblioteket (KB) 3.0 av 5
Kustbevakningen 2.9 av 5
Kärnavfallsfonden 2.6 av 5
Lagrådet 2.8 av 5
Lantmäteriet 3.1 av 5
LIGHTer 3.0 av 5
Linköpings tingsrätt 3.0 av 5
Livsmedelsverket 2.6 av 5
Luftfartsverket (LFV) 3.3 av 5
Lunds tingsrätt 2.9 av 5
Lycksele tingsrätt 2.9 av 5
Läkemedelsverket 2.3 av 5
Länsstyrelserna 3.1 av 5
Malmö tingsrätt 3.0 av 5
Medlingsinstitutet 3.4 av 5
Medtech4Health 2.4 av 5
Metalliska material 2.4 av 5
Migrationsverket 2.5 av 5
Mora tingsrätt 3.0 av 5
Myndigheten för arbetsmiljölkunskap 3.1 av 5
Myndigheten för delaktighet (MFD) 3.0 av 5
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 3.4 av 5
Myndigheten för Kulturanalys 2.1 av 5
Myndigheten för press, radio och tv 2.7 av 5
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 3.1 av 5
Myndigheten för stöd till trossamfund 2.8 av 5
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 3.3 av 5
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 2.9 av 5
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3.0 av 5
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2.9 av 5
Nacka tingsrätt 2.9 av 5
Nationellt forensiskt centrum (NFC) 4.2 av 5
Naturvårdsverket 2.5 av 5
Nordiska Afrikainstitutet 2.8 av 5
Norrköpings tingsrätt 2.7 av 5
Norrtälje tingsrätt 2.8 av 5
Nyköpings tingsrätt 3.0 av 5
Nämnden för hemslöjdsfrågor 3.5 av 5
Nämnden mot diskriminering 3.3 av 5
Patent- och registreringsverket (PRV) 2.2 av 5
Pensionsmyndigheten 2.8 av 5
Polarforskningssekretariatet 3.0 av 5
Polisen 4.2 av 5
Post- och telestyrelsen (PTS) 3.5 av 5
Processindustriell IT och automation (PiiA) 1.8 av 5
Produktion2030 2.5 av 5
Re:Source 2.8 av 5
Regeringen 2.5 av 5
Rekryteringsmyndigheten 2.5 av 5
Revisorsinspektionen 2.9 av 5
Riksantikvarieämbetet 2.5 av 5
Riksarkivet 2.5 av 5
Riksbanken 3.8 av 5
Riksdagen 2.7 av 5
Riksgälden 2.9 av 5
Riksrevisionen 2.8 av 5
Rymdstyrelsen 2.7 av 5
Rättshjälpsmyndigheten 3.0 av 5
Rättsmedicinalverket 2.6 av 5
Sameskolstyrelsen 2.9 av 5
Sametinget 2.1 av 5
Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 2.7 av 5
SIO Grafen 2.8 av 5
SIP STRIM 2.8 av 5
Sjunde AP-fonden (AP7) 2.8 av 5
Sjätte AP-fonden (AP6) 2.7 av 5
Sjöfartsverket 2.3 av 5
Skaraborgs kommunalförbund 2.5 av 5
Skaraborgs tingsrätt 3.0 av 5
Skatterättsnämnden 2.7 av 5
Skatteverket 2.4 av 5
Skellefteå tingsrätt 3.0 av 5
Skogsstyrelsen 2.5 av 5
Skolforskningsinstitutet 2.9 av 5
Skolinspektionen 1.8 av 5
Skolverket 2.5 av 5
Smart Built Environment 2.9 av 5
Smartare elektroniksystem 2.6 av 5
Socialstyrelsen 2.1 av 5
Solna tingsrätt 3.0 av 5
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 3.4 av 5
Spelinspektionen 3.6 av 5
Statens ansvarsnämnd 3.0 av 5
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 3.1 av 5
Statens fastighetsverk 2.8 av 5
Statens Geotekniska Institut 3.0 av 5
Statens haverikommission (SHK) 3.0 av 5
Statens Historiska Museer 2.8 av 5
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) 3.4 av 5
Statens institutionsstyrelse (SiS) 2.8 av 5
Statens konstråd 2.0 av 5
Statens medieråd 3.1 av 5
Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2.9 av 5
Statens personadressregister (SPAR) 2.4 av 5
Statens servicecenter 3.2 av 5
Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2.5 av 5
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 2.3 av 5
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 2.5 av 5
Statistiska Centralbyrån (SCB) 2.8 av 5
Statskontoret 3.3 av 5
Stockholms tingsrätt 3.0 av 5
Strålsäkerhetsmyndigheten 3.0 av 5
Sundsvalls tingsrätt 2.7 av 5
Svea hovrätt 3.0 av 5
Svenska ESF-rådet 2.9 av 5
Svenska ILO-kommittén 3.7 av 5
Svenska Institutet (SI) 2.4 av 5
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) 2.8 av 5
Svenska kraftnät 2.7 av 5
Sveriges ambassader och konsulat 3.0 av 5
Sveriges domstolar 2.9 av 5
Sveriges författarfond 3.0 av 5
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 2.6 av 5
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 2.2 av 5
Swedac 2.5 av 5
SWElife 2.4 av 5
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2.9 av 5
Säkerhetspolisen (SÄPO) 2.0 av 5
Södertälje tingsrätt 3.0 av 5
Södertörns tingsrätt 2.9 av 5
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2.8 av 5
Tillväxtverket 3.1 av 5
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2.8 av 5
Trafikanalys 3.1 av 5
Trafikverket 2.5 av 5
Transportstyrelsen 2.6 av 5
Tredje AP-fonden (AP3) 2.4 av 5
Tullverket 2.4 av 5
Uddevalla tingsrätt 3.0 av 5
Umeå tingsrätt 2.8 av 5
Universitetskanslersämbetet 3.1 av 5
Upphandlingsmyndigheten 3.2 av 5
Valmyndigheten 3.1 av 5
Varbergs tingsrätt 3.0 av 5
Vetenskapsrådet 3.3 av 5
Viable cities 2.5 av 5
Vinnova - Verket för innovationssystem 2.4 av 5
Vänersborgs tingsrätt 3.0 av 5
Värmlands tingsrätt 3.0 av 5
VästKom 2.7 av 5
Västmanlands tingsrätt 3.0 av 5
Växjö tingsrätt 3.0 av 5
Åklagarmyndigheten 2.4 av 5
Ångermanlands tingsrätt 3.0 av 5
Örebro tingsrätt 2.9 av 5
Östersunds tingsrätt 2.9 av 5
Överklagandenämnden 2.5 av 5
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) 2.8 av 5